Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2011

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB, ELEKTROBIT OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2010

Helmikuu 17, 2011

EB, ELEKTROBIT OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2010


PÖRSSITIEDOTE                                      

Julkaisuvapaa 17. helmikuuta 2011 kello 8.00

EB, ELEKTROBIT OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2010
LIIKEVAIHTO KASVOI EDELLISVUODESTA AUTOMOTIVE-LIIKETOIMINTASEGMENTIN VOIMAKKAAN KASVUN ANSIOSTA, LIIKETULOS OLI VOIMAKKAASTI TAPPIOLLINEN WIRELESS-LIIKETOIMINTASEGMENTIN MYYNTISAAMISTEN ARVONALENTUMISEN JA UUDELLEENJÄRJESTELYKULUJEN TAKIA

 

 

YHTEENVETO LOKA-JOULUKUU 2010

 

- Kauden liikevaihto oli 41,8 miljoonaa euroa (40,1 miljoonaa euroa, 4Q 2009), kasvua 4,5 prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta. 
- Liiketappio oli -7,7 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa, 4Q 2009). Kertaluonteiset kulut olivat 4,5 miljoonaa euroa, eli liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli -3,2 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa, 4Q 2009).
- Käyttökate oli -5,6 miljoonaa euroa (2,7 miljoonaa euroa, 4Q 2009).
- Liiketoimintojen kassavirta oli -4,9 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa, 4Q 2009). Nettokassavirta oli -9,3 miljoonaa euroa (-3,1 miljoonaa euroa, 4Q 2009).
- Kassa ja muut likvidit varat olivat 20,5 miljoonaa euroa (59,1 miljoonaa euroa, 4Q 2009).
- Omavaraisuusaste pysyi vahvana ja oli 62,6 % (71,5 %, 4Q 2009).
- Tulos osaketta kohti oli -0,04 euroa (0,00 euroa, 4Q 2009).

 

YHTEENVETO 2010

 

- Liikevaihto oli 161,8 miljoonaa euroa (153,8 miljoonaa euroa vuonna 2009), kasvua 5,2 prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta. 
- Liiketappio oli -17,3 miljoonaa euroa (-1,4 miljoonaa euroa vuonna 2009). Liiketulos sisältää kertaluonteisia kuluja ja arvonalennuksia 12,7 miljoonaa euroa, eli ilman kertaluonteisia eriä liiketappio oli -4,6 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa vuonna 2009).
- Käyttökate oli -8,8 miljoonaa euroa (8,3 miljoonaa euroa vuonna 2009).
- Liiketoimintojen kassavirta oli 1,5 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa vuonna 2009). Nettokassavirta oli -38,5 miljoonaa euroa (-9,5 miljoonaa euroa vuonna 2009). Keskeisin tekijä kassavirran heikkenemiseen oli 25,9 miljoonan euron jakaminen ylikurssirahastosta 2.9.2010.
- Kassa ja muut likvidit varat olivat 20,5 miljoonaa euroa tilikauden päättyessä (59,1 miljoonaa euroa vuonna 2009).
- Omavaraisuusaste pysyi vahvana ja oli 62,6 prosenttia  (71,5 prosenttia vuonna 2009).
-Tulos osaketta kohti oli -0,12 euroa (-0,03 euroa vuonna 2009).
-Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

 

 

EB:N TOIMITUSJOHTAJA JUKKA HARJU:

 

"EB:n keskeisenä tavoitteena vuonna 2010 oli jatkaa edellisenä vuonna alkanutta selkeää kannattavuuden parantamista. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla tuloskehitys eteni tavoitellusti, mutta toisen vuosipuoliskon liiketulos oli voimakkaasti tappiollinen Wireless-liiketoimintasegmentin satelliittipuhelinliiketoiminnan ongelmien takia. Merkittävä asiakkaamme TerreStar Networks Inc. hakeutui saneerausmenettelyyn Yhdysvalloissa, mistä seurasi Wireless-liiketoimintasegmentin liiketoiminnan voimakas supistuminen toisella vuosipuoliskolla. Myyntisaamisten menettämiseen liittyvän riskin vuoksi EB kirjasi myyntisaamisten arvonalentumistappion kolmannella vuosineljänneksellä. Henkilöstön määrää sopeutettiin vuoden lopussa vastaamaan alentunutta myyntivolyymiä ja -näkymiä.

 

Automotive-liiketoimintasegmentin osalta markkina elpyi vuoden 2009 taantumasta ja liikevaihto kasvoi voimakkaasti. Automotive-liiketoimintasegmentin liiketulos parani edellisvuodesta ja oli positiivinen.

 

Vuoden 2011 tavoitteena on positiivinen liiketulos ja kannattavuuden kehitys."

 

VUODEN 2011 ENSIMMÄISEN VUOSIPUOLISKON NÄKYMÄT

 

Autoteollisuudessa ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kysynnän ennakoidaan kasvavan ja EB:n liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan Automotive-liiketoimintasegmentissä. Langattomien viestintäratkaisujen markkinaympäristössä kysyntää ohjaavien teknologiamuutosten ennakoidaan jatkuvan ja Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihdon ennakoidaan olevan samalla tasolla kuin vuoden 2010 toisella vuosipuoliskolla. EB:n merkittävän asiakkaan TerreStar Networks Inc:n, jatkuvat haasteet rahoituksen saamisessa ovat johtaneet maksujen viivästymisiin. TerreStar Networks sekä tietyt muut TerreStarin emoyhtiöön TerreStar Corporationiin sidoksissa olevat yhtiöt ovat 19.10.2010 taloudellista asemaansa vahvistaakseen hakeneet vapaaehtoista saneerausmenettelyä. TerreStar Networksin saneerausmenettelystä ja EB:n TerreStar Corporationia vastaan käynnistämästä oikeudenkäynnistä huolimatta luottotappioiden riski voi kasvaa vielä vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Tarkempi markkinakatsaus esitetään osiossa "Liiketoimintasegmenttien kehitys vuoden 2010 loka-joulukuussa sekä markkinanäkymät" ja TerreStar Networksin saneerausmenettelyyn ja saatavien perintään sekä muihin näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä osiossa "Riskit ja epävarmuustekijät".

 

EB odottaa vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan alempi kuin vuoden 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla (86,2 miljoonaa euroa) ja liiketuloksen olevan alempi kuin 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla (1,8 miljoonaa euroa). Vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon tulosodotus perustuu oletukseen, että EB:n TerreStar Networksiltä olevista myyntisaamisista ei synny uusia arvonalentumistappioita. On mahdollista, että muun ohessa TerreStar Networksin saneerausmenettelystä sekä TerreStar Corporationia vastaan käynnistettyyn oikeudenkäyntiin liittyvien myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen.

 

Tietoa TerreStarin saneerausmenettelyn etenemisestä ja EB:n TerreStar Corporationia vastaan käynnistämästä oikeudenkäynnistä on 20.10.2010, 25.10.2010, 20.11.2010 ja 30.12.2010 julkaistuissa pörssitiedotteissa osoitteessa www.elektrobit.com .

 

KUTSU LEHDISTÖTILAISUUTEEN

 

EB järjestää vuoden 2010 tilinpäätöstä koskevan englanninkielisen tiedotustilaisuuden 17.2.2011 klo 11 lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille Oulussa osoitteessa Elektrobit Oyj, Tutkijantie 8, Oulu, neuvotteluhuone 1. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse ja esitystä voi seurata samanaikaisesti internetissä WebEx:in kautta. Tarkemmat ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi: www.elektrobit.com/sijoittajat

 

 

EB, Elektrobit Oyj
EB, Elektrobit Oyj on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden 2010 liikevaihto oli 161,8 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com

 

 

EB, ELEKTROBIT OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010

 

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-JOULUKUU 2010
(Suluissa vuoden 2009 tammi-joulukuun vastaava luku ellei muuta mainita)

 

EB:n tammi-joulukuun 2010 liikevaihto kasvoi 5,2 prosenttia 161,8 miljoonaan euroon (153,8 miljoonaa euroa vuonna 2009). Liiketappio oli -17,3 miljoonaa euroa (-1,4 miljoonaa euroa). Liiketulosta rasitti 12,7 miljoonan euron kertaluonteiset kulut ja arvonalentumiset toisella vuosipuoliskolla. Ilman kertaluonteisia eriä liiketulos oli -4,6 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa).

