Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2013

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT OYJ:N (EB) OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013

Marraskuu 07, 2013

ELEKTROBIT OYJ:N (EB) OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013


PÖRSSITIEDOTE

Julkaisuvapaa 7.11.2013 kello 8.00

ELEKTROBIT OYJ:N (EB) OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013

VERTAILUKELPOINEN LIIKEVAIHTO KASVOI JA LIIKEVOITTO PARANI EDELLISVUODESTA

Vuoden 2013 alusta lähtien EB on alkanut soveltaa uusia IFRS10- ja IFRS11-standardeja, minkä seurauksena EB:n ja AUDIn yhteisesti omistaman e.solutions GmbH:n konsolidointitapa Elektrobit-konserniin on muuttunut. Vertailukelpoisuuden vuoksi jäljempänä esitetyt vuoden 2012 vertailutiedot esitetään oikaistuina olettaen, että uutta konsolidointitapaa olisi sovellettu jo vuonna 2012.

EB:n luvut on jaettu IFRS5-standardin mukaisesti jatkuviin ja lopetettuihin toimintoihin. Tässä osavuosikatsauksessa Wireless-liiketoimintasegmentin 31.1.2013 myyty Test Tools -tuoteliiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona.

YHTEENVETO HEINÄ-SYYSKUU 2013

·         Heinä-syyskuun 2013 liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 10,1 prosenttia 45,7 miljoonaan euroon (oikaistu liikevaihto 41,5 miljoonaa euroa, 3Q 2012).

·         Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 1,0 miljoonaa euroa (oikaistu liikevoitto 2,0 miljoonaa euroa, sisältäen TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyssä saadun kertaluonteisen 1,2 miljoonan euron tulon, 3Q 2012).

·         Nettokassavirta oli 1,8 miljoonaa euroa (9,9 miljoonaa euroa, sisältäen TerreStar Corporationin saneerausmenettelyssä saadun sovintosuorituksen johdosta noin 10,8 miljoonan euron positiivisen kassavirtavaikutuksen, 3Q 2012).

·         Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,006 euroa (0,013 euroa, 3Q 2012) ja osakekohtainen tulos jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista oli 0,011 euroa (0,012 euroa, 3Q 2012).

·         Elokuussa EB kertoi sopeuttavansa kustannustasoaan Wireless-liiketoimintasegmentissä loppuvuoden heikentyneen kysyntänäkymän vuoksi ja tavoittelevansa 1,5 miljoonan euron kustannussäästöjä lomauttamalla enintään 150 henkilöä Wireless-liiketoimintasegmentissä. Lomautusten arvioitiin kestävän enintään tammikuun 2014 loppuun asti.

YHTEENVETO TAMMI-SYYSKUU 2013

·         Tammi-syyskuun 2013 liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 11,3 prosenttia 139,8 miljoonaan euroon (oikaistu liikevaihto 125,6 miljoonaa euroa, 1-9 2012).

·         Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 2,4 miljoonaa euroa, sisältäen noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä Wireless-liiketoimintasegmentissä vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä (oikaistu liikevoitto 1,6 miljoonaa euroa, sisältäen TerreStar-yhtiöiden saatavien perintään liittyviä kertaluonteisia kuluja 1,2 miljoonaa euroa ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyyn liittyviä kertaluonteisia tuottoja 1,2 miljoonaa euroa, 1-9 2012).

·         Nettokassavirta oli 29,6 miljoonaa euroa, sisältäen Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynnistä aiheutuneen kertaluonteisen noin 28 miljoonan euron nettokassavirtavaikutuksen (6,4 miljoonaa euroa, 1-9 2012).

·         Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,012 euroa (0,009 euroa, 1-9 2012) ja osakekohtainen tulos jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista oli 0,199 euroa (0,011 euroa, 1-9 2012).

·         Vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008A- ja 2008B-optio-oikeuksilla merkittiin 2.4.2013 - 8.10.2013 välisenä aikana yhteensä 307 690 uutta osaketta. Merkintähinnat kirjattiin yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. Elektrobit Oyj:n osakemäärä uusien osakkeiden rekisteröintien jälkeen on 129.720.380 osaketta.

·         Hallitus esittää 4.12.2013 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen perusteella jaetaan varoja osakkeenomistajille yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,11 euroa osakkeelta. Yhtiökokouskutsun toimittamispäivän mukaisen osakemäärän mukaisesti jaon kokonaismäärä olisi 14 269 241,80 euroa.

Konserni, jatkuvat toiminnot (MEUR) 3Q 13 3Q 12 oikaistu 1-9 13 1-9 12 oikaistu 2012 oikaistu
LIIKEVAIHTO 45,7 41,5 139,8 125,6 173,9
LIIKEVOITTO / -TAPPIO 1,0 2,0 2,4 1,6 1,1
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 2,3 % 4,7 % 1,7 % 1,2 % 0,6 %
Liikevoitto /-tappio ilman kertaluonteisia eriä 1,0 0,7 3,3 1,5 5,1
KÄYTTÖKATE 3,3 3,7 9,1 6,6 8,1
KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT 43,9 15,7 43,9 15,7 14,3
OMAVARAISUUSASTE (%) 63,9 % 55,0 % 63,9 % 55,0 % 55,0 %
TULOS OSAKETTA KOHTI (EUR) 0,006 0,013 0,012 0,009 0,008

Automotive-liiketoimintasegmentti (MEUR) 3Q 13 3Q 12 oikaistu 1-9 13 1-9 12 oikaistu 2012 oikaistu
LIIKEVAIHTO 34,1 27,4 97,2 78,7 110,6
LIIKEVOITTO / -TAPPIO 1,9 -0,0 3,1 0,6 3,3
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 5,7 % -0,1 % 3,2 % 0,8 % 2,9 %
KÄYTTÖKATE 3,5 1,0 7,6 3,6 7,3

Wireless-liiketoimintasegmentti, jatkuvat toiminnot (MEUR) 3Q 13 3Q 12

oikaistu
1-9 13 1-9 12

oikaistu
2012

oikaistu
LIIKEVAIHTO 11,6 14,1 42,8 47,1 63,5
LIIKEVOITTO / -TAPPIO -0,9 2,0 -0,8 1,0 -2,2
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta -7,9 % 14,1 % -1,8 % 2,0 % -3,5 %
Liikevoitto /-tappio ilman kertaluonteisia eriä -0,9 0,8 0,1 1,0 1,8
KÄYTTÖKATE -0,2 2,7 1,4 3,0 0,7

EB:N TOIMITUSJOHTAJA JUKKA HARJU:

"Tammi-syyskuussa EB:n liikevaihto kasvoi 11,3 prosenttia edellisvuodesta Automotive-liiketoimintasegmentin vahvana jatkuneen kasvun ansiosta. Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto pieneni edellisvuodesta viranomaisasiakkaiden supistuneen palvelukysynnän takia. EB:n liiketulos parani edellisvuodesta ja liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa. Automotive-liiketoimintasegmentin liikevoitto parani edellisvuodesta kasvaneen ohjelmistolisenssimyynnin ja tehostuneen projektihallinnan ansiosta.

EB:n liikevaihdon kasvunäkymä vuodelle 2013 on edelleen hyvä Automotive-liiketoimintasegmentin kasvun ansiosta. Neljännellä neljänneksellä Wireless-liiketoimintasegmentissä odotetaan syntyvän T&K-palvelumyynnin lisäksi tuotepohjaista liikevaihtoa, kun taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun järjestelmän tuotetoimitukset käynnistyvät Suomen puolustusvoimille ja erä erikoisterminaalituotteita toimitetaan eräälle asiakkaallemme viranomaismarkkinoita varten. EB:llä on hyvät edellytykset saavuttaa vuonna 2013 samalla tasolla oleva liikevoitto kuin edellisvuoden liikevoitto oli ilman kertaluonteisia eriä."

VUODEN 2013 NÄKYMÄT

Vuotta 2013 koskevassa liikevaihto- ja tulosohjauksessa on huomioitu AUDIn kanssa yhteisesti omistetun yhtiön e.solutions GmbH:n konsolidointitavan muutoksen vaikutus. Lisätietoja asiasta on tässä osavuosikatsauksessa osiossa "EB:n ja AUDIn yhteisesti omistetun yrityksen konsolidointitavan muutos 1.1.2013 alkaen".

Vuonna 2013 EB odottaa liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen olevan samalla tasolla kuin se oli vuonna 2012 ilman kertaluonteisia eriä (oikaistu liikevaihto 173,9 miljoonaa euroa, oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,1 miljoonaa euroa, vuonna 2012).

Automotive-liiketoimintasegmentissä liikevoiton vuonna 2013 odotetaan kertyvän pääosin toisella vuosipuoliskolla (1,2 miljoonaa euroa, 1H 2013) johtuen ohjelmistolisenssimyynnin painottumisesta vuoden jälkipuoliskolle ja muista kausivaihtelutekijöistä. EB:n ohjelmistoratkaisujen kysynnän ennakoidaan jatkuvan hyvänä.

Wireless-liiketoimintasegmentin liiketuloksen vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla odotetaan olevan samalla tasolla tai alempi kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla (0,1 miljoonaa euroa, 1H 2013). Wireless-liiketoimintasegmentin toisen vuosipuoliskon kysyntänäkymä heikentyi elokuussa eräältä EB:n merkittävältä asiakkaalta pienentyneen tilauskannan ja joidenkin erikoisterminaaliprojektien lykkääntymisen vuoksi. Tämän takia käynnistetyillä lomautuksilla saavutettavat kustannussäästöt alkavat kertyä pääosin vasta viimeisellä vuosineljänneksellä, jolla ne lieventävät heikentyneen T&K-palvelukysynnän aiheuttamaa negatiivista tulosvaikutusta. Neljännellä neljänneksellä Wireless-liiketoimintasegmentissä odotetaan syntyvän T&K-palvelumyynnin lisäksi tuotepohjaista liikevaihtoa viranomaisasiakkailta.

