Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2014

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - Elektrobit Oyj (EB) tilinpäätöstiedote 2013

Helmikuu 20, 2014

Elektrobit Oyj (EB) tilinpäätöstiedote 2013


PÖRSSITIEDOTE

Julkaisuvapaa 20.2.2014 kello 8.00

Elektrobit Oyj (EB) tilinpäätöstiedote 2013

VUODEN 2013 VERTAILUKELPOINEN LIIKEVAIHTO KASVOI JA LIIKEVOITTO PARANI SELVÄSTI EDELLISVUODESTA

 

Vuoden 2013 alusta lähtien EB on alkanut soveltaa uusia IFRS10- ja IFRS11-standardeja, minkä seurauksena EB:n ja AUDIn yhteisesti omistaman e.solutions GmbH:n konsolidointitapa Elektrobit-konserniin on muuttunut. Vertailukelpoisuuden vuoksi jäljempänä esitetyt vuoden 2012 vertailutiedot esitetään oikaistuina olettaen, että uutta konsolidointitapaa olisi sovellettu jo vuonna 2012.

EB:n luvut on jaettu IFRS5-standardin mukaisesti jatkuviin ja lopetettuihin toimintoihin. Tässä tilinpäätöstiedotteessa Wireless-liiketoimintasegmentin 31.1.2013 myyty Test Tools -tuoteliiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona.

 

YHTEENVETO LOKA-JOULUKUU 2013

·         Loka-joulukuun 2013 liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 23,4 prosenttia 59,5 miljoonaan euroon (oikaistu liikevaihto 48,2 miljoonaa euroa, 4Q 2012).

·         Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 5,7 miljoonaa euroa (oikaistu liikevoitto -0,5 miljoonaa euroa, 4Q 2012, sisältäen Wireless-liiketoimintasegmentin yhteensä noin 4 miljoonan euron kertaluonteiset kuluerät).

·         Nettokassavirta oli -0,9 miljoonaa euroa (-1,4 miljoonaa euroa, 4Q 2012). Nettokassavirta sisältää joulukuussa jaetun 14,3 miljoonan euron määräisen pääoman palautuksen.

·         Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,039 euroa (-0,001 euroa, 4Q 2012) ja osakekohtainen tulos jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista oli 0,039 euroa (0,006 euroa, 4Q 2012).

·         Elektrobit Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous, joka pidettiin 4.12.2013, päätti jakaa 0,11 euroa osakkeelta pääoman palautuksena. 17.12.2013 maksetun pääoman palautuksen kokonaismäärä oli 14.311.096,25 euroa.

·         Joulukuussa yhtiö nosti vuoden 2013 liiketulosohjaustaan ennakoitua paremman viimeisen vuosineljänneksen johdosta ja täsmensi vuoden 2013 liikevaihto-ohjaustaan.

 

YHTEENVETO TAMMI-JOULUKUU 2013

·         Tammi-joulukuun 2013 liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 14,6 prosenttia 199,3 miljoonaan euroon (oikaistu liikevaihto 173,9 miljoonaa euroa vuonna 2012).

·         Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 8,1 miljoonaa euroa, sisältäen noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä Wireless-liiketoimintasegmentissä vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä (oikaistu liikevoitto 1,1 miljoonaa euroa, sisältäen Wireless-liiketoimintasegmentinliiketulosta heikentäneet yhteensä noin 4 miljoonan euron kertaluonteiset erät.)

·         Nettokassavirta oli 28,7 miljoonaa euroa, sisältäen Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynnistä aiheutuneen kertaluonteisen noin 28 miljoonan euron nettokassavirtavaikutuksen (5,1 miljoonaa euroa vuonna 2012) ja joulukuussa jaetun 14,3 miljoonan euron määräisen pääoman palautuksen.

·         Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,051 euroa (0,008 euroa vuonna 2012) ja osakekohtainen tulos jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista oli 0,238 euroa (0,017 euroa vuonna 2012).

·         Vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008A- ja 2008B-optio-oikeuksilla merkittiin vuoden 2013 aikana yhteensä 688 185 uutta osaketta. Merkintähinnat kirjattiin yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. Elektrobit Oyj:n osakemäärä uusien osakkeiden rekisteröintien jälkeen oli 130.100.875 osaketta.

·         Hallitus ehdottaa 10.4.2014 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelta.

 

Konserni, jatkuvat toiminnot (MEUR) 4Q 13 4Q 12
oikaistu
2013 2012
oikaistu
LIIKEVAIHTO 59,5 48,2 199,3 173,9
LIIKEVOITTO / -TAPPIO 5,7 -0,5 8,1 1,1
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 9,6 % -1,0 % 4,1 % 0,6 %
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä 5,7 3,6 9,0 5,1
KÄYTTÖKATE 8,1 1,5 17,2 8,1
KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT 43,0 14,3 43,0 14,3
OMAVARAISUUSASTE (%) 65,1 % 54,5 % 65,1 % 54,5 %
TULOS OSAKETTA KOHTI (EUR) 0,039 -0,001 0,051 0,008

 

Automotive-liiketoimintasegmentti (MEUR) 4Q 13 4Q 12
oikaistu
2013 2012
oikaistu
LIIKEVAIHTO 41,1 31,9 138,3 110,6
LIIKEVOITTO / -TAPPIO 5,4 2,6 8,5 3,3
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 13,2 % 8,2 % 6,2 % 2,9 %
KÄYTTÖKATE 7,0 3,8 14,6 7,3

 

Wireless-liiketoimintasegmentti, jatkuvat toiminnot (MEUR) 4Q 13 4Q 12

oikaistu
2013 2012

oikaistu
LIIKEVAIHTO 18,4 16,4 61,2 63,5
LIIKEVOITTO / -TAPPIO 0,3 -3,2 -0,5 -2,2
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 1,6% -19,4% -0,8% -3,5 %
Liikevoitto /-tappio ilman kertaluonteisia eriä 0,3 0,9 0,4 1,8
KÄYTTÖKATE 1,1 -2,3 2,5 0,7

 

EB:N TOIMITUSJOHTAJA JUKKA HARJU

"Vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä EB:n liikevaihto kasvoi vahvasti 23,4 % edellisvuodesta. Liikevoitto parani selvästi ja oli 9,6% liikevaihdosta lähinnä Automotive-liiketoimintasegmentin hyvän liiketuloksen ansiosta. Automotive-liiketoimintasegmentin hyvään liiketulokseen neljännellä vuosineljänneksellä vaikuttivat ohjelmistolisenssimyynnin painottuminen vuoden jälkipuoliskolle ja muut kausivaihtelutekijät sekä hyvin kehittynyt liikevaihto ja projektien parantunut kannattavuus.  Myös Wireless-liiketoimintasegmentin neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi edellisvuodesta ja liiketulos oli hieman voitollinen.

Kokonaisuudessaan EB:n taloudellinen kehitys vuonna 2013 oli hyvä. EB:n liikevaihto kasvoi 14,6 % edellisvuodesta ja oli 199,3 miljoonaa euroa. Koko vuoden liikevoitto parani selvästi edellisvuodesta nousten 8,1 miljoonaan euroon. Tyytyväisyydellä voin todeta, että EB saavutti vuoden 2013 keskeisen tavoitteensa kasvattaa liikevoittoa edellisvuodesta.

Automotive-liiketoimintasegmentti kehittyi tavoitteidemme mukaisesti vuonna 2013. Liikevaihto jatkoi jo useita vuosia kestänyttä vahvaa kasvua autonvalmistajien jatkaessa panostuksia uusien automallien ohjelmistoratkaisujen kehittämiseksi. Liikevaihdon kasvuun vaikutti erityisesti Audin kanssa yhteisesti omistetun yrityksen e.solutions GmbH:n voimakas kasvu. Vuoden aikana EB valittiin toimittajaksi useisiin johtaville autonvalmistajille toteutettaviin pitkäkestoisiin tuotekehitys- ja tuoteräätälöintihankkeisiin, mikä vahvistaa EB:n markkina-asemaa autonvalmistajien kumppanina ja tuo liikevaihtoa useiden vuosien ajan.  Liikevoitto Automotive-liiketoimintasegmentissä parani selvästi edellisvuodesta ja oli 6,2 % liikevaihdosta. Tärkeimpiä tekijöitä liikevoiton paranemiselle olivat palvelu- ja ohjelmistomyynnin kasvu, tehostunut projektihallinta ja toimenpiteet kustannusrakenteen parantamiseksi.

Wireless-liiketoimintasegmentissä liikevaihto vuonna 2013 aleni hieman edellisvuodesta johtuen kysynnän laskusta langattoman tietoliikenteen tuotekehityspalveluiden markkinoilla. Viimeisen vuosineljänneksen aikana EB käynnisti taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun järjestelmän tuotetoimitukset Suomen puolustusvoimille ja toimitti erän erikoisterminaalituotteita eräälle asiakkaalle viranomaiskäyttöä varten, joiden ansiosta palveluliikevaihdon rinnalle syntyi tuotepohjaista liikevaihtoa. Koko vuoden liiketulos jäi hieman tappiolliseksi kustannusrakenteen parantamiseksi tähtäävistä toimenpiteistä huolimatta. Alentuneen liikevaihdon lisäksi kannattavuutta rasittivat jonkin verran vuoden 2013 aikana jatkuneet panostukset kansainvälisille viranomaismarkkinoille suunnattujen tuotteiden markkinointiin ja tuotekehitykseen, joiden odotetaan tuovan vähitellen kasvavaa liikevaihtoa loppuvuodesta 2014 alkaen.

EB:n tase- ja rahoitusasema vahvistuivat vuoden 2013 aikana hyvän operatiivisen kassavirran ja alkuvuonna toteutuneen Test Tools- tuoteliiketoiminnan myynnin ansiosta.  Nettokassavirta oli 28,7 miljoonaa euroa positiivinen ja omavaraisuusaste nousi 65,1 %:iin. 

Huhtikuussa yhtiö maksoi osinkoa 0,01 euroa osakkeelta ja joulukuussa pääomanpalautusta 0,11 euroa osakkeelta. Yhtiön osakekurssi nousi pörssissä voimakkaasti loppuvuoden aikana ja päivittäinen osakevaihto kasvoi merkittävästi.