 

Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto tammi-joulukuussa 2010 kasvoi 30,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 80,1 miljoonaa euroa (61,5 miljoonaa euroa vuonna 2009). Liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa (-3,8 miljoonaa euroa). Kannattavuuden paraneminen viimevuotisesta johtui pääosin kasvaneesta liikevaihdosta ja markkinoiden elpymisen seurauksena yleisestä vahvasta markkinakysynnästä EB:n ohjelmistotuotteisiin ja -palveluihin.

 

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto tammi-joulukuussa 2010 laski 11,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 80,9 miljoonaa euroa (91,6 miljoonaa euroa). Liiketappio oli -19,3 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa). Keskeisin tekijä heikkoon liiketulokseen oli merkittävän asiakkaan hakeutuminen saneerausmenettelyyn ja siitä seurannut myyntisaamisten arvonalentuminen ja pienentynyt liiketoiminnan volyymi sekä liiketoiminnan uudelleenjärjestelyn kustannukset. Radiokanavan testaustuotteiden myynti kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Ilman kertaluonteisia kuluja ja arvonalennuksia Wireless-liiketoimintasegmentin liiketappio oli -7,0 miljoonaa euroa (2,6 miljoonaa euroa).

 

Vuoden viimeisellä neljänneksellä Wireless-liiketoimintasegmentin toimintoja organisoitiin uudelleen ja henkilöstön määrä sopeutettiin vastaamaan alentunutta liikevaihtotasoa. Yhteistoimintaneuvottelun tuloksena EB irtisanoi 60 ja lomautti 85 henkilöä Wireless Solution -liiketoiminnassa ja EB:n konsernitoiminnoissa työskentelevistä henkilöistä tuotannollisista ja taloudellista syistä. Joulukuun 13. päivän tiedotteen mukaisesti arvioitiin, että irtisanomisten ja lomautusten toteutuessa täysimääräisesti niistä johtuvien kulusäästöjen ennakoidaan olevan noin 4 miljoonaa euroa ja muiden toimenpiteiden aiheuttamien kulusäästöjen noin 1 miljoona euroa vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Tämänhetkisen näkemyksen mukaan lomautuksia ei tulla toteuttamaan täysimääräisenä saatujen projektitilausten resurssoinnin varmistamiseksi.

 

Katsauskauden tutkimus- ja kehitysinvestoinnit kasvoivat 21,6 miljoonaan euroon (14,7 miljoonaa euroa), mikä vastaa 13,3 prosenttia liikevaihdosta (9,6 prosenttia).

 

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, MEUR 1-12 2010 1-12 2009
  12 kk 12 kk
LIIKEVAIHTO 161,8 153,8
LIIKEVOITTO /-TAPPIO -17,3 -1,4
Rahoitustuotot ja -kulut -1,3 -0,6
TULOS ENNEN VEROJA -18,6 -2,0
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA -15,7 -3,3
Kauden tulos lopetetuista liiketoiminnoista verojen jälkeen   1,3
KAUDEN TULOS -15,7 -2,0
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -14,9 -2,4
     
Kauden tuloksen jakautuminen    
  Emoyhtiön omistajille -16,1 -2,2
  Määräysvallattomille omistajille 0,5 0,2
Kauden laajan tuloksen jakautuminen    
  Emoyhtiön omistajille -15,4 -2,5
  Määräysvallattomille omistajille 0,5 0,2
     
Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista, EUR -0,12 -0,03
Tulos/osake lopetetuista liiketoiminnoista, EUR   0,01
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista liiketoiminnoista, EUR -0,12 -0,02

 

- Liiketoimintojen rahavirta oli 1,5 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa).
- Omavaraisuusaste oli 62,6 % (71,5 %).
- Nettovelkaantumisaste oli -10,2 %(-37,6 %).

 

VERTAILU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

 

Konsernin liikevaihto ja tulos, MEUR

  4Q 10 3Q 10 2Q 10 1Q 10 4Q 09
Liikevaihto 41,8 33,7 44,7 41,5 40,1
Liikevoitto /-tappio -7,7 -11,5 0,1 1,7 0,5
Liikevoitto /-tappio ilman kertaluonteisia eriä -3,2 -3,2 0,1 1,7 0,8
Tulos ennen veroja -8,0 -10,6 -0,7 0,7 0,1
Katsauskauden tulos -5,4 -9,0 -0,9 -0,3 -0,3

Kertaluonteiset erät ovat tuottoja ja kuluja, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan tai niitä esiintyy vain harvoin. Tällaisia eriä ovat muun muassa omaisuuden myyntivoitot tai -tappiot, olennaiset omaisuusarvojen muutokset, kuten arvonalennukset tai arvonalennusten peruutukset, olennaiset toiminnan uudelleenorganisointiin liittyvät kulut tai muut johdon kertaluontoisena pitämät olennaiset erät. Kertaluonteisen erän olennaisuutta arvioidessa otetaan huomioon erän euromääräinen suuruus, ja omaisuuserien arvonmuutoksen yhteydessä sen osuus omaisuuserän kokonaisarvosta.

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin, MEUR

  4Q 10 3Q 10 2Q 10 1Q 10 4Q 09
Automotive 23,1 19,9 18,6 18,5 16,8
Wireless 18,6 13,7 25,9 22,8 23,0
Koko konserni 41,8 33,7 44,7 41,5 40,1

 

 

Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR ja %

  4Q 10 3Q 10 2Q 10 1Q 10 4Q 09
Aasia 4,4 10,6% 1,8
5,4%
2,6
5,9%
2,7
6,5%
4,4
11,0%
Amerikat 10,8
25,8%
9,4
27,7%
17,4
39,0%
15,8
38,1%
13,7
34,2%
Eurooppa 26,6
63,6%
22,5
66,8%
24,6
55,2%
23,0
55,4%
22,0
54,8%

 

Liikevaihto (ulkoinen) ja tulos liiketoimintasegmenteittäin sekä muu liiketoiminta, MEUR

  4Q 10 3Q 10 2Q 10 1Q 10 4Q 09
Automotive
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
 

23,1
1,1
 

19,9
0,1
 

18,6
-0,2
 

18,5
0,9
 

16,8
0,3
Wireless
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
 

18,6
-8,8
 

13,7
-11,7
 

25,9
0,3
 

22,8
0,9
 

23,0
-0,3
Muu liiketoiminta
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
 

0,2
0,1
 

0,2
0,1
 

0,2
0,0
 

0,2
-0,1
 

0,2
0,5
Yhteensä
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
 

41,8
-7,7
 

33,7
-11,5
 

44,7
0,1
 

41,5
1,7
 

40,1
0,5

 

 

LIIKETOIMINTASEGMENTTIEN KEHITYS VUODEN 2010 LOKA-JOULUKUUSSA SEKÄ MARKKINANÄKYMÄT

 

EB:n raportointi perustuu kahteen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Automotive ja Wireless.

 

AUTOMOTIVE

 

Automotive-liiketoimintasegmentin tarjonta koostuu auto-ohjelmistotuotteista, henkilökohtaisten navigointilaitteiden ohjelmistoista sekä autoteollisuuden tuotekehityspalveluista. Yhdistämällä tuotteitaan ja palvelujaan EB tarjoaa johtaville autonvalmistajille, autoelektroniikkatoimittajille ja autoteollisuuden puolijohdetoimittajille ainutlaatuisia asiakaskohtaisia ratkaisuja.

