Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2014

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - Elektrobit Oyj:n (EB) osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014

Marraskuu 06, 2014

Elektrobit Oyj:n (EB) osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014


Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 6. marraskuuta 2014 kello 8.00

Elektrobit Oyj:n (EB) osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014

VUODEN 2014 TAMMI-SYYSKUUN LIIKEVAIHTO KASVOI JA LIIKEVOITTO PARANI EDELLISVUODESTA

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät vuotta 2013 koskevat vertailutiedot sisältävät vain jatkuvat toiminnot.

YHTEENVETO HEINÄ-SYYSKUU 2014 

 • Heinä-syyskuun 2014 liikevaihto kasvoi 14,9 prosenttia 52,5 miljoonaan euroon (liikevaihto 45,7 miljoonaa euroa, 3Q 2013).
 • Liikevoitto oli 4,6 miljoonaa euroa, sisältäen 1,1 miljoonaa euroa kertaluonteisia tuottoja liittyen TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyihin (liikevoitto 1,0 miljoonaa euroa, 3Q 2013).
 • Nettokassavirta oli 9,8 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa 3Q 2013).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,020 euroa (0,006 euroa, 3Q 2013).
 • EB:n osakemäärä lisääntyi yhteensä 51 296 uudella osakkeella 2008B ja 2008C optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen johdosta ja oli katsauskauden lopussa 131 242 492.
 • Elektrobit Oyj allekirjoitti heinäkuussa Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa 10,0 miljoonan euron ja Pohjola Pankki Oyj:n kanssa 10,0 miljoonan euron luottolimiittisopimukset. Nämä yleisiin rahoitustarpeisiin tarkoitetut sopimukset ovat voimassa 30.6.2017 saakka ja ne sisältävät tavanomaisia, muun muassa omavaraisuusasteeseen sekä omaisuuden luovutukseen ja panttaamiseen liittyviä kovenantteja.
 • Heinäkuussa Elektrobit Oyj:n tytäryhtiö Elektrobit Inc. solmi ehdollisen sovintosopimuksen TerreStar Networks Inc.:n (TSN) saneerausmenettelyn selvitysmiehen kanssa. Yhdysvaltalainen tuomioistuin hyväksyi sovinnon ja 28.8.2014 Yhdysvaltain aikaa EB vastaanotti TSN:ltä käteisenä 1 075 000 Yhdysvaltain dollarin (0,8 miljoonaa euroa 28.8.2014 valuuttakurssin mukaan) määräisen suorituksen täysimääräisenä ja lopullisena korvauksena EB:n TSN:lle esittämistä vaateista ja EB:n ja TSN:n saneeraushallinnon välisten riitaisuuksien ratkaisuna. Sovintosuorituksella on noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteinen positiivinen vaikutus EB:n liiketulokseen sekä noin 0,8 miljoonan euron positiivinen vaikutus EB:n kassavirtaan vuoden 2014 kolmannella vuosineljänneksellä.
 • Syyskuussa EB:n saaman tiedon mukaan EB:n ja AUDIn yhteisesti omistaman yhtiön e.solutions GmbH:n komponenttitoimittaja, Parrot S.A., peruutti huhtikuussa 2014 e.solutions GmbH:ta vastaan Pariisin riita-asioita käsittelevässä tuomioistuimessa (Tribunal de Commerce de Paris) nostamansa vahingonkorvauskanteen. Kanteessa Parrot S.A. vaati e.solutions GmbH:lta tulon- ja maineen menetyksestä korvauksena noin 18,4 miljoonaa euroa. On kuitenkin mahdollista, että kanteen peruuttamisesta huolimatta Parrot S.A. pyrkii hakemaan korvauksia muuta kautta.
 • Katsauskauden jälkeen, lokakuussa Elektrobit Oyj:n tytäryhtiö Elektrobit Inc. teki sovinnon Yhdysvaltain veroviranomaisen (Internal Revenue Service, IRS) kanssa Elektrobit Inc.:n TerreStar-yhtiöiltä olevista saatavista tehtyjen arvonalentumiskirjausten verokäsittelystä. Sovinnon seurauksena Elektrobit Inc. maksaa IRS:lle vuotta 2010 koskevia veroja korkoineen noin 1,4 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (1,1 miljoonaa euroa 8.10.2014 valuuttakurssin mukaan) ja samanaikaisesti hakee noin 1,3 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (1,0 miljoonan euron 8.10.2014 valuuttakurssin mukaan) niin sanottua "carryback-veronpalautusta" vuodelta 2011. Veronmaksu ajoittuu vuoden 2014 viimeiselle neljännekselle ja hakemuksen tullessa hyväksytyksi veronpalautuksen odotetaan tapahtuvan viimeistään vuoden 2015 aikana. 
 • Elokuussa maksettu sovintosuoritus muodosti lopullisen korvauksen Elektrobit Inc.:n TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyissä esittämistä ja vielä avoinna olevista vaateista. Saadun sovintosuorituksen ja verovalitusprosessin päättymisen myötä EB:n TerreStarin saneerausmenettelyyn liittyvien toimien katsotaan päättyneen ja EB purkaa jäljellä olevan asiantuntijakuluja varten tehdyn 0,3 miljoonan euron kuluvarauksen. Varauksen purkamisella ja elokuussa saadulla 0,8 miljoonan euron sovintosuorituksella on yhteensä noin 1,1 miljoonan euron kertaluonteinen positiivinen vaikutus EB:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen liiketulokseen.

YHTEENVETO tAMMI-SYYSKUU 2014

 • Tammi-syyskuun 2014 liikevaihto kasvoi 11,9 prosenttia 156,4 miljoonaan euroon (liikevaihto 139,8 miljoonaa euroa, 1-9 2013).
 • Liikevoitto oli 9,6 miljoonaa euroa sisältäen 1,1 miljoonaa euroa kertaluonteisia tuottoja liittyen TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyihin (2,4 miljoonaa euroa, 1-9 2013, sisältäen noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä Wireless-liiketoimintasegmentissä).
 • Nettokassavirta oli -2,3 miljoonaa euroa (29,6 miljoonaa euroa sisältäen Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynnistä aiheutuneen kertaluonteisen noin 28 miljoonan euron nettokassavirtavaikutuksen 1-9 2013).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,047 euroa (0,012 euroa, 1-9 2013).
Konserni (MEUR) 3Q 14

3Q 13

1-9 14 1-9 13

2013
LIIKEVAIHTO 52,5 45,7 156,4 139,8 199,3
Liikevaihdon muutos-% 14,9 % 10,1 % 11,9 % 11,3 % 14,6 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO 4,6 1,0 9,6 2,4 8,1
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 8,7 % 2,3 % 6,1 % 1,7 % 4,1 %
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä 3,5 1,0 8,4 3,3 9,0
KÄYTTÖKATE 6,7 3,3 15,9 9,1 17,2
KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT 40,7 43,9 40,7 43,9 43,0
OMAVARAISUUSASTE (%) 64,0 % 63,9 % 64,0 % 63,9 % 65,1 %
TULOS OSAKETTA KOHTI (EUR) 0,020 0,006 0,047 0,012 0,051

Automotive-liiketoimintasegmentti (MEUR)

 
3Q 14

3Q 13

1-9 14

 
1-9 13

2013

 
LIIKEVAIHTO 42,5 34,1 119,8 97,2 138,3
Liikevaihdon muutos-% 24,5 % 24,5 % 23,3 % 23,4 % 25,0 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO 3,5 1,9 10,6 3,1 8,5
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 8,3 % 5,7 % 8,8 % 3,2 % 6,2 %
KÄYTTÖKATE 5,0 3,5 15,1 7,6 14,6

Wireless-liiketoimintasegmentti (MEUR) 3Q 14

3Q 13

1-9 14

 
1-9 13

2013

 
LIIKEVAIHTO 10,0 11,6 36,7 42,8 61,2
Liikevaihdon muutos-% -13,2 % -17,9 % -14,3 % -9,2 % -3,7 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO 1,1 -0,9 -0,9 -0,8 -0,5
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 10,8 % -7,9 % -2,6 % -1,8 % -0,8 %
Liikevoitto /-tappio ilman kertaluonteisia eriä -0,1 -0,9 -2,1 0,1 0,4
KÄYTTÖKATE 1,7 -0,2 0,9 1,4 2,5

EB:N TOIMITUSJOHTAJA JUKKA HARJU

"EB:n liikevaihto ja liikevoitto jatkoivat kasvua edellisvuodesta myös kolmannella vuosineljänneksellä. Tammi-syyskuussa EB:n liikevaihto kasvoi 11,9 % edellisvuodesta 156,4 miljoonaan euroon. Liikevoitto parani selvästi edellisvuodesta ja oli 8,4 miljoonaa euroa ilman kolmannella neljänneksellä syntyneitä 1,1 miljoonan euron kertaluonteisia tuottoja. Sekä liikevaihdon kasvu että parantunut liikevoitto johtuivat Automotive-liiketoimintasegmentin hyvästä kehityksestä.

Automotive-liiketoimintasegmentissä kysyntä EB:n ohjelmistotuotteille ja tuotekehityspalveluille jatkui hyvänä, kun autonvalmistajat investoivat uusien automallien tuotekehitykseen. Katsauskaudella liikevaihto kasvoi vahvasti 23,3 % edellisvuodesta ja liikevoitto nousi 8,8 %:iin liikevaihdosta. Liikevoiton kasvuun vaikuttivat hyvin edenneet palveluprojektit, ohjelmistolisenssimyynnin kasvu etenkin autoihin tehdasasennettavien navigaatio-ohjelmistojen osalta ja alemmat tuotekehityskulut.