Vuonna 2014 tavoitteenamme on kasvattaa liikevaihtoa ja liikevoittoa edellisvuodesta."

 

VUODEN 2014 NÄKYMÄT

Vuonna 2014 EB odottaa liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan edellisvuodesta (liikevaihto 199,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 8,1 miljoonaa euroa). Liikevaihdon odotetaan kasvavan hitaammin kuin edellisvuonna (liikevaihdon kasvu 14,6 %, 2013). Liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kertyvän pääosin toisella vuosipuoliskolla lähinnä Automotive-liiketoimintasegmentin kausivaihteluiden takia. 

Liikevaihdon kasvun ja liikevoiton vuonna 2014 ennakoidaan kertyvän pääosin tai kokonaan Automotive-liiketoimintasegmentissä, jossa EB:n ohjelmistoratkaisujen kysynnän ennakoidaan jatkuvan hyvänä. Wireless-liiketoimintasegmentissä kysyntää tuotekehityspalveluille luovat LTE-teknologian käyttöönotto ja yritys- ja kuluttajakäyttöön tarkoitettujen laitteiden verkottaminen langattomasti muihin laitteisiin. Tietoliikennemarkkinoilla tuotekehityspalveluiden kysynnän ennakoidaan vähenevän jonkin verran edellisvuodesta. EB on tuomassa Wireless-liiketoimintasegmentin tuotteitaan kansainvälisille puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille, joilta odotetaan vähitellen kasvavaa liikevaihtoa loppuvuodesta 2014 alkaen.

Liiketoimintasegmenttien tarkemmat markkinanäkymät esitetään osioissa "Automotive-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät" ja "Wireless-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät".

Vuoden 2014 tulosodotuksessa ei ole huomioitu mahdollisia TerreStar Networks Inc.:n purkamismenettelystä syntyviä kertaluonteisia tuottoja tai kuluja. Tietoa TerreStar Networksin saneerausmenettelystä ja mahdollisesta jako-osuudesta ja saatavien määriin ja perintään sekä muihin näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä kerrotaan tarkemmin osiossa "Riskit ja epävarmuustekijät".

 

KUTSU LEHDISTÖTILAISUUTEEN

EB järjestää vuoden 2013 tilinpäätöstä koskevan englanninkielisen tiedotustilaisuuden torstaina 20.2.2014 klo 14.00 lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille Helsingissä, osoitteessa Hotelli Kämp, Pohjoisesplanadi 29. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse ja esitystä voi seurata samanaikaisesti Internetissä WebEx:in kautta. Tarkemmat ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi osoitteessa www.elektrobit.com/sijoittajat

 

ELEKTROBIT OYJ (EB)

EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden 2013 liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 199,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 8,1 miljoonaa euroa.  Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com

 

 

ELEKTROBIT OYJ:N (EB) VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

 

Vuoden 2013 alusta lähtien EB on alkanut soveltaa uusia IFRS10- ja IFRS11-standardeja, minkä seurauksena EB:n ja AUDIn yhteisesti omistaman e.solutions GmbH:n konsolidointitapa Elektrobit-konserniin on muuttunut. Vertailukelpoisuuden vuoksi jäljempänä esitetyt vuoden 2012 vertailutiedot esitetään oikaistuina olettaen, että uutta konsolidointitapaa olisi sovellettu jo vuonna 2012.

EB:n luvut on jaettu IFRS5-standardin mukaisesti jatkuviin ja lopetettuihin toimintoihin. Tässä osavuosikatsauksessa Wireless-liiketoimintasegmentin 31.1.2013 myyty Test Tools -tuoteliiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona.

 

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMIKUU-JOULUKUU 2013, JATKUVAT TOIMINNOT

EB:n tammi-joulukuun 2013 liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 14,6 prosenttia, 199,3 miljoonaan euroon (oikaistu liikevaihto 173,9 miljoonaa euroa, tammi-joulukuu 2012). Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 8,1 miljoonaa euroa sisältäen noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä Wireless-liiketoimintasegmentissä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä (oikaistu liikevoitto 1,1 miljoonaa euroa, tammi-joulukuu 2012, sisältäen Wireless-liiketoimintasegmentin liiketulosta heikentäneet yhteensä noin 4 miljoonan euron kertaluonteiset erät. euroa). Liikevoitto jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia kuluja oli 9,0 miljoonaa euroa (oikaistu liikevoitto 5,1 miljoonaa euroa, tammi-joulukuu 2012).

Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi vuoden 2013 tammi-joulukuussa 25,0 prosenttia, 138,3 miljoonaan euroon (oikaistu liikevaihto 110,6 miljoonaa euroa, tammi-joulukuu 2012). Liikevaihdon kasvusta merkittävä osa tuli AUDIn kanssa yhteisesti omistetun yrityksen e.solutions GmbH:n nopeasta kasvusta. Liikevoitto oli 8,5 miljoonaa euroa (oikaistu liikevoitto 3,3 miljoonaa euroa, tammi-joulukuu 2012). Tärkeimpiä tekijöitä liikevoiton paranemiselle olivat palvelu- ja ohjelmistomyynnin kasvu, T&K-kulujen pieni aleneminen, tehostunut projektihallinta ja toimenpiteet kustannusrakenteen parantamiseksi. Alkuvuoden aikana EB valittiin toimittajaksi useisiin johtaville autonvalmistajille toteutettaviin pitkäkestoisiin tuotekehitys- ja tuoteräätälöintihankkeisiin. Suurimmissa hankkeissa otettiin käyttöön aikaisempaa useammin hinnoittelumalli, jossa osa tuotekehitysvaiheen hinnasta korvataan uusien autojen toteutuvien toimitusmäärien mukaan määräytyvällä lisenssitulolla. Tällä autoteollisuudessa yleisellä hinnoittelumallilla projektikohtainen positiivinen liiketulos ja kassavirta saavutetaan yleensä vasta autojen valmistusvuosien aikana.

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto jatkuvista toiminnoista vuoden 2013 tammi-joulukuussa laski -3,7 prosenttia 61,2 miljoonaan euroon (63,5 miljoonaa euroa, tammi-joulukuu 2012). Liikevaihdon aleneminen edellisvuodesta johtui kysynnän laskusta langattoman tietoliikenteen tuotekehityspalveluille. Viimeisellä vuosineljänneksellä palveluliikevaihdon rinnalle syntyi tuotepohjaista liikevaihtoa 6,9 miljoonaa euroa, kun EB käynnisti taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun järjestelmän tuotetoimitukset Suomen puolustusvoimille ja toimitti erän erikoisterminaalituotteita eräälle asiakkaalle viranomaiskäyttöä varten. Wireless-liiketoimintasegmentin liiketappio jatkuvista toiminnoista vuoden 2013 tammi-joulukuussa oli -0,5 miljoonaa euroa, sisältäen noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä (-2,2 miljoonaa euroa, sisältäen liiketulosta heikentäneet yhteensä noin 4 miljoonan euron kertaluonteiset erät, tammi-joulukuu 2012). Alentuneen liikevaihdon lisäksi kannattavuutta heikensivät jatkuneet panostukset kansainvälisille viranomaismarkkinoille suunnattujen tuotteiden markkinointiin ja tuotekehitykseen, joiden odotetaan tuovan liikevaihtoa vähitellen vasta loppuvuodesta 2014 alkaen. Wireless-liiketoimintasegmentin liiketulos ilman kertaluonteisia kuluja vuoden 2013 tammi-joulukuussa oli 0,4 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa, tammi-joulukuu 2012).

EB allekirjoitti Anite plc:n kanssa 28.1.2013 sopimuksen, jonka mukaan EB myy Test Tools -tuoteliiketoimintansa Anitelle. Kauppa käsitti Oulussa sijaitsevan EB:n tytäryhtiön, Elektrobit System Test Oy:n koko osakekannan myynnin sekä liiketoimintaan liittyviä muita varoja Yhdysvalloissa ja Kiinassa. EB:n Test Tools -tuoteliiketoiminta tarjosi radiokanavan emulointityökaluja ja testausratkaisuja langattoman teknologian kehittämiseen. Se oli osa EB:n Wireless-liiketoimintasegmenttiä ja työllisti yhteensä 54 henkilöä Suomessa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Tammikuussa myydystä Test Tools -tuoteliiketoiminnasta maksettua 31,0 miljoonan euron kauppahintaa oikaistiin kaupantekohetken kassavaroihin, velkoihin ja käyttöpääomaan perustuvalta summalla, määrältään 0,9 miljoonaa euroa. Oikaisuerä parantaa EB:n katsauskauden lopetettujen liiketoimintojen tulosta ja neljännen vuosineljänneksen kassavirtaa 0,9 miljoonalla eurolla. Kokonaisuudessaan Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynnillä oli noin 24 miljoonan euron positiivinen vaikutus EB:n vuoden 2013 nettotuloksen ja noin 28 miljoonan euron positiivinen kassavirtavaikutus.

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, MEUR 1-12 2013

12 kk
1-12 2012

12 kk

oikaistu
JATKUVAT TOIMINNOT
  Liikevaihto 199,3 173,9
  Liikevoitto / -tappio 8,1 1,1
  Rahoitustuotot ja -kulut -0,9 -0,5
  Tulos ennen veroja 7,2 0,6
KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA 6,7 1,1
KAUDEN TULOS LOPETETUISTA TOIMINNOISTA 24,3 1,2
KAUDEN TULOS 30,9 2,3
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 30,9 1,6
Kauden tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 30,9 2,3
  Määräysvallattomille omistajille
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 30,9 1,6
  Määräysvallattomille omistajille
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR 0,051 0,008

 

·         Liiketoiminnan rahavirta oli 34,7 miljoonaa euroa (6,8 miljoonaa euroa, tammi-joulukuu 2012).

·         Nettokassavirta oli 28,7 miljoonaa euroa sisältäen Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynnistä syntyneen 28 miljoonan euron nettokassavirtavaikutuksen (5,1 miljoonaa euroa, tammi-joulukuu 2012).

·         Omavaraisuusaste oli 65,1% (54,5%, tammi-joulukuu 2012).

·         Nettovelkaantumisaste oli -46,1 % (6,1 %, tammi-joulukuu 2012).

