Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2011

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - TERRESTAR CORPORATION JA ERÄÄT SEN ETUOIKEUTETUISTA OSAKKEENOMISTAJISTA OVAT KIISTÄNEET ELEKTROBIT OYJ:N TERRESTAR CORPORATIONIN SANEERAUSMENETTELYSSÄ ESITTÄMÄT VAATEET SAATAVIENSA TAKAISINMAKSUSTA

Marraskuu 18, 2011

TERRESTAR CORPORATION JA ERÄÄT SEN ETUOIKEUTETUISTA OSAKKEENOMISTAJISTA OVAT KIISTÄNEET ELEKTROBIT OYJ:N TERRESTAR CORPORATIONIN SANEERAUSMENETTELYSSÄ ESITTÄMÄT VAATEET SAATAVIENSA TAKAISINMAKSUSTA


PÖRSSITIEDOTE                                      

Julkaisuvapaa 18. marraskuuta 2011 kello 8.30

TERRESTAR CORPORATION JA ERÄÄT SEN ETUOIKEUTETUISTA OSAKKEENOMISTAJISTA OVAT KIISTÄNEET ELEKTROBIT OYJ:N TERRESTAR CORPORATIONIN SANEERAUSMENETTELYSSÄ ESITTÄMÄT VAATEET SAATAVIENSA TAKAISINMAKSUSTA

EB (Elektrobit Oyj) on saanut tiedon, että TerreStar Corporation ja eräät sen etuoikeutetuista osakkeenomistajista ovat eilen kiistäneet TerreStar Corporationin Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaisessa saneerausmenettelyssä EB:n tytäryhtiön, Elektrobit Inc:n, esittämät vaateet saataviensa takaisinmaksusta. EB:n vaateet perustuvat osin takaukseen, jonka TerreStar Corporation on antanut vakuudeksi EB:n myyntisaamisista TerreStar Corporationin tytäryhtiöltä, TerreStar Networks Inc:ltä, ja osin suoraan EB:hen kohdistuvien sopimusvelvoitteiden täyttämiseen. Kiistäneet tahot ovat vaatineet Yhdysvaltalaista saneerausmenettelyä käsittelevää tuomioistuinta hylkäämään EB:n vaateen kokonaan takaukseen perustuvilta osin ja pienentämään vaadetta siltä osin kuin se perustuu TerreStar Corporationin suoriin sopimusvelvoitteisiin. Kiistäminen koskee noin 25,5 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruista osaa EB:n vaateesta (koostuen noin 24,8 miljoonan Yhdysvaltain dollarin määräisistä TerreStar Corporationin takaamista vastuista ja 650.890 dollarin määräisistä tuotetoimituksista TerreStar Networksille, jotka Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaisessa purkamistilanteessa tulee aikanaan maksaa etusijalla). Tämän lisäksi EB:n vaadetta asianajokulujensa korvaamisesta ja maksamattomille määrille suoritettavasta korosta on vaadittu hylättäväksi.

Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain (United States Bankruptcy Code) mukaan velkojan esittämä vaade oletetaan rajoitetuin poikkeuksin päteväksi, ellei toinen osapuoli kiistä vaadetta. Kiistäminen käynnistää oikeudenkäyntiprosessin, jossa velkojan tulee yleensä osoittaa saneerausmenettelyä käsittelevälle tuomioistuimelle vaateensa määrä ja peruste. Näin ollen TerreStar Corporationin ja eräiden etuoikeutettujen osakkeenomistajien esittämän kiistämisen vuoksi EB:n vaade on TerreStar Corporationin saneerausmenettelyssä riidanalainen ja tullaan ratkaisemaan oikeudenkäynnissä Yhdysvaltalaisessa saneerausasioita käsittelevässä tuomioistuimessa. EB tulee voimakkaasti puolustautumaan saataviensa kiistämistä vastaan, mutta tällä hetkellä on ennenaikaista arvioida riidan lopputulosta.