 

Vuoden 2010 neljännellä vuosineljänneksellä Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 23,1 miljoonaa euroa (16,8 miljoonaa euroa, 4Q 2009). Se kasvoi vahvasti 36,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa, 4Q 2009). Kannattavuuden paraneminen viimevuotisesta johtui pääosin markkinoiden elpymisen seurauksena lisääntyneestä liikevaihdosta ja vahvasta markkinakysynnästä EB:n ohjelmistotuotteisiin ja -palveluihin sekä ratkaisuihin, joissa omia autoteollisuuden vaatimukset täyttäviä ohjelmistotuotteita räätälöidään ja integroidaan asiakkaan erityistarpeiden mukaisesti.

 

Liiketoiminta edistyi neljännellä vuosineljänneksellä sekä viihde- ja viestintäjärjestelmien että autojen elektronisen ohjauslaitteiden (ECU) ohjelmistomarkkinoilla. Viihde- ja viestintäohjelmistoprojektit useiden autovalmistajien ja heidän elektroniikkatoimittajien kanssa etenivät suunnitellulla tavalla tähdäten markkinalanseerauksiin vuoden 2011 ja 2012 aikana. EB:n ja Audin yhteisyrityksen e.solution GmbH:n kehitystyö Volkswagen-konsernin seuraavan sukupolven premium-tason viihde- ja viestintäjärjestelmissä eteni suunnitelmien mukaisesti ja oli keskeisellä tavalla mukana Audin esityksessä CES (Consumer Electronics Show) -tapahtumassa Las Vegasissa tammikuussa 2011. ECU-markkinoilla saatiin uusia asiakkaita AUTOSAR-standardin mukaisille ratkaisuille. EB jatkoi kehittämistoimenpiteitä liiketoimintansa laajentamiseksi ajamista helpottaviin (Driver Assistance) sovelluksiin. EB toi markkinoille käyttöliittymien (HMI) suunnittelussa käytettävästä EB Guide-tuotteesta uuden version 5.0, joka tarjoaa merkittäviä parannuksia edistyksellisten graafisten elementtien kehitykseen ja siten tarjoaa tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia kasvavilla konfiguroitavien mittaristojen markkinoilla.

 

Automotive-markkinanäkymät

 

Suurin osa autoteollisuuden innovaatioista ja tuotteiden erilaistamisesta toteutetaan ohjelmistoilla ja elektroniikalla. Elektroniikan ja ohjelmistojen osuus autoissa on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosien aikana, ja ohjelmistojen hyödyntämisen autoteollisuudessa odotetaan jatkossakin lisääntyvän. Vuotuinen autoteollisuuden ohjelmistomarkkinoiden pitkän aikavälin kasvuodotus on noin 15 prosenttia (Frost & Sullivan). Sen perustana olevan autoteollisuusmarkkinan odotetaan myös kasvavan tasaisesti noin 6 prosenttia vuosittain ajalla 2010-2015 (CSM).

 

Autoelektroniikan entistä kehittyneemmät ja verkottuneemmat ominaisuudet ja kasvava suorituskyky lisäävät sen monimutkaisuutta. Tämä ajaa teollisuutta elektroniikkalaitteiden ja niiden ohjelmistojen asteittaiseen erottamiseen toisistaan ohjelmistoarkkitehtuurin tasojen hallitsemiseksi sekä innovoinnin ja käyttöönoton tehostamiseksi. Standardiohjelmistoratkaisujen käytön autoteollisuudessa odotetaan kasvavan. Se nopeuttaa innovointia, parantaa ohjelmistojen laatua ja kehittämisen tehokkuutta sekä helpottaa ohjelmistojen käyttöönottoa.

 

Perustavanlaatuinen autoteollisuuden muutos ja siitä seuraava auto-ohjelmistomarkkinan kasvu jatkuvat. Autoteollisuuden kustannuspaineiden odotetaan kiihdyttävän EB:n tarjoamien tuotteistettujen ja tehokkaiden ohjelmistoratkaisujen tarvetta.

 

EB:n autoteollisuudesta kertyvä liikevaihto syntyy tällä hetkellä pääasiallisesti uusiin automalleihin liittyvien ohjelmistojen ja ohjelmistoalustojen kehitystyöstä. Liikevaihdon riippuvuus autojen tuotantomääristä on rajallinen. Tulevien vuosien aikana EB pyrkii kehittämään liiketoimintamalliaan enemmän ohjelmistotuotteisiin pohjautuvaksi, mikä tulee lisäämään liikevaihdon suoraa riippuvuutta autojen tuotantomääristä.

 

 

WIRELESS

 

Wireless-liiketoimintasegmentti koostuu seuraavista liiketoiminnoista:
- Wireless Solutions, joka tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja sekä tutkimus- ja tuotekehityspalveluja langattomalle teollisuudelle sekä muulle langatonta teknologiaa hyödyntävälle teollisuudelle.
- Wireless Communications Tools, joka tarjoaa testaustyökaluja radiokanavaympäristöjen mittaukseen, mallinnukseen ja simulointiin.

 

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto vuoden 2010 neljännellä vuosineljänneksellä oli 18,6 miljoonaa euroa (23,0 miljoonaa euroa, 4Q 2009). Liikevaihto laski 19,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Liiketappio oli -8,8 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa, 4Q 2009). Keskeisin tekijä heikkoon liiketulokseen oli merkittävän asiakkaan TerreStar Networks Inc.:in hakeutuminen saneerausmenettelyyn ja siitä seuranneet liiketoiminnan uudelleenjärjestelyn kustannukset ja pienentynyt liiketoiminnan volyymi. Ilman kertaluonteisia kuluja ja arvonalennuksia Wireless-liiketoimintasegmentin liiketappio oli -4,8 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa, 4Q 2009). Radiokanavan testaustuotteiden myynti kasvoi edellisvuodesta ja liiketoiminta puolustus- ja viranomaisasiakkaiden kanssa kehittyi hyvin. EB jatkoi osaamisensa vahvistamista avoimen lähdekoodin ohjelmistoissa.

 

EB julkisti lokakuussa aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut parantaakseen kannattavuuttaan ja vähentääkseen henkilöstömääräänsä vastaamaan alentunutta Wireless Solutions -liiketoiminnan myyntivolyymia ja -näkymää.  Neuvottelun tuloksena EB irtisanoi 60 ja lomautti 85 henkilöä. Tämänhetkisen näkemyksen mukaan lomautuksia ei tulla toteuttamaan täysimääräisenä saatujen projektitilausten resurssoinnin varmistamiseksi.

 

EB jatkoi panostuksiaan radiokanavan testaustuotteisiin ja toi markkinoille aikaisempaa tehokkaamman ja uusilla ominaisuuksilla varustetun EB Propsim F8-radiokanavaemulaattorin, sekä julkisti marraskuussa uuden edullisemman EB Propsim F8-emulaattorin.

 

Wireless-markkinanäkymät

 

Älypuhelinten kysynnän kasvun ja niihin liittyvien ohjelmistoarkkitehtuurien ja alustojen murroksen ennakoidaan jatkuvan vuonna 2011. Langattoman tietoliikenteen verkkolaitteiden markkinoilla radiokanavan ja matkapuhelinverkkojen suorituskykyä lisäävien uusien LTE-teknologioiden (long term evolution) aseman odotetaan vahvistuvan ja LTE:hen liittyvien hankkeiden osuuden EB:n liiketoiminnasta odotetaan kasvavan. Sekä päätelaitteet että verkot kattava moniradioteknologioiden ja järjestelmäarkkitehtuurien osaaminen on yhä tärkeämpää monimutkaistuvan langattoman teknologian toimialalla. LTE-teknologian nopean käyttöönoton sekä tarvittavien tuotteiden taajuusvarianttien suuren määrän odotetaan avaavan uusia liiketoimintamahdollisuuksia EB:lle.