 

VERTAILU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, JATKUVAT TOIMINNOT

Konsernin liikevaihto ja liiketulos, jatkuvat toiminnot, MEUR

 

 

4Q 13 3Q 13 2Q 13 1Q 13
4Q 12
oikaistu
Liikevaihto 59,5 45,7 47,9 46,2 48,2
Liikevoitto /-tappio 5,7 1,0 0,7 0,7 -0,5
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä 5,7 1,0 0,7 1,5 3,6
Tulos ennen veroja 5,5 0,9 0,2 0,6 -0,9
Katsauskauden tulos 5,0 0,8 0,2 0,6 -0,1

 

Kertaluonteiset erät ovat tuottoja ja kuluja, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan tai niitä esiintyy vain harvoin. Tällaisia eriä ovat muun muassa omaisuuden myyntivoitot tai -tappiot, olennaiset omaisuusarvojen muutokset, kuten arvonalennukset tai arvonalennusten peruutukset, olennaiset toiminnan uudelleenorganisointiin liittyvät kulut tai muut johdon kertaluontoisena pitämät olennaiset erät. Kertaluonteisen erän olennaisuutta arvioidessa otetaan huomioon erän euromääräinen suuruus, ja omaisuuserien arvonmuutoksen yhteydessä sen osuus omaisuuserän kokonaisarvosta.

Vuosien 2012 ja 2013 aikana Wireless-liiketoimintasegmentin tuloksessa raportoidut kertaluonteiset erät olivat:

·         TerreStar-yhtiöiltä olevien saatavien perintään liittyviä kertaluonteisia kuluja 1,2 miljoonaa euroa vuoden 2012 aikana,

·         TerreStar Corporationin saneerausmenettelyissä saadun 13,5 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruisen sovintosuorituksen johdosta noin 1,2 miljoonan euron kertaluonteisen tulon ja noin 10,8 miljoonan euron positiivisen kassavirtavaikutuksen vuoden 2012 kolmannella vuosineljänneksellä,

·         yhteensä noin 4 miljoonan euron kertaluonteiset erät, jotka kirjattiin EB:n tytäryhtiön Elektrobit Inc.:in erään yhdysvaltalaisen asiakkaan taloudellisten vaikeuksien vuoksi vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä, ja

·         noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä Wireless-liiketoimintasegmentissä vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Liikevaihto ja liiketulos liiketoimintasegmenteittäin jatkuvista toiminnoista sekä muu liiketoiminta, MEUR

 

4Q 13 3Q 13 2Q 13 1Q 13 4Q 12

oikaistu
Automotive

Liikevaihto ulkoinen

Liikevaihto toiselle segmentille

Liikevoitto /-tappio
41,1

0,0

5,4
34,1

0,0

1,9
32,5

0,1

0,1
30,5

0,0

1,1
31,8

0,0

2,6
Wireless

Liikevaihto ulkoinen

Liikevaihto toiselle segmentille

Liikevoitto /-tappio
18,3

0,0

0,3
11,5

0,0

-0,9
15,4

0,0

0,6
15,8

0,0

-0,4
16,4

0,0

-3,2
Muu liiketoiminta

Liikevaihto ulkoinen

Liikevoitto /-tappio
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,1
0,0

-0,0
0,0

0,1
Yhteensä

Liikevaihto

Liikevoitto /-tappio
59,5

5,7
45,7

1,0
47,9

0,7
46,2

0,7
48,2

-0,5

 

Liikevaihto markkina-alueittain jatkuvista toiminnoista, MEUR ja %

 

4Q 13 3Q 13 2Q 13 1Q 12 4Q 12

oikaistu
Aasia 2,3

3,9 %
1,9

4,3 %
1,7

3,6 %
1,9

4,2 %
2,4

4,9 %
Amerikat 8,0

13,4 %
6,0

13,2 %
6,4

13,4 %
6,2

13,3 %
6,4

13,2 %
Eurooppa 49,2

82,7 %
37,7

82,5 %
39,7

83,0 %
38,1

82,5 %
39,5

81,9 %

 

 

KATSAUSKAUDEN MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

EB alensi vuoden 2012 tulosohjaustaan ennakoitua heikomman neljännen vuosineljänneksen johdosta 10.1.2013. Syynä neljännen vuosineljänneksen heikentymiseen oli EB:n tytäryhtiön, Elektrobit Inc:in, erään yhdysvaltalaisen asiakkaan rahoitusvaikeudet ja tämän johdosta kirjatut yhteensä noin 4 miljoonan euron kertaluonteiset erät. Alentuneen tulosohjauksen mukaan, EB odotti vuoden 2012 neljännen vuosineljänneksen liiketuloksen olevan noin -0,4 - 1,1 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa, 4Q 2011), toisen vuosipuoliskon liiketuloksen olevan noin 1,7 - 3,2 miljoonaa euroa, (0,4 miljoonaa euroa, 2H 2011) ja koko vuoden 2012 liiketuloksen olevan noin 2,2 - 3,7 miljoonaa euroa (liiketappio -4,0 miljoonaa euroa, vuonna 2011). Edellä esitetty tulosodotus sisälsi tulosohjauksen alentamiseen johtaneet ja Wireless-liiketoimintasegmentin liiketulosta neljännellä vuosineljänneksellä heikentäneet kertaluonteiset erät sekä aiemmin kirjatut TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyihin liittyvät kertaluonteiset tuotot ja kulut. Liikevaihdon yhtiö odotti kehittyvän aiemmin ennakoidun mukaisesti siten, että neljännen vuosineljänneksen 2012 liikevaihdon odotettiin olevan noin 57 miljoonaa euroa (49,0 miljoonaa euroa, 4Q 2011), toisen vuosipuoliskon 2012 liikevaihdon odotettiin olevan noin 104 miljoonaa euroa (86,1 miljoonaa euroa, 2H 2011) ja koko vuoden 2012 liikevaihdon odotettiin olevan noin 200 miljoonaa euroa (162,2 miljoonaa euroa, vuonna 2011).

EB ja Anite plc allekirjoittivat 28.1.2013 sopimuksen, jonka mukaan EB myy Test Tools -tuoteliiketoimintansa Anitelle. Kauppa käsitti Oulussa sijaitsevan EB:n tytäryhtiön, Elektrobit System Test Oy:n koko osakekannan myynnin sekä liiketoimintaan liittyviä muita varoja Yhdysvalloissa ja Kiinassa. EB:n Test Tools -tuoteliiketoiminta tarjosi radiokanavan emulointityökaluja ja testausratkaisuja langattoman teknologian kehittämiseen. Se oli osa EB:n Wireless-liiketoimintasegmenttiä ja työllisti yhteensä 54 henkilöä Suomessa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa.  Anite maksoi EB:lle kauppahintana käteisellä 31,0 miljoonaa euroa. Kauppa paransi kertaluonteisesti EB:n vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen nettotulosta noin 23 miljoonalla eurolla ja nettokassavirtaa noin 28 miljoonalla eurolla. Kauppahintaa oikaistiin myöhemmin kaupantekohetken 31.1.2013 Test Tools -tuoteliiketoiminnan kassavaroihin, velkoihin ja käyttöpääomaan perustuvalla summalla, määrältään 0,9 miljoonaa euroa. Oikaisuerä paransi EB:n katsauskauden lopetettujen liiketoimintojen tulosta ja neljännen vuosineljänneksen kassavirtaa 0,9 miljoonalla eurolla. Kokonaisuudessaan Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynnillä oli noin 24 miljoonan euron positiivinen vaikutus EB:n vuoden 2013 nettotuloksen ja noin 28 miljoonan euron positiivinen kassavirtavaikutus.

EB antoi 28.1.2013 ennakkotietoa vuoden 2012 neljännen vuosineljänneksen ja koko vuoden 2012 liikevaihdosta ja tuloksesta sekä kertoi raportoivansa vuoden 2012 tuloksensa IFRS5-standardin mukaisesti, jakaen liiketoimintansa jatkuviin ja lopetettuihin toimintoihin, ja luokittelevansa Test Tools -tuoteliiketoiminnan vuoden 2012 tilinpäätöksessä lopetettuihin toimintoihin.

Vuoden 2012 tilinpäätöstiedotteen julkistamisen yhteydessä 19.2.2013 EB päätti alkaa soveltaa vuoden 2013 alusta lähtien uusia IFRS10 ja IFRS11 -standardeja ja tulee konsolidoimaan Audi Electronics Venture GmbH:n (AEV) kanssa yhteisesti omistetun e.solutions GmbH:n suhteellista yhdistelytapaa käyttäen. Konsolidointitavan muutoksen seurauksena e.solutions GmbH:sta Elektrobit-konserniin yhdisteltävä liikevaihto ja liiketulos pienenevät aikaisemmasta 100 %:sta 51 %:iin. Suhteellisen yhdistelytavan mukaan konsernin liikevaihtoon sisällytetään myös 49 % muiden Elektrobit-konsernin yhtiöiden liikevaihdosta e.solutions GmbH:lle. 

EB käynnisti kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävät toimenpiteet Wireless-liiketoimintasegmentissä 19.2.2013. Toimenpiteet saatiin päätökseen 4.4.2013 ja niillä yhtiö arvioi saavuttavansa tavoittelemansa noin 2 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt Wireless-liiketoimintasegmentissä. Toimenpiteiden vaikutus näkyy täysimääräisenä vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla. Toimenpiteistä aiheutui yhtiölle noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka rasittavat vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen liiketulosta. Kustannusrakenteen parantamisen taustalla olivat liiketoiminnan muuttuneet tarpeet. Osana näitä toimenpiteitä EB vähensi Wireless-liiketoimintasegmentissä kansainvälisesti yhteensä 32 henkilöä, joista Suomessa 8 henkilöä. Tämän lisäksi EB keskitti joitakin Wireless-liiketoimintasegmentin toimintoja Suomeen ja siirsi sen toimintojen painopistettä Yhdysvalloissa länsirannikolta itärannikolle, missä useat viranomaisasiakkaat sijaitsevat.