Tarkempi markkinakatsaus esitetään osiossa "Liiketoimintasegmenttien kehitys vuoden 2013 heinä-syyskuussa sekä markkinanäkymät".

Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynnistä syntyneellä noin 24 miljoonan euron kertaluonteisella myyntivoitolla ei ole vaikutusta vuoden 2013 liiketulokseen eikä siten liiketulosta koskevaan ohjaukseen. Kaikki kyseiseen liiketoimintaan liittyvät tuotot ja kulut esitetään konsernin tuloslaskelmassa liiketuloksen alapuolella kohdassa "kauden tulos lopetetuista toiminnoista".

Vuoden 2013 tulosodotuksessa ei ole huomioitu mahdollisia TerreStar Networks Inc.:n purkamismenettelystä syntyviä kertaluonteisia tuottoja tai kuluja. Tietoa TerreStar Networksin saneerausmenettelystä ja mahdollisesta jako-osuudesta ja saatavien määriin ja perintään sekä muihin näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä kerrotaan tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2012 yhtiön internet sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com/vuosikertomus .

KUTSU LEHDISTÖTILAISUUTEEN

EB järjestää vuoden 2013 tammi-syyskuun osavuosikatsausta koskevan englanninkielisen tiedotustilaisuuden torstaina 7.11.2013 klo 11.00 lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille Oulussa, osoitteessa Tutkijantie 8. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse ja esitystä voi seurata samanaikaisesti Internetissä WebEx:in kautta. Tarkemmat ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi osoitteessa www.elektrobit.com/sijoittajat

Elektrobit Oyj (EB)

EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden 2012 liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 185,4 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevaihto jatkuvista toiminnoista vuonna 2012 oli 173,9 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com

ELEKTROBIT OYJ:N (EB) OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013

Vuoden 2013 alusta lähtien EB on alkanut soveltaa uusia IFRS10- ja IFRS11-standardeja, minkä seurauksena EB:n ja AUDIn yhteisesti omistaman e.solutions GmbH:n konsolidointitapa Elektrobit-konserniin on muuttunut. Vertailukelpoisuuden vuoksi jäljempänä esitetyt vuoden 2012 vertailutiedot esitetään oikaistuina olettaen, että uutta konsolidointitapaa olisi sovellettu jo vuonna 2012.

EB:n luvut on jaettu IFRS5-standardin mukaisesti jatkuviin ja lopetettuihin toimintoihin. Tässä osavuosikatsauksessa Wireless-liiketoimintasegmentin 31.1.2013 myyty Test Tools -tuoteliiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona.

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMIKUU-SYYSKUU 2013, JATKUVAT TOIMINNOT

EB:n tammi-syyskuun 2013 liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 11,3 prosenttia, 139,8 miljoonaan euroon (oikaistu liikevaihto 125,6 miljoonaa euroa, 1-9 2012). Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 2,4 miljoonaa euroa sisältäen noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä Wireless-liiketoimintasegmentissä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä (oikaistu liikevoitto 1,6 miljoonaa euroa, 1-9 2012, sisältäen TerreStar-yhtiöiden saatavien perintään liittyviä kertaluonteisia kuluja 1,2 miljoonaa euroa ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyyn liittyviä kertaluonteisia tuottoja 1,2 miljoonaa euroa, 1-9 2012). Liikevoitto jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia kuluja oli 3,3 miljoonaa euroa (oikaistu liikevoitto 1,5 miljoonaa euroa, 1-9 2012).

Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi vuoden 2013 tammi-syyskuussa 23,4 prosenttia, 97,2 miljoonaan euroon (oikaistu liikevaihto 78,7 miljoonaa euroa, 1-9 2012). Liikevaihdon kasvusta merkittävä osa tuli AUDIn kanssa yhteisesti omistetun yrityksen e.solutions GmbH:n nopeasta kasvusta. Liikevoitto oli 3,1 miljoonaa euroa (oikaistu liikevoitto 0,6 miljoonaa euroa, 1-9 2012). Liiketulos parani edellisvuodesta kasvaneen ohjelmistolisenssimyynnin ja tehostuneen projektihallinnan ansiosta. Alkuvuoden aikana EB valittiin toimittajaksi useisiin johtaville autonvalmistajille toteutettaviin pitkäkestoisiin tuotekehitys- ja tuoteräätälöintihankkeisiin. Suurimmissa hankkeissa otettiin käyttöön aikaisempaa useammin hinnoittelumalli, jossa osa tuotekehitysvaiheen hinnasta korvataan uusien autojen toteutuvien toimitusmäärien mukaan määräytyvällä lisenssitulolla. Tällä autoteollisuudessa yleisellä hinnoittelumallilla projektikohtainen positiivinen liiketulos ja kassavirta saavutetaan yleensä vasta autojen valmistusvuosien aikana.

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto jatkuvista toiminnoista vuoden 2013 tammi-syyskuussa laski 9,2 prosenttia 42,8 miljoonaan euroon (47,1 miljoonaa euroa, 1-9 2012). Liikevaihdon aleneminen edellisvuodesta johtui tuotekehityspalvelujen myynnin vähenemisestä viranomaisasiakkaille. Wireless-liiketoimintasegmentin liiketappio jatkuvista toiminnoista vuoden 2013 tammi-syyskuussa oli -0,8 miljoonaa euroa, sisältäen noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä (liikevoitto 1,0 miljoonaa euroa, sisältäen TerreStar-yhtiöiden saatavien perintään liittyviä kertaluonteisia kuluja 1,2 miljoonaa euroa ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyyn liittyviä kertaluonteisia tuottoja 1,2 miljoonaa euroa, 1-9 2012).

Tammikuussa Anite Plc:lle myydystä Test Tools -tuoteliiketoiminnasta maksettua 31,0 miljoonan euron kauppahintaa on oikaistu kaupantekohetken kassavaroihin, velkoihin ja käyttöpääomaan perustuvalta summalla, määrältään 0,9 miljoonaa euroa. Oikaisuerä parantaa EB:n katsauskauden lopetettujen liiketoimintojen tulosta ja neljännen vuosineljänneksen kassavirtaa 0,9 miljoonalla eurolla. Kokonaisuudessaan Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynnillä arvioidaan olevan noin 24 miljoonan euron positiivinen vaikutus EB:n vuoden 2013 nettotuloksen ja noin 28 miljoonan euron positiivinen kassavirtavaikutus.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, MEUR 1-9 2013

9 kk
1-9 2012

9 kk

oikaistu
JATKUVAT TOIMINNOT
  Liikevaihto 139,8 125,6
  Liikevoitto / -tappio 2,4 1,6
  Rahoitustuotot ja -kulut -0,7 -0,1
  Tulos ennen veroja 1,8 1,5
KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA 1,6 1,2
KAUDEN TULOS LOPETETUISTA TOIMINNOISTA 24,3 0,3
KAUDEN TULOS 25,9 1,5
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 26,0 1,5
Kauden tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 25,9 1,5
  Määräysvallattomille omistajille
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 26,0 1,5
  Määräysvallattomille omistajille
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR 0,012 0,009

·         Liiketoiminnan rahavirta oli 8,7 miljoonaa euroa (-0,2 miljoonaa euroa, 1-9 2012).

·         Nettokassavirta oli 29,6 miljoonaa euroa sisältäen Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynnistä syntyneen 28 miljoonan euron nettokassavirtavaikutuksen (6,4 miljoonaa euroa, 1-9 2012).

·         Omavaraisuusaste oli 63,9 % (55,0 %, 1-9 2012).

·         Nettovelkaantumisaste oli -29,8 % (12,1 %, 1-9 2012).

VERTAILU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, JATKUVAT TOIMINNOT

Konsernin liikevaihto ja liiketulos, jatkuvat toiminnot, MEUR

3Q 13 2Q 13 1Q 13 4Q 12
oikaistu
3Q 12
oikaistu
Liikevaihto 45,7 47,9 46,2 48,2 41,5
Liikevoitto /-tappio 1,0 0,7 0,7 -0,5 2,0
Liikevoitto /-tappio ilman kertaluonteisia eriä 1,0 0,7 1,5 3,6 0,7
Tulos ennen veroja 0,9 0,2 0,6 -0,9 1,8
Katsauskauden tulos 0,8 0,2 0,6 -0,1 1,7

Kertaluonteiset erät ovat tuottoja ja kuluja, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan tai niitä esiintyy vain harvoin. Tällaisia eriä ovat muun muassa omaisuuden myyntivoitot tai -tappiot, olennaiset omaisuusarvojen muutokset, kuten arvonalennukset tai arvonalennusten peruutukset, olennaiset toiminnan uudelleenorganisointiin liittyvät kulut tai muut johdon kertaluontoisena pitämät olennaiset erät. Kertaluonteisen erän olennaisuutta arvioidessa otetaan huomioon erän euromääräinen suuruus, ja omaisuuserien arvonmuutoksen yhteydessä sen osuus omaisuuserän kokonaisarvosta.

Yllä olevissa taulukoissa mainitut kertaluonteiset erät ovat:
·         TerreStar-yhtiöiltä olevien saatavien perintään liittyviä kuluja ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelystä sovintosuorituksen johdosta kertynyttä tuloa vuoden 2012 aikana,

·         yhteensä noin 4 miljoonan euron kertaluonteiset erät, jotka kirjattiin EB:n tytäryhtiön Elektrobit Inc.:in erään yhdysvaltalaisen asiakkaan taloudellisten vaikeuksien vuoksi vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä, ja

·         noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä Wireless-liiketoimintasegmentissä vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Nämä kertaluonteiset erät on raportoitu osana Wireless-liiketoimintasegmentin tulosta.

