Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2009

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB, ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Maaliskuu 19, 2009

EB, ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET


PÖRSSITIEDOTE                                                                                                  
Julkaisuvapaa 19.3.2009 kello 15.30 (CET+1)
 
EB, ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
 
EB, Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2009 kello 13.00 osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
 
Osingonmaksu
 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.
 
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
 
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Hallitukseen valittiin Jorma Halonen, Jukka Harju, Juha Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 
Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 19.3.2009 valinnut Juha Hulkon hallituksen puheenjohtajaksi.
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2.500 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 2.000 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
 
Tilintarkastajan valitseminen ja palkkiot
 
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.
 
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen 7. kohtaa muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulisi toimittaa vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja että kutsu voidaan julkaista yhtiön internet-sivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen määräämässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa postitetulla kirjeellä.
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.
 
Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12.500.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,66 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
 
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
 
Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
 
Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 14.3.2008 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.
 
Valtuutus on voimassa 30.6.2010 asti.
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.
 
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 25.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 19,32 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
 
Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
 
Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 14.3.2008 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
 
Valtuutus on voimassa 30.6.2010 asti.
  
 
Oulussa 19.3.2009
 
 
Elektrobit Oyj
Hallitus
 
LISÄTIETOJA:
 
Outi Torniainen
Viestintä- ja markkinointijohtaja
Puh. 040 5121 375
 
Päivi Vasankari
Lakiasiainjohtaja
Puh. 040 344 2794
 
 
Liite:
Yhtiöjärjestys
 
 
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
EB, Elektrobit Oyj
EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2008 liikevaihto oli 172,3 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com