TerreStar Networks sekä tietyt muut siihen sidoksissa olevat yhtiöt hakivat 19.10.2010 ja emoyhtiö TerreStar Corporation 16.2.2011 taloudellista asemaansa vahvistaakseen Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaista vapaaehtoista saneerausmenettelyä.  Saneerausmenettelyssä ennen saneerausmenettelyn käynnistymistä syntyneiden velkojen takaisinmaksu joko käteisenä tai muun varallisuuden muodossa voi yleensä tapahtua vain 11 luvun mukaisen saneeraus- tai purkamissuunnitelman nojalla. Täsmäyttäessään esitettyjä velkojien vaateita jaettavissa oleviin velallisten varoihin, Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain luvun 11 mukaiset saneerausvelalliset usein (ja toisinaan myös muut tahot) pyrkivät kiistämään joidenkin velkojien esittämät vaateet joko määrältään tai perusteeltaan. Erityisesti, jos esitetty Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukainen saneeraussuunnitelma on riitautettu, ei ole epätavallista, että velallinen tai muu suunnitelman hyväksymistä tukeva taho pyrkii haastamaan suunnitelmaa vastustavan velkojan vaateen määrältään tai perusteiltaan. EB on vastustanut TerreStar Corporationin saneerausasioita käsittelevälle tuomioistuimelle esittämää saneeraussuunnitelmaa ja siihen liittyviä velkojille esitettyjä tietoja. EB:n vaateen kiistäneet osapuolet ovat ajoittaneet kiistämistään koskevan tuomioistuinkäsittelyn tapahtuvaksi 10.1.2012, jolloin on myös tarkoitus käsitellä TerreStar Corporationin velkojille esittämiä tietoja.

EB:llä on 17.11.2011 merkittävät, yhteensä noin 25,8 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (17.11.2011 valuuttakurssin mukaan 19,2 miljoonan euron) suuruiset erääntyneet myyntisaamiset TerreStar Networksiltä, ja tämän emoyhtiöltä, TerreStar Corporationilta.  EB on vaatinut saataviaan maksettavaksi sekä TerreStar Networksin että TerreStar Corporationin saneerausmenettelyissä. Tämän lisäksi EB on vaatinut korvattavaksi lähinnä osapuolten väliseen liiketoiminnan alasajoon liittyviä kuluja määrältään (ainakin) noin 2,1 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (1,6 miljoonaa euroa 17.11.2011 valuuttakurssin mukaan). EB:n on siten esittänyt kumpaakin TerreStar -yhtiötä kohtaan yhteensä noin 27,9 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (17.11.2011 valuuttakurssin mukaan 20,7 miljoonan euron) määräisen vaateen. Saataviin liittyvän epävarmuuden vuoksi EB kirjasi myyntisaatavista noin 8,3 miljoonan euron määräisen arvonalentumisen vuoden 2010 toisella puoliskolla.

Esitetty EB:n vaateiden kiistäminen ei muuta yhtiön tämän hetkistä oletusta siitä, että EB:n TerreStar Networks Inc:ltä ja TerreStar Corporationilta olevista myyntisaamisista ei synny uusia arvonalentumistappioita eikä se siten vaikuta yhtiön vuoden 2011 toisen vuosipuoliskon tulosodotuksiin. On mahdollista, että muun ohessa TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyistä ja EB:n vaadetta koskevasta oikeudenkäynnistä myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen. Saneerausmenettelyiden lopputuloksiin liittyvien epävarmuuksien takia luottotappioiden riski voi kasvaa vielä vuoden 2011 toisen puoliskon aikana. Mikäli myyntisaamisia ei saataisi perittyä lainkaan, joko TerreStar Networksilta tai TerreStar Corporationilta, myyntisaamisten arvonalentumiskirjaus ja prosessiin liittyvät kulut alentaisivat kertaluonteisesti EB:n liiketulosta enimmillään noin 10 miljoonaa euroa (Yhdysvaltain dollarin määräiset erät 17.11.2011 valuuttakurssin mukaan). Tällä ei kuitenkaan olisi merkittävää negatiivista kassavirtavaikutusta EB:lle.

Tietoa TerreStar Networksin ja TerreStar Corporation saneerausmenettelyistä ja näihin liittyvistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä on esitetty 20.10.2010, 25.10.2010, 20.11.2010, 30.12.2010 ja 17.2.2011 julkaistuissa pörssitiedotteissa sekä yhtiön julkaisemissa osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteessa osoitteessa www.elektrobit.com .

Oulu 18.11.2011

EB, Elektrobit Oyj
Jukka Harju
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Päivi Timonen
Lakiasiainjohtaja
Puh. 040 344 2794

Lisätietoja TerreStar Corporation:ista sekä TerreStar Network:sista osoitteissa: www.terrestar.com , www.TerreStarInfo.com ja www.terrestarcorprestructuring.com .

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

EB, Elektrobit Oyj
EB, Elektrobit Oyj on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden 2010 liikevaihto oli 161,8 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com