Liikevaihto ja liiketulos liiketoimintasegmenteittäin jatkuvista toiminnoista sekä muu liiketoiminta, MEUR

3Q 13 2Q 13 1Q 13 4Q 12

oikaistu
3Q 12

oikaistu
Automotive

Liikevaihto ulkoinen

Liikevaihto toiselle segmentille

Liikevoitto /-tappio
34,1

0,0

1,9
32,5

0,1

0,1
30,5

0,0

1,1
31,8

0,0

2,6
27,4

0,0

-0,0
Wireless

Liikevaihto ulkoinen

Liikevaihto toiselle segmentille

Liikevoitto /-tappio
11,5

0,0

-0,9
15,4

0,0

0,6
15,8

0,0

-0,4
16,4

0,0

-3,2
14,1

0,0

2,0
Muu liiketoiminta

Liikevaihto ulkoinen

Liikevoitto /-tappio
0,0

0,0
0,0

0,1
0,0

-0,0
0,0

0,1
0,0

-0,0
Yhteensä

Liikevaihto

Liikevoitto /-tappio
45,7

1,0
47,9

0,7
46,2

0,7
48,2

-0,5
41,5

2,0

Liikevaihto markkina-alueittain jatkuvista toiminnoista, MEUR ja %

3Q 13 2Q 13 1Q 13 4Q 12

oikaistu
3Q 12

oikaistu
Aasia 1,9

4,3 %
1,7

3,6 %
1,9

4,2 %
2,4

4,9 %
3,1

7,6 %
Amerikat 6,0

13,2 %
6,4

13,4 %
6,2

13,3 %
6,4

13,2 %
7,6

18,3 %
Eurooppa 37,7

82,5 %
39,7

83,0 %
38,1

82,5 %
39,5

81,9 %
30,7

74,1 %

KATSAUSKAUDEN MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

10.1.2013 EB ilmoitti alentavansa vuoden 2012 tulosohjaustaan ennakoitua heikomman neljännen vuosineljänneksen johdosta. Syynä neljännen vuosineljänneksen heikentymiseen oli EB:n tytäryhtiön, Elektrobit Inc:in, erään yhdysvaltalaisen asiakkaan rahoitusvaikeudet ja tämän johdosta kirjatut yhteensä noin 4 miljoonan euron kertaluonteiset erät. Alentuneen tulosohjauksen mukaan, EB odotti vuoden 2012 neljännen vuosineljänneksen liiketuloksen olevan noin -0,4 - 1,1 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa, 4Q 2011), toisen vuosipuoliskon liiketuloksen olevan noin 1,7 - 3,2 miljoonaa euroa, (0,4 miljoonaa euroa, 2H 2011) ja koko vuoden 2012 liiketuloksen olevan noin 2,2 - 3,7 miljoonaa euroa (liiketappio -4,0 miljoonaa euroa, vuonna 2011). Edellä esitetty tulosodotus sisälsi tulosohjauksen alentamiseen johtaneet ja Wireless-liiketoimintasegmentin liiketulosta neljännellä vuosineljänneksellä heikentäneet kertaluonteiset erät sekä aiemmin kirjatut TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyihin liittyvät kertaluonteiset tuotot ja kulut. Liikevaihdon yhtiö odotti kehittyvän aiemmin ennakoidun mukaisesti siten, että neljännen vuosineljänneksen 2012 liikevaihdon odotettiin olevan noin 57 miljoonaa euroa (49,0 miljoonaa euroa, 4Q 2011), toisen vuosipuoliskon 2012 liikevaihdon odotettiin olevan noin 104 miljoonaa euroa (86,1 miljoonaa euroa, 2H 2011) ja koko vuoden 2012 liikevaihdon odotettiin olevan noin 200 miljoonaa euroa (162,2 miljoonaa euroa, vuonna 2011).

28.1.2013 EB kertoi allekirjoittaneensa Anite plc:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan EB myy Test Tools -tuoteliiketoimintansa Anitelle. Kauppa käsitti Oulussa sijaitsevan EB:n tytäryhtiön, Elektrobit System Test Oy:n koko osakekannan myynnin sekä liiketoimintaan liittyviä muita varoja Yhdysvalloissa ja Kiinassa. EB:n Test Tools -tuoteliiketoiminta tarjosi radiokanavan emulointityökaluja ja testausratkaisuja langattoman teknologian kehittämiseen. Se oli osa EB:n Wireless-liiketoimintasegmenttiä ja työllisti yhteensä 54 henkilöä Suomessa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Kaupan voimaantulon oli sovittu tapahtuvan 31.1.2013, mikäli kaupan toteuttamiselle asetetut tavanomaiset ehdot, kuten kauppahinnan maksu käteisellä, täyttyvät. Sopimuksen mukaan Anite maksaa EB:lle kauppahintana käteisellä 31,0 miljoonaa euroa, jota oikaistaan kaupantekohetken 31.1.2013 Test Tools -tuoteliiketoiminnan kassavaroihin, velkoihin ja käyttöpääomaan perustuvalla summalla. Kaupassa siirtyvien Test Tools -tuoteliiketoiminnan nettovarojen 31.1.2013 arvioitiin olevan noin 5 miljoonaa euroa.

Lisäksi 28.1.2013 EB antoi ennakkotietoa sen neljännen vuosineljänneksen ja koko vuoden 2012 liikevaihdosta ja tuloksesta sekä kertoi raportoivansa vuoden 2012 tuloksensa IFRS5-standardin mukaisesti, jakaen liiketoimintansa jatkuviin ja lopetettuihin toimintoihin, ja luokittelevansa Test Tools -tuoteliiketoiminnan vuoden 2012 tilinpäätöksessä lopetettuihin toimintoihin.

31.1.2013 EB ilmoitti, että Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynti Anite plc:lle on toteutunut. Anite maksoi EB:lle kauppahintana käteisellä 31,0 miljoonaa euroa, jota oikaistaan kaupantekohetken 31.1.2013 Test Tools -tuoteliiketoiminnan kassavaroihin, velkoihin ja käyttöpääomaan perustuvalla summalla. Kauppa paransi kertaluonteisesti EB:n vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen nettotulosta noin 23 miljoonalla eurolla ja nettokassavirtaa noin 28 miljoonalla eurolla.

19.2.2013 vuoden 2012 tilinpäätöstiedotteen julkistamisen yhteydessä, EB ilmoitti, että se alkaa soveltaa vuoden 2013 alusta lähtien uusia IFRS10 ja IFRS11 -standardeja ja tulee konsolidoimaan Audi Electronics Venture GmbH:n (AEV) kanssa yhteisesti omistetun e.solutions GmbH:n suhteellista yhdistelytapaa käyttäen. Konsolidointitavan muutoksen seurauksena e.solutions GmbH:sta Elektrobit-konserniin yhdisteltävä liikevaihto ja liiketulos pienenevät aikaisemmasta 100 %:sta 51 %:iin. Suhteellisen yhdistelytavan mukaan konsernin liikevaihtoon sisällytetään myös 49 % muiden Elektrobit-konsernin yhtiöiden liikevaihdosta e.solutions GmbH:lle. 

19.2.2013 EB ilmoitti käynnistävänsä kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävät toimenpiteet Wireless-liiketoimintasegmentissä. Toimenpiteet saatiin päätökseen 4.4.2013 ja niillä yhtiö arvioi saavuttavansa tavoittelemansa noin 2 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt Wireless-liiketoimintasegmentissä. Toimenpiteiden vaikutus näkyy täysimääräisenä vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla. Toimenpiteistä aiheutui yhtiölle noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka rasittavat vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen liiketulosta. Kustannusrakenteen parantamisen taustalla olivat liiketoiminnan muuttuneet tarpeet. Osana näitä toimenpiteitä EB vähensi Wireless-liiketoimintasegmentissä kansainvälisesti yhteensä 32 henkilöä, joista Suomessa 8 henkilöä. Tämän lisäksi EB keskitti joitakin Wireless-liiketoimintasegmentin toimintoja Suomeen ja siirsi sen toimintojen painopistettä Yhdysvalloissa länsirannikolta itärannikolle, missä useat viranomaisasiakkaat sijaitsevat.

5.6.2013 Elektrobit Oyj:n hallitus päätti, että optio-oikeudet 2008A ja 2008B liitetään arvo-osuusjärjestelmään ja haetaan listattavaksi NASDAQ OMX Helsingin pörssilistalle. Listattavaksi haettiin 1.400.000 optio-oikeutta 2008A ja 1.400.000 optio-oikeutta 2008B. Optio-oikeudet otettiin kaupankäynnin kohteeksi 17.6.2013. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2008A päättyy 31.3.2014 ja optio-oikeudella 2008B 31.3.2015.

Vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008A- ja 2008B-optio-oikeuksilla merkittiin 2.4.2013 - 20.6.2013 välisenä aikana yhteensä 97.500 uutta osaketta, 21.6.2013 - 22.8.2013 välisenä aikana yhteensä 120.834 uutta osaketta, ja 22.8.2013 - 8.10.2013 välisenä aikana yhteensä 89.356 uutta osaketta. Merkintähinnat kirjattiin yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. Osakemerkintöjä vastaava osakemäärän lisäys merkittiin kukin kaupparekisteriin 5.7.2013, 6.9.2013 ja 18.10.2013. Uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 8.7.2013, 9.9.2013 ja 21.10.2013. Elektrobit Oyj:n osakemäärä uusien osakkeiden rekisteröintien jälkeen on 129.720.380 osaketta. Lisätietoa ja optio-oikeuksien 2008 ehdot ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com/sijoittajat .

