Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2011

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB, ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Maaliskuu 31, 2011

EB, ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET


PÖRSSITIEDOTE

Julkaisuvapaa 31.3.2011 kello 15.00

 

EB, ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET  

EB, Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2011 klo 13.00 alkaen osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2010 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle.

 

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSU

 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

 

HALLITUKSEN VALINTA JA PALKKIOT

 

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5). Jorma Halonen, Juha Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.


Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 31.3.2011 valinnut Seppo Laineen hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella on talous- ja tarkastusvaliokunta, jonka jäseninä jatkavat Staffan Simberg (valiokunnan puheenjohtaja) ja Seppo Laine.

 

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: 3 500 euroa hallituksen puheenjohtajalle sekä 2 000 euroa muille hallituksen jäsenelle. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenet ovat myös oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan muun Elektrobit - konserniin kuuluvan yhtiön hallituksen kokouksiin seuraavasti: 1 000 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

 

TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIOT

 

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Jari Karppinen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

 

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.


Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,66 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

 

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 25.3.2010 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

 

Valtuutus on voimassa 30.6.2012 asti.

 

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.


Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 25 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 19,32 % yhtiön kaikista osakkeista.

 

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 25.3.2010 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

 

Valtuutus on voimassa 30.6.2012 asti.

 

Oulussa 31.3.2011

 

EB, Elektrobit oyj
Hallitus

 

 

Lisätietoa:

 

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puhelin 040 344 5466

 

Päivi Timonen
Lakiasiainjohtaja
Puhelin 040 344 2794

 

Jakelu:


NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

 

 

EB, Elektrobit Oyj
EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2010 liikevaihto oli 161,8 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.  www.elektrobit.com