 

Liikkuvan satelliittitietoliikenteen toimiala esittelee uusia data- ja langattoman viestinnän palveluita samalla, kun uusia operaattoreita syntyy ja perinteiset operaattorit päivittävät ratkaisujaan ja tarjontaansa. Satelliitti-maanpäällisen (Satellite-Terrestrial) ja liikkuvan satelliittitietoliikenteen (Mobile Satellite Services) markkinoiden kysynnän odotetaan siirtyvän nykyisestä mallilaitemarkkinavaiheesta kohti kaupallisia tuotteita ja palveluita lähivuosien aikana. TerreStar Networks Inc:n hakeutuminen saneerausmenettelyyn on aiheuttanut viivettä ja epävarmuutta EB:n kehittämän Genus-nimisen satelliitti-maanpäällispuhelimen kysynnän kehittymiselle. Saneerausmenettelyn vaikutuksia osapuolten väliseen liikesuhteeseen jatkossa ei voida vielä täsmällisesti arvioida, mutta tämänhetkisen näkymän mukaan osapuolten välisen liiketoiminnan kokonaisvolyymi ei lähitulevaisuudessa tule olemaan merkittävä.

 

Viranomaiskäyttöön tarkoitettujen viestintä- häirintä-, sekä tiedusteluratkaisujen markkinan odotetaan säilyvän vakaana.  Tulevaisuuden viranomaisjärjestelmien odotetaan yhä enemmän perustuvan kaupalliseen teknologiaan. EB:n vahvan osaamisen kaupallisissa teknologioissa, radiokanavan hallinnassa sekä ohjelmistoradioon perustuvissa ratkaisuissa odotetaan avaavan uusia liiketoimintamahdollisuuksia yhtiölle.

 

Langattoman tietoliikenteen tuotekehityspalvelujen markkinat ovat edelleen haasteelliset ja jatkuvien hintapaineiden vuoksi tuotekehitystä tehdään enenevässä määrin alhaisemman kustannustason maissa. OEM-valmistajien odotetaan kuitenkin lisäävän T&K-joustavuuttaan, mikä voi luoda uusia kumppanuusmahdollisuuksia EB:lle. Uudet avoimet ohjelmistoarkkitehtuurit ja -alustat luovat mahdollisuuksia EB:n kaltaisille vahvan integrointikyvyn yrityksille.

 

Radiokanavan suorituskyky on kasvamassa lähivuosina nopeasti uusien LTE-teknologioiden käyttöönoton myötä, mikä luo kysyntää kehittyneille testaustyökaluille. EB tarjoaa maailman johtavia radiokanavaemulaattorityökaluja moniradioisen (MIMO) LTE -teknologian, LTE -Advanced  -teknologian  ja muiden edistyksellisten radioteknologioiden kehitystyöhön. 

 

 

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA LOKA-JOULUKUU 2010

 

EB jatkoi tutkimus- ja kehitysinvestointeja autoteollisuuden ohjelmistotuotteisiin ja -työkaluihin, radiokanavaemulaattorituotteisiin, sekä Wireless Solutions -tuotealustoihin.

 

Vuoden 2010 neljännen vuosineljänneksen tutkimus- ja kehitysinvestoinnit olivat yhteensä 6,1 miljoonaa euroa (4,2 miljoonaa euroa, 4Q 2009) eli 14,6 prosenttia liikevaihdosta (10,6 prosenttia, 4Q 2009). Niistä 2,3 miljoonaa euroa aktivoitiin taseeseen.

 

VUODEN 2011 ENSIMMÄISEN VUOSIPUOLISKON NÄKYMÄT

 

Autoteollisuudessa ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kysynnän ennakoidaan kasvavan ja EB:n liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan Automotive-liiketoimintasegmentissä. Langattomien viestintäratkaisujen markkinaympäristössä kysyntää ohjaavien teknologiamuutosten ennakoidaan jatkuvan ja Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihdon ennakoidaan olevan samalla tasolla kuin vuoden 2010 toisella vuosipuoliskolla. EB:n merkittävän asiakkaan TerreStar Networks Inc:n, jatkuvat haasteet rahoituksen saamisessa ovat johtaneet maksujen viivästymisiin. TerreStar Networks sekä tietyt muut TerreStarin emoyhtiöön TerreStar Corporationiin sidoksissa olevat yhtiöt ovat 19.10.2010 taloudellista asemaansa vahvistaakseen hakeneet vapaaehtoista saneerausmenettelyä. TerreStar Networksin saneerausmenettelystä ja EB:n TerreStar Corporationia vastaan käynnistämästä oikeudenkäynnistä huolimatta luottotappioiden riski voi kasvaa vielä vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Tarkempi markkinakatsaus esitetään osiossa "Liiketoimintasegmenttien kehitys vuoden 2010 loka-joulukuussa sekä markkinanäkymät" ja TerreStar Networksin saneerausmenettelyyn ja saatavien perintään sekä muihin näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä osiossa "Riskit ja epävarmuustekijät".

 

EB odottaa vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan alempi kuin vuoden 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla (86,2 miljoonaa euroa) ja liiketuloksen olevan alempi kuin 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla (1,8 miljoonaa euroa). Vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon tulosodotus perustuu oletukseen, että EB:n TerreStar Networks Inc:iltä olevista myyntisaamisista ei synny uusia arvonalentumistappioita. On mahdollista, että muun ohessa TerreStar Networksin saneerausmenettelystä sekä TerreStar Corporationia vastaan käynnistettyyn oikeudenkäyntiin liittyvien myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen.

 

Tietoa TerreStarin saneerausmenettelyn etenemisestä ja EB:n TerreStar Corporationia vastaan käynnistämästä oikeudenkäynnistä on 20.10.2010, 25.10.2010, 20.11.2010 ja 30.12.2010 julkaistuissa pörssitiedotteissa osoitteessa www.elektrobit.com .

 

 

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

 

EB on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon. Lyhyellä tähtäimellä merkittävimmät vaikuttavat henkilöstön käyttöasteeseen, laskutettavuuteen ja keskimääräisiin tuntihintoihin T&K -palvelussa. Kuluvalla tilikaudella kansainvälisen talouden epävarmuus voi vaikuttaa EB:n palvelujen, ratkaisuiden ja tuotteiden kysyntään sekä aiheuttaa sekä kysynnän määriin liittyviä että hinnoittelupaineita. Se voi myös lisätä luottotappioiden riskiä.

 

Rahoituksen saatavuuteen liittyvät haasteet ovat johtaneet EB:n tytäryhtiön Elektrobit Inc:in merkittävän asiakkaan, TerreStar Networksin osalta maksuviivästyksiin ja lisänneet luottotappioiden riskiä. Vaikka TerreStar Networks sekä tietyt muut TerreStariin sidoksissa olevat yhtiöt hakivat 19.10.2010 taloudellista asemaansa vahvistaakseen Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain (United States Bankruptcy Code) 11 luvun mukaista vapaaehtoista saneerausmenettelyä, luottotappioriski voi kasvaa vielä vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Mainitun lain 11 luvussa säädetään menettelystä rahoitusvaikeuksiin joutuneiden yhtiöiden saneeraamiseksi. Kyseisen saneerausmenettelyn mukaan TerreStar Networksin velkojen takaisinmaksu velkojille edellyttää yhdysvaltalaisen saneerausasioita käsittelevän tuomioistuimen (United States Bankruptcy Court) hyväksyntää ja, jos takaisinmaksu tapahtuu erillisen saneeraussuunnitelman mukaisesti, TerreStar Networksin velkojien suostumusta.  TerreStar Networksin ja siihen sidoksissa olevien velallisten jättämä saneeraussuunnitelma indikoi, että EB:n saatavien takaisinmaksu voi tapahtua saneerattujen velallisten liikkeelle laskemien uusien osakkeiden muodossa.