EB sai 22.8.2013 päätökseen 8.8.2013 aloittamansa yhteistoimintaneuvottelut ja aikoo lomauttaa enintään 150 henkilöä tilapäisesti Wireless-liiketoimintasegmentissä sopeuttaakseen kustannustasoaan loppuvuoden heikentyneen kysyntänäkymän vuoksi. Lomautusten arvioitiin kestävän enintään tammikuun 2014 loppuun asti. Lomautuksilla kerrottiin tavoiteltavan noin 1,5 miljoonan euron kustannussäästöjä, joiden oletettiin toteutuvan pääosin vuoden neljännellä neljänneksellä. Lomautusten tarve ja niiden kautta syntyvät kustannussäästöt voivat kuitenkin muuttua loppuvuoden näkymän täsmentyessä.

LIIKETOIMINTASEGMENTTIEN KEHITYS VUODEN 2013 HEINÄ-SYYSKUUSSA SEKÄ MARKKINANÄKYMÄT

EB:n raportointi perustuu kahteen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Automotive ja Wireless.

AUTOMOTIVE

Automotive-liiketoimintasegmentissä EB tarjoaa ohjelmistotuotteita ja tuotekehityspalveluita autonvalmistajille, autoelektroniikkatoimittajille ja muille autoteollisuuden toimittajille. Tarjonta koostuu auton sisäisistä viihde- ja viestintäratkaisuista, kuten navigaatio ja käyttöliittymä (Human Machine Interface, HMI), autojen elektronisista ohjausyksiköistä (Electronic Control Units, ECU) sekä ajamista auttavista ohjelmistosovelluksista (Driver Assistance, DA). Yhdistämällä ohjelmistotuotteitaan ja tuotekehityspalvelujaan EB tarjoaa autoteollisuudelle ainutlaatuisia asiakaskohtaisia ratkaisuja. EB ohjelmistotuotteita ovat navigaatio-ohjelmisto EB street director, käyttöliittymien suunnitteluohjelmisto EB GUIDE, EB tresos -tuoteperhe auton sisäisiin ohjelmistoihin ja niiden suunnitteluun, ja EB Assist -ohjelmistotuotteet ajamista helpottavien järjestelmien suunnitteluun . Näistä tuotteista EB saa lisenssimyyntituloa ja tuotteiden lisäksi toimituksiin sisältyy usein tuotekehityspalveluita asiakaskohtaista ratkaisua varten.

EB:llä ja AUDI AG:n tytäryrityksellä Audi Electronics Venture GmbH:lla (AEV) on yhteisesti omistettu yritys, e.solutions GmbH, joka kehittää viihde- ja viestintäjärjestelmien ohjelmistoja, ja tuottaa järjestelmäsuunnittelu- ja järjestelmäintegraatiopalveluita Volkswagen-konsernin automalleihin. EB myös toimittaa yhteisesti omistetulle yritykselle tuotteita ja tuotekehityspalveluita. EB omistaa e.solutions GmbH:sta 51 % ja AEV 49 %.

Automotive-liiketoiminnan kehitys heinä-syyskuussa 2013

Vuoden 2013 kolmannella vuosineljänneksellä Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto jatkoi vahvaa kasvuaan ja oli 34,1 miljoonaa euroa (oikaistu liikevaihto 27,4 miljoonaa euroa, 3Q 2012), kasvaen 24,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Liikevaihdon kasvusta merkittävä osa tuli AUDIn kanssa yhteisesti omistetun yrityksen e.solutions GmbH:n kasvun myötä. Liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa (oikaistu liiketappio -0,0 miljoonaa euroa, 3Q 2012). Liiketulos parani edellisvuodesta tehostuneen projektihallinnan ja hieman kasvaneen ohjelmistolisenssimyynnin ansiosta.

Automotive-markkinanäkymät

EB:n palveluihin ja tuotteisiin kohdistuvan kysynnän ennakoidaan kehittyvän myönteisesti vuositasolla vuoden 2013 aikana Automotive-liiketoimintasegmentissä. EB:n ja AUDIn yhteisesti omistama yritys, e.solutions GmbH:n laajensi toimintaansa vuoden 2012 loppupuolella ja sen kasvunäkymä vuodelle 2013 on hyvä.

Autonvalmistajat jatkavat kehityspanostuksia uusien automallien ohjelmistoihin, ja autoteollisuudessa ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden markkinan ennakoidaan jatkavan kasvua vuonna 2013, mutta hitaammalla tahdilla kuin aikaisempina vuosina kansainvälisten automarkkinoiden kehittymiseen liittyvän epävarmuuden takia.

Autojen elektroniikan ja ohjelmistojen markkinan ennustetaan jatkavan kasvuaan pitkällä aikajänteellä. Roland Berger -konsulttiyhtiön tutkimus arvioi, että elektroniikan osuus autojen kustannuksista kasvaa 23 prosentista vuonna 2010 33 prosenttiin vuonna 2020.  Auto-ohjelmistomarkkinan vuosikasvun vuodesta 2012 vuoteen 2020 asti odotetaan ylittävän henkilöautojen tuotantomäärän vuosikasvun, jonka ennakoidaan olevan 4,5 % CAGR (LMC Automotiven vuoden 2013 kolmannen neljänneksen ennuste). Ohjelmistomarkkinoille kasvua luovat mm. seuraavat tekijät:

·         Suuri osa autojen innovaatioista toteutetaan elektroniikan ja ohjelmistojen avulla.

·         Ohjelmistoja ja elektroniikkaa ollaan osin eriyttämässä toisistaan, jolla pyritään lisäämään ohjelmistojen innovointia, nopeuttamaan uusien sovellusten tuomista markkinoille, parantamaan laatua ja lisäämään kustannustehokkuutta.

·         Viihde- ja viestintäjärjestelmät yleistyvät kaikkien hintaluokkien autoissa. Kuluttajat odottavat internetin ja langattomien laitteiden kaltaisia toimintoja ja käyttäjäkokemuksia myös autoihin.

·         Uusia turvallisuutta lisääviä (Active Safety Systems) ja ajamista auttavia (Driver Assistance) toimintoja tuodaan markkinoille.

·         Autoon langattomasti verkottuneiden (Connected Car) ratkaisujen ja pilviyhteyksien avulla autoihin tuodaan uusia sovelluksia ja parannetaan toiminnallisuuksia, kuten esimerkiksi navigoinnin oikea-aikaiset liikennetiedot.

EB:n autoteollisuudesta kertyvä liikevaihto syntyy tällä hetkellä pääosin uusiin automalleihin liittyvien ohjelmistojen ja ohjelmistoalustojen kehitystyöstä ja tuotekehitystä tukevien ohjelmistolisenssien myynnistä. EB pyrkii kehittämään liiketoimintamalliaan enemmän ohjelmistotuotteisiin pohjautuvaksi, mikä vähitellen lisää liikevaihdon suoraa riippuvuutta autojen tuotantomääristä lähivuosien aikana. Liikevaihdon suoraa riippuvuutta autojen toimitusmääristä lisää myös se, että EB:n asiakkaat pyrkivät siirtämään tuotekehityskustannuksia autojen toteutuvien toimitusmäärien mukaan maksettaviksi lisenssimaksuiksi alan yleisen sopimuskäytännön mukaisesti. Tällä autoteollisuudessa yleisellä hinnoittelumallilla projektikohtainen positiivinen liiketulos ja kassavirta saavutetaan yleensä vasta autojen valmistusvuosien aikana. Malli voi kuitenkin tarjota EB:lle myös mahdollisuuden korkeampaan kumulatiiviseen kokonaistuottoon, jos autojen valmistusmäärät toteutuvat suurina.

WIRELESS

Wireless-liiketoimintasegmentissä EB tarjoaa tuotteita ja tuotealustoja puolustus-, turvallisuus- ja muille viranomaismarkkinoille ja teollisuuden käyttöön, sekä tuotekehityspalveluita ja räätälöityjä ratkaisuja langattoman tietoliikenteen markkinoille ja muille yrityksille, jotka tarvitsevat langatonta yhteyttä laitteisiinsa.  Wireless-liiketoimintasegmentin tuotteita ovat EB Tactical Wireless IP Network taktiseen tiedonsiirtoon, EB Tough VoIP -puhelin taktiseen viestintään sekä EB Wideband COMINT -sensori viestitiedusteluun. EB:n tuotealustoja ovat EB RCIED-häirintälähetin elektroniseen sodankäyntiin, EB Specialized Device Platform Android-pohjaisiin päätelaitteisiin sekä EB:n LTE-pohjainen laajakaistainen viestintämoduuli. Lisäksi EB tarjoaa laajan valikoiman T&K-palveluita, kuten konsultaatiota, integrointia, laite- sekä ohjelmistokehitystä liittyen uusimpiin langattomiin teknologioihin ja käyttösovelluksiin.

Wireless-liiketoiminnan kehittyminen heinä-syyskuussa 2013

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto jatkuvista toiminnoista vuoden 2013 kolmannella vuosineljänneksellä laski 17,9 prosenttia 11,6 miljoonaan euroon (14,1 miljoonaa euroa, 3Q 2012). Liiketappio jatkuvista toiminnoista oli -0,9 miljoonaa euroa (liikevoitto 2,0 miljoonaa euroa, sisältäen TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyssä saadun kertaluonteisen 1,2 miljoonan euron tulon, 3Q 2012). Liikevaihdon aleneminen edellisvuodesta johtui T&K-palvelumyynnin vähenemisestä viranomaisasiakkaille ja tietoliikennemarkkinoille.