Wireless-liiketoimintasegmentissä liikevaihto aleni 14,3 % edellisvuodesta 36,7 miljoonaan euroon johtuen langattoman tietoliikenteen verkkolaitteiden ja muiden tuotekehityspalveluiden kysynnän laskusta. Tuotepohjainen liikevaihto kasvoi selvästi edellisvuodesta 7,8 miljoonaan euroon, mikä ei kuitenkaan riittänyt korvaamaan alentunutta palvelumyyntiä. Wireless-liiketoimintasegmentissä viimeisellä neljänneksellä odotamme tuotemyynnin syntyvän pääosin Suomen viranomaismarkkinoilta ja kansainvälisilta puolustus- ja viranomaismarkkinoilta syntyvän tuotemyynnin jäävän vähäiseksi asiakkaiden olettamaamme hitaammin etenevien hankintapäätösten takia. Katsauskaudella liiketulos oli tavoiteltua heikompi ja tappiollinen ensimmäisen vuosipuoliskon heikon liiketuloksen takia. Toisella vuosipuoliskolla odotamme Wireless-liiketoimintasegmentin kehittyvän myönteisesti ja liiketuloksen olevan voitollinen.

Syksyn aikana EB sai päätökseen neljä vuotta kestäneet saataviensa perintätoimenpiteet yhdysvaltalaisilta TerreStar-yhtiöiltä niiden saneerausmenettelyissä ja teki sovinnon Yhdysvaltain veroviranomaisen kanssa TerreStar-yhtiöiltä olevista saatavista tehtyjen arvonalentumiskirjausten verokäsittelystä.  Näiden seurauksena kolmannella vuosineljänneksellä syntyi 1,1 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto.

Vuonna 2014 tavoitteenamme on kasvattaa liikevaihtoa ja liikevoittoa edellisvuodesta, ja EB:llä on hyvät edellytykset saavuttaa tämä tavoite."

VUODEN 2014 NÄKYMÄT

Vuonna 2014 EB odottaa liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan edellisvuodesta (liikevaihto 199,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 8,1 miljoonaa euroa). Liikevaihdon odotetaan kasvavan hitaammin kuin edellisvuonna (liikevaihdon kasvu 14,6 %, 2013).  Liikevoiton toisella vuosipuoliskolla odotetaan olevan suuremman kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla (liikevoitto 5,0 miljoonaa euroa, 1H 2014).

Automotive-liiketoimintasegmentissä odotetaan toisen vuosipuoliskon aikana kysynnän EB:n tuotekehityspalveluille ja ohjelmistotuotteille jatkuvan hyvänä ja Automotive-liiketoimintasegmentin liikevoiton odotetaan olevan samalla tasolla tai paremman kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla (liikevoitto 7,1 miljoonaa euroa 1H 2014). Wireless-liiketoimintasegmentissä toisen vuosipuoliskon liiketuloksen ilman TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyihin liittyviä 1,1 miljoonan euron kertaluonteisia tuottoja odotetaan olevan voitollinen (liiketappio -2,0 miljoonaa euroa, 1H 2014). Wireless-liiketoimintasegmentissä viimeisellä neljänneksellä odotetaan tuotemyynnin syntyvän pääosin Suomen viranomaismarkkinoilta, ja kansainvälisilta puolustus- ja muilta viranomaismarkkinoilta syntyvän tuotemyynnin jäävän vähäiseksi asiakkaiden olettamaamme hitaammin etenevien hankintapäätösten takia.

Liiketoimintasegmenttien tarkemmat markkinanäkymät esitetään osioissa "Automotive-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät" ja "Wireless-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät".

Aikaisemman ohjauksen mukaisesti vuoden 2014 tulosodotuksessa ei ole huomioitu kolmannella vuosineljänneksellä TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyissä syntyneitä 1,1 miljoonan euron kertaluonteisia tuottoja.

Näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä kerrotaan tarkemmin osioissa "Riskit ja epävarmuudet", "Katsauskauden jälkeiset tapahtumat" sekä hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2013 yhtiön internetsivuilla osoitteessa http://vuosikertomus.elektrobit.com

KUTSU LEHDISTÖTILAISUUTEEN

EB järjestää vuoden 2014 tammi-syyskuun osavuosikatsausta koskevan englanninkielisen tiedotustilaisuuden torstaina 6.11.2014 klo 11.00 lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille Helsingissä Ravintola Savoyssa, osoitteessa Eteläesplanadi 14. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse ja esitystä voi seurata samanaikaisesti internetissä GlobalMeet:in kautta. Tarkemmat ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi osoitteessa www.elektrobit.com/sijoittajat .

ELEKTROBIT OYJ (EB)

EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden 2013 liikevaihto oli 199,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 8,1 miljoonaa euroa.  Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com

                        


 

ELEKTROBIT OYJ:N (EB) OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2014

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät vuotta 2013 koskevat vertailutiedot sisältävät vain jatkuvat toiminnot.

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-SYYSKUU 2014

EB:n tammi-syyskuun 2014 liikevaihto kasvoi 11,9 prosenttia 156,4 miljoonaan euroon (liikevaihto 139,8 miljoonaa euroa, 1-9 2013). Liikevoitto oli 9,6 miljoonaa euroa sisältäen 1,1 miljoonaa euroa TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyihin liittyviä kertaluonteisia tuottoja (liikevoitto 2,4 miljoonaa euroa sisältäen noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä Wireless-liiketoimintasegmentissä, 1-9 2013).

Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi vuoden 2014 tammi-syyskuussa 23,3 prosenttia 119,8 miljoonaan euroon (97,2 miljoonaa euroa, 1-9 2013). Liikevoitto parani selvästi edellisvuodesta ja oli 10,6 miljoonaa euroa (3,1 miljoonaa euroa, 1-9 2013). Kysyntä EB:n ohjelmistotuotteille ja tuotekehityspalveluille jatkui hyvänä, mukaan lukien yhteisyritys e.solutions GmbH. Liikevoiton kasvuun vaikuttivat hyvin edenneet palveluprojektit, ohjelmistolisenssimyynnin kasvu etenkin autoihin tehdasasennettavien navigaatio-ohjelmistojen osalta ja alemmat tuotekehityskulut.

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto vuoden 2014 tammi-syyskuussa laski 14,3 prosenttia 36,7 miljoonaan euroon (42,8 miljoonaa euroa, 1-9 2013). Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihdosta oli 7,8 miljoonaa euroa, joka syntyi pääosin taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun järjestelmän tuotetoimituksista Suomen puolustusvoimille ja erästä viranomaiskäyttöön tarkoitettuja erikoisterminaalituotteita eräälle ulkomaalaiselle asiakkaalle. Wireless-liiketoimintasegmentin liiketappio vuoden 2014 tammi-syyskuussa oli -0,9 miljoonaa euroa sisältäen 1,1 miljoonaa euroa TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyihin liittyviä kertaluonteisia tuottoja (liiketappio -0,8 miljoonaa euroa, sisältäen noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä, 1-9 2013). Liikevaihdon aleneminen edellisvuodesta ja tavoiteltua heikompi liiketulos johtuivat langattoman tietoliikenteen verkkolaitteiden ja muiden tuotekehityspalveluiden kysynnän laskusta, jota kasvanut tuotemyynti ei kuitenkaan riittänyt täysin korvaamaan.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, MEUR 1-9 2014

9 kk
1-9 2013

9 kk
JATKUVAT TOIMINNOT    
  Liikevaihto 156,4 139,8
  Liikevoitto / -tappio 9,6 2,4
  Rahoitustuotot ja -kulut -0,6 -0,7
  Tulos ennen veroja 9,0 1,8
KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA 6,2 1,6
KAUDEN TULOS LOPETETUISTA TOIMINNOISTA   24,3
KAUDEN TULOS 6,2 25,9
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 6,6 26,0
     
Kauden tuloksen jakautuminen    
  Emoyhtiön omistajille 6,2 25,9
  Määräysvallattomille omistajille    
Kauden laajan tuloksen jakautuminen    
  Emoyhtiön omistajille 6,6 26,0
  Määräysvallattomille omistajille    
     
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR 0,047 0,012
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 5,1 miljoonaa euroa (8,7 miljoonaa euroa, 1-9 2013).
 • Nettokassavirta oli -2,3 miljoonaa euroa (29,6 miljoonaa euroa sisältäen Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynnistä syntyneen 28 miljoonan euron nettokassavirtavaikutuksen, 1-9 2013).
 • Omavaraisuusaste oli 64,0 % (63,9 %, 30.9.2013).
 • Nettovelkaantumisaste oli -38,9 % (-29,8 %, 30.9.2013).

VERTAILU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

Konsernin liikevaihto ja liiketulos, MEUR

  3Q 14 2Q 14 1Q 14 4Q 13 3Q 13
Liikevaihto 52,5 52,2 51,7 59,5 45,7
Liikevoitto /-tappio 4,6 3,1 1,9 5,7 1,0
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä 3,5 3,1 1,9 5,7 1,0
Tulos ennen veroja 4,2 2,8 1,9 5,5 0,9
Katsauskauden tulos 2,6 1,8 1,7 5,0 0,8

Kertaluonteiset erät ovat tuottoja ja kuluja, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan tai joita esiintyy vain harvoin. Tällaisia eriä ovat muun muassa omaisuuden myyntivoitot tai -tappiot, olennaiset omaisuusarvojen muutokset, kuten arvonalennukset tai arvonalennusten peruutukset, olennaiset toiminnan uudelleenorganisointiin liittyvät kulut tai muut johdon kertaluontoisena pitämät olennaiset erät. Kertaluonteisen erän olennaisuutta arvioidessa otetaan huomioon erän euromääräinen suuruus, ja omaisuuserien arvonmuutoksen yhteydessä sen osuus omaisuuserän kokonaisarvosta.