 

EB julkisti 20.11.2010 TerreStar Networksin emoyhtiötä, TerreStar Corporationia, vastaan käynnistämänsä oikeudenkäynnin, jossa EB vaatii saataviensa takaisinmaksua. Oikeudenkäyntivaade perustuu osin takaukseen, jonka TerreStar Corporation on antanut vakuudeksi EB:n myyntisaamisista TerreStar Networksiltä, ja osin TerreStar Corporationin suoraan EB:hen kohdistuvien sopimusvelvoitteiden täyttämiseen. Tällä hetkellä TerreStar Corporation ei ole osallisena TerreStar Networksin käynnistämässä saneerausmenettelyssä. Saneerausmenettelyyn liittyvien oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan TerreStar Networks ennakoi, että TerreStar Corporation (ja sen tytäryhtiö TerreStar Holdings Inc.) tulevat jättämään lähitulevaisuudessa omat hakemuksensa vapaaehtoisen saneerausmenettelyn käynnistämiseksi Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaan. Mikäli TerreStar Corporation päättäisi hakea saneerausmenettelyä, EB:n käsityksen mukaan EB:n TerreStaria Corporationia vastaan käynnistämä oikeudenkäynti jäädytettäisiin Yhdysvaltain konkurssilainsäädännön mukaisesti, mutta EB voisi siirtää vaatimuksensa saneerausmenettelyyn.

 

EB:llä on 15.2.2011 TerreStar Networksilta yhteensä noin 25,8 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (19,1 miljoonan euron 15.2.2011 valuuttakurssin mukaan) suuruiset erääntyneet myyntisaamiset. Saataviin liittyvän epävarmuuden vuoksi EB kirjasi TerreStar Networksiltä olevista myyntisaatavista noin 8,3 miljoonan euron määräisen arvonalentumisen vuoden 2010 toisella vuosipuoliskolla. EB:n tämänhetkisen käsityksen mukaan ei ole syytä uskoa, että EB:n TerreStar Networksiltä olevista myyntisaamisista syntyisi uusia arvonalentumistappioita. EB pyrkii kotiuttamaan saatavansa täysimääräisenä joko TerreStar Networksin saneerausmenettelyn, EB:n 20.11.2010 julkistaman ja TerreStar Corporationia vastaan käynnistämänsä oikeudenkäynnin ja/tai esimerkiksi edellä mainittujen myyntisaamisten myynnin kautta.

 

TerreStar Networksin saneerausmenettelyn tarkempia vaikutuksia osapuolten väliseen liikesuhteeseen jatkossa ei voida vielä täsmällisesti arvioida. Tämänhetkisen näkymän mukaan TerreStar Networks todennäköisesti päättää asianmukaisen kaupallisen harkintansa perusteella (ja edellyttäen tuomioistuimen hyväksyntää), ettei se tule täyttämään sopimusvelvoitteitaan EB:tä kohtaan EB:n edellyttämällä tavalla. Tällainen päätös johtaisi osapuolten välisten jatkovelvotteiden lakkaamiseen nykyisten sopimusten alla, mutta ei muuta EB:n tämänhetkistä käsitystä siitä, että EB:n TerreStar Networksiltä olevista myyntisaamisista ei syntyisi uusia arvonalentumistappioita. Pahimmillaan TerreStar Networksin saneerausmenettely ja rahoitusvaikeudet voivat kuitenkin vielä johtaa EB:n osalta merkittävään myyntisaamisten arvonalentumiskirjaukseen. Mikäli osapuolten välinen liikesuhde lakkaisi lyhyellä tähtäimellä kokonaan ja myyntisaamisia ei saataisi perittyä lainkaan, joko TerreStar Networksilta tai TerreStar Corporationilta, tämä alentaisi kertaluonteisesti EB:n liiketulosta enimmillään vielä noin 11 miljoonaa euroa (Yhdysvaltain dollarin määräiset erät 15.2.2011 valuuttakurssin mukaan).  Tällä ei kuitenkaan olisi merkittävää negatiivista kassavirtavaikutusta EB:lle. Edellä esitetyn lisäksi on mahdollista, että Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain luvun 11 mukaisessa saneerausmenettelyssä velalliset pyrkivät saamaan takaisin ennen saneerausmenettelyn käynnistymistä maksamiaan maksuja. Tällä hetkellä mahdollista riskiä TerreStar Networksin EB:tä kohtaan esittämistä takaisinsaantivaateista ei voida poissulkea.

 

On mahdollista, että muun ohessa TerreStar Networksin saneerausmenettelystä sekä TerreStar Corporationia vastaan käynnistettyyn oikeudenkäyntiin liittyvien myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen.

 

EB:n asiakaskunta koostuu pääasiassa auto- ja telekommunikaatioteollisuudessa toimivista yhtiöistä, joten yhtiö on altistunut näitä teollisuuden aloja koskeville markkinamuutoksille. EB uskoo, että asiakaspohjan laajentaminen tulee vähentämään riippuvuutta yksittäisistä yhtiöistä ja näin ollen yhtiöön tulee vaikuttamaan lähinnä näiden teollisuudenalojen yleinen liiketoimintaympäristö. Eräät EB:n liiketoiminnot ovat kuitenkin muita asiakasriippuvaisempia. Tämä voi näkyä erääntyneisiin saataviin liittyvänä, viime kädessä luottotappioriskin, keskittymisenä. Tarkempi markkinakatsaus esitetään osiossa "Liiketoiminta-segmenttien kehitys vuoden 2010 neljännellä vuosineljänneksellä sekä markkinanäkymät".

 

Yhtiön operatiiviseen liiketoimintaan liittyy riskejä pääasiassa seuraavilla osa-alueilla: asiakkaiden tuoteohjelmapäätösten epävarmuus ja heidän valintansa oman kehitystyön ja ostopalvelujen välillä, sekä toisaalta heidän päätöksensä jatkaa, vähentää tai lopettaa nykyisiä tuoteohjelmiaan, projektiresurssien kasvattaminen ja alasajo, tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien ajoitus ja menestyksekäs hyödyntäminen, kilpailutilanne ja mahdolliset markkinoiden viiveet, asiakas- ja alihankintasopimusten oikea-aikainen solmiminen kohtuullisin kaupallisin ehdoin, tuotekehitysprojektien viiveet, asiakassopimuksiin perustuvat aktivoinnit, varastojen arvostusriskit ja suunniteltua suurempia T&K -kustannuksia aiheuttavat tuotekehityksen teknologiariskit. Lisäksi EB:n tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden myyntiin liittyy tavanomaisia teollisuuden takuu- ja tuotevastuuriskejä.  Tuoteliiketoimintaan liittyviä tyypillisiä riskejä ovat merkittävä riippuvuus toteutuvista tuotemääristä, materiaalikustannusten ja tuotannon saannon kehittyminen. Edellä mainitut voivat ilmentyä korkeampina toimituskuluina ja sitä kautta alhaisempana tuottona. Uusista tuotteista sekä nykyisiltä että tulevilta asiakkailta odotettua liikevaihtoa koskevat tavalliset ajoitusriskit.

 

Lisätietoja EB:tä koskevista riskeistä ja epävarmuuksista on yhtiön verkkosivuilla www.elektrobit.com

 

TASE JA RAHOITUS

 

31.12.2010 päivätyn taseen lukuja on verrattu päivämäärän 31.12.2009 taseeseen (miljoonaa euroa). Katsauskauden lukuihin sisältyy 3,4 miljoonan euron varaukset.