EB sai 22.8.2013 päätökseen 8.8.2013 aloittamansa yhteistoimintaneuvottelut aikoen lomauttaa enintään 150 henkilöä tilapäisesti Wireless-liiketoimintasegmentissä sopeuttaakseen kustannustasoaan loppuvuoden heikentyneen kysyntänäkymän vuoksi. Lomautusten arvioitiin kestävän enintään tammikuun 2014 loppuun asti. Lomautuksilla kerrottiin tavoiteltavan noin 1,5 miljoonan euron kustannussäästöjä, joiden oletettiin toteutuvan pääosin vuoden neljännellä neljänneksellä. Yhtiö totesi, että lomautusten tarve ja niiden kautta syntyvät kustannussäästöt voivat kuitenkin muuttua loppuvuoden näkymän täsmentyessä.

EB päätti 15.11.2013, että uusia lomautuksia ei enää tehdä. Syys-marraskuun 2013 aikana EB antoi 74 henkilölle lomautusilmoituksen enintään 90 päivän kokonais- tai osa-aikaislomautuksesta. Tehdyillä toimenpiteillä yhtiö arvioi saavuttavansa noin 0,8 miljoonan euron kustannussäästöt, joiden odotettiin toteutuvan pääosin kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Wireless-liiketoimintasegmentin loppuvuoden täsmentyneen näkymän johdosta lomautusten määrää voitiin vähentää aiemmin ennakoidusta enimmäistasosta. Toteutuneiden lomautusten määrä väheni 64 henkilöön ja toteutuneet kustannussäästöt olivat 0,6 miljoonaa euroa.

Elektrobit Oyj:n 4.12.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen perusteella jaetaan varoja osakkeenomistajille yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,11 euroa osakkeelta. Pääomanpalautuksen maksupäivän osakemäärän mukainen jaon kokonaismäärä oli 14.311.096,25 euroa. Pääoman palautus maksettiin osakkeenomistajalle, joka pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 10.12.2013 oli merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautus maksettiin 17.12.2013.

EB nosti vuoden 2013 liiketulosohjaustaan ennakoitua paremman viimeisen vuosineljänneksen johdosta ja täsmensi vuoden 2013 liikevaihto-ohjaustaan 17.12.2013. Syynä viimeisen vuosineljänneksen parantumiseen ovat ennakoitua suurempi liikevaihto ja projektien parempi kannattavuus Automotive -liiketoimintasegmentissä. EB odotti vuoden 2013 liiketuloksen olevan noin 8 miljoonan euron tasolla (oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,1 miljoonaa euroa, vuonna 2012) ja liikevaihdon kasvavan hieman aiemmin ennakoitua enemmän viimeisen vuosineljänneksen aikana. Vuoden 2013 liikevaihdon odotettiin olevan noin 200 miljoonan euron tasolla (oikaistu liikevaihto 173,9 miljoonaa euroa vuonna 2012).

 

Optio-oikeudet

Elektrobit Oyj:n hallitus päätti 5.6.2013, että optio-oikeudet 2008A ja 2008B liitetään arvo-osuusjärjestelmään ja haetaan listattavaksi NASDAQ OMX Helsingin pörssilistalle. Listattavaksi haettiin 1.400.000 optio-oikeutta 2008A ja 1.400.000 optio-oikeutta 2008B. Optio-oikeudet otettiin kaupankäynnin kohteeksi 17.6.2013. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2008A päättyy 31.3.2014 ja optio-oikeudella 2008B 31.3.2015.

Vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008A- ja 2008B-optio-oikeuksilla merkittiin 2.4.2013 - 20.6.2013 välisenä aikana yhteensä 97.500 uutta osaketta, 21.6.2013 - 22.8.2013 välisenä aikana yhteensä 120.834 uutta osaketta, 22.8.2013 - 8.10.2013 välisenä aikana yhteensä 89.356 uutta osaketta, ja 21.10.2013 - 21.11.2013 välisenä aikana yhteensä 380.495 uutta osaketta. Merkintähinnat kirjattiin yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. Osakemerkintöjä vastaava osakemäärän lisäys merkittiin kukin kaupparekisteriin 5.7.2013, 6.9.2013, 18.10.2013 ja 4.12.2013. Uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 8.7.2013, 9.9.2013, 21.10.2013 ja 5.12.2013. Elektrobit Oyj:n osakemäärä uusien osakkeiden rekisteröintien jälkeen oli 130.100.875 osaketta. Lisätietoa ja optio-oikeuksien 2008 ehdot ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com/sijoittajat .

4.12.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen perusteella jaetaan varoja osakkeenomistajille yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena. Pääoman palautuksen johdosta yhtiön optio-oikeuksien 2008A-C mukaisia osakkeiden merkintähintoja alennettiin optio-oikeuksien ehtojen mukaisesti pääoman palautuksen osakekohtaisella määrällä pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä. Tällöin optio-oikeuksien 2008A mukainen merkintähinta laski 0,07 euroon, 2008B merkintähinta 0,73 euroon ja 2008C merkintähinta 0,61 euroon.

Elektrobit Oyj:n hallitus päätti 20.12.2013, että optio-oikeudet 2008C liitetään arvo-osuusjärjestelmään ja haetaan listattavaksi NASDAQ OMX Helsingin pörssilistalle. Listattavaksi haettiin 1.400.000 optio-oikeutta 2008C. Listaamista haettiin alkavaksi 1.4.2014. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2008C alkaa 1.4.2014 ja se päättyy 31.3.2016. Osakkeiden merkintähinta optio-oikeuksilla 2008C merkittäville osakkeille on 0,61 euroa osakkeelta. Osakkeen merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen tai jaettavan vapaan oman pääoman määrällä kunkin osingonjaon tai pääomapalautuksen täsmäytyspäivänä.

 

LIIKETOIMINTASEGMENTTIEN KEHITYS VUODEN 2013 LOKA-JOULUKUUSSA SEKÄ MARKKINANÄKYMÄT

EB:n raportointi perustuu kahteen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Automotive ja Wireless.

 

AUTOMOTIVE

Automotive-liiketoimintasegmentissä EB tarjoaa ohjelmistotuotteita ja tuotekehityspalveluita autonvalmistajille, autoelektroniikkatoimittajille ja muille autoteollisuuden toimittajille. Tarjonta koostuu auton sisäisistä viihde- ja viestintäratkaisuista, kuten navigaatio ja käyttöliittymä (Human Machine Interface, HMI), autojen elektronisista ohjausyksiköistä (Electronic Control Units, ECU) sekä ajamista auttavista ohjelmistosovelluksista (Driver Assistance, DA). Yhdistämällä ohjelmistotuotteitaan ja tuotekehityspalvelujaan EB tarjoaa autoteollisuudelle ainutlaatuisia asiakaskohtaisia ratkaisuja. EB ohjelmistotuotteita ovat navigaatio-ohjelmisto EB street director, käyttöliittymien suunnitteluohjelmisto EB GUIDE, EB tresos -tuoteperhe auton sisäisiin ohjelmistoihin ja niiden suunnitteluun, ja EB Assist -ohjelmistotuotteet ajamista helpottavien järjestelmien suunnitteluun. Näistä tuotteista EB saa lisenssimyyntituloa ja tuotteiden lisäksi toimituksiin sisältyy usein tuotekehityspalveluita asiakaskohtaista ratkaisua varten.

 

EB:llä ja AUDI AG:n tytäryrityksellä Audi Electronics Venture GmbH:lla (AEV) on yhteisesti omistettu yritys, e.solutions GmbH, joka kehittää viihde- ja viestintäjärjestelmien ohjelmistoja, ja tuottaa järjestelmäsuunnittelu- ja järjestelmäintegraatiopalveluita Volkswagen-konsernin automalleihin. EB myös toimittaa yhteisesti omistetulle yritykselle tuotteita ja tuotekehityspalveluita. EB omistaa e.solutions GmbH:sta 51 % ja AEV 49 %. 

Automotive-liiketoimintasegmentin kehitys loka-joulukuussa 2013

Vuoden 2013 neljännellä vuosineljänneksellä Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto jatkoi vahvaa kasvuaan ja oli 41,1 miljoonaa euroa (oikaistu liikevaihto 31,9 miljoonaa euroa, 4Q 2012), kasvaen 29,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Liikevaihdon kasvusta merkittävä osa tuli AUDIn kanssa yhteisesti omistetun yrityksen e.solutions GmbH:n kasvun myötä. Liikevoitto oli 5,4 miljoonaa euroa (oikaistu liikevoitto 2,6 miljoonaa euroa, 4Q 2012). Hyvään liiketulokseen neljännellä vuosineljänneksellä vaikuttivat ohjelmistolisenssimyynnin painottuminen vuoden jälkipuoliskolle ja muut kausivaihtelutekijät sekä hyvin kehittynyt liikevaihto ja projektien parantunut kannattavuus.

Ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kysyntä kehittyi hyvin. Ohjelmistolisenssitulo kasvoi edellisvuodesta muun muassa auton sisäisistä navigaatioratkaisuista ja EB GUIDE -kehitysalustasta, jota käytetään käyttöliittymien suunnittelussa.

EB jatkoi T&K-panostuksiaan autoteollisuuden ohjelmistotuotteisiin ja ohjelmistotyökaluihin. Lokakuussa EB julkisti uuden version autojen käyttöliittymien kehitysalustastaan. EB GUIDE 5.5, joka sisältää runsaasti kuluttajatuotteiden, kuten älypuhelimien, inspiroimia ominaisuuksia: esimerkiksi 3D-sisällön tuonnin, vaikuttavat grafiikka-animaatiot ja tehosteet, dynaamisen puheentunnistuksen sekä käyttöliittymän vuorovaikutteisuutta lisäävän monikosketus- ja eletunnistuksen. EB GUIDE 5.5:n avulla autonvalmistajat ja toimittajat voivat luoda HTML5-pohjaisella sisällöllä rikastettuja multimodaalisia käyttöliittymiä.

 

Automotive-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät

Kansainvälisessä taloudessa on jo näkyvissä elpymisen merkkejä ja kansainvälisen automarkkinan odotetaan kasvavan 3 % vuonna 2014, ennustaa saksalainen Autoteollisuuden liitto (VDA, Verband der Automobileindustrie). Autonvalmistajat ovat jatkaneet usean vuoden ajan investointejaan uusien automallien ohjelmistoihin, ja autoteollisuudessa ohjelmistotuote- ja palvelumarkkinan ennakoidaan jatkavan kasvua vuonna 2014. EB:n palveluihin ja tuotteisiin kohdistuvan kysynnän ennakoidaan kehittyvän myönteisesti vuositasolla vuoden 2014 aikana Automotive-liiketoimintasegmentissä.

