Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2010

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB, ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Maaliskuu 25, 2010

EB, ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET


PÖRSSITIEDOTE

Julkaisuvapaa 25.3.2010 kello 16.00

 

EB, ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

 

EB, Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2010 kello 13.00 osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90590 Oulu. Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2009 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle.

 

OSINGONMAKSU

 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

 

HALLITUKSEN KOKOONPANO JA PALKKIOT

 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). Hallitukseen valittiin Jorma Halonen, Juha Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 25.3.2010 valinnut Seppo Laineen hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella on talous- ja tarkastusvaliokunta, jonka jäseninä jatkavat Staffan Simberg (valiokunnan puheenjohtaja) ja Seppo Laine. Hallituksella ei ole muita valiokuntia ja siten aiemmat liiketoimintasegmenttikohtaiset valiokunnat, Automotive- ja Wireless- valiokunnat lakkautetaan.

 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3.500 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 2.000 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumistaan hallituksen valiokuntien kokouksista seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

 

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN JA PALKKIOT

 

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, joka on ilmoittanut, että Jari Karppinen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

 

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen 7. kohtaa muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

 

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

 

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12.500.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,66 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

 

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 19.3.2009 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

 

Valtuutus on voimassa 30.6.2011 asti.

 

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 25.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 19,32 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

 

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 19.3.2009 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

 

Valtuutus on voimassa 30.6.2011 asti.

 

YLIKURSSIRAHASTON JAKAMINEN

 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osakkeenomistajille jaetaan emoyhtiön ylikurssirahastosta 0,20 euroa osakkeelta, mikä tarkoittaa yhtiökokouspäivän osakkeiden lukumäärän mukaan yhteensä 25.882.538 euroa, edellyttäen, että sille saadaan Patentti- ja rekisterihallituksen lupa.

 

Yhtiökokous päätti edelleen valtuuttaa hallituksen päättämään varojenjaon täsmäytyspäivästä ja varojenjaon maksupäivästä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Patentti- ja rekisterihallituksen lupa ylikurssirahaston jakamiselle on myönnetty, minkä arvioidaan tapahtuvan aikaisintaan heinäkuussa 2010.

 

Hallitus tulee yhtiökokouksen päätöksen johdosta muuttamaan optio-oikeuksien 2005B, 2005C, 2005D, 2006A, 2008A ja 2008B osakemerkintäoikeutta alentamalla osakkeen merkintähintaa samalla osakekohtaisella määrällä kuin ylikurssirahastoa on päätetty jakaa eli 0,20 eurolla.

 

YLIKURSSIRAHASTON VAROJEN SIIRTÄMINEN SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOON

 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön taseen 31.12.2009 mukaista ylikurssirahastoa alennetaan siirtämällä yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ne varat, jotka ovat jäljellä ylikurssirahastossa ylikurssirahaston jakamisen jälkeen edellyttäen, että alentamiselle saadaan Patentti- ja rekisterihallituksen lupa. Alentaminen tulee voimaan menettelyn päätyttyä.

 

Oulussa 25.3.2010

 

Elektrobit Oyj

Hallitus

 

Lisätietoa:

 

Panu Miettinen

Talousjohtaja, Elektrobit Oyj

Puh. 040 344 5338

 

Päivi Timonen

Lakiasiainjohtaja, Elektrobit Oyj

Puh. 040 344 2794

 

Liite:

Yhtiöjärjestys

 

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

 

EB, Elektrobit Oyj

EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2009 liikevaihto oli 153,8 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.elektrobit.com.

 

 

LIITE: ELEKTROBIT OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

 

1. Toiminimi ja kotipaikka
 
Yhtiön toiminimi on Elektrobit Oyj, englanniksi Elektrobit Corporation, ja kotipaikka on Oulu.
 
2. Toimiala
 
Yhtiön toimialana on auto- ja elektroniikkateollisuuden ohjelmistojen, laitteiden ja muiden tuotteiden suunnittelu, valmistus ja myynti, tuotekehitys- ja muiden palveluiden tuottaminen sekä muu teollinen toiminta. Yhtiö voi hallinnoida tuote- ym. oikeuksia sekä harjoittaa tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa, arvopapereiden ja kiinteistöjen hallintaa ja kauppaa sekä muuta sijoitustoimintaa.
 
3. Hallitus
 
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa hallitus, johon kuuluu kolmesta seitsemään (3-7) varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen voi kuulua 1-3 varajäsentä.
 
Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 
4. Toimitusjohtaja
 
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.
 
5. Edustaminen
 
Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.
 
6. Tilintarkastajat
 
Yhtiössä on yksi KHT-tasoinen tilintarkastaja ja mikäli tilintarkastaja ei ole laissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, valitaan yksi varatilintarkastaja.
 
Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 
7. Kokouskutsu ja ilmoittautuminen
 
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja vähintään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen määräämässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa postitetulla kirjeellä.
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on sillä, joka on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla enintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
 
8. Varsinainen yhtiökokous
 
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.
 
Kokouksessa on:
 
esitettävä
1. tilinpäätös ja
2. tilintarkastuskertomus,
 
päätettävä
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
7. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista,
 
valittava
8. hallituksen jäsenet ja tarvittaessa heille varajäsenet,
9. tilintarkastaja ja hänelle tarvittaessa varamies.
 
9. Tilikausi
 
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
 
10. Arvo-osuusjärjestelmä
 
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.