 

 

  12/2010 12/2009
Pitkäaikaiset varat 41,2 39,4
Lyhytaikaiset varat 83,7 120,8
Varat yhteensä 124,9 160,2
Osakepääoma 12,9 12,9
Muu pääoma 58,3 99,5
Määräysvallattomien omistajien osuus 1,3 0,4
Oma pääoma yhteensä 72,5 112,8
Pitkäaikaiset velat 11,6 16,2
Lyhytaikaiset velat 40,8 31,2
Oma pääoma ja velat yhteensä 124,9 160,2

 

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella:

+ tilikauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu   +1,8  miljoonaa euroa
+ käyttöpääoman muutos   +3,5 miljoonaa euroa
- korot, verot ja saadut osingot   -3,8 miljoonaa euroa
= liiketoiminnan rahavirta +1,5 miljoonaa euroa
- investointien rahavirta   -7,9 miljoonaa euroa
- rahoituksen rahavirta   -32,1 miljoonaa euroa
= kassavarojen muutos   -38,5 miljoonaa euroa

 

Lyhytaikaisissa saamisissa olevat myyntisaamiset ja muut saamiset olivat 61,3 miljoonaa euroa (59,3 miljoonaa euroa 31.12.2009). Tilinpäätöksessä EB oikaisi 8.12.2010 tiedotetun mukaisesti TerreStar Networks Inc:ltä olevien myyntisaamisten tasekäsittelyn aiemmin kirjatun noin 8,3 miljoonan euron määräisen pakollisen varauksen osalta arvonalentumiseksi, joka vähentää suoraan mainittujen myyntisaamisten kirjanpitoarvoa. Lyhytaikaisissa veloissa ei-korolliset ostovelat ja muut velat olivat 35,7 miljoonaa euroa (26,3 miljoonaa euroa 31.12.2009). Poistamaton konserniliikearvo oli katsauskauden lopussa 18,5 miljoonaa euroa (18,5 miljoonaa euroa 31.12.2009).

 

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 10,7 miljoonaa euroa sisältäen korvausinvestoinnit. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 10,5 miljoonaa euroa. Katsauskauden kokonaispoistot olivat 8,5 miljoonaa euroa, sisältäen yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja 2,2 miljoonaa euroa.

 

Korollisten velkojen määrä oli katsauskauden päättyessä 13,1 miljoonaa euroa. Tuloslaskelman nettorahoituskulut jakaantuivat seuraavasti:

 

korko- ja osinkotuotot sekä muut rahoitustuotot  0,7 miljoonaa euroa
korkokulut ja muut rahoituskulut -0,9 miljoonaa euroa
valuuttakurssivoitot ja tappiot -1,0 miljoonaa euroa

 

Katsauskauden päättyessä EB:n omavaraisuusaste oli 62,6 prosenttia (71,5 prosenttia vuoden 2009 lopussa).

 

EB:n valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan sovittujen asiakassitoumusten nettokassavirtaa. Nettokassavirta määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella. Katsauskauden lopussa suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 16,0 miljoonaa euroa.

 

HENKILÖSTÖ

 

EB työllisti vuoden 2010 tammi-joulukuussa keskimäärin 1 561 henkilöä. Joulukuun lopussa yhtiössä oli 1 539 työntekijää (1 528 vuoden 2009 lopussa). Huomattava osa EB:n työntekijöistä on tuotekehitysinsinöörejä. 

 

MUUTOKSIA YRITYKSEN JOHDOSSA

 

Wireless-liiketoimintasegmentin johtajaksi ja Elektrobit Technologies Oy:n toimitusjohtajaksi nimitettiin 1.11.2010 alkaen KTM Hannu Huttunen, 44.

 

EB ilmoitti 15.12.2010, että Automotive-liiketoimintasegmentin johtaja ja Elektrobit Automotive GmbH:n toimitusjohtajan DI, MBA Jarkko Sairasen työsuhde päättyy 31.3.2011.

 

EB:n hallitus sekä johtoryhmä löytyvät yhtiön kotisivuilta osoitteesta www.elektrobit.com/corporate_governance

 

LIPUTUSILMOITUKSET

 

Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut omistussuhteisiin liittyviä muutoksia, jotka olisivat johtaneet arvopaperimarkkinalain 2:9 §:n edellyttämään ilmoitusvelvollisuuteen eli niin sanottuun liputusilmoitukseen.

 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

 

Yhtiöllä ei ole olennaisia tapahtumia tilikauden jälkeen.

 

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ

 

Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 105.294.341,06 euroa, josta tilikauden voitto on 50.596,03 euroa.

 

Hallitus ehdottaa 31.3.2011 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA VUOSIKERTOMUS

 

Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 31.3.2011 klo 13 osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90590 Oulu. Elektrobit Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, on saatavilla yhtiön internet-sivuilla viimeistään 4.3.2011.

 

 

Oulu 17.2.2011

 

EB, Elektrobit Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:

 

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

 

 

 

 

 

 

EB, ELEKTROBIT OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010

 

Tilinpäätös on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Tilinpäätöksestä on annettu tilintarkastuskertomus 16.2.2011.

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR)   1-12/2010 1-12/2009
    12 kk 12 kk
       
LIIKEVAIHTO
  161,8 153,8
Liiketoiminnan muut tuotot   2,4 4,0
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos   -0,2 -0,9
Valmistus omaan käyttöön   0,2 0,4
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö   -15,4 -8,3
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut   -97,7 -90,9
Poistot   -8,5 -9,7
Liiketoiminnan muut kulut   -59,8 -49,8
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)   -17,3 -1,4
Rahoituskulut (netto)   -1,3 -0,6
TULOS ENNEN VEROJA   -18,6 -2,0
Tuloverot   2,9 -1,3
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA   -15,7 -3,3
Kauden tulos lopetetuista liiketoiminnoista verojen jälkeen     1,3
KAUDEN TULOS   -15,7 -2,0
       
Muut laajan tuloksen erät:      
  Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot   0,8 -0,3
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä   0,8 -0,3
       
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ   -14,9 -2,4
       
Kauden tuloksen jakautuminen      
  Emoyhtiön omistajille   -16,1 -2,2
  Määräysvallattomille omistajille   0,5 0,2
Kauden laajan tuloksen jakautuminen      
  Emoyhtiön omistajille   -15,4 -2,5
  Määräysvallattomille omistajille   0,5 0,2
Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista, EUR      
  Laimentamaton   -0,12 -0,03
  Laimennettu   -0,12 -0,03
       
Tulos/osake lopetetuista liiketoiminnoista, EUR      
  Laimentamaton     0,01
  Laimennettu     0,01
       
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista liiketoiminnoista, EUR      
  Laimentamaton   -0,12 -0,02
  Laimennettu   -0,12 -0,02
       
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl   129 413 129 413
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, laimennettu   130 277 129 580
       
KONSERNITASE (MEUR)   31.12.2010 31.12.2009
       
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   10,5 11,4
  Liikearvo   18,5 18,5
  Muut aineettomat hyödykkeet   11,6 8,7
  Muut rahoitusvarat   0,2 0,3
  Saamiset   0,3 0,4
  Laskennalliset verosaamiset   0,1 0,1
Pitkäaikaiset varat yhteensä   41,2 39,4
Lyhytaikaiset varat      
  Vaihto-omaisuus   1,9 2,4
  Myyntisaamiset ja muut saamiset   61,3 59,3
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut
  rahoitusvarat
  7,7 40,2
  Rahavarat   12,9 18,8
Lyhytaikaiset varat yhteensä   83,7 120,8
VARAT YHTEENSÄ   124,9 160,2
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT
     