Wireless-liiketoimintasegmentin vuoden 2013 tulokseen sisältyy noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä Wireless-liiketoimintasegmentissä vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Wireless-liiketoimintasegmentin vuoden 2014 tulokseen sisältyy noin 1,1 miljoonaa euroa kertaluonteisia tuottoja liittyen TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyihin vuoden kolmannella neljänneksellä.

Liikevaihto ja liiketulos liiketoimintasegmenteittäin sekä muu liiketoiminta, MEUR

  3Q 14 2Q 14 1Q 14 4Q 13 3Q 13
Automotive

Liikevaihto ulkoinen

Liikevaihto toiselle segmentille

Liikevoitto /-tappio
 

42,5

0,0

3,5
 

39,8

0,0

4,2
 

37,5

0,0

2,9
 

41,1

0,0

5,4
 

34,1

0,0

1,9
Wireless

Liikevaihto ulkoinen

Liikevaihto toiselle segmentille

Liikevoitto /-tappio
 

10,0

0,1

1,1
 

12,4

0,0

-0,9
 

14,2

0,0

-1,1
 

18,3

0,0

0,3
 

11,5

0,0

-0,9
Muu liiketoiminta

Liikevaihto ulkoinen

Liikevoitto /-tappio
 

0,0

-0,0
 

0,0

-0,2
 

0,0

0,1
 

0,0

0,0
 

0,0

0,0
Yhteensä

Liikevaihto

Liikevoitto /-tappio
 

52,5

4,6
 

52,2

3,1
 

51,7

1,9
 

59,5

5,7
 

45,7

1,0

Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR ja %

  3Q 14

 
2Q 14

 
1Q 14

 
4Q 13

 
3Q 13

 
Aasia 2,6

5,0 %
1,8

3,5 %
2,5

4,9 %
2,3

3,9 %
1,9

4,3 %
Amerikat 7,6

14,5 %
6,6

12,7 %
7,2

13,8 %
8,0

13,4 %
6,0

13,2 %
Eurooppa 42,3

80,6 %
43,8

83,8 %
42,0

81,3 %
49,2

82,7 %
37,7

82,5 %

KATSAUSKAUDEN MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Elektrobit Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008A-, 2008B- ja 2008C-optio-oikeuksilla merkittiin 5.12.2013 - 18.8.2014 välisenä aikana yhteensä 1 141 617 uutta osaketta. Merkintähinta, yhteensä 399 873,09 euroa, kirjattiin yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. 10.2.2014, 14.4.2014, 26.6.2014 ja 27.8.2014 kaupparekisteriin merkityt uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 11.2.2014, 15.4.2014, 27.6.2014 ja 29.8.2014 Elektrobit Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Elektrobit Oyj:n osakemäärä katsauskauden lopussa oli uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 131 242 492 osaketta.

EB aloitti 30.4.2014 yhteistoimintaneuvottelut Wireless-liiketoimintasegmentissä sopeuttaakseen kustannustasoa tuotekehityspalveluiden heikentyneen lähikuukausien tilauskannan vuoksi. Neuvottelut saatiin päätökseen 15.5. ja yhtiö päätti lomauttaa enintään 90 henkilöä tilapäisesti enintään 90 päivän ajaksi osa- tai kokoaikaisesti. Lomautuksilla tavoitellaan noin 0,8 miljoonan euron kustannussäästöjä, joiden oletetaan toteutuvan pääosin vuoden kolmannella neljänneksellä.

Elektrobit Oyj allekirjoitti 2. heinäkuuta 2014 Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa 10,0 miljoonan euron ja Pohjola Pankki Oyj:n kanssa 10,0 miljoonan euron luottolimiittisopimukset. Nämä yleisiin rahoitustarpeisiin tarkoitetut sopimukset ovat voimassa 30.6.2017 saakka ja ne sisältävät tavanomaisia, muun muassa omavaraisuusasteeseen sekä omaisuuden luovutukseen ja panttaamiseen liittyviä kovenantteja. Nämä luottolimiittisopimukset korvaavat 30.6.2014 päättyneet, Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä olleet yhteensä 20,0 miljoonan euron luotto- ja rahoituslimiitit.

Heinäkuussa Elektrobit Oyj:n tytäryhtiö Elektrobit Inc. solmi ehdollisen sovintosopimuksen (Sovinto) TerreStar Networks Inc.:n (TSN) saneerausmenettelyn selvitysmiehen kanssa. Selvitysmies jätti Yhdysvaltalaiselle saneerausmenettelyä koskevalle tuomioistuimelle Sovinnon hyväksymistä koskevan hakemuksen 10.7.2014. Sovinnon mukaan, Sovinnon voimaantulon edellytysten täyttyessä, saneeraushallinto on velvollinen maksamaan EB:lle käteisenä 1 075 000 Yhdysvaltain dollarin määräisen suorituksen (0,8 miljoonaa euroa 10.7.2014 valuuttakurssin mukaan) (Sovintosuoritus) lopullisena korvauksena EB:n TSN:lle esittämistä vaateista ja EB:n ja TerreStar Networksin ja eräiden sen tytäryhtiöiden konkurssipesän välisten riitaisuuksien ratkaisuna.

Yhdysvaltain saneerausmenettelyjä käsittelevä tuomioistuin hyväksyi virallisesti EB:n ja TSN:n saneeraushallinnon välisen ehdollisen sovintosopimuksen 12.8.2014 Yhdysvaltain aikaa.

28.8.2014 Yhdysvaltain aikaa EB vastaanotti TSN:ltä käteisenä 1 075 000 Yhdysvaltain dollarin (0,8 miljoonaa euroa 28.8.2014 valuuttakurssin mukaan) määräisen suorituksen (Sovintosuoritus) täysimääräisenä ja lopullisena korvauksena EB:n TSN:lle esittämistä vaateista ja EB:n ja TSN:n saneeraushallinnon välisten riitaisuuksien ratkaisuna. Sovintosuorituksen maksun jälkeen molemminpuoliset vastuuvapautukset ja muut Sovinnon mukaiset ehdot tulivat voimaan, ja EB:n osallistumisen Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaisessa saneerausmenettelyssä katsotaan loppuneen. Sovintosuorituksella oli noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteinen positiivinen vaikutus Elektrobit Oyj:n liiketulokseen sekä noin 0,8 miljoonan euron positiivinen vaikutus Elektrobit Oyj:n kassavirtaan vuoden 2014 kolmannella vuosineljänneksellä.

EB teki katsauskauden jälkeen lokakuussa 2014 sovinnon Yhdysvaltain veroviranomaisen (Internal Revenue Service, IRS) kanssa EB:n TerreStar-yhtiöiltä olevista saatavista tehtyjen arvonalentumiskirjausten verokäsittelystä, minkä johdosta Elektrobit Oyj purki jäljellä olevan asiantuntijakuluja varten tehdyn 0,3 miljoonan euron kuluvarauksen. Varauksen purkamisella yhdessä elokuussa saadun Sovintosuorituksen kanssa on yhteensä noin 1,1 miljoonan euron kertaluonteinen positiivinen vaikutus Elektrobit Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen liiketulokseen. Lisätietoa IRS:n kanssa tehdystä sovinnosta on esitetty osiossa "Katsauskauden jälkeiset tapahtumat".

Syyskuussa Parrot S.A. peruutti EB:n ja AUDIn yhteisesti omistamaa yhtiötä e.solutions GmbH:ta vastaan huhtikuussa 2014 Pariisin riita-asioita käsittelevässä tuomioistuimessa (Tribunal de Commerce de Paris) nostamansa vahingonkorvauskanteen. Kanteessa Parrot S.A. vaati e.solutions GmbH:lta tulon- ja maineen menetyksestä korvauksena noin 18,4 miljoonaa euroa. e.solutions GmbH:n alustavan oikeudellisen analyysin perusteella kanne oli perusteeton sekä perustelujen että määrän osalta. Tietoa Parrotin vahingonkorvauskanteesta ja sen peruuttamisesta on esitetty 4.4.2014 ja 22.9.2014 julkaistuissa pörssitiedotteissa. Kanteesta tai sen peruuttamisesta ei ole mitään sellaista taloudellista seurausta, millä olisi vaikutusta EB:n liikevoittonäkymään tai taloudelliseen asemaan. On kuitenkin mahdollista, että Parrot S.A. pyrkii hakemaan korvauksia muuta kautta.

LIIKETOIMINTASEGMENTTIEN KEHITYS VUODEN 2014 HEINÄ-SYYSKUUSSA SEKÄ MARKKINANÄKYMÄT

EB:n raportointi perustuu kahteen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Automotive ja Wireless.

AUTOMOTIVE

Automotive-liiketoimintasegmentissä EB tarjoaa ohjelmistotuotteita, ohjelmistojen tuotekehityspalveluita ja ohjelmistojen suunnittelutyökaluja autonvalmistajille, autoelektroniikkatoimittajille ja muille autoteollisuuden toimittajille. Ohjelmistojamme käytetään autojen sisäisissä, korkeita turvallisuusvaatimuksia täyttävissä järjestelmissä (Car Infrastructure), ajamista avustavissa järjestelmissä (Driver Assistance, DA) sekä viihde- ja viestintäratkaisuissa (Infotainment), kuten navigaatio- ja käyttöliittymäteknologiat (Human Machine Interface, HMI). Yhdistämällä ohjelmistotuotteitaan ja tuotekehityspalvelujaan EB tarjoaa autoteollisuudelle ainutlaatuisia asiakaskohtaisia ratkaisuja. EB:n ohjelmistotuotteita ovat navigaatio-ohjelmisto EB street director, käyttöliittymien suunnitteluohjelmisto EB GUIDE, EB tresos -tuoteperhe auton sisäisiin ohjelmistoihin ja niiden suunnitteluun, ja EB Assist -ohjelmistotuotteet ajamista avustavien järjestelmien suunnitteluun. Näistä tuotteista EB saa lisenssimyyntituloa ja tuotteiden lisäksi toimituksiin sisältyy usein tuotekehityspalveluita asiakaskohtaista ratkaisua varten.