Kysyntänäkymä vuoden toiselle vuosipuoliskolle heikkeni elokuussa eräältä EB:n merkittävältä asiakkaalta pienentyneen tilauskannan ja joidenkin erikoisterminaaliprojektien lykkääntymisen takia. EB kertoi käynnistävänsä elokuussa enintään 150 henkilöä koskevat tilapäiset lomautukset Wireless-liiketoimintasegmentissä sopeuttaakseen kustannustasoaan loppuvuoden heikentyneen kysyntänäkymän vuoksi. Lomautusten arvioidaan kestävän enintään tammikuun 2014 loppuun asti. Lomautuksilla tavoitellaan noin 1,5 miljoonan euron kustannussäästöjä, joiden oletetaan toteutuvan pääosin vuoden neljännellä neljänneksellä. Lomautusten tarve ja niiden kautta syntyvät kustannussäästöt voivat kuitenkin muuttua loppuvuoden näkymän täsmentyessä.

Vuoden 2013 kolmannella vuosineljänneksellä EB jatkoi tuotekehitysinvestointeja ja kansainvälisiä myynti- ja markkinointipanostuksia puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille suunnattuihin tuotteisiin ja tuotealustoihin.

Wireless-markkinanäkymät

Wireless-liiketoimintasegmentissä EB:n asiakkaat toimivat eri toimialoilla, joilla jokaisella on omia toimialakohtaisia kysynnän kehittymistä ohjaavia tekijöitä. Yhteisenä kysyntää lisäävänä tekijänä koko asiakaskunnassa on uusien teknologioiden käyttöönotto. LTE-teknologian (Long Term Evolution) käyttöönotto jatkuu merkittävänä kysyntää luovana teknologiamuutoksena, ja siihen perustuvien hankkeiden osuuden EB:n Wireless-liiketoiminnasta odotetaan vuonna 2013 säilyvän samalla tasolla kuin vuonna 2012. Sekä päätelaitteet että verkot kattava moniradioteknologioiden ja järjestelmäarkkitehtuurien osaaminen on yhä tärkeämpää monimutkaistuvan langattoman teknologian toimialalla.

EB on tuomassa kehittämiään tuotteita Suomen ja kansainvälisille puolustusmarkkinoille tavoitteenaan kasvattaa tuotemyyntiä vähitellen lähivuosien aikana. Loppuvuonna 2013 tuotetoimitukset käynnistyvät Suomen Puolustusvoimille ja vuodesta 2014 alkaen tavoitteena on saada päänavauskauppoja muista maista. Vuoden 2013 aikana viranomaisten säästötoimenpiteet supistavat tuotekehityspalveluiden kysyntää Euroopassa. Taktisessa viestinnässä armeijajoukkojen tilannetiedon tarve kasvaa, luoden kysyntää laajakaistaverkoille, kuten EB:n IP-pohjaisille (Internet Protocol) taktisen viestinnän ratkaisuille. Puolustusmarkkinoille ovat ominaista pitkät myyntiajat johtuen pitkistä hankkeiden ja osto-ohjelmien valmisteluajoista kansallisten ministeriöiden ohjauksessa sekä valittujen tuotteiden hankintojen ajoittuminen useille vuosille.

Kansallisesta turvallisuudesta vastaavien ja muiden viranomaisten markkinoille EB tarjoaa tuotealustoihinsa pohjautuvia asiakaskohtaisia erikoisratkaisuja. Uusien kaupallisten teknologioiden kuten LTE:n ja älypuhelinten käyttöjärjestelmien ja sovellusten käytön odotetaan lisääntyvän näillä viranomaismarkkinoilla. Viranomaisille on varattu LTE-teknologian käytölle omia taajuusalueita, mikä luo kysyntää räätälöidyille LTE-laitteille. Näillä markkinoilla on erityisiä teknisiä vaatimuksia ja niiden tuotevolyymit ovat pienemmät kuin tietoliikenteen massamarkkinoilla. Euroopan ja Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden markkinat kehittyvät lähivuosina hitaasti kohti kansallista viranomaisten LTE-verkkoa.

Langattoman tietoliikenteen verkkolaitemarkkinoilla LTE-teknologian käyttöönoton odotetaan jatkuvan voimakkaana luoden kysyntää LTE-tukiasemien kehittämiselle. LTE:lle allokoidut taajuudet ovat globaalisti varsin laajat. Tämän seurauksena samasta tuotteesta joudutaan kehittämään useita taajuusversioita, mikä luo kysyntää tuotevarianttien kehittämiselle. Muilla toimialoilla tuotekehityspalveluiden kysyntä erilaisten laitteiden verkottamiseksi muiden laitteiden kanssa nousi esiin vuoden 2012 aikana ja kysynnän odotetaan kasvavan vuonna 2013 ja 2014.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

EB jatkoi tutkimus- ja kehitysinvestointeja Automotive-liiketoimintasegmentissä autoteollisuuden ohjelmistotuotteisiin ja -työkaluihin, ja Wireless-liiketoimintasegmentin puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille suunnattuihin tuotteisiin ja tuotealustoihin.

Vuoden 2013 tammi-syyskuun tutkimus- ja kehitysinvestoinnit jatkuvissa toiminnoissa olivat 15,2 miljoonaa euroa (oikaistu 16,2 miljoonaa euroa, 1-9 2012) vastaten 10,8 prosenttia liikevaihdosta (oikaistu 12,9 prosenttia, 1-9 2012). Automotive-liiketoimintasegmentin osuus tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista oli 12,1 miljoonaa euroa (oikaistu 13,2 miljoonaa euroa, 1-9 2012) ja Wireless-liiketoimintasegmentin jatkuvien toimintojen osuus 3,1 miljoonaa euroa (3,0 miljoonaa euroa, jatkuvat toiminnot, 1-9 2012).

Katsauskauden tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista 0,0 miljoonaa euroa aktivoitiin taseeseen (2,9 miljoonaa euroa, 1-9 2012). Aktivoitujen tuotekehitysmenojen määrä taseessa syyskuun 2013 lopussa oli 12,3 miljoonaa euroa (13,7 miljoonaa euroa, 1-9 2012). Merkittävä osa aktivoiduista tuotekehityskuluista liittyy Automotive-liiketoimintasegmentin asiakassopimuksiin, joiden odotetaan kerryttävän autojen toimitusmääriin sidottuja lisenssituloja tulevina vuosina. Poistot aktivoiduista tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista katsauskaudella olivat 1,2 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa, 1-9 2012).

VUODEN 2013 NÄKYMÄT

Vuotta 2013 koskevassa liikevaihto- ja tulosohjauksessa on huomioitu AUDIn kanssa yhteisesti omistetun yhtiön e.solutions GmbH:n konsolidointitavan muutoksen vaikutus. Lisätietoja asiasta on tässä osavuosikatsauksessa osiossa "EB:n ja AUDIn yhteisesti omistetun yrityksen konsolidointitavan muutos 1.1.2013 alkaen".

Vuonna 2013 EB odottaa liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen olevan samalla tasolla kuin se oli vuonna 2012 ilman kertaluonteisia eriä (oikaistu liikevaihto 173,9 miljoonaa euroa, oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,1 miljoonaa euroa, vuonna 2012).

Automotive-liiketoimintasegmentissä liikevoiton vuonna 2013 odotetaan kertyvän pääosin toisella vuosipuoliskolla (1,2 miljoonaa euroa, 1H 2013) johtuen ohjelmistolisenssimyynnin painottumisesta vuoden jälkipuoliskolle ja muista kausivaihtelutekijöistä. EB:n ohjelmistoratkaisujen kysynnän ennakoidaan jatkuvan hyvänä.

Wireless-liiketoimintasegmentin liiketuloksen vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla odotetaan olevan samalla tasolla tai alempi kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla (0,1 miljoonaa euroa, 1H 2013). Wireless-liiketoimintasegmentin toisen vuosipuoliskon kysyntänäkymä heikentyi elokuussa eräältä EB:n merkittävältä asiakkaalta pienentyneen tilauskannan ja joidenkin erikoisterminaaliprojektien lykkääntymisen vuoksi. Tämän takia käynnistetyillä lomautuksilla saavutettavat kustannussäästöt alkavat kertyä pääosin vasta viimeisellä vuosineljänneksellä, jolla ne lieventävät heikentyneen T&K-palvelukysynnän aiheuttamaa negatiivista tulosvaikutusta. Neljännellä neljänneksellä Wireless-liiketoimintasegmentissä odotetaan syntyvän T&K-palvelumyynnin lisäksi tuotepohjaista liikevaihtoa viranomaisasiakkailta.

Tarkempi markkinakatsaus esitetään osiossa "Liiketoimintasegmenttien kehitys vuoden 2013 heinä-syyskuussa sekä markkinanäkymät".

Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynnistä syntyneellä noin 24 miljoonan euron kertaluonteisella myyntivoitolla ei ole vaikutusta vuoden 2013 liiketulokseen eikä siten liiketulosta koskevaan ohjaukseen. Kaikki kyseiseen liiketoimintaan liittyvät tuotot ja kulut esitetään konsernin tuloslaskelmassa liiketuloksen alapuolella kohdassa "kauden tulos lopetetuista toiminnoista".

Vuoden 2013 tulosodotuksessa ei ole huomioitu mahdollisia TerreStar Networks Inc.:n purkamismenettelystä syntyviä kertaluonteisia tuottoja tai kuluja. Tietoa TerreStar Networksin saneerausmenettelystä ja mahdollisesta jako-osuudesta ja saatavien määriin ja perintään sekä muihin näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä kerrotaan tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2012 yhtiön internet sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com/vuosikertomus .

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

EB on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon.

Kuluvalla tilikaudella kansainvälisen talouden epävarmuus voi vaikuttaa EB:n palvelujen, ratkaisujen ja tuotteiden kysyntään sekä aiheuttaa hinnoittelupaineita. Lyhyellä tähtäimellä se voi vaikuttaa erityisesti henkilöstön käyttöasteeseen, laskutettavuuteen ja keskimääräisiin tuntihintoihin T&K -palvelussa. Eräät EB:n liiketoiminnoista ovat riippuvaisia yksittäisistä asiakkaista. Poikkeama ennakoidusta liiketoiminnan kehittymisestä tällaisen asiakkaan kanssa voisi johtaa merkittäviin poikkeamiin EB:n tulevaisuuden näkymissä kuluvan tilikauden aikana ja sen jälkeen.