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
  Osakepääoma   12,9 12,9
  Ylikurssirahasto     64,6
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   38,7  
  Muuntoerot   0,6 -0,1
  Kertyneet voittovarat   19,0 35,0
  Määräysvallattomien omistajien osuus   1,3 0,4
Oma pääoma yhteensä   72,5 112,8
Pitkäaikaiset velat      
  Laskennalliset verovelat   1,4 2,3
  Eläkevelvoitteet   1,2 1,2
  Varaukset   1,0 0,9
  Korolliset velat   8,0 11,8
Pitkäaikaiset velat yhteensä   11,6 16,2
Lyhytaikaiset velat      
  Ostovelat ja muut velat
  33,3 24,4
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
  rahoitusvelat
    0,4
  Varaukset
  2,4 1,5
  Lyhytaikaiset korolliset velat
  5,1 4,9
Lyhytaikaiset velat yhteensä
  40,8 31,2
Velat yhteensä
  52,4 47,3
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ
  124,9 160,2
 
     

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)   1-12/2010 1-12/2009
    12 kk 12 kk
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT
     
Kauden tulos   -15,7 -2,0
Suoriteperusteisten erien oikaisu   17,5 7,7
Käyttöpääoman muutokset   3,5 -3,8
Maksetut korot liiketoiminnasta   -2,3 -2,0
Saadut korot liiketoiminnasta   0,6 1,6
Muut rahoituserät   0,0 0,0
Maksetut välittömät verot   -2,2 -1,1
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA   1,5 0,4
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT      
Liiketoimintojen hankinta vähennettynä hankintahetken
rahavaroilla
  -0,3 -0,7
Liiketoimintojen myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla     -0,6
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin   -1,7 -1,2
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin   -6,2 -1,5
Investoinnit muihin sijoituksiin   -0,0 -0,1
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti   0,1 0,3
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti   0,0 0,1
Luovutustulot muista sijoituksista   0,1 0,2
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA   -7,9 -3,4
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT
     
Lainojen nostot     1,6
Lainojen takaisinmaksut   -2,8 -3,9
Rahoitusleasingvelkojen maksut   -3,4 -4,1
Ylikurssirahaston jakaminen   -25,9  
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA   -32,1 -6,5
 
     
RAHAVAROJEN MUUTOS   -38,5 -9,5
Rahavarat tilikauden alussa   59,1 68,6
Rahavarat tilikauden lopussa   20,5 59,1

 


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (MEUR)
     
       
A = Osakepääoma      
B = Ylikurssirahasto      
C = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto      
D = Kertyneet voittovarat      
E = Määräysvallattomien omistajien osuus      
F = Oma pääoma yhteensä      

 

             
  A B C D E F
             
Oma pääoma 1.1.2009 12,9 64,6   37,6   115,1
Osakepalkitsemisen kustannus       0,3   0,3
Kauden laaja tulos       -2,5   -2,5
Muut erät       -0,5 0,4 -0,0
Oma pääoma 31.12.2009 12,9 64,6   34,9 0,4 112,8
             
Oma pääoma 1.1.2010 12,9 64,6   34,9 0,4 112,8
Ylikurssirahaston jakaminen   -25,9       -25,9
Siirto ylikurssirahastosta   -38,7 38,7     0,0
Osakepalkitsemisen kustannus       0,6   0,6
Kauden laaja tulos       -15,4   -15,4
Muut erät       -0,5 0,8 0,3
Oma pääoma 31.12.2010 12,9 0,0 38,7 19,6 1,3 72,5

 

 

 

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT

 

Tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet:
Tilinpäätöstiedotteessa sovelletaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä.

 

Osavuosijakson toiminnan kausiluonteisuus:
Konserni toimii aloilla, joilla esiintyy kausittaista vaihtelua.

 

Varoihin, velkoihin, omaan pääomaan, tulokseen tai rahavirtoihin vaikuttavien poikkeuksellisten erien luonne ja määrä:

 

Ylikurssirahaston jakaminen:
Yhtiökokous 25.3.2010 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osakkeenomistajille jaetaan emoyhtiön ylikurssirahastosta 0,20 euroa osakkeelta, mikä tarkoittaa yhtiökokouspäivän osakkeiden lukumäärän mukaan yhteensä 25.882.538 euroa, edellyttäen, että sille saadaan Patentti- ja rekisterihallituksen lupa. Päätös kirjattiin konsernissa maaliskuussa 2010.

 

Ylikurssirahaston varojen siirtäminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon:
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön taseen 31.12.2009 mukaista ylikurssirahastoa alennetaan siirtämällä yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ne varat, jotka ovat jäljellä ylikurssirahastossa ylikurssirahaston jakamisen jälkeen edellyttäen, että alentamiselle saadaan Patentti- ja rekisterihallituksen lupa. Päätös kirjattiin konsernissa maaliskuussa 2010.

 

Ylikurssirahaston jakaminen ja alentaminen edellyttivät Patentti- ja rekisterihallituksen lupaa. Patentti- ja rekisterihallitus antoi 12.8.2010 suostumuksensa ylikurssirahaston jakamiselle ja ylikurssirahastoon jakamisen jälkeen jääneiden varojen siirtämiselle vapaan oman pääoman rahastoon. Ylikurssirahastosta jaettiin 2.9.2010 osakkeenomistajille 0,20 euroa osakkeelta, yhteensä 25 882 538,00 euroa, ja yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon siirrettiin ylikurssirahastosta jakamisen jälkeen jäljelle jääneet 38 696 853,50 euroa.

 

Konserni on kirjannut tilikaudella myyntisaamisista arvonalentumistappioita noin 10,3 miljoonaa euroa.

 

Osingonmaksu:
25.3.2010 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO (MEUR)

 

TOIMINTASEGMENTIT   1-12/2010 1-12/2009
    12 kk 12 kk
Automotive      
  Liikevaihto ulkoinen   80,1 61,5
  Liikevaihto toisille segmenteille   0,0 0,0
  Liikevaihto yhteensä   80,1 61,5
       
  Liikevoitto (-tappio)   1,9 -3,8
       
Wireless      
  Liikevaihto ulkoinen   80,9 91,6
  Liikevaihto toisille segmenteille   0,0 0,2
  Liikevaihto yhteensä   81,0 91,8
       
  Liikevoitto (-tappio)   -19,3 1,0
       
MUUT ERÄT      
       
Muut erät      
  Liikevaihto ulkoinen   0,8 0,6
  Liikevoitto (-tappio)   0,1 1,3
       
Eliminoinnit      
  Liikevaihto toisille segmenteille   -0,0 -0,2
  Liikevoitto (-tappio)   0,0 0,0
       
Konserni yhteensä      
  Liikevaihto ulkoinen   161,8 153,8
  Liikevoitto (-tappio)   -17,3 -1,4

 

Maantieteellisten alueiden liikevaihdot (MEUR)    1-12/2010 1-12/2009
    12 kk 12 kk
Liikevaihto      
  Eurooppa   96,8 91,4
  Amerikat   53,4 49,2
  Aasia   11,6 13,2
Liikevaihto yhteensä   161,8 153,8

 

Osavuosijakson päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat, joita ei ole otettu huomioon osavuosikatsauksen laskelmissa:
Osavuosikatsauksen päättymisen jälkeen ei ole ollut sellaisia olennaisia tapahtumia, joita ei ole otettu huomioon osavuosikatsauksen laskelmissa.