EB:llä ja AUDI AG:n tytäryrityksellä Audi Electronics Venture GmbH:lla (AEV) on yhteisesti omistettu yritys, e.solutions GmbH, joka kehittää viihde- ja viestintäjärjestelmien ohjelmistoja, ja tuottaa järjestelmäsuunnittelu- ja järjestelmäintegraatiopalveluita Volkswagen-konsernin automalleihin. EB myös toimittaa yhteisesti omistetulle yritykselle tuotteita ja tuotekehityspalveluita. EB omistaa e.solutions GmbH:sta 51 % ja AEV 49 %. e.Solutions GmbH konsolidoidaan EB-konserniin suhteellista yhdistelytapaa käyttäen.

Automotive-liiketoimintasegmentin kehitys heinä-syyskuussa 2014

Vuoden 2014 kolmannella vuosineljänneksellä Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 42,5 miljoonaa euroa (34,1 miljoonaa euroa, 3Q 2013), kasvaen vahvasti 24,5 % edellisvuodesta. Liikevoitto parani selvästi edellisvuodesta ja oli 3,5 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa, 3Q 2013). Kysyntä EB:n ohjelmistotuotteille ja tuotekehityspalveluille jatkui hyvänä Automotive-liiketoimintasegmentissä, mukaan lukien yhteisyritys e.solutions GmbH. Liikevoiton kasvuun vaikuttivat hyvin edenneet palveluprojektit, ohjelmistolisenssimyynnin kasvu etenkin autoihin tehdasasennettavien navigaatio-ohjelmistojen osalta ja edellisvuotta alemmat tuotekehityskulut.

Tuotekehitysinvestoinnit kolmannella vuosineljänneksellä olivat 3,2 miljoonaa euroa (3,6 miljoonaa euroa 3Q 2013). T&K-investointien alenemisen syynä olivat eräiden tuotealustojen kehityksen siirtyminen alkuinvestointivaiheesta jatkokehitysvaiheeseen.

EB kertoi elokuussa suunnitelmistaan avata uusi autoteollisuuden ohjelmistojen tuotekehitysyksikkö Ouluun. Uuden tuotekehitysyksikön suunnitellaan työllistävän vuoden 2014 loppuun mennessä noin 40 ohjelmistosuunnittelijaa, keskittyen autoteollisuuden sulautettujen ohjelmistojen kehitykseen. Toiminnan laajentaminen Ouluun antaa lisää mahdollisuuksia ohjelmistojen kehittämiseksi tarvittavan henkilöstön määrän kasvattamiselle nykyisiä ja tulevia tarpeita varten. 

Automotive-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät

Kansainvälisen automarkkinan odotetaan kasvavan 3 % vuonna 2014, ennustaa saksalainen Autoteollisuuden liitto (VDA, Verband der Automobileindustrie). Autonvalmistajat jatkavat investointejaan uusien automallien ohjelmistoihin, ja autoteollisuudessa ohjelmistotuote- ja palvelumarkkinan ennakoidaan jatkavan kasvua vuonna 2014. EB:n palveluihin ja tuotteisiin kohdistuvan kysynnän ennakoidaan kehittyvän myönteisesti vuositasolla vuoden 2014 aikana Automotive-liiketoimintasegmentissä.

Autojen elektroniikka- ja ohjelmistomarkkinan ennustetaan jatkavan kasvua pitkällä aikajänteellä. Beryllsin "Tulevaisuuden autoelektroniikkateollisuuden rakenne 2025" (Future Industry Structure of Automotive (FAST) Electronics 2025) -tutkimus olettaa autoelektroniikan kasvavan vuoden 2012 215 miljardista eurosta 456 miljardiin euroon vuonna 2025 (CAGR 6 %).

Autoteollisuuden ohjelmistomarkkinoille ja EB:lle mm. seuraavien tekijöiden odotetaan luovan kasvua:

 • Suuri osa autojen innovaatioista toteutetaan elektroniikan ja ohjelmistojen avulla. Ohjelmistojen avulla autonvalmistajat voivat myös erottautua kilpailijoistaan mm. seuraavilla alueilla: mukavuus ja turvallisuus, tiedonkulku ja viihde, voimansiirto ja viestintä. Elektroniikkaosien ohjelmistoja ja laitteistoja ollaan osin eriyttämässä toisistaan tavoitteena autojen innovoinnin nopeuttaminen, laadun parantaminen ja kustannusten alentaminen. 
 • Autonvalmistajat kehittävät modulaarisia, kansainvälisille markkinoille suunnattuja tuotealustoja, mikä parantaa alustojen käytön skaalautuvuutta sekä kykyä hallita automallien ja niiden varianttien kasvavaa määrää. Tämän seurauksena ohjelmistoalustojen määrä kasvaa, ja niiden suunnitteluohjelmat tulevat kansainvälisiksi pitäen sisällään tuotteiden lokalisoinnin kaikille alueille.
 • Kuluttajat odottavat internetin ja langattomien laitteiden sisältämiä käyttäjäkokemuksia ja ominaisuuksien runsautta myös autoihin ja tästä syystä viihde- ja viestintäjärjestelmät tulevat yhä yleisemmiksi kaikkien hintaluokkien autoissa.
 • Liikkuvalla langattomalla yhteydellä varustellusta autosta on tulossa yksi eniten kasvavista internetyhteyden omaavista laitealustoista muiden langattomien kuluttajalaitteiden, kuten tablettien ja älypuhelinten joukossa. Gartner ennustaa, että vuoteen 2016 mennessä USA:n ja Länsi-Euroopan tyyppisillä markkinoilla autojen ostajat pitävät internetin kautta toimivaa dynaamista sisältöä yhtenä avaintekijänä valitessaan edullisemman hintaluokan automerkkiä.
 • Autoon langattomasti verkottuneiden (Connected Car) ratkaisujen ja pilviyhteyksien avulla autoihin on mahdollista tuoda uusia sovelluksia ja parempia toiminnallisuuksia, kuten esimerkiksi oikea-aikaiset liikennetiedot ja karttapäivitykset navigointiin. Kasvava tarve paremmalle mobiililaitteiden ja auton yhdistämiselle näkyy mm. kulutuselektroniikkatuotteita tarjoavien yhtiöiden, kuten Applen "CarPlay" -julkaisussa tai esimerkiksi Googlen ilmoituksessa avoimesta autoteollisuuden allianssista (Open Automotive Alliance).
 • Ajamisen automatisointi on nousemassa yhdeksi toimialan avaintrendiksi ja merkittäväksi investointialueeksi, jonka myötä tuleviin automalleihin ollaan kehittämässä uusia turvallisuutta lisääviä (Active Safety Systems) ja ajamista avustavia (Driver Assistance) toimintoja.

WIRELESS

Wireless-liiketoimintasegmentissä EB tarjoaa tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia asiakaskohtaisia tuotteita puolustus-, turvallisuus- ja muille viranomaismarkkinoille ja teollisuuden käyttöön. Tuotekehityspalveluita ja räätälöityjä ratkaisuja EB tarjoaa langattoman tietoliikenteen markkinoille ja muille yrityksille, jotka tarvitsevat langatonta yhteyttä laitteisiinsa. Wireless-liiketoimintasegmentin tuotteita ovat EB Tactical Wireless IP Network taktiseen tiedonsiirtoon, EB Tough VoIP -puhelin taktiseen viestintään ja EB Wideband COMINT Sensor viestitiedusteluun. EB:n tuotealustoja ovat EB Specialized Device Platform Android-pohjaisiin päätelaitteisiin ja EB:n LTE-pohjainen laajakaistainen viestintämoduuli. Lisäksi EB tarjoaa laajan valikoiman T&K-palveluita, kuten konsultaatiota, integrointia sekä laite- ja ohjelmistokehitystä liittyen uusimpiin langattomiin teknologioihin ja käyttösovelluksiin.

Wireless-liiketoimintasegmentin kehitys heinä-syyskuussa 2014

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto vuoden 2014 kolmannella vuosineljänneksellä laski 13,2 prosenttia 10,0 miljoonaan euroon (11,6 miljoonaa euroa, 3Q 2013). Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihdosta oli 1,9 miljoonaa euroa, joka syntyi pääosin taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun järjestelmän tuotetoimituksista Suomen Puolustusvoimille.

Liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa sisältäen 1,1 miljoonaa euroa TerreStar-yhtiöiden saneerausprosessiin liittyviä kertaluonteisia tuottoja (liiketappio -0,9 miljoonaa euroa, 3Q 2013). Liikevaihdon aleneminen edellisvuodesta ja tavoiteltua heikompi liiketulos johtuivat langattoman tietoliikenteen verkkolaitteiden ja muiden tuotekehityspalveluiden kysynnän laskusta, jota kasvanut tuotemyynti ei kuitenkaan riittänyt täysin korvaamaan.

EB on tuomassa tuotteitaan kansainvälisille puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille. EB jatkoi näille markkinoille suunnattuja myynti-, markkinointi- ja tuotekehityspanostuksia kolmannen vuosineljänneksen aikana. Asiakkaiden hankintapäätökset etenivät odottamaamme hitaammin ja viimeisellä vuosineljänneksellä odotamme kansainvälisilta viranomaismarkkinoilta syntyvän tuotemyynnin jäävän vähäiseksi.

Tuotekehitysinvestoinnit kolmannella vuosineljänneksellä olivat 1,5 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa 3Q 2013). T&K-investointeja lisättiin viranomaiskäyttöön tarkoitettujen tuotteiden kehittämiseen.