Tuoteliiketoimintaan liittyviä tyypillisiä riskejä ovat merkittävä riippuvuus toteutuvista tilaus- ja toimitusmääristä, ajoitusriskit ja mahdolliset markkinoiden viiveet. Nämä tekijät voivat vaikuttaa erityisesti Automotive-liiketoimintasegmentissä ohjelmistolisenssimyynnin määrään ja Wireless-liiketoimintasegmentissä taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun EB Tactical Wireless IP Network -järjestelmän sekä erääseen erikoisterminaaliprojektiin liittyvien tuotetoimitusten käynnistymiseen ja liikevaihdon kertymiseen kuluvan tilikauden aikana. Lisäksi EB:llä ja AUDIn kanssa yhteisesti omistetulla yrityksellä e.solutions GmbH:lla on eräitä muita merkittäviä asiakasprojekteja, joiden jatkuminen ennakoidusta poikkeavasti voisi johtaa myös merkittäviin poikkeamiin tulevaisuuden näkymissä. Asiakasprojektien etenemiseen ja toimituskykyyn voivat vaikuttaa myös tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin sekä alihankinnan toteutus ja hallinta.

Lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu laajemmin hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2012. Lisätietoja EB:tä koskevista riskeistä ja epävarmuuksista on yhtiön verkkosivuilla www.elektrobit.com. Lisäksi tietoa TerreStar Networks Inc.:in ja sen emoyhtiön TerreStar Corporationin saneerausmenettelyistä on esitetty 20. ja 25.10.2010, 20.11.2010, 30.12.2010, 17.2.2011, 18.11.2011, 21.6.2012, 3. ja 24. ja 28.8.2012 julkaisuissa pörssitiedotteissa sekä yhtiön julkaisemissa osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteissa osoitteessa www.elektrobit.com.

TASE JA RAHOITUS

30.9.2013 taseen lukuja on verrattu 31.12.2012 taseeseen (miljoonaa euroa).

9/2013 12/2012

oikaistu
Pitkäaikaiset varat 46,1 46,8
Lyhytaikaiset varat 105,0 77,6
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät 7,7
Varat yhteensä 151,1 132,2
Osakepääoma 12,9 12,9
Muu pääoma 78,0 53,7
Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä 91,0 66,6
Pitkäaikaiset velat 10,1 7,9
Lyhytaikaiset velat 50,1 53,2
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 4,5
Oma pääoma ja velat yhteensä 151,1 132,2

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella:

+ kauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu +8,8 miljoonaa euroa
+/- käyttöpääoman muutos +1,3 miljoonaa euroa
- korot, verot ja saadut osingot -1,4 miljoonaa euroa
= liiketoiminnan rahavirta +8,7 miljoonaa euroa
- investointien rahavirta +24,7 miljoonaa euroa
- rahoituksen rahavirta -3,8 miljoonaa euroa
= kassavarojen muutos +29,6 miljoonaa euroa

Lyhytaikaisissa saamisissa olevat myyntisaamiset ja muut saamiset olivat 60,2 miljoonaa euroa, (63,0 miljoonaa euroa 31.12.2012). Lyhytaikaisissa veloissa korottomat ostovelat ja muut velat olivat 40,6 miljoonaa euroa, (40,5 miljoonaa euroa 31.12.2012). Poistamaton konserniliikearvo oli katsauskauden lopussa 19,3 miljoonaa euroa (19,3 miljoonaa euroa 31.12.2012).

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 5,8 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 5,4 miljoonaa euroa. Katsauskauden jatkuvien toimintojen kokonaispoistot olivat 6,7 miljoonaa euroa, sisältäen Automotive-liiketoimintasegmentissä yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja 0,8 miljoonaa euroa.

Korollisten velkojen määrä, mukaan lukien rahoitusleasingvelat, oli katsauskauden päättyessä 16,7 miljoonaa euroa (18,3 miljoonaa euroa 31.12.2012). Tuloslaskelman jatkuvien toimintojen nettorahoituskulut jakaantuivat seuraavasti:

korko- ja osinkotuotot sekä muut rahoitustuotot  0,2 miljoonaa euroa
korkokulut ja muut rahoituskulut -0,5 miljoonaa euroa
valuuttakurssivoitot ja tappiot -0,4 miljoonaa euroa

Katsauskauden päättyessä EB:n omavaraisuusaste oli 63,9 prosenttia (55,0 prosenttia 31.12.2012). Omavaraisuusasteen paranemisen keskeisimpänä syynä oli Test Tools -tuoteliiketoiminnan kauppa, joka paransi katsauskauden nettotulosta noin 24 miljoonalla eurolla.

Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 43,9 miljoonaa euroa (14,3 miljoonaa euroa 31.12.2012). Kassavaroja kasvatti ennen kaikkea Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynti. EB:llä on Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä sitovat yhteensä 20 miljoonan euron luotto- ja rahoituslimiittisopimukset, jotka ovat voimassa 30.6.2014 saakka. Katsauskauden päättyessä näistä limiiteistä oli käytössä 11,3 miljoonaa euroa.

EB:n valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan sovittujen asiakassitoumusten nettokassavirtaa. Nettokassavirta määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella. Katsauskauden lopussa suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 9,0 miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Konsernin emoyhtiössä ja sen tytäryhtiöissä työskenteli vuoden 2013 tammi-syyskuussa keskimäärin 1628 henkilöä, ja lisäksi EB:n ja AUDIn yhteisesti omistamassa yrityksessä, e.solutions GmbH:ssa 294 henkilöä. Syyskuun lopussa konsernin emoyhtiössä ja tytäryhtiöissä työskenteli 1685 työntekijää, ja 331 henkilöä e.solutions GmbH:ssa (1583 työntekijää emoyhtiössä ja tytäryhtiöissä vuoden 2012 lopussa, ja 233 henkilöä e.solutions GmbH:ssa). Huomattava osa EB:n työntekijöistä on tuotekehitysinsinöörejä. 

LIPUTUSILMOITUKSET

8.8.2013 EB vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5§:n mukaisen ilmoituksen Fortel Invest Oy:n omistus- ja ääniosuuden alittumisesta alle 5 prosentin liputusrajan.

12.9.2013 EB vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5§:n mukaisen ilmoituksen Juha Sipilän omistus- ja ääniosuuden alittumisesta alle 5 prosentin liputusrajan.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

EB kertoi 18.10.2013, että Elektrobit Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008A ja 2008B optio-oikeuksilla on merkitty 22.8.2013 - 8.10.2013 välisenä aikana yhteensä 89.356 uutta osaketta. Merkintähinta, 24.334,08 euroa, kirjattiin yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. 18.10.2013 kaupparekisteriin merkityt uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 21.10.2013 Elektrobit Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Elektrobit Oyj:n osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 129.720.380 osaketta.

Hallitus esittää 4.12.2013 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen perusteella jaetaan varoja osakkeenomistajille yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,11 euroa osakkeelta. Yhtiökokouskutsun toimittamispäivän mukaisen osakemäärän mukaisesti jaon kokonaismäärä olisi 14 269 241,80 euroa. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 10.12.2013 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että jaettava määrä maksetaan 17.12.2013. Yhtiökokouskutsu on julkistettu pörssitiedotteella 7.11.2013.

EB:N JA AUDIN YHTEISESTI OMISTETUN YRITYKSEN KONSOLIDOINTITAVAN MUUTOS 1.1.2013 ALKAEN

EB on alkanut soveltaa vuoden 2013 alusta lähtien uusia IFRS10 ja IFRS11 -standardeja ja tulee konsolidoimaan Audi Electronics Venture GmbH:n (AEV) kanssa yhteisesti omistetun e.solutions GmbH:n suhteellista yhdistelytapaa käyttäen. Konsolidointitavan muutoksen seurauksena e.solutions GmbH:sta Elektrobit-konserniin yhdisteltävä liikevaihto, liiketulos ja taseen varat ja velat pienenevät aikaisemmasta 100 %:sta 51 %:iin. Konsernin nettotulokseen yhdistelytavan muutos ei vaikuta. Suhteellisen yhdistelytavan mukaan konsernin liikevaihtoon sisällytetään myös 49 % muiden Elektrobit-konsernin yhtiöiden liikevaihdosta e.solutions GmbH:lle.

Vuonna 2012 Elektrobit-konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 185,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 2,5 miljoonaa euroa. Jos suhteellista yhdistelytapaa olisi sovellettu e.solutions GmbH:n osalta jo vuonna 2012, Elektrobit-konsernin liikevaihto olisi ollut 11,6 miljoonaa euroa pienempi ja liikevoitto 1,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin mitä käytetyn 100 % yhdistelytavan tuloksena edellä on esitetty. Vuonna 2012 e.solutions GmbH:n konsernin ulkopuolinen liikevaihto oli 34,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 2,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 taloudellisessa raportoinnissa EB esittää vuoden 2012 tuloslaskelman ja taseen vertailutiedot oikaistuina olettaen, että e.solutions GmbH:n yhdistely konserniin olisi tapahtunut suhteellista yhdistelytapaa käyttäen jo vuonna 2012.

Elektrobit Oyj:n tytäryhtiö Elektrobit Automotive GmbH omistaa e.solutions GmbH:sta 51 % ja AEV 49 %. Aiemmin ja perustamisestaan, vuodesta 2009, lähtien e.solutions GmbH on sisällytetty EB:n konsernitilinpäätökseen tytäryhtiönä ja sen liikevaihto ja liiketulos on yhdistelty täysimääräisenä Elektrobit-konsernin tilinpäätökseen.