Autojen elektroniikka- ja ohjelmistomarkkinan ennustetaan jatkavan kasvua pitkällä aikajänteellä. Beryllsin "Tulevaisuuden autoelektroniikkateollisuuden rakenne 2025" (Future Industry Structure of Automotive (FAST) Elektronics 2025) -tutkimus olettaa autoelektroniikan kasvavan vuoden 2012 215 miljardista eurosta 456 miljardiin euroon vuonna 2025 (CAGR 6 %). 

Autoteollisuuden ohjelmistomarkkinoille kasvua luovat mm. seuraavat tekijät:

      ·         Suuri osa autojen innovaatioista toteutetaan elektroniikan ja ohjelmistojen avulla. Autovalmistajat voivat kehittää enemmän ominaisuuksia ajoneuvoihin ja erottautua uusilla tuoteinnovaatioilla ohjelmistojen mahdollistaessa isoja harppauksia esimerkiksi mukavuuden, tiedonkulun, viihteen, voimansiirron ja viestinnän -alueilla.

      ·         Elektroniikkaratkaisujen ohjelmistoja ja laitteistoja ollaan osin eriyttämässä toisistaan, jolla pyritään nopeuttamaan innovointia ja parantamaan laatua ja kustannustehokkuutta.

      ·         Kuluttajat odottavat internetin ja langattomien laitteiden sisältämiä käyttäjäkokemuksia ja ominaisuuksien runsautta myös autoihin ja siitä syystä viihde- ja viestintäjärjestelmät tulevat yhä yleisemmiksi kaikkien hintaluokkien autoissa.

  • Liikkuvalla langattomalla yhteydellä varustellusta autosta on tulossa yksi eniten kasvavista internet-yhteyden omaavista laitealustoista muiden langattomien kuluttajalaitteiden, kuten tablettien ja älypuhelinten joukossa. Gartner ennustaa, että vuoteen 2016 mennessä USA:n ja Länsi-Euroopan tyyppisillä markkinoilla autojen ostajat pitävät internetin kautta toimivaa dynaamista sisältöä yhtenä avaintekijänä valitessaan edullisemman hintaluokan automerkkiä, ja tämä käännekohta tullaan saavuttamaan jo aiemmin - jo vuoden 2014 aikana - kalliimman hintaluokan autoissa.

      ·         Autoon langattomasti verkottuneiden (Connected Car) ratkaisujen ja pilviyhteyksien avulla autoihin on mahdollista tuoda uusia sovelluksia ja parempia toiminnallisuuksia, kuten esimerkiksi oikea-aikaiset liikennetiedot navigointiin. Kasvava tarve paremmalle mobiililaitteiden ja auton yhdistämiselle näkyy mm. kulutuselektroniikkatuotteita tarjoavien yhtiöiden, kuten Applen "iOS autossa" -julkaisussa tai esimerkiksi Googlen ilmoituksessa avoimesta autoteollisuuden allianssista (Open Automotive Alliance).

      ·         Uusia turvallisuutta lisääviä (Active Safety Systems) ja ajamista auttavia (Driver Assistance) toimintoja tuodaan markkinoille automaattisen ajamisen tullessa yhdeksi avaintrendiksi markkinoilla.

 

WIRELESS

Wireless-liiketoimintasegmentissä EB tarjoaa tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia asiakaskohtaisia tuotteita puolustus-, turvallisuus- ja muille viranomaismarkkinoille ja teollisuuden käyttöön. Tuotekehityspalveluita ja räätälöityjä ratkaisuja EB tarjoaa langattoman tietoliikenteen markkinoille ja muille yrityksille, jotka tarvitsevat langatonta yhteyttä laitteisiinsa.  Wireless-liiketoimintasegmentin tuotteita ovat EB Tactical Wireless IP Network taktiseen tiedonsiirtoon, EB Tough VoIP -puhelin taktiseen viestintään ja EB Wideband COMINT -sensori viestitiedusteluun. EB:n tuotealustoja ovat EB RCIED-häirintälähetin elektroniseen sodankäyntiin, EB Specialized Device Platform Android-pohjaisiin päätelaitteisiin ja EB:n LTE-pohjainen laajakaistainen viestintämoduuli. Lisäksi EB tarjoaa laajan valikoiman T&K-palveluita, kuten konsultaatiota, integrointia sekä laite- ja ohjelmistokehitystä liittyen uusimpiin langattomiin teknologioihin ja käyttösovelluksiin.

 

Wireless-liiketoimintasegmentin kehitys loka-joulukuussa 2013

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto jatkuvista toiminnoista vuoden 2013 viimeisellä vuosineljänneksellä kasvoi 12,0 prosenttia 18,4 miljoonaan euroon (16,4 miljoonaa euroa, 4Q 2012). Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 0,3 miljoonaa euroa (liiketappio -3,2 miljoonaa euroa, sisältäen yhteensä noin 4 miljoonan euron kertaluonteiset erät, jotka kirjattiin EB:n tytäryhtiön Elektrobit Inc.:in erään yhdysvaltalaisen asiakkaan taloudellisten vaikeuksien takia, 4Q 2012).

Viimeisen vuosineljänneksen aikana EB käynnisti taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun järjestelmän tuotetoimitukset Suomen puolustusvoimille ja toimitti erän erikoisterminaalituotteita eräälle asiakkaalle viranomaiskäyttöä varten. Näiden tuotetoimitusten ansiosta palveluliikevaihdon rinnalle syntyi tuotepohjaista liikevaihtoa 6,9 miljoonaa euroa neljännellä neljänneksellä. Segmentin liikevaihtoa ja liiketulosta rasittivat palveluliiketoiminnan pieneneminen eräältä merkittävältä asiakkaalta vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla, minkä takia yhtiö käynnisti kustannustason sopeuttamiseen tähtäävät toimenpiteet.

Syys- ja  marraskuun 2013 aikana EB antoi 74 henkilölle lomautusilmoituksen enintään 90 päivän koko- tai osa-aikaislomautuksesta. EB päätti 15.11.2013, että uusia lomautuksia ei enää tehdä. Tehdyillä toimenpiteillä yhtiö arvioi saavuttavansa noin 0,8 miljoonan euron kustannussäästöt, joiden odotettiin toteutuvan pääosin kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Wireless-liiketoimintasegmentin loppuvuoden täsmentyneen näkymän johdosta lomautusten määrää voitiin vähentää aiemmin ennakoidusta enimmäistasosta. Toteutuneiden lomautusten määrä väheni 64 henkilöön ja toteutuneet kustannussäästöt olivat 0,6 miljoonaa euroa.

 

Wireless-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät

Wireless-liiketoimintasegmentissä EB:n asiakkaat toimivat eri toimialoilla, joilla jokaisella on omia toimialakohtaisia kysynnän kehittymistä ohjaavia tekijöitä. Yhteisenä kysyntää lisäävänä tekijänä koko asiakaskunnassa on uusien teknologioiden käyttöönotto. Vuonna 2014 LTE-teknologian (Long Term Evolution) käyttöönoton matkaviestintäverkoissa odotetaan jatkuvan merkittävänä kysyntää luovana teknologiamuutoksena. Sitä vauhdittaa kasvava tarve yhä nopeammalle ja laadukkaammalle tiedonsiirrolle. EB on pitkäaikaisen älypuhelinten ja matkaviestintäverkkolaitteiden tuotekehityskokemuksensa ansiosta hyvässä asemassa tarjoamaan ratkaisuja, joissa tarvitaan mm. sekä päätelaitteet että verkot kattavaa moniradioteknologioiden ja järjestelmäarkkitehtuurien osaamista.

Seuraavien tekijöiden odotetaan luovan kysyntää EB:n tuotteille ja palveluille vuonna 2014 ja siitä eteenpäin:

·         Langattoman tietoliikenteen verkkolaitemarkkinoilla LTE-teknologian käyttöönotto luo kysyntää LTE-tukiasemien kehittämiselle. Tälle teknologialle allokoitujen taajuuksien suuri määrä kasvattaa tarvittavien tuotteiden taajuusversioiden määrää ja luo siten kysyntää tuotevarianttien kehittämiselle.

·         LTE:n ja älypuhelinten käyttöjärjestelmien ja sovellusten käyttö lisääntyy viranomaismarkkinoilla, mikä luo kysyntää räätälöidyille LTE-laitteille, kuten EB:n tuotealustoihin pohjautuville asiakaskohtaisille erikoisterminaaleille, tableteille ja viestintämoduuleille

·         Yritysten ja kuluttajien käyttöön tarkoitettujen erilaisten laitteiden, kuten esimerkiksi älykellojen ja muiden "Wearables" -laitteiden,  verkottaminen muiden laitteiden kanssa on kasvamassa luoden kysyntää EB:n tuotealustoihin pohjautuville asiakaskohtaisille ratkaisuille.

·         Puolustusmarkkinoilla taktisessa viestinnässä tarvitaan yhä suurempia tietomääriä, mikä luo kysyntää laajakaistaverkoille, kuten EB:n IP-pohjaisille (Internet Protocol) taktisen viestinnän ratkaisuille.

EB on tuomassa tuotteitaan kansainvälisille puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille, joilta odotetaan vähitellen kasvavaa liikevaihtoa loppuvuodesta 2014 alkaen. Viranomaisten budjettien säästötoimenpiteet erityisesti Euroopassa ja myös muualla maailmassa vähentävät tuotteiden ja tuotekehityspalveluiden kysyntää ja kiristävät kilpailua toimittajien kesken.

Puolustus-, viranomais- ja kansallisen turvallisuuden markkinat ovat luonteeltaan hitaasti kehittyviä markkinoita. Näille markkinoille ovat ominaista pitkät myyntiajat johtuen pitkistä hankkeiden ja osto-ohjelmien valmisteluajoista kansallisten ministeriöiden ohjauksessa. Valittujen tuotteiden hankinnat ajoittuvat yleensä useille vuosille.