Heinäkuussa EB sai Suomen Puolustusvoimilta tilauksen taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetuista Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) -järjestelmän eli langattoman runkoverkon tuotteista. Puolustusvoimilla on tilaukseen liittyen myös lisähankintavaraus, joka mahdollistaa tuotteiden jatkotilauksen. Tilaus ja lisähankintavaraus ovat jatkoa syyskuussa 2011 solmitulle hankintasopimukselle sekä hankintasopimusta seuranneille tuotetoimituksille, jotka on aloitettu joulukuussa 2012. Hankintasopimuksen mukaisesti EB kehittää Puolustusvoimille langattoman runkoverkon sekä toimittaa siihen kuuluvia ohjelmistoradioita.

Kolmannella vuosineljänneksellä EB aloitti myös yhteistyön Qualcommin kanssa Qualcomm® Snapdragon™ 801 -prosessorin käyttämisestä EB Specialized Device Platform (SDP) -tuotealustan uusimmassa versiossa, joka tuodaan markkinoille myöhemmin tänä vuonna. Tuotealustasta voidaan asiakaskohtaisesti räätälöidä älypuhelimia, taulutietokoneita ja muita laitteita, jotka ovat kehitetty erityisesti erikoissovelluksiin, kuten viranomais- tai kyberturvallisuussovelluksiin. EB:n on tarkoitus hyödyntää Snapdragon™ 801 -prosessoria erilaisissa langattomissa tuotteissa, jotka räätälöidään perustuen EB:n tuotealustaan.

Wireless-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät

Wireless-liiketoimintasegmentissä EB:n asiakkaat toimivat eri toimialoilla, joilla jokaisella on omia toimialakohtaisia kysynnän kehittymistä ohjaavia tekijöitä. Yhteisenä kysyntää lisäävänä tekijänä koko asiakaskunnassa on uusien teknologioiden käyttöönotto. Vuonna 2014 LTE-teknologian (Long Term Evolution) käyttöönoton matkaviestintäverkoissa odotetaan jatkuvan merkittävänä kysyntää luovana teknologiamuutoksena. Sitä vauhdittaa kasvava tarve yhä nopeammalle ja laadukkaammalle tiedonsiirrolle. EB on pitkäaikaisen älypuhelinten ja matkaviestintäverkkolaitteiden tuotekehityskokemuksensa ansiosta hyvässä asemassa tarjoamaan ratkaisuja, joissa tarvitaan mm. sekä päätelaitteet että verkot kattavaa moniradioteknologioiden ja järjestelmäarkkitehtuurien osaamista.

Seuraavien tekijöiden odotetaan luovan kysyntää EB:n tuotteille ja palveluille vuonna 2014 ja siitä eteenpäin:

 • Langattoman tietoliikenteen verkkolaitemarkkinoilla LTE-teknologian käyttöönotto luo kysyntää LTE-tukiasemien kehittämiselle. Tälle teknologialle allokoitujen taajuuksien suuri määrä kasvattaa tarvittavien tuotteiden taajuusversioiden määrää ja luo siten kysyntää tuotevarianttien kehittämiselle.
 • LTE-teknologian, älypuhelinten ja älypuhelinsovellusten käyttö lisääntyy viranomaismarkkinoilla, mikä luo kysyntää räätälöidyille laitteille, kuten EB:n tuotealustoihin pohjautuville asiakaskohtaisille erikoisterminaaleille, tableteille ja viestintämoduuleille. Myös tietoturvallisten laitteiden kysynnän odotetaan kasvavan lähitulevaisuudessa.
 • Internet of Things (asioiden internet) on noussut merkittäväksi kehitysalueeksi monilla toimialoilla. Yritysten ja kuluttajien käyttöön tarkoitettujen erilaisten laitteiden, kuten esimerkiksi älykellojen ja muiden "Wearables" -laitteiden, verkottaminen muiden laitteiden kanssa on kasvamassa luoden kysyntää EB:n tuotealustoihin pohjautuville asiakaskohtaisille ratkaisuille.
 • Puolustusmarkkinoilla taktisessa viestinnässä tarvitaan yhä suurempia tietomääriä, mikä luo kysyntää laajakaistaverkoille, kuten EB:n IP-pohjaisille (Internet Protocol) taktisen viestinnän ratkaisuille.

Tietoliikenteen verkkolaitevalmistajien yleiset kustannussäästöpaineet heijastuvat pienentyneenä kysyntänä tuotekehityspalveluille LTE-teknologian käyttöönoton tuomista verkkolaitteiden kehitystarpeista huolimatta.

EB on tuomassa tuotteitaan kansainvälisille puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille, ja vuonna 2014 EB odottaa saavansa vain vähäistä liikevaihtoa tuotemyynnistä näille asiakkaille.

Viranomaisten budjettien säästötoimenpiteet erityisesti Euroopassa ja myös muualla maailmassa vähentävät tuotteiden ja tuotekehityspalveluiden kysyntää ja kiristävät kilpailua toimittajien kesken.

Puolustus-, viranomais- ja kansallisen turvallisuuden markkinat ovat luonteeltaan hitaasti kehittyviä markkinoita. Näille markkinoille ovat ominaista pitkät myyntiajat johtuen pitkistä hankkeiden ja osto-ohjelmien valmisteluajoista kansallisten ministeriöiden ohjauksessa. Valittujen tuotteiden hankinnat ajoittuvat yleensä useille vuosille.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

EB jatkoi tutkimus- ja kehitysinvestointeja Automotive-liiketoimintasegmentissä autoteollisuuden ohjelmistotuotteisiin ja -työkaluihin, ja Wireless-liiketoimintasegmentin puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille suunnattuihin tuotteisiin ja tuotealustoihin.

Vuoden 2014 tammi-syyskuun tutkimus- ja kehitysinvestoinnit olivat 13,1 miljoonaa euroa (14,4 miljoonaa euroa, 1-9 2013) vastaten 8,4 prosenttia liikevaihdosta (10,3 prosenttia, 1-9 2013). Automotive-liiketoimintasegmentin osuus tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista oli 8,2 miljoonaa euroa (11,4 miljoonaa euroa, 1-9 2013) ja Wireless-liiketoimintasegmentin osuus 4,9 miljoonaa euroa (3,0 miljoonaa euroa, 1-9 2013).

Tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista 1,3 miljoonaa euroa aktivoitiin taseeseen (0,0 miljoonaa euroa, 1-9 2013). Aktivoitujen tuotekehitysmenojen määrä taseessa syyskuun 2014 lopussa oli 12,0 miljoonaa euroa (12,3 miljoonaa euroa, 30.9.2013). Merkittävä osa aktivoiduista tuotekehityskuluista liittyy Automotive-liiketoimintasegmentin asiakassopimuksiin, joiden odotetaan kerryttävän autojen toimitusmääriin sidottuja lisenssituloja tulevina vuosina. Poistot aktivoiduista tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista katsauskaudella olivat 1,3 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa, 1-9 2013).

Tutkimus- ja kehitysinvestoinneista, niiden aktivoinneista ja aktivoinneista tehdyistä poistoista aiheutunut kokonaisrasitus EB:n tuloslaskelmaan vuoden 2014 tammi-syyskuussa oli -13,1 miljoonaa euroa (-15,6 miljoonaa euroa 1-9 2013).

VUODEN 2014 NÄKYMÄT

Vuonna 2014 EB odottaa liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan edellisvuodesta (liikevaihto 199,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 8,1 miljoonaa euroa). Liikevaihdon odotetaan kasvavan hitaammin kuin edellisvuonna (liikevaihdon kasvu 14,6 %, 2013).  Liikevoiton toisella vuosipuoliskolla odotetaan olevan suuremman kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla (liikevoitto 5,0 miljoonaa euroa, 1H 2014).

Automotive-liiketoimintasegmentissä odotetaan toisen vuosipuoliskon aikana kysynnän EB:n tuotekehityspalveluille ja ohjelmistotuotteille jatkuvan hyvänä ja Automotive-liiketoimintasegmentin liikevoiton odotetaan olevan samalla tasolla tai paremman kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla (liikevoitto 7,1 miljoonaa euroa 1H 2014). Wireless-liiketoimintasegmentissä toisen vuosipuoliskon liiketuloksen ilman TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyihin liittyviä 1,1 miljoonan euron kertaluonteisia tuottoja odotetaan olevan voitollinen (liiketappio -2,0 miljoonaa euroa, 1H 2014). Wireless-liiketoimintasegmentissä viimeisellä neljänneksellä odotetaan tuotemyynnin syntyvän pääosin Suomen viranomaismarkkinoilta, ja kansainvälisilta puolustus- ja muilta viranomaismarkkinoilta syntyvän tuotemyynnin jäävän vähäiseksi asiakkaiden olettamaamme hitaammin etenevien hankintapäätösten takia.

Liiketoimintasegmenttien tarkemmat markkinanäkymät esitetään osioissa "Automotive-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät" ja "Wireless-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät".

Aikaisemman ohjauksen mukaisesti vuoden 2014 tulosodotuksessa ei ole huomioitu kolmannella vuosineljänneksellä TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyissä syntyneitä 1,1 miljoonan euron kertaluonteisia tuottoja.

Näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä kerrotaan tarkemmin osioissa "Riskit ja epävarmuudet", "Katsauskauden jälkeiset tapahtumat" sekä hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2013 yhtiön internetsivuilla osoitteessa http://vuosikertomus.elektrobit.com

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

EB on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon.