 

 

Liiketoimet lähipiiriin kuuluvien kanssa   1-12/2010 1-12/2009
    12 kk 12 kk
Johdon työsuhde-etuudet ja osakkeisiin perustuvat
suoritukset yhteensä
  2,1 2,2

 

 

 


TULOSLASKELMA
10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/
NELJÄNNESVUOSILUVUT 2010 2010 2010 2010 2009
(MEUR) 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk
           
LIIKEVAIHTO
41,8 33,7 44,7 41,5 40,1
Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 0,4 0,8 0,6 1,2
Valmiiden ja keskeneräisten          
tuotteiden varaston muutos -0,5 0,2 -0,1 0,1 -0,1
Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -6,1 -2,8 -3,2 -3,3 -2,5
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -26,1 -22,5 -24,9 -24,2 -23,3
Poistot -2,1 -2,2 -2,2 -2,0 -2,2
Liiketoiminnan muut kulut -15,3 -18,4 -15,0 -11,1 -12,7
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -7,7 -11,5 0,1 1,7 0,5
Rahoituskulut (netto) -0,3 0,9 -0,8 -1,0 -0,3
TULOS ENNEN VEROJA -8,0 -10,6 -0,7 0,7 0,1
Tuloverot 2,6 1,6 -0,2 -1,1 -0,4
KAUDEN TULOS JATKUVISTA          
LIIKETOIMINNOISTA -5,4 -9,0 -0,9 -0,3 -0,3
Kauden tulos lopetetuista          
liiketoiminnoista verojen jälkeen         1,0
KAUDEN TULOS -5,4 -9,0 -0,9 -0,3 0,7
Kauden muut laajan tuloksen erät 0,3 -1,4 1,2 0,7 0,3
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -5,1 -10,4 0,3 0,3 1,0
           
Kauden tuloksen jakautuminen:          
  Emoyhtiön omistajille -5,5 -9,0 -0,9 -0,6 0,6
  Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,0 0,0 0,3 0,1
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:          
  Emoyhtiön omistajille -5,2 -10,5 0,3 0,0 0,9
  Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,0 0,0 0,3 0,1
           
KONSERNITASE (MEUR) 31.12. 30.9. 30.6. 31.3. 31.12.
 
2010 2010 2010 2010 2009
 
         
VARAT          
Pitkäaikaiset varat          
  Aineelliset käyttöomaisuus-          
  hyödykkeet 10,5 10,6 10,8 10,4 11,4
  Liikearvo 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5
  Muut aineettomat hyödykkeet 11,6 10,0 9,1 8,8 8,7
  Muut rahoitusvarat 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3
  Saamiset 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
  Laskennalliset verosaamiset 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Pitkäaikaiset varat yhteensä 41,2 39,7 39,1 38,5 39,4
Lyhytaikaiset varat          
  Vaihto-omaisuus 1,9 2,9 2,5 2,4 2,4
  Myyntisaamiset ja muut  saamiset 61,3 53,8 65,6 57,3 59,3
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti          
  kirjattavat muut rahoitusvarat 7,7 15,8 45,5 50,4 40,2
  Rahavarat 12,9 15,0 14,4 16,7 18,8
Lyhytaikaiset varat yhteensä 83,7 87,5 128,0 126,8 120,8
VARAT YHTEENSÄ 124,9 127,2 167,1 165,3 160,2
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT
         
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma          
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9
  Ylikurssirahasto         64,6
  Sijoitetun vapaan oman pääoman          
  rahasto 38,7 38,7 38,7 38,7  
  Muuntoerot 0,6 0,3 1,7 0,5 -0,1
  Kertyneet voittovarat    19,0  24,3 33,3 34,5 35,0
  Määräysvallattomien omistajien osuus 1,3 1,2 1,1 0,7 0,4
Oma pääoma yhteensä 72,5 77,4 87,8 87,4 112,8
Pitkäaikaiset velat          
  Laskennalliset verovelat 1,4 1,2 1,7 2,3 2,3
  Eläkevelvoitteet 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2
  Varaukset 1,0 0,6 0,6 0,8 0,9
  Korolliset velat 8,0 8,9 10,5 10,4 11,8
Pitkäaikaiset velat yhteensä 11,6 11,8 13,9 14,8 16,2
Lyhytaikaiset velat          
  Ostovelat ja muut velat
33,3 32,1 59,3 56,9 24,4
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
  kirjattavat rahoitusvelat
    0,0 0,4 0,4
  Varaukset
2,4 0,8 1,1 1,2 1,5
  Lyhytaikaiset korolliset velat
5,1 5,1 5,0 4,6 4,9
Lyhytaikaiset velat yhteensä
40,8 38,0 65,4 63,1 31,2
Velat yhteensä
52,4 49,9 79,3 77,9 47,3
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ
124,9 127,2 167,1 165,3 160,2

 


KONSERNIN
10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/  10-12/
RAHAVIRTALASKELMA 2010 2010 2010 2010 2009
NELJÄNNESVUOSILUVUT 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk
  Liiketoiminnan nettorahavirta -4,9 0,2 -4,5 10,6 -0,5
  Investointien nettorahavirta -2,9 -2,6 -1,4 -0,9 -0,7
  Rahoituksen nettorahavirta
-1,5 -27,8 -1,1 -1,7 -1,9
  Rahavarojen muutos
-9,3 -30,1 -7,1 8,0 -3,1

 

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT   1-12/2010 1-12/2009
TUNNUSLUVUT   12 kk 12 kk
       
TULOSLASKELMA (MEUR)      
Liikevaihto   161,8 153,8
Liikevoitto (-tappio)   -17,3 -1,4
    Liikevoitto (-tappio) , % liikevaihdosta   -10,7 -0,9
Tulos ennen veroja   -18,6 -2,0
    Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta   -11,5 -1,3
Kauden tulos   -15,7 -3,3
       
KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT      
Korolliset nettovelat (MEUR)   -7,4 -42,4
Nettovelkaantumisaste (net gearing) -%   -10,2 -37,6
Omavaraisuusaste, %   62,6 71,5
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (MEUR)   10,7 4,0
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella   1561 1589
Henkilöstön määrä kauden lopussa   1539 1528
       
OSAKKEIDEN OSAKEANTIOIKAISTU   31.12.2010 31.12.2009
LUKUMÄÄRÄ  (1 000 kpl)      
       
Kauden lopussa   129 413 129 413
Keskimäärin kauden aikana   129 413 129 413
Optio-oikeuksilla laimennettu lukumäärä   130 277 129 580
       

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (EUR)
  1-12/2010 1-12/2009
    12 kk 12 kk
       
Laimentamaton tulos / osake   -0,12 -0,03
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake   -0,12 -0,03
Oma pääoma *) / osake   0,55 0,87
       
  *) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma      
     pääoma      
          

 

PÖRSSIKURSSIT (EUR)   1-12/2010 1-12/2009
       
Ylin kurssi   1,25 1,40
Alin kurssi   0,66 0,33
Keskikurssi   0,92 0,62
Päätöskurssi   0,67 0,94
       
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR)   86,7 121,6
Osakkeiden vaihto, (MEUR)   16,8 11,1
Osakkeiden vaihto, (1 000 kpl)   18 190 17 822
Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden
lukumäärästä, %
  14,1 13,8
       

 

 

VASTUUSITOUMUKSET (MEUR)   31.12.2010 31.12.2009
       
OMASTA VELASTA      
Yrityskiinnitykset   3,1 3,1
Annetut pantit   2,3 1,0
 
     
Sitoumukset, joiden vakuudeksi pantit on annettu      
ovat yhteismäärältään   6,3 8,6
       
MUIDEN PUOLESTA      
Takaukset
  2,0 3,8
Muut vastuut
  10,1  
       
MUUT OMAT VASTUUT      
Vuokravastuut      
    Seuraavana vuonna erääntyvät   6,0 5,9
    Myöhemmin erääntyvät   15,0 17,9
Sopimusvastuut      
    Seuraavana vuonna erääntyvät   3,9 4,3
    Myöhemmin erääntyvät   2,1 0,7
       
VALUUTTAJOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT   31.12.2010 31.12.2009
(MEUR)      
       
Termiinit      
    Käypä arvo   -0,0 -0,3
    Kohde-etuuden arvo   11,0 11,0
       
Ostetut valuuttaoptiot      
  Käypä arvo   0,1 0,1
  Kohde-etuuden arvo   5,0 11,5
       
Myydyt valuuttaoptiot      
  Käypä arvo   -0,1 -0,1
  Kohde-etuuden arvo   10,0 23,0