 

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

EB jatkoi tutkimus- ja kehitysinvestointeja Automotive-liiketoimintasegmentissä autoteollisuuden ohjelmistotuotteisiin ja -työkaluihin, ja Wireless-liiketoimintasegmentin puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille suunnattuihin tuotteisiin ja tuotealustoihin.

Vuoden 2013 tammi-joulukuun tutkimus- ja kehitysinvestoinnit jatkuvissa toiminnoissa olivat 18,5 miljoonaa euroa (oikaistu 22,0 miljoonaa euroa, 1-12 2012) vastaten 9,3 prosenttia liikevaihdosta (oikaistu 12,6 prosenttia, 1-12 2012). Automotive-liiketoimintasegmentin osuus tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista oli 14,3 miljoonaa euroa (oikaistu 17,9 miljoonaa euroa, 1-12 2012) ja Wireless-liiketoimintasegmentin jatkuvien toimintojen osuus 4,2 miljoonaa euroa (4,1 miljoonaa euroa, jatkuvat toiminnot, 1-12 2012).

Katsauskauden tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista 0,0 miljoonaa euroa aktivoitiin taseeseen (2,9 miljoonaa euroa, 1-12 2012). Aktivoitujen tuotekehitysmenojen määrä taseessa joulukuun 2013 lopussa oli 12,0 miljoonaa euroa (13,5 miljoonaa euroa, 31.12.2012). Merkittävä osa aktivoiduista tuotekehityskuluista liittyy Automotive-liiketoimintasegmentin asiakassopimuksiin, joiden odotetaan kerryttävän autojen toimitusmääriin sidottuja lisenssituloja tulevina vuosina. Poistot aktivoiduista tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista katsauskaudella olivat 1,6 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa, 1-12 2012).

Tutkimus- ja kehitysinvestoinneista, niiden aktivoinneista ja aktivoinneista tehdyistä poistoista aiheutunut kokonaisrasitus EB:n tuloslaskelmaan vuonna 2013 oli 20,1 miljoonaa euroa (19,9 miljoonaa euroa 1-12 2012).

 

VUODEN 2014 NÄKYMÄT

Vuonna 2014 EB odottaa liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan edellisvuodesta (liikevaihto 199,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 8,1 miljoonaa euroa). Liikevaihdon odotetaan kasvavan hitaammin kuin edellisvuonna (liikevaihdon kasvu 14,6 %, 2013). Liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kertyvän pääosin toisella vuosipuoliskolla lähinnä Automotive-liiketoimintasegmentin kausivaihteluiden takia. 

Liikevaihdon kasvun ja liikevoiton vuonna 2014 ennakoidaan kertyvän pääosin tai kokonaan Automotive-liiketoimintasegmentissä, jossa EB:n ohjelmistoratkaisujen kysynnän ennakoidaan jatkuvan hyvänä. Wireless-liiketoimintasegmentissä kysyntää tuotekehityspalveluille luovat LTE-teknologian käyttöönotto ja yritys- ja kuluttajakäyttöön tarkoitettujen laitteiden verkottaminen langattomasti muihin laitteisiin. Tietoliikennemarkkinoilla tuotekehityspalveluiden kysynnän ennakoidaan vähenevän jonkin verran edellisvuodesta. EB on tuomassa Wireless-liiketoimintasegmentin tuotteitaan kansainvälisille puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille, joilta odotetaan vähitellen kasvavaa liikevaihtoa loppuvuodesta 2014 alkaen.

Liiketoimintasegmenttien tarkemmat markkinanäkymät esitetään osioissa "Automotive-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät" ja "Wireless-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät".

Vuoden 2014 tulosodotuksessa ei ole huomioitu mahdollisia TerreStar Networks Inc.:n purkamismenettelystä syntyviä kertaluonteisia tuottoja tai kuluja. Tietoa TerreStar Networksin saneerausmenettelystä ja mahdollisesta jako-osuudesta ja saatavien määriin ja perintään sekä muihin näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä kerrotaan tarkemmin osiossa "Riskit ja epävarmuustekijät".

 

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

EB on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon.

 

MARKKINARISKIT

Kuluvalla tilikaudella kansainvälisen talouden epävarmuus voi vaikuttaa EB:n palvelujen, ratkaisuiden ja tuotteiden kysyntään sekä aiheuttaa hinnoittelupaineita. Lyhyellä tähtäimellä se voi vaikuttaa erityisesti henkilöstön käyttöasteeseen, laskutettavuuteen ja keskimääräisiin tuntihintoihin T&K -palvelussa.

EB:n asiakaskunta koostuu pääasiassa yhtiöistä, jotka toimivat auto- ja telekommunikaatioteollisuudessa, sekä puolustus- ja turvallisuusviranomaisista ja heille tuotteita toimittavista yrityksistä, joten EB on altistunut näitä teollisuuden aloja koskeville markkinamuutoksille. Molemmissa EB:n liiketoimintasegmenteissä merkittävä osa kyseessä olevan liiketoimintasegmentin liikevaihdosta kertyy muutamilta asiakkailta. Automotive-liiketoimintasegmentissä merkittävä osa liikevaihdosta on suoraan tai välillisesti sidoksissa Volkswagen-konsernin eri yhtiöiden kanssa toteuttaviin hankkeisiin.  EB:n ja Audi Electronics Venture GmbH:n (AEV) yhteisesti omistama yritys, e.solutions GmbH, kehittää viihde- ja viestintäjärjestelmien ohjelmistoja, ja tuottaa järjestelmäsuunnittelu- ja järjestelmäintegraatiopalveluita Volkswagen-konsernin automalleihin. EB myös toimittaa yhteisesti omistetulle yritykselle tuotteita ja tuotekehityspalveluita. Lisäksi EB toimittaa tuotteita ja tuotekehityspalveluita suoraan tai -autoelektroniikkatoimittajien kautta Volkswagen-konsernin eri yhtiöille. Wireless-liiketoimintasegmentissä merkittävä osa liikevaihdosta kertyy tuotekehityspalveluiden myynnistä eräälle tietoliikennelaitevalmistajalle ja tuotteiden ja tuotekehityspalvelujen myynnistä Suomen puolustusvoimille. Poikkeama ennakoidusta liiketoiminnan kehittymisestä tällaisten asiakaskeskittymien kanssa voisi johtaa merkittäviin poikkeamiin EB:n tulevaisuuden näkymissä sekä liikevaihdon ja liiketuloksen osalta kuluvan tilikauden aikana ja sen jälkeen. EB pyrkii laajentamaan asiakaspohjaansa pidemmällä aikavälillä niin, että riippuvuus yksittäisistä asiakkaista vähenee ja näin ollen yhtiöön tulee vaikuttamaan lähinnä näiden teollisuudenalojen yleinen liiketoimintaympäristö. Tarkempi markkinakatsaus on esitetty osiossa "Liiketoimintasegmenttien kehitys vuoden 2013 loka-joulukuussa sekä markkinanäkymät".

 

LIIKETOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT

Yhtiön operatiiviseen liiketoimintaan liittyy riskejä pääasiassa seuraavilla osa-alueilla: asiakkaiden tuoteohjelmapäätösten epävarmuus ja heidän valintansa oman kehitystyön ja ostopalvelujen välillä, sekä toisaalta heidän päätöksensä jatkaa, vähentää tai lopettaa nykyisiä tuoteohjelmiaan, suurten asiakasprojektien toteutus ja hallinta, projektiresurssien kasvattaminen ja alasajo, henkilöstön saatavuus työmarkkinoilta erityisesti Saksassa, tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin ja niiden menestyksekäs hyödyntäminen, kilpailutilanne ja mahdolliset markkinoiden viiveet, asiakas- ja alihankintasopimusten oikea-aikainen solmiminen kohtuullisin kaupallisin ehdoin, tuotekehitysprojektien viiveet, aktivoitujen tuotekehitysinvestointien tuotto-odotusten toteutuminen, varastojen arvostusriskit ja suunniteltua suurempia T&K-kustannuksia aiheuttavat tuotekehityksen teknologiariskit. Liikevaihdon kertymiseen liittyvät tavanomaiset ajoitusriskit, sekä nykyisten että uusien tuotteiden ja asiakkaiden osalta. EB:llä on eräitä merkittäviä asiakasprojekteja, joiden jatkuminen ennakoidusta poikkeavasti voisi johtaa myös merkittäviin poikkeamiin tulevaisuuden näkymissä. Lisäksi EB:n tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden myyntiin liittyy tavanomaisia teollisuuden takuu- ja tuotevastuuriskejä.

Tuoteliiketoimintaan liittyviä tyypillisiä riskejä ovat merkittävä riippuvuus toteutuvista tilaus- ja toimitusmääristä, ajoitusriskit ja mahdolliset markkinoiden viiveet. Edellä mainitut tekijät voivat ilmentyä alempina toimitusmäärinä tai korkeampina tuotantokuluina ja sitä kautta alhaisempana tuottona. EB:n tuotteiden tuominen kansainvälisille puolustusmarkkinoille voi kestää ennakoitua pidempään, sillä hankkeet ovat tyypillisesti pitkiä ja osto-ohjelmat valmistellaan kansallisten ministeriöiden ohjauksessa ja käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa. Lisäksi valittujen tuotteiden hankinnat ajoittuvat useille vuosille. EB:n autoteollisuudesta kertyvä liikevaihto syntyy tällä hetkellä pääosin uusiin automalleihin liittyvien ohjelmistojen ja ohjelmistoalustojen kehitystyöstä ja tuotekehitystä tukevien ohjelmistolisenssien myynnistä. EB pyrkii kehittämään liiketoimintamalliaan enemmän ohjelmistotuotteisiin pohjautuvaksi, mikä vähitellen lisää liikevaihdon suoraa riippuvuutta autojen tuotantomääristä lähivuosien aikana. Liikevaihdon suoraa riippuvuutta autojen toimitusmääristä lisää myös se, että EB:n asiakkaat pyrkivät siirtämään tuotekehityskustannuksia autojen toteutuvien toimitusmäärien mukaan maksettaviksi lisenssimaksuiksi alan yleisen sopimuskäytännön mukaisesti. Tällä autoteollisuudessa yleisellä hinnoittelumallilla projektikohtainen liiketulos ja positiivinen kassavirta saavutetaan yleensä vasta autojen valmistusvuosien aikana ja se voi aiheuttaa merkittäviä lisärahoitustarpeita tuotekehitysvaiheeseen. Malli voi kuitenkin tarjota EB:lle myös mahdollisuuden korkeampaan kumulatiiviseen kokonaistuottoon, jos autojen valmistusmäärät toteutuvat suurempina kuin alun perin oletettiin. Tähän vaikuttaa mm. se missä määrin uusiin autoihin valitaan ostohetkellä erilaisia lisäohjelmistotuotteita ja -palveluita, kuten autojen sisäisiä navigointijärjestelmiä.