Elektrobit Inc. vastaanotti elokuussa 2014 Terrestar Networks Inc:ltä 1 075 000 Yhdysvaltain dollarin (noin 0,8 miljoonaa euroa) sovintosuorituksen ja teki lokakuussa 2014 sovinnon Yhdysvaltain veroviranomaisen (Internal Revenue Service, IRS) kanssa TerreStar-yhtiöiltä olevista saatavista tehtyjen arvonalentumiskirjausten verokäsittelystä. Sovinnon seurauksena Elektrobit Inc. maksaa IRS:lle vuotta 2010 koskevia veroja korkoineen noin 1,4 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (1,1 miljoonaa euroa 8.10.2014 valuuttakurssin mukaan) ja samanaikaisesti hakee noin 1,3 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (1,0 miljoonan euron 8.10.2014 valuuttakurssin mukaan) niin sanottua "carryback-veronpalautusta" vuodelta 2011. Veronmaksu ajoittuu vuoden 2014 viimeiselle neljännekselle ja veronpalautuksen odotetaan tapahtuvan viimeistään vuoden 2015 aikana. Saadun sovintosuorituksen ja verovalitusprosessin päättymisen myötä Elektrobit Oyj:n TerreStarin saneerausmenettelyyn liittyvien toimien katsotaan päättyneen. Ei kuitenkaan ole täyttä varmuutta siitä, että IRS hyväksyy Elektrobit Inc:n tekemän "carryback-veronpalautus"-hakemuksen vuodelta 2011.

Syyskuussa 2014 Parrot S.A. peruutti EB:n ja AUDIn yhteisesti omistamaa yhtiötä e.solutions GmbH:ta vastaan huhtikuussa 2014 Pariisin riita-asioita käsittelevässä tuomioistuimessa nostamansa vahingonkorvauskanteen. Kanteessa Parrot S.A. vaati e.solutions GmbH:lta tulon- ja maineen menetyksestä korvauksena noin 18,4 miljoonaa euroa. Tietoa Parrotin vahingonkorvauskanteesta ja sen peruuttamisesta on esitetty "Katsauskauden merkittävät tapahtumat"-osiossa ja 4.4.2014 ja 22.9.2014 julkaistuissa pörssitiedotteissa. On mahdollista, että kanteen peruuttamisesta huolimatta Parrot S.A. pyrkii hakemaan korvauksia muuta kautta. Pahimmillaan mahdollinen vahingonkorvausvaade voisi johtaa merkittävään negatiiviseen vaikutukseen e.solutionsin ja EB:n liiketulokseen, kassavirtaan ja taloudelliseen asemaan. 

Lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu laajemmin hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2013. Lisätietoja EB:tä koskevista riskeistä ja epävarmuuksista on yhtiön verkkosivuilla www.elektrobit.com .

TASE JA RAHOITUS

30.9.2014 taseen lukuja on verrattu 31.12.2013 taseeseen (miljoonaa euroa).

  30.9.2014 31.12.2013

 
Pitkäaikaiset varat 47,1 46,1
Lyhytaikaiset varat 103,1 98,2
Varat yhteensä 150,2 144,4
Osakepääoma 12,9 12,9
Muu pääoma 73,0 68,8
Oma pääoma yhteensä 85,9 81,7
Pitkäaikaiset velat 5,9 6,1
Lyhytaikaiset velat 58,3 56,5
Oma pääoma ja velat yhteensä 150,2 144,4

Rahavirrat katsauskaudella:

+ kauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu +16,9 miljoonaa euroa
+/- käyttöpääoman muutos -9,3 miljoonaa euroa
- korot, verot ja saadut osingot -2,5 miljoonaa euroa
= liiketoiminnan rahavirta +5,1 miljoonaa euroa
- investointien rahavirta -6,6 miljoonaa euroa
- rahoituksen rahavirta -0,8 miljoonaa euroa
= kassavarojen muutos -2,3 miljoonaa euroa

Sitoutuneen käyttöpääoman kasvu katsauskauden aikana johtui sekä korottomien saamisten kasvusta että korottomien velkojen vähenemisestä.

Lyhytaikaisissa saamisissa olevat myyntisaamiset ja muut saamiset olivat 60,9 miljoonaa euroa (54,3 miljoonaa euroa 31.12.2013). Lyhytaikaisissa veloissa korottomat ostovelat ja muut velat olivat 54,1 miljoonaa euroa (54,5 miljoonaa euroa 31.12.2013). Poistamaton konserniliikearvo oli katsauskauden lopussa 19,4 miljoonaa euroa (19,3 miljoonaa euroa 31.12.2013).

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 7,2 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 7,2 miljoonaa euroa. Katsauskauden kokonaispoistot olivat 6,3 miljoonaa euroa, sisältäen Automotive-liiketoimintasegmentissä yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja 0,2 miljoonaa euroa.

Korollisten velkojen määrä, mukaan lukien rahoitusleasingvelat, oli katsauskauden päättyessä 7,3 miljoonaa euroa (5,3 miljoonaa euroa 31.12.2013). Tuloslaskelman jatkuvien toimintojen nettorahoituskulut jakaantuivat seuraavasti:

korko- ja osinkotuotot sekä muut rahoitustuotot 0,3 miljoonaa euroa
korkokulut ja muut rahoituskulut -0,3 miljoonaa euroa
valuuttakurssivoitot ja tappiot -0,7 miljoonaa euroa

Katsauskauden päättyessä EB:n omavaraisuusaste oli 64,0 prosenttia (65,1 prosenttia 31.12.2013).

Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 40,7 miljoonaa euroa (43,0 miljoonaa euroa 31.12.2013). Heinäkuussa EB allekirjoitti Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa 10,0 miljoonan euron ja Pohjola Pankki Oyj:n kanssa 10,0 miljoonan euron luottolimiittisopimukset. Nämä yleisiin rahoitustarpeisiin tarkoitetut sopimukset ovat voimassa 30.6.2017 saakka. Katsauskauden päättyessä näistä limiiteistä oli käytössä 3,0 miljoonaa euroa.

EB:n valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan sovittujen asiakassitoumusten nettokassavirtaa. Nettokassavirta määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella. Katsauskauden lopussa suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 8,0 miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Konsernin emoyhtiössä ja sen tytäryhtiöissä työskenteli vuoden 2014 tammi-syyskuussa keskimäärin 1671 henkilöä, ja lisäksi EB:n ja AUDIn yhteisesti omistamassa yrityksessä, e.solutions GmbH:ssa 365 henkilöä. Syyskuun lopussa konsernin emoyhtiössä ja tytäryhtiöissä oli 1710 työntekijää, ja e.solutions GmbH:ssa 407 työntekijää (1648 työntekijää emoyhtiössä ja tytäryhtiöissä ja 321 työntekijää e.solutions GmbH:ssa vuoden 2013 lopussa). Huomattava osa EB:n työntekijöistä on tuotekehitysinsinöörejä.

LIPUTUSILMOITUKSET

Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut omistussuhteisiin liittyviä muutoksia, jotka olisivat johtaneet arvopaperimarkkinalain 2:9§:n edellyttämään ilmoitusvelvollisuuteen eli niin sanottuun liputusilmoitukseen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Lokakuussa Elektrobit Oyj:n tytäryhtiö Elektrobit Inc. teki sovinnon Yhdysvaltain veroviranomaisen (Internal Revenue Service, IRS) kanssa Elektrobit Inc.:n TerreStar-yhtiöiltä olevista saatavista tehtyjen arvonalentumiskirjausten verokäsittelystä. Alun perin IRS kiisti Elektrobit Inc.:n vuonna 2010 tekemien saatavien arvonalentumiskirjausten vähennyskelpoisuuden liittovaltion tuloverotuksessa. Elektrobit Inc., valitti päätöksestä ensimmäiseen valitusasteeseen (IRS Office of Appeals), jonka sovintoesityksen osapuolet ovat hyväksyneet.

Sovinnon seurauksena Elektrobit Inc. maksaa IRS:lle vuotta 2010 koskevia veroja korkoineen noin 1,4 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (1,1 miljoonaa euroa 8.10.2014 valuuttakurssin mukaan) ja samanaikaisesti hakee noin 1,3 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (1,0 miljoonan euron 8.10.2014 valuuttakurssin mukaan) niin sanottua "carryback-veronpalautusta" vuodelta 2011. Veronmaksu ajoittuu vuoden 2014 viimeiselle neljännekselle ja veronpalautushakemuksen tullessa hyväksytyksi veronpalautuksen odotetaan tapahtuvan viimeistään vuoden 2015 aikana. 

TerreStar Networks Inc.:in elokuussa Elektrobit Inc.:ille maksama 1 075 000 Yhdysvaltain dollarin määräinen sovintosuoritus (lisätietoa yhtiön 29.8.2014 antamassa pörssitiedotteessa) muodosti lopullisen korvauksen Elektrobit Inc.:n TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyissä esittämistä ja vielä avoinna olevista vaateista. Saadun sovintosuorituksen ja verovalitusprosessin päättymisen myötä EB:n TerreStarin saneerausmenettelyyn liittyvien toimien katsotaan päättyneen ja EB purkaa jäljellä olevan asiantuntijakuluja varten tehdyn 0,3 miljoonan euron kuluvarauksen. Varauksen purkamisella ja elokuussa saadulla 0,8 miljoonan euron sovintosuorituksella on yhteensä noin 1,1 miljoonan euron kertaluonteinen positiivinen vaikutus EB:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen liiketulokseen. Edellä mainituilla kertaluonteisilla erillä ei ole vaikutusta EB:n vuotta 2014 koskevaan ohjaukseen. EB tulee raportoimaan kertaluonteiset erät sekä veroihin liittyvät erät osana normaalia osavuosiraportointiaan.