1.1.2014 alkaen astuvat voimaan uudet IFRS10 "konsernitilinpäätös"- ja IFRS11 "yhteisjärjestelyt" -standardit, joita voidaan soveltaa jo 1.1.2013 alkaen. IFRS10 -standardi määrittää periaatteet, jotka koskevat konsernitilinpäätöksen esittämistä ja laatimista, kun yhteisöllä on määräysvalta yhdessä tai useammassa muussa yhteisössä. IFRS 11 -standardi määrittää taloudellista raportointia koskevat periaatteet yhteisöille, joilla on osuus yhteisessä määräysvallassa olevissa järjestelyissä.  Standardin mukaan yhteisjärjestelyt luokitellaan joko "yhteisyritykseksi" tai "yhteiseksi toiminnoksi".  e.solutions GmbH:n on todettu täyttävän "yhteisen toiminnon" määritelmät ja siten tulee soveltaa suhteellista yhdistelytapaa viimeistään uusien standardien voimaantulosta lähtien.

Oulu 7.11.2013

Elektrobit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

ELEKTROBIT OYJ (EB) TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT TAMMI-SYYSKUU 2013

(tilintarkastamaton)

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR) 1-9/2013

9 kk
1-9/2012

9 kk

oikaistu
1-12/2012

12 kk

oikaistu
Jatkuvat toiminnot
LIIKEVAIHTO 139,8 125,6 173,9
Liiketoiminnan muut tuotot 2,8 1,7 2,4
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,1 -0,1 -0,2
Valmistus omaan käyttöön 0,2 0,5
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -6,2 -5,2 -7,3
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -84,4 -74,0 -101,1
Poistot -6,7 -5,0 -7,1
Liiketoiminnan muut kulut -43,1 -41,7 -60,2
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 2,4 1,6 1,1
Rahoituskulut (netto) -0,7 -0,1 -0,5
TULOS ENNEN VEROJA 1,8 1,5 0,6
Tuloverot -0,1 -0,3 0,5
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA 1,6 1,2 1,1
Lopetetut toiminnot
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 24,3 0,3 1,2
KAUDEN TULOS 25,9 1,5 2,3
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
  Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot 0,1 0,0 0,2
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä 0,1 0,0 0,2
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 26,0 1,5 2,5
Kauden tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 25,9 1,5 2,3
  Määräysvallattomille omistajille
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 26,0 1,5 2,5
  Määräysvallattomille omistajille
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,012 0,009 0,008
  Laimennettu 0,012 0,009 0,008
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,188 0,002 0,009
  Laimennettu 0,186 0,002 0,009
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,200 0,011 0,018
  Laimennettu 0,199 0,011 0,017
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl 129 432 129 413 129 413
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, laimennettu 130 319 130 232 130 238

KONSERNITASE (MEUR) 30.9.2013 30.9.2012

oikaistu
31.12.2012

oikaistu
VARAT
Pitkäaikaiset varat
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 9,3 9,4 8,7
  Liikearvo 19,3 19,3 19,3
  Muut aineettomat hyödykkeet 16,2 17,7 17,8
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1
  Laskennalliset verosaamiset 1,2 0,0 0,9
Pitkäaikaiset varat yhteensä 46,1 46,6 46,8
Lyhytaikaiset varat
  Vaihto-omaisuus 0,8 2,7 0,4
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 60,2 68,6 63,0
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut rahoitusvarat 35,0 0,1 9,7
  Rahavarat 9,0 15,7 4,6
Lyhytaikaiset varat yhteensä 105,0 87,0 77,6
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät 7,7
VARAT YHTEENSÄ 151,1 133,6 132,2
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 38,7 38,7 38,7
  Muuntoerot 0,7 0,4 0,6
  Kertyneet voittovarat 38,6 15,1 14,3
  Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä 91,0 67,2 66,6
Pitkäaikaiset velat
  Laskennalliset verovelat 0,5 0,8 0,7
  Eläkevelvoitteet 2,1 1,3 1,4
  Varaukset 0,3 0,4 0,5
  Korolliset velat 7,2 10,8 5,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä 10,1 13,3 7,9
Lyhytaikaiset velat
  Ostovelat ja muut velat 38,5 38,4 38,3
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 0,0
  Varaukset 2,0 1,7 2,2
  Lyhytaikaiset korolliset velat 9,6 13,0 12,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä 50,1 53,1 53,2
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 4,5
Velat yhteensä 60,2 66,4 65,6
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 151,1 133,6 132,2


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR) 1-9/2013

9 kk
1-9/2012

9 kk

oikaistu
1-12/2012

12 kk

oikaistu
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 1,6 1,2 1,1
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 24,3 0,3 1,2
Suoriteperusteisten erien oikaisu -17,1 5,2 8,7
Käyttöpääoman muutokset 1,3 -5,8 -3,0
Maksetut korot liiketoiminnasta -1,1 -0,8 -0,9
Saadut korot liiketoiminnasta 0,2 0,0 0,1
Muut rahoituserät 0,0 0,0 0,0
Maksetut välittömät verot -0,5 -0,3 -0,3
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 8,7 -0,2 6,8
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT
Liiketoimintojen myynnit vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 29,2
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -3,1 -1,7 -2,8
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -1,6 -4,1 -5,4
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,1 0,3 0,4
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,0 0,0 0,0
Luovutustulot muista sijoituksista 0,0 0,0
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA 24,7 -5,6 -7,8
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT
Toteutetut osakeoptiot 0,1
Lainojen nostot 16,6 16,6 16,6
Lainojen takaisinmaksut -16,9 -2,2 -7,5
Rahoitusleasingvelkojen maksut -2,3 -2,1 -2,9
Maksetut osingot -1,3
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA -3,8 12,2 6,1
RAHAVAROJEN MUUTOS 29,6 6,4 5,1
Rahavarat tilikauden alussa 14,3 9,2 9,2
Rahavarat tilikauden lopussa 43,9 15,7 14,3

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (MEUR)
A = Osakepääoma
B = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
C = Muuntoerot
D = Kertyneet voittovarat
E = Yhteensä
F = Määräysvallattomien omistajien osuus
G = Oma pääoma yhteensä

A B C D E F G
oikaistu
Oma pääoma 1.1.2012 12,9 38,7 0,4 13,4 65,5 0,0 65,5
Laaja tulos
  Kauden tulos 1,5 1,5 1,5
  Muuntoerot 0,0 0,0 0,0
Kauden laaja tulos yhteensä 0,0 1,5 1,5 1,5
Liiketoimet omistajien kanssa
  Osakepalkitsemisen kustannus 0,3 0,3 0,3
Muut erät -0,0 -0,0 -0,0
Oma pääoma 30.9.2012 12,9 38,7 0,4 15,1 67,2 0,0 67,2

A B C D E F G
Oma pääoma 31.12.2012 12,9 38,7 0,6 14,3 66,6 0,0 66,6
Laatimisperiaatteen muutos (IFRS 19) -0,6 -0,6 -0,6
Oma pääoma 1.1.2013 oikaistu 12,9 38,7 0,6 13,8 66,0 0,0 66,0
Laaja tulos
  Kauden tulos 25,9 25,9 25,9
  Muuntoerot 0,1 0,1 0,1
Kauden laaja tulos yhteensä 0,1 25,9 26,0 26,0
Liiketoimet omistajien kanssa
  Osingonjako -1,3 -1,3 -1,3
  Toteutetut osakeoptiot 0,1 0,1 0,1
  Osakepalkitsemisen kustannus 0,1 0,1 0,1
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0,1 -1,2 -1,1 -1,1
Muut erät 0,0 0,0 0,0
Oma pääoma 30.9.2013 12,9 38,7 0,7 38,6 91,0 0,0 91,0


OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT


Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet:


IFRS-standardimuutokset

IFRS 10 ja IFRS 11.

Vuoden 2013 alusta lähtien EB on alkanut soveltaa uusia konsolidointia koskevia IFRS10- ja IFRS11-standardeja, minkä seurauksena EB:n ja AUDIN yhteisesti omistamasta e.solutions GmbH:sta Elektrobit-konserniin yhdisteltävä liikevaihto ja liiketulos pienenevät aiempaan konsolidointitapaan verrattuna. Muutos ei vaikuta konsolidoituun nettotulokseen. Vertailukelpoisuuden vuoksi tässä osavuosikatsauksessa esitetyt vuoden 2012 vertailutiedot esitetään oikaistuina olettaen, että e.solutions GmbH:n yhdistely konserniin olisi tapahtunut yllä mainittujen uusien standardien mukaisesti jo vuonna 2012.


IAS 19 Työsuhde-etuudet.

EB on ottanut 1.1.2013 alkaen käyttöön uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin. Vaikutus vuoden 2013 avaavan taseen omaan pääomaan oli -0,6 miljoonaa euroa. Eläkevastuut kasvoivat 0,6 miljoonaa euroa.


Näillä uudistetuilla standardeilla on vaikutusta tähän osavuosikatsaukseen.


Osavuosijakson toiminnan kausiluonteisuus:

Konserni toimii aloilla, joilla esiintyy kausittaista vaihtelua.


Lopetetut toiminnot:

EB:n luvut on jaettu IFRS5-standardin mukaisesti jatkuviin ja lopetettuihin toimintoihin. Tässä osavuosikatsauksessa Wireless-liiketoimintasegmentin 31.1.2013 myyty Test Tools -tuoteliiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona.


Osingonmaksu:

11.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2012 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,01 euroa osakkeelta.