Eräät EB:n liiketoiminnot toimivat vahvasti patentoiduilla teollisuuden aloilla, jolloin aineettomien oikeuksien hallintaan sisältyy riskejä yhtäältä liittyen EB:n tuotteissa ja palveluissa käytettyjen teknologioiden saatavuuteen kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin ja toisaalta liittyen kykyyn puolustautua EB:n ja kolmansilta osapuolilta lisensioituja teknologioita koskevilta suojattujen immateriaalioikeuksien loukkausväitteiltä. Myös toimialan ulkopuoliset patentinhaltijat toimivat aktiivisemmin hallussaan olevien patenttiensa puolustamiseksi ja kaupallistamiseksi ja tämä osaltaan lisää immateriaalioikeuksien hallintaa liittyviä riskejä. Pahimmillaan suojattujen immateriaalioikeuksien loukkaamisesta johtuvat vaateet voisivat johtaa merkittäviin korvausvastuisiin. Myös EB:tä kohtaan on erään asiakkaan toimesta esitetty sopimusperusteisesti määrältään ja perusteiltaan yksilöimätön korvausvaade. EB:n käytettävissä olevien tietojen perusteella ei vaikuta todennäköiseltä, että vaade johtaisi lyhyellä tähtäimellä merkittävään korvausvastuuseen. On mahdollista, että asiasta myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen.  Lisäksi mahdolliset haasteet tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien globaalissa saatavuudessa voivat vaikuttaa asiakasprojektien etenemiseen ja tuotteiden toimituskykyyn. Wireless -liiketoimintasegmentissä LTE -toteutuksen mahdollistavien piirisarjojen saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin voi vaikuttaa kilpailukykyisten erikoisterminaalituotteiden kehittämiseen ja toimittamiseen.

 

RAHOITUSRISKIT

Kansainvälisen talouden epävarmuus voi johtaa maksuviivästyksiin ja lisätä luottotappioiden riskiä ja toisaalta heikentää rahoituksen saatavuutta ja ehtoja. EB rahoittaa toimintansa pääosin operatiivisen liiketoiminnan tulorahoituksella ja saattaa ajoittain hakea lisärahoitusta valituilta rahoituslaitoksilta. Tällä hetkellä EB:llä on sitova 10 miljoonan euron määräinen luottolimiittisopimus ja 10 miljoonan euron määräinen rahoituslimiittisopimus, jotka ovat voimassa 30.6.2014 saakka. Näihin sopimuksiin sisältyvät puolivuosittain tarkasteltavat taloudelliset kovenantit, jotka liittyvät konsernin omavaraisuusasteeseen ja käyttökatteeseen. Ei ole mitään varmuutta siitä, ettei lisärahoitusta tarvita, mikäli EB:n liiketoiminta kehittyisi selvästi odotettua heikommin tai mikäli Automotive-liiketoimintasegmentin asiakassopimukset edellyttäisivät suunniteltua enemmän tuotekehitysvaiheen rahoitusta.

Eräiden EB:n liiketoimintojen asiakasriippuvuus voi näkyä erääntyneisiin saataviin liittyvänä, viime kädessä luottotappioriskin, keskittymisenä. EB vaati yhteensä noin 25,8 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (18,8 miljoonan euron 19.2.2014 valuuttakurssin mukaan) suuruisia erääntyneitä myyntisaamisia entiseltä asiakkaaltaan TerreStar Networks Inc:iltä, ja tämän emoyhtiöltä, TerreStar Corporationilta, maksettavaksi näiden vuonna 2010 ja 2011 käynnistyneissä saneerausmenettelyissä. Tämän lisäksi EB vaati korvattavaksi lähinnä osapuolten väliseen liiketoiminnan alasajoon liittyviä kuluja määrältään noin 2,1 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (1,5 miljoonaa euroa 19.2.2014 valuuttakurssin mukaan). EB:n esitti siten kumpaakin TerreStar-yhtiötä kohtaan yhteensä noin 27,9 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (20,3 miljoonan euron 19.2.2014 valuuttakurssin mukaan) määräisen vaateen. Saataviin liittyvän epävarmuuden vuoksi EB kirjasi myyntisaatavista noin 8,3 miljoonan euron määräisen arvonalentumisen vuoden 2010 toisella puoliskolla.

Yhdysvaltain saneerausmenettelyjä käsittelevä tuomioistuin hyväksyi 24.8.2012 EB:n tytäryhtiön Elektrobit Inc:in ja TerreStar Corporationin ja eräiden sen etuoikeutettujen osakkeenomistajien solmiman erinäisiä TerreStar Corporationin saneerausmenettelyssä nousseita osapuolten välisiä riitaisuuksia koskevan lopullisen sovintosopimuksen. Tehdyn sovinnon perusteella TerreStar Corporation maksoi Elektrobit Inc.:lle 28.8.2012, lopullisena korvauksena EB:n TerreStar Corporationin saneerausmenettelyssä esittämästä vaateista ja kaikkien mainittua saneerausmenettelyä koskevien EB:n ja muiden osapuolten välisten riitaisuuksien ratkaisuna 13,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Sovinto ei koskenut TerreStar Networksin Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaista purkamismenettelyä eikä sisältänyt tästä menettelystä mahdollisesti saatavaa jako-osuutta.  24.10.2012 Yhdysvaltain saneerausmenettelyjä käsittelevä tuomioistuin hyväksyi TerreStar Corporationin ja eräiden sen tytäryhtiöiden (poislukien TerreStar Networks Inc.) saneeraussuunnitelman, joka säilyttää EB:n TerreStar Networksille esittämiin vaateisiin liittyvät oikeudet. 

EB arvioi, että sen jako-osuus TerreStar Networksin vahvistetun purkamissuunnitelman mukaan saattaa olla yhteensä noin 8 % luokkaa EB:n vaateen nimellisarvosta. Tämä arvio perustuu kuitenkin lukuisiin oletuksiin ja sen vuoksi maksujen ajoitusta tai määrää jäljellä olevasta vaateesta ei voida tässä hetkessä arvioida varmuudella. Vahvistetun purkamissuunnitelman mukaan 29.3.2012 EB vastaanotti Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain mukaisen etuoikeutetun erän vaateistaan määrältään 650 890 Yhdysvaltain dollaria.

Osana luvun 11 mukaista saneerausprosessia TerreStar Networksin pesänselvittäjä (TerreStar Networksin luvun 11 mukaisen suunnitelman vahvistamisen yhteydessä määrättiin pesänselvitys) harkitsee voiko pesä vaatia takaisin aiemmin maksettuja suorituksia Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain perusteella. EB vastaanotti 90 päivää ennen TerreStar Networks Inc:in saneerausmenettelyn käynnistymistä määrältään yhteensä noin 2,5 miljoonan Yhdysvaltain dollarin määräiset maksut, jota pesänselvittäjä on väittänyt velkojan sopimattomaksi suosimiseksi, ja on mahdollista, että pesänselvittäjä vaatii oikeusteitse EB:tä palauttamaan saamansa maksut. EB uskoo pystyvänsä menestyksekkäästi puolustautumaan ja tulisi vahvasti riitauttamaan mahdolliset takaisinsaantikanteet. EB kuitenkin ennakoi, ettei se tule saamaan jako-osuuttaan ennen kuin mahdollinen takaisinsaantia koskeva riitaisuus on ratkaistu joko oikeusteitse tai osapuolten välisellä sovinnolla. Täsmäyttäessään esitettyjä velkojien vaateita purkamissuunnitelman mukaan jaettavissa oleviin velallisten varoihin, pesänselvittäjä on pyytänyt lisätietoja ja dokumentteja, joita EB on toimittanut tukeakseen vaadettaan. Selvittääkseen voisivatko osapuolet päästä sopimukseen jäljellä olevista avoimista kysymyksistä, EB on sopinut pesänselvittäjän kanssa takaisinsaantikanteiden jättämiselle laissa asetetun määräajan pidentämisestä 18.4.2014 saakka. Määräajan päättymisen lykkääminen edelleen on mahdollista. Tällä hetkellä mahdollista takaisinsaantikanteen todennäköisyyttä tai sen lopputulosta ei voida varmuudella arvioida.

EB:n tämän hetkisen käsityksen mukaan ei ole syytä uskoa, että EB ei pystyisi aikanaan kotiuttamaan täysimääräisesti suhteellista jako-osuuttaan vakuudettomalle velalleen TerreStar Networksin saneerauspesästä. On mahdollista, että muun ohessa TerreStar Networksin luvun 11 mukaisista saneerausmenettelystä saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen. Mikäli EB:n vakuudettoman velan jako-osuutta TerreStar Networksin saneerauspesästä ei saataisi perittyä lainkaan ja TerreStar Networksin pesänselvittäjä jättäisi takaisinsaantikanteen, jonka ratkaisuna EB joutuisi palauttamaan täysimääräisesti velkojan sopimattomaksi suosimiseksi väitetyt suoritukset, prosessiin liittyvät kulut alentaisivat kertaluonteisesti EB:n liiketulosta enimmillään noin 2 miljoonaa euroa.

Yhdysvaltain veroviranomainen (Internal Revenue Service, IRS) on kiistänyt EB:n tytäryhtiön Elektrobit Inc:in TerreStar-yhtiöiden saatavien arvonalentumiskirjauksien perusteella vuoden 2010 liittovaltion tuloverotuksessa tekemän vähennyksen.  EB valitti päätöksestä ensimmäiseen valitusasteeseen (IRS Office of Appeals), jonka ratkaisua odotetaan ennen vuoden 2014 kolmannen neljänneksen päättymistä. Epäedullisesta päätöksestä on mahdollista valittaa Yhdysvaltain verovalituksia käsittelevään tuomioistuimeen (the United States Tax Court), jossa valituksen käsittely kestää noin kaksi vuotta.