Elektrobit Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008B- ja 2008C-optio-oikeuksilla merkittiin 3.9.2014 - 15.10.2014 välisenä aikana yhteensä 164 608 uutta osaketta. Merkintähinta, 115 971,68 euroa, on kirjattu yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. Osakemerkintöjä vastaava osakemäärän lisäys merkittiin kaupparekisteriin 28.10.2014. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Nyt rekisteröidyt uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 29.10.2014 Elektrobit Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Elektrobit Oyj:n osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 131 407 100 osaketta.

28.10.2014 EB vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan optio-oikeuksien perusteella tehtyjen osakemerkintöjen johdosta Elektrobit Oyj:n osakkeiden lukumäärä on noussut 28.10.2014 131 407 100 osakkeeseen ja osakkeiden kokonaislukumäärän lisääntymisen johdosta Juha Hulkon omistus- ja ääniosuus alittaa 15 prosentin liputusrajan. Liputusraja alitettiin 28.10.2014. Juha Hulkko omistaa yhteensä 19 701 862 Elektrobit Oyj:n osaketta, mikä vastaa 14,99 prosenttia Elektrobit Oyj:n osakkeista ja äänistä.

EB kertoi 6.11.2014 suunnittelevansa toimintansa tehostamista Wireless-liiketoimintasegmentissä Suomessa ja tavoittelevansa noin yhden miljoonan euron vuotuisia kustannussäästöjä keskittämällä joitain toimintojaan enemmän Ouluun ja terävöittämällä Suomen toimipisteiden rooleja. EB aloitti yhteistoimintaneuvottelut taloudellisista, tuotannollisista ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä Wireless-liiketoimintasegmentin Kajaanin ja Tampereen henkilöstönsä kanssa, ja sen arvioidaan johtavan enintään 20 henkilön työsuhteen irtisanomiseen. Suunniteltujen säästötoimenpiteiden arvioidaan toteutuessaan aiheuttavan noin 0,4 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka rasittaisivat vuoden 2014 viimeisen vuosineljänneksen tulosta. Suunniteltujen toimenpiteiden taloudelliset vaikutukset on huomioitu tässä osavuosikatsauksessa esitetyssä vuotta 2014 koskevassa ohjauksessa.

Oulu 6.11.2014
Elektrobit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

ELEKTROBIT OYJ (EB) tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot tammi-SYYSkuu 2014

(Tilintarkastamaton)
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR)
Jatkuvat toiminnot
1-9/2014

9 kk
1-9/2013

9 kk
1-12/2013

12 kk
LIIKEVAIHTO 156,4 139,8 199,3
Liiketoiminnan muut tuotot 2,9 2,8 3,5
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,0 0,1 -0,0
Valmistus omaan käyttöön 0,1   0,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -10,6 -6,2 -12,4
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -91,7 -84,4 -113,2
Poistot -6,3 -6,7 -9,0
Liiketoiminnan muut kulut -41,2 -43,1 -60,0
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 9,6 2,4 8,1
Rahoituskulut (netto) -0,6 -0,7 -0,9
TULOS ENNEN VEROJA 9,0 1,8 7,2
Tuloverot -2,8 -0,1 -0,6
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA 6,2 1,6 6,7
Lopetetut toiminnot      
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista   24,3 24,3
KAUDEN TULOS 6,2 25,9 30,9
       
Muut laajan tuloksen erät:      
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi      
  Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät     0,0
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi      
  Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot 0,4 0,1 -0,0
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä 0,4 0,1 -0,0
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 6,6 26,0 30,9
       
Kauden tuloksen jakautuminen      
  Emoyhtiön omistajille 6,2 25,9 30,9
  Määräysvallattomille omistajille      
       
Kauden laajan tuloksen jakautuminen      
  Emoyhtiön omistajille 6,6 26,0 30,9
  Määräysvallattomille omistajille      
       
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR      
  Laimentamaton 0,047 0,012 0,051
  Laimennettu 0,047 0,012 0,051
       
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR      
  Laimentamaton   0,188 0,188
  Laimennettu   0,186 0,187
       
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR      
  Laimentamaton 0,047 0,200 0,239
  Laimennettu 0,047 0,199 0,238
       
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl 130 868 129 432 129 528
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, laimennettu, 1000 kpl 131 604 130 319 130 092

KONSERNITASE (MEUR)  30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 9,2 9,3 9,7
  Liikearvo 19,4 19,3 19,3
  Muut aineettomat hyödykkeet 16,8 16,2 15,5
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1
  Laskennalliset verosaamiset 1,6 1,2 1,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä 47,1 46,1 46,1
Lyhytaikaiset varat      
  Vaihto-omaisuus 1,5 0,8 0,8
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 60,9 60,2 54,3
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut rahoitusvarat 20,9 35,0 20,7
  Rahavarat 19,8 9,0 22,4
Lyhytaikaiset varat yhteensä 103,1 105,0 98,2
VARAT YHTEENSÄ 150,2 151,1 144,4
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 24,9 38,7 24,5
  Muuntoerot 1,0 0,7 0,6
  Kertyneet voittovarat 47,0 38,6 43,7
  Määräysvallattomien omistajien osuus      
Oma pääoma yhteensä 85,9 91,0 81,7
Pitkäaikaiset velat      
  Laskennalliset verovelat 0,5 0,5 0,5
  Eläkevelvoitteet 2,2 2,1 2,1
  Varaukset 0,2 0,3 0,3
  Korolliset velat 3,0 7,2 3,3
Pitkäaikaiset velat yhteensä 5,9 10,1 6,1
Lyhytaikaiset velat      
  Ostovelat ja muut velat 51,2 38,5 52,2
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 0,4    
  Varaukset 2,5 2,0 2,3
  Lyhytaikaiset korolliset velat 4,3 9,6 2,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä 58,3 50,1 56,5
Velat yhteensä 64,3 60,2 62,6
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 150,2 151,1 144,4

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR) 1-9/2014

9 kk
1-9/2013

9 kk
1-12/2013

12 kk
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT      
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 6,2 1,6 6,7
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista   24,3 24,3
Suoriteperusteisten erien oikaisu 10,7 -17,1 -13,3
Käyttöpääoman muutokset -9,3 1,3 18,7
Maksetut korot liiketoiminnasta -0,4 -1,1 -1,3
Saadut korot liiketoiminnasta 0,3 0,2 0,3
Muut rahoituserät 0,0 0,0 0,0
Maksetut välittömät verot -2,4 -0,5 -0,7
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 5,1 8,7 34,7
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT      
Liiketoimintojen myynnit vähennettynä hankintahetken rahavaroilla   29,2 30,0
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -2,2 -3,1 -4,0
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -4,4 -1,6 -2,0
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,0 0,1 0,2
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,0 0,0 0,0
Luovutustulot muista sijoituksista 0,0    
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -6,6 24,7 24,4
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT      
Toteutetut osakeoptiot 0,4 0,1 0,1
Lainojen nostot 19,4 16,6 16,6
Lainojen takaisinmaksut -16,6 -16,9 -28,4
Rahoitusleasingvelkojen maksut -1,4 -2,3 -3,1
Maksetut osingot ja pääomanpalautus -2,6 -1,3 -15,6
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA -0,8 -3,8 -30,3
       
RAHAVAROJEN MUUTOS -2,3 29,6 28,7
Rahavarat tilikauden alussa 43,0 14,3 14,3
Rahavarat tilikauden lopussa 40,7 43,9 43,0


 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (MEUR)  
A = Osakepääoma
B = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
C = Muuntoerot
D = Kertyneet voittovarat
E = Määräysvallattomien omistajien osuus
F = Oma pääoma yhteensä

  A B C D E F
Oikaistu            
Oma pääoma 31.12.2012 12,9 38,7 0,6 14,3   66,6
  Laatimisperiaatteen muutos (IAS 19)       -0,6   -0,6
Oma pääoma 1.1.2013 oikaistu 12,9 38,7 0,6 13,8   66,0
Laaja tulos            
  Kauden tulos       25,9   25,9
  Muuntoerot     0,1     0,1
Kauden laaja tulos yhteensä     0,1 25,9   26,0
Liiketoimet omistajien kanssa            
  Osingonjako       -1,3   -1,3
  Toteutetut osakeoptiot   0,1       0,1
  Osakepalkitsemisen kustannus       0,1   0,1
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä   0,1   -1,2   -1,1
Muut erät       0,0   0,0
Oma pääoma 30.9.2013 12,9 38,7 0,7 38,6   91,0

  A B C D E F
Oma pääoma 1.1.2014 12,9 24,5 0,6 43,7   81,7
Laaja tulos            
  Kauden tulos       6,2   6,2
  Muuntoerot     0,4     0,4
Kauden laaja tulos yhteensä     0,4 6,2   6,6
Liiketoimet omistajien kanssa            
  Osingonjako       -2,6   -2,6
  Toteutetut osakeoptiot   0,4       0,4
  Osakepalkitsemisen kustannus       0,1   0,1
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä   0,4   -2,5   -2,1
Muut erät       -0,3   -0,3
Oma pääoma 30.9.2014 12,9 24,9 1,0 47,0   85,9

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET:

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Elektrobit Oyj on noudattanut osavuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin 2013 tilinpäätöksessä lukuun ottamatta vuonna 2014 voimaan tulleita Elektrobit Oyj:tä koskevia standardimuutoksia ja tulkintoja. Näillä muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.