SEGMENTTI-INFORMAATIO (MEUR)

TOIMINTASEGMENTIT 1-9/2013

9 kk
1-9/2012

9 kk

oikaistu
1-12/2012

12 kk

oikaistu
Automotive
  Liikevaihto ulkoinen 97,1 78,7 110,5
  Liikevaihto toisille segmenteille 0,1 0,0 0,1
  Liikevaihto yhteensä 97,2 78,7 110,6
  Liikevoitto (-tappio) 3,1 0,6 3,3
Wireless
  Liikevaihto ulkoinen 42,7 46,9 63,3
  Liikevaihto toisille segmenteille 0,1 0,2 0,3
  Liikevaihto yhteensä 42,8 47,1 63,5
  Liikevoitto (-tappio) -0,8 1,0 -2,2
MUUT ERÄT
Muut erät
  Liikevaihto ulkoinen 0,0 0,1 0,1
  Liikevoitto (-tappio) 0,1 -0,1 0,0
Eliminoinnit
  Liikevaihto toisille segmenteille -0,2 -0,3 -0,3
  Liikevoitto (-tappio) 0,0 0,0 0,0
Konserni yhteensä
  Liikevaihto ulkoinen 139,8 125,6 173,9
  Liikevoitto (-tappio) 2,4 1,6 1,1

Maantieteellisten alueiden liikevaihdot (MEUR)  1-9/2013

9 kk
1-9/2012

9 kk

oikaistu
1-12/2012

12 kk

oikaistu
Liikevaihto
  Eurooppa 115,6 97,2 136,7
  Amerikat 18,6 22,3 28,6
  Aasia 5,6 6,2 8,5
Liikevaihto yhteensä 139,8 125,6 173,9

Liiketoimet lähipiiriin kuuluvien kanssa 1-9/2013

9 kk
1-9/2012

9 kk
1-12/2012

12 kk
Johdon työsuhde-etuudet ja osakkeisiin perustuvat 0,8 1,0 1,3

TULOSLASKELMA NELJÄNNESVUOSILUVUT (MEUR) 7-9/2013

3 kk
4-6/2013

3 kk
1-3/2013

3 kk
10-12/2012

3 kk

oikaistu
7-9/2012

3 kk

oikaistu
Jatkuvat toiminnot
LIIKEVAIHTO 45,7 47,9 46,2 48,2 41,5
Liiketoiminnan muut tuotot 0,9 1,0 0,9 0,7 0,7
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 0,1 -0,1 0,1 -0,1 0,1
Valmistus omaan käyttöön 0,4 0,1
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -2,0 -1,9 -2,3 -2,1 -1,4
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -26,6 -28,9 -28,9 -27,1 -24,1
Poistot -2,3 -2,2 -2,2 -2,0 -1,7
Liiketoiminnan muut kulut -14,7 -15,2 -13,2 -18,5 -13,2
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1,0 0,7 0,7 -0,5 2,0
Rahoituskulut (netto) -0,1 -0,5 -0,1 -0,4 -0,2
TULOS ENNEN VEROJA 0,9 0,2 0,6 -0,9 1,8
Tuloverot -0,1 0,0 -0,0 0,8 -0,1
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA 0,8 0,2 0,6 -0,1 1,7
Lopetetut toiminnot
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 0,7 0,0 23,6 0,9 -0,1
KAUDEN TULOS 1,5 0,2 24,2 0,8 1,6
Kauden muut laajan tuloksen erät -0,1 0,2 -0,0 0,2 -0,0
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1,4 0,4 24,2 1,0 1,6
Kauden tuloksen jakautuminen:
  Emoyhtiön omistajille 1,5 0,2 24,2 0,8 1,6
  Määräysvallattomille omistajille
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:
  Emoyhtiön omistajille 1,4 0,4 24,2 1,0 1,6
  Määräysvallattomille omistajille

KONSERNITASE (MEUR) 30.9.2013 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2013

oikaistu
30.9.2013

oikaistu
VARAT
Pitkäaikaiset varat
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 9,3 9,3 8,6 8,7 9,4
  Liikearvo 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3
  Muut aineettomat hyödykkeet 16,2 16,5 17,4 17,8 17,7
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  Laskennalliset verosaamiset 1,2 1,1 1,0 0,9 0,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä 46,1 46,4 46,5 46,8 46,6
Lyhytaikaiset varat
  Vaihto-omaisuus 0,8 0,5 0,5 0,4 2,7
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 60,2 58,0 59,9 63,0 68,6
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut rahoitusvarat 35,0 34,8 34,7 9,7 0,1
  Rahavarat 9,0 7,3 8,8 4,6 15,7
Lyhytaikaiset varat yhteensä 105,0 100,5 104,0 77,6 87,0
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät 7,7
VARAT YHTEENSÄ 151,1 146,9 150,5 132,2 133,6
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7
  Muuntoerot 0,7 0,8 0,6 0,6 0,4
  Kertyneet voittovarat 38,6 37,0 38,0 14,3 15,1
  Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä 91,0 89,5 90,2 66,6 67,2
Pitkäaikaiset velat
  Laskennalliset verovelat 0,5 0,5 0,5 0,7 0,8
  Eläkevelvoitteet 2,1 2,0 2,0 1,4 1,3
  Varaukset 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4
  Korolliset velat 7,2 5,0 9,2 5,4 10,8
Pitkäaikaiset velat yhteensä 10,1 7,8 12,1 7,9 13,3
Lyhytaikaiset velat
  Ostovelat ja muut velat 38,5 36,0 35,4 38,3 38,4
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti  kirjattavat rahoitusvelat 0,2 0,0
  Varaukset 2,0 2,1 2,9 2,2 1,7
  Lyhytaikaiset korolliset velat 9,6 11,4 9,6 12,7 13,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä 50,1 49,6 48,1 53,2 53,1
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 4,5
Velat yhteensä 60,2 57,4 60,2 65,6 66,4
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 151,1 146,9 150,5 132,2 133,6

KONSERNIN 7-9/2013

3 kk
4-6/2013

3 kk
1-3/2013

3 kk
10-12/2012

3 kk

oikaistu
7-9/2012

3 kk

oikaistu
RAHAVIRTALASKELMA
NELJÄNNESVUOSILUVUT 
  Liiketoiminnan nettorahavirta 3,3 4,1 1,3 7,0 2,2
  Investointien nettorahavirta -1,6 -1,5 27,8 -2,2 -1,2
  Rahoituksen nettorahavirta 0,1 -4,1 0,2 -6,1 8,9
  Rahavarojen muutos 1,8 -1,5 29,3 -1,4 9,9

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT 1-9/2013

9 kk
1-9/2012

9 kk

oikaistu
1-12/2012

12 kk

oikaistu
TUNNUSLUVUT
TULOSLASKELMA (MEUR)
Liikevaihto 139,8 125,6 173,9
Liikevoitto (-tappio) 2,4 1,6 1,1
    Liikevoitto (-tappio), % liikevaihdosta 1,7 1,2 0,6
Kauden tulos ennen veroja 1,8 1,5 0,6
    Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 1,3 1,2 0,3
Kauden tulos 1,6 1,2 1,1
KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT
Korolliset nettovelat (MEUR) -27,1 8,1 4,0
Nettovelkaantumisaste (net gearing) -% -29,8 12,1 6,1
Omavaraisuusaste, % 63,9 55,0 55,0
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (MEUR) 5,8 8,7 12,2
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella, emoyhtiö ja tytäryhtiöt 1628 1512 1528
Henkilöstön määrä kauden lopussa, emoyhtiö ja tytäryhtiöt 1685 1558 1583
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella, yhteisyritykset 294 113 132
Henkilöstön määrä kauden lopussa, yhteisyritykset 331 126 233

OSAKKEIDEN OSAKEANTIOIKAISTU LUKUMÄÄRÄ (1 000 kpl) 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012
Kauden lopussa 129 631 129 413 129 413
Keskimäärin kauden aikana 129 432 129 413 129 413
Optio-oikeuksilla laimennettu lukumäärä 130 319 130 232 130 238

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (EUR)
1-9/2013

9 kk
1-9/2012

9 kk

oikaistu
1-12/2012

12 kk

oikaistu
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,012 0,009 0,008
  Laimennettu 0,012 0,009 0,008
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,188 0,002 0,009
  Laimennettu 0,186 0,002 0,009
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,200 0,011 0,018
  Laimennettu 0,199 0,011 0,017
Oma pääoma *) / osake 0,70 0,52 0,51
  *) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

PÖRSSIKURSSIT (EUR) 1-9/2013

9 kk
1-9/2012

9 kk
1-12/2012

12 kk
Ylin kurssi 1,48 0,79 0,79
Alin kurssi 0,64 0,38 0,38
Keskikurssi 1,04 0,63 0,64
Päätöskurssi 1,33 0,66 0,65
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR) 172,4 85,4 84,1
Osakkeiden vaihto, (MEUR) 21,5 5,2 6,9
Osakkeiden vaihto, (1 000 kpl) 20 757 8 288 10 750
Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden lukumäärästä, % 16,0 6,4 8,3

VASTUUSITOUMUKSET (MEUR) 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012
OMASTA VELASTA
Yrityskiinnitykset 18,0 18,1 18,1
Takaukset 14,6 23,8 17,7
Vuokravastuut
    Seuraavana vuonna erääntyvät 6,6 6,9 7,0
    Myöhemmin erääntyvät 14,5 16,8 16,2
Sopimusvastuut
    Seuraavana vuonna erääntyvät 1,3 1,6 1,3
    Myöhemmin erääntyvät 0,3 0,0 0,0
Sitoumukset, joiden vakuudeksi pantit on annettu
ovat yhteismäärältään 13,6 20,0 14,5
VALUUTTAJOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT (MEUR) 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012
Termiinit
    Käypä arvo 0,1 0,1 0,0
    Kohde-etuuden arvo 5,0 2,5 5,0
Ostetut valuuttaoptiot
  Käypä arvo 0,1 0,0
  Kohde-etuuden arvo 4,0 2,0
Myydyt valuuttaoptiot
Käypä arvo -0,0 -0,0
Kohde-etuuden arvo 8,0 2,0