SEGMENTTI-INFORMAATIO (MEUR)

TOIMINTASEGMENTIT 1-9/2014

9 kk
1-9/2013

9 kk
1-12/2013

12 kk
Automotive      
  Liikevaihto ulkoinen 119,8 97,1 138,2
  Liikevaihto toisille segmenteille 0,0 0,1 0,1
  Liikevaihto yhteensä 119,8 97,2 138,3
       
  Liikevoitto (-tappio) 10,6 3,1 8,5
       
Wireless      
  Liikevaihto ulkoinen 36,6 42,7 61,1
  Liikevaihto toisille segmenteille 0,1 0,1 0,1
  Liikevaihto yhteensä 36,7 42,8 61,2
       
  Liikevoitto (-tappio) -0,9 -0,8 -0,5
       
MUUT ERÄT      
       
Muut erät      
  Liikevaihto ulkoinen      
  Liikevoitto (-tappio) -0,0 0,1 0,1
       
Eliminoinnit      
  Liikevaihto toisille segmenteille -0,1 -0,2 -0,2
  Liikevoitto (-tappio) 0,0 0,0 0,0
       
Konserni yhteensä      
  Liikevaihto ulkoinen 156,4 139,8 199,3
  Liikevoitto (-tappio) 9,6 2,4 8,1

Maantieteellisten alueiden liikevaihdot (MEUR)  1-9/2014

9 kk
1-9/2013

9 kk
1-12/2013

12 kk
Liikevaihto      
  Eurooppa 128,0 115,6 164,8
  Amerikat 21,4 18,6 26,6
  Aasia 7,0 5,6 7,9
Liikevaihto yhteensä 156,4 139,8 199,3

Liiketoimet lähipiiriin kuuluvien kanssa 1-9/2014

9 kk
1-9/2013

9 kk
1-12/2013

12 kk
Johdon työsuhde-etuudet ja osakkeisiin perustuvat suoritukset yhteensä 0,9 0,8 1,2

TULOSLASKELMA NELJÄNNESVUOSILUVUT (MEUR)
Jatkuvat toiminnot
7-9/2014

3 kk
4-6/2014

3 kk
1-3/2014

3 kk
10-12/2013

3 kk
7-9/2013

3 kk
LIIKEVAIHTO 52,5 52,2 51,7 59,5 45,7
Liiketoiminnan muut tuotot 1,1 1,1 0,6 0,7 0,9
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1
Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,1   0,0  
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -1,9 -3,6 -5,1 -6,3 -2,0
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -29,8 -30,5 -31,4 -28,8 -26,6
Poistot -2,1 -2,1 -2,2 -2,4 -2,3
Liiketoiminnan muut kulut -15,2 -14,2 -11,8 -17,0 -14,7
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 4,6 3,1 1,9 5,7 1,0
Rahoituskulut (netto) -0,4 -0,3 0,0 -0,2 -0,1
TULOS ENNEN VEROJA 4,2 2,8 1,9 5,5 0,9
Tuloverot -1,6 -1,0 -0,2 -0,4 -0,1
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA 2,6 1,8 1,7 5,0 0,8
Lopetetut toiminnot          
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista         0,7
KAUDEN TULOS 2,6 1,8 1,7 5,0 1,5
Kauden muut laajan tuloksen erät 0,2 0,3 -0,1 -0,1 -0,1
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 2,8 2,1 1,6 4,9 1,4
           
Kauden tuloksen jakautuminen:          
  Emoyhtiön omistajille 2,6 1,8 1,7 5,0 1,5
  Määräysvallattomille omistajille          
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:          
  Emoyhtiön omistajille 2,8 2,1 1,6 4,9 1,4
  Määräysvallattomille omistajille          

KONSERNITASE (MEUR) 30.9.2014 30.6.2014 31.3.2014 31.12.2013 30.9.2013
VARAT          
Pitkäaikaiset varat          
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 9,2 9,1 9,3 9,7 9,3
  Liikearvo 19,4 19,4 19,4 19,3 19,3
  Muut aineettomat hyödykkeet 16,8 14,7 14,8 15,5 16,2
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  Laskennalliset verosaamiset 1,6 1,5 1,5 1,5 1,2
Pitkäaikaiset varat yhteensä 47,1 44,9 45,1 46,1 46,1
Lyhytaikaiset varat          
  Vaihto-omaisuus 1,5 1,0 0,9 0,8 0,8
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 60,9 71,6 55,3 54,3 60,2
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut rahoitusvarat  

20,9
 

20,9
 

20,8
 

20,7
 

35,0
  Rahavarat 19,8 10,0 21,8 22,4 9,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä 103,1 103,5 98,8 98,2 105,0
VARAT YHTEENSÄ 150,2 148,4 144,0 144,4 151,1
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT          
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma          
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 24,9 24,9 24,8 24,5 38,7
  Muuntoerot 1,0 0,8 0,5 0,6 0,7
  Kertyneet voittovarat 47,0 44,7 45,4 43,7 38,6
  Määräysvallattomien omistajien osuus          
Oma pääoma yhteensä 85,9 83,3 83,7 81,7 91,0
Pitkäaikaiset velat          
  Laskennalliset verovelat 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
  Eläkevelvoitteet 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1
  Varaukset 0,2 0,3 0,5 0,3 0,3
  Korolliset velat 3,0 2,9 3,0 3,3 7,2
Pitkäaikaiset velat yhteensä 5,9 5,8 6,1 6,1 10,1
Lyhytaikaiset velat          
  Ostovelat ja muut velat 51,2 45,4 43,5 52,2 38,5
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti          
  kirjattavat rahoitusvelat 0,4   0,0      
  Varaukset 2,5 3,0 2,3 2,3 2,0
  Lyhytaikaiset korolliset velat 4,3 10,9 8,3 2,0 9,6
Lyhytaikaiset velat yhteensä 58,3 59,3 54,1 56,5 50,1
Velat yhteensä 64,3 65,1 60,3 62,6 60,2
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 150,2 148,4 144,0 144,4 151,1

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA NELJÄNNESVUOSILUVUT 7-9/2014

3kk
4-6/2014

3kk
1-3/2014

3 kk
10-12/2013

3 kk
7-9/2013

3 kk
  Liiketoiminnan nettorahavirta 20,5 -9,7 -5,7 26,0 3,3
  Investointien nettorahavirta -3,9 -1,7 -1,0 -0,3 -1,6
  Rahoituksen nettorahavirta -6,7 -0,3 6,2 -26,5 0,1
  Rahavarojen muutos 9,8 -11,6 -0,5 -0,9 1,8

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1-9/2014

9 kk
1-9/2013

9 kk
1-12/2013

12 kk
TULOSLASKELMA (MEUR)      
Liikevaihto 156,4 139,8 199,3
Liikevoitto (-tappio) 9,6 2,4 8,1
  Liikevoitto (-tappio), % liikevaihdosta 6,1 1,7 4,1
Kauden tulos ennen veroja 9,0 1,8 7,2
  Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 5,7 1,3 3,6
Kauden tulos 6,2 1,6 6,7
KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT      
Korolliset nettovelat (MEUR) -33,4 -27,1 -37,7
Nettovelkaantumisaste (net gearing) -% -38,9 -29,8 -46,1
Omavaraisuusaste, % 64,0 63,9 65,1
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (MEUR) 7,2 5,8 7,9
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella, emoyhtiö ja tytäryhtiöt 1671 1628 1627
Henkilöstön määrä kauden lopussa, emoyhtiö ja tytäryhtiöt 1710 1685 1648
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella, yhteisyritykset 365 294 300
Henkilöstön määrä kauden lopussa, yhteisyritykset 407 331 321

OSAKKEIDEN OSAKEANTIOIKAISTU LUKUMÄÄRÄ  (1 000 kpl) 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013
Kauden lopussa 131 242 129 631 130 101
Keskimäärin kauden aikana 130 868 129 432 129 528
Keskimäärin kauden aikana, optio-oikeuksilla laimennettu lukumäärä 131 604 130 319 130 092
       

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (EUR)
1-9/2014

9 kk
1-9/2013

9 kk
1-12/2013

12 kk
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR      
  Laimentamaton 0,047 0,012 0,051
  Laimennettu 0,047 0,012 0,051
       
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR      
  Laimentamaton   0,188 0,188
  Laimennettu   0,186 0,187
       
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR      
  Laimentamaton 0,047 0,200 0,239
  Laimennettu 0,047 0,199 0,238
       
Oma pääoma *) / osake 0,65 0,70 0,63
       
  *) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma      

PÖRSSIKURSSIT (EUR) 1-9/2014

9 kk
1-9/2013

9 kk
1-12/2013

12 kk
Ylin kurssi 3,23 1,48 2,90
Alin kurssi 2,30 0,64 0,64
Keskikurssi 2,70 1,04 1,55
Päätöskurssi 2,91 1,33 2,66
       
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR) 381,9 172,4 346,1
Osakkeiden vaihto, (MEUR) 139,6 21,5 72,0
Osakkeiden vaihto, (1 000 kpl) 51 663 20 757 46 483
Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden lukumäärästä, % 39,5 16,0 35,9

VASTUUSITOUMUKSET (MEUR) 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013
OMASTA VELASTA      
Yrityskiinnitykset 1,0 18,0 18,0
Takaukset 15,3 14,6 14,6
Vuokravastuut      
  Seuraavana vuonna erääntyvät 7,4 6,6 7,6
  Myöhemmin erääntyvät 14,3 14,5 17,6
Sopimusvastuut      
  Seuraavana vuonna erääntyvät 2,0 1,3 1,0
  Myöhemmin erääntyvät 0,6 0,3 0,6
       
Sitoumukset, joiden vakuudeksi pantit on annettu      
ovat yhteismäärältään 1,5 13,6 2,5
       
VALUUTTAJOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT (MEUR) 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013
Termiinit      
  Käypä arvo -0,0 0,1 0,1
  Kohde-etuuden arvo 3,0 5,0 6,0
       
Ostetut valuuttaoptiot      
  Käypä arvo 0,0 0,1 0,0
  Kohde-etuuden arvo 5,0 4,0 2,5
       
Myydyt valuuttaoptiot      
Käypä arvo -0,3 -0,0 -0,0
Kohde-etuuden arvo 8,0 8,0 5,0