Mikäli asian käsittely etenisi Yhdysvaltain verovalituksia käsittelevään tuomioistuimeen ja oikeudenkäynnin lopputuloksena EB:n vuoden 2010 verotuksessa tekemää vähennystä ei hyväksyttäisi miltään osin, EB joutuisi maksamaan takaisin veronpalautuksen täysimääräisesti korkoineen. Pahimmillaan tästä aiheutuisi EB:lle veronpalautuksen takaisinmaksun, korkokulujen ja oikeudenkäyntikulujen seurauksena arviolta yhteensä noin 2,7 miljoonan Yhdysvaltain dollarin negatiivinen vaikutus kassavirtaan (2,0 miljoonaa euroa 19.2.2014 valuuttakurssin mukaan).  Valitusprosessin etenemisestä riippuen vaikutukset ajoittuisivat todennäköisesti valtaosin vuodelle 2016.  EB:n tämän hetkisen käsityksen mukaan ei ole syytä uskoa, että vähennyksen hylkääminen jäisi voimaan. On mahdollista, että valitusprosessista myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen. On myös mahdollista, että valitusprosessin kuluessa osapuolet sopivat asian. 

Lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä kuvataan myös hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2013. Lisäksi tietoa TerreStar Networks Inc.:in ja sen emoyhtiön TerreStar Corporationin saneerausmenettelyistä on esitetty 20. ja 25.10.2010, 20.11.2010, 30.12.2010, 17.2.2011, 18.11.2011, 21.6.2012, 3. ja 24. ja 28.8.2012 julkaisuissa pörssitiedotteissa sekä yhtiön julkaisemissa osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteissa osoitteessa www.elektrobit.com.

 

TASE JA RAHOITUS

 

31.12.2013 taseen lukuja on verrattu 31.12.2012 taseeseen (miljoonaa euroa).

12/2013 12/2012

oikaistu
1.1.2012

oikaistu
Pitkäaikaiset varat 46,1 46,8 43,7
Lyhytaikaiset varat 98,2 77,6 68,6
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät 7,7
Varat yhteensä 144,4 132,2 112,3
Osakepääoma 12,9 12,9 12,9
Muu pääoma 68,8 53,1 52,8
Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä 81,7 66,0 65,8
Pitkäaikaiset velat 6,1 8,5 6,6
Lyhytaikaiset velat 56,5 53,2 40,0
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 4,5
Oma pääoma ja velat yhteensä 144,4 132,2 112,3

 

 

Rahavirrat katsauskaudella:

 

+ kauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu +17,6 miljoonaa euroa
+/- käyttöpääoman muutos +18,7 miljoonaa euroa
- korot, verot ja saadut osingot -1,6 miljoonaa euroa
= liiketoiminnan rahavirta +34,7 miljoonaa euroa
- investointien rahavirta +24,4 miljoonaa euroa
- rahoituksen rahavirta -30,3 miljoonaa euroa
= kassavarojen muutos +28,7 miljoonaa euroa

 

Liiketoiminnan rahavirta kehittyi positiivisesti hyvän tuloksen ja pienentyneen käyttöpääomatarpeen ansioista erityisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä, jolloin EB sai ennakkomaksuja tulevia projekteja varten ja kotiutti hyvin myyntisaamisiaan.

Investointien rahavirta sisältää investointien lisäksi tuotot Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynnistä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Rahoituksen rahavirran keskeisimpiä eriä ovat viimeisellä neljänneksellä maksettu pääoman palautus ja takaisin maksetut luottolimiitit. 

Lyhytaikaisissa saamisissa olevat myyntisaamiset ja muut saamiset olivat 54,3 miljoonaa euroa, (63,0 miljoonaa euroa 31.12.2012). Lyhytaikaisissa veloissa korottomat ostovelat ja muut velat olivat 54,5 miljoonaa euroa, (40,5 miljoonaa euroa 31.12.2012). Poistamaton konserniliikearvo oli katsauskauden lopussa 19,3 miljoonaa euroa (19,3 miljoonaa euroa 31.12.2012).

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 7,9 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 7,5 miljoonaa euroa. Katsauskauden jatkuvien toimintojen kokonaispoistot olivat 9,0 miljoonaa euroa, sisältäen Automotive-liiketoimintasegmentissä yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja 1,0 miljoonaa euroa.

Korollisten velkojen määrä, mukaan lukien rahoitusleasingvelat, oli katsauskauden päättyessä 5,3 miljoonaa euroa (18,3 miljoonaa euroa 31.12.2012). Tuloslaskelman jatkuvien toimintojen nettorahoituskulut jakaantuivat seuraavasti:

 

korko- ja osinkotuotot sekä muut rahoitustuotot  0,3 miljoonaa euroa
korkokulut ja muut rahoituskulut -0,7 miljoonaa euroa
valuuttakurssivoitot ja tappiot -0,5 miljoonaa euroa

 

Katsauskauden päättyessä EB:n omavaraisuusaste oli 65,1 prosenttia (54,5 prosenttia 31.12.2012). Omavaraisuusasteen paranemisen keskeisimpänä syynä oli Test Tools -tuoteliiketoiminnan kauppa, joka paransi katsauskauden nettotulosta noin 24 miljoonalla eurolla.

Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 43,0 miljoonaa euroa (14,3 miljoonaa euroa 31.12.2012). Kassavaroja kasvatti ennen kaikkea Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynti. EB:llä on Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä sitovat yhteensä 20 miljoonan euron luotto- ja rahoituslimiittisopimukset, jotka ovat voimassa 30.6.2014 saakka. Katsauskauden päättyessä näistä limiiteistä oli käytössä 0,0 miljoonaa euroa.

EB:n valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan sovittujen asiakassitoumusten nettokassavirtaa. Nettokassavirta määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella. Katsauskauden lopussa suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 8,5 miljoonaa euroa.

 

HENKILÖSTÖ

Konsernin emoyhtiössä ja sen tytäryhtiöissä työskenteli vuoden 2013 tammi-joulukuussa keskimäärin 1627 henkilöä, ja lisäksi EB:n ja AUDI:n yhteisesti omistamassa yrityksessä, e.solutions GmbH:ssa 300 henkilöä. Joulukuun lopussa konsernin emoyhtiössä ja tytäryhtiöissä oli 1648 työntekijää, ja e.solutions GmbH:ssa 321 työntekijää (1583 työntekijää emoyhtiössä ja tytäryhtiöissä vuoden 2012 lopussa, ja 233 työntekijää e.solutions GmbH:ssa). Huomattava osa EB:n työntekijöistä on tuotekehitysinsinöörejä. 

 

LIPUTUSILMOITUKSET

8.8.2013 EB vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5§:n mukaisen ilmoituksen Fortel Invest Oy:n omistus- ja ääniosuuden alittumisesta alle 5 prosentin liputusrajan.

12.9.2013 EB vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5§:n mukaisen ilmoituksen Juha Sipilän omistus- ja ääniosuuden alittumisesta alle 5 prosentin liputusrajan.

 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Elektrobit Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008A ja 2008B optio-oikeuksilla on merkitty 5.12.2013 - 28.1.2014 välisenä aikana yhteensä 508.697 uutta osaketta. Merkintähinta, 150 254,85 euroa, kirjattiin yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. 10.2.2014 kaupparekisteriin merkityt uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 11.2.2014 Elektrobit Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Elektrobit Oyj:n osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 130.609.572 osaketta.

 

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ

Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 94.291.974,00 euroa, josta tilikauden voitto on 5.387.116,35 euroa.

Hallitus ehdottaa 10.4.2014 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä tiistaina 15.4.2014 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osingon maksupäivä on torstai 24.4.2014.

Hallitus on voitonjakoehdotuksensa perusteena painottanut 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta jatkuvista liiketoiminnoista kertynyttä tulosta. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA VUOSIKERTOMUS

Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 10.4.2013 klo 13 osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu. Elektrobit Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, on saatavilla yhtiön Internet-sivuilla viimeistään torstaina 20.3.2014.

 

 

EB:N JA AUDIN YHTEISESTI OMISTETUN YRITYKSEN KONSOLIDOINTITAVAN MUUTOS 1.1.2013 ALKAEN

EB on alkanut soveltaa vuoden 2013 alusta lähtien uusia IFRS10 ja IFRS11 -standardeja ja konsolidoi Audi Electronics Venture GmbH:n (AEV) kanssa yhteisesti omistetun e.solutions GmbH:n suhteellista yhdistelytapaa käyttäen. Konsolidointitavan muutoksen seurauksena e.solutions GmbH:sta Elektrobit-konserniin ja Automotive-liiketoimintasegmenttiin yhdisteltävä liikevaihto, liiketulos ja taseen varat ja velat ovat pienentyneet aikaisemmasta 100 %:sta 51 %:iin. Konsernin nettotulokseen yhdistelytavan muutoksella ei ole ollut vaikutusta. Suhteellisen yhdistelytavan mukaan konsernin liikevaihtoon sisällytetään myös 49 % muiden Elektrobit-konsernin yhtiöiden liikevaihdosta e.solutions GmbH:lle.

Vuoden 2013 taloudellisessa raportoinnissa EB on esittänyt vuoden 2012 tuloslaskelman ja taseen vertailutiedot oikaistuina olettaen, että e.solutions GmbH:n yhdistely konserniin olisi tapahtunut suhteellista yhdistelytapaa käyttäen jo vuonna 2012.

Elektrobit Oyj:n tytäryhtiö Elektrobit Automotive GmbH omistaa e.solutions GmbH:sta 51 % ja AEV 49 %. Aiemmin ja perustamisestaan, vuodesta 2009, lähtien e.solutions GmbH on sisällytetty EB:n konsernitilinpäätökseen tytäryhtiönä ja sen liikevaihto ja liiketulos on yhdistelty täysimääräisenä Elektrobit-konsernin tilinpäätökseen.

1.1.2014 alkaen astuvat voimaan uudet IFRS10 "konsernitilinpäätös"- ja IFRS11 "yhteisjärjestelyt" -standardit, joita voidaan soveltaa jo 1.1.2013 alkaen. IFRS10 -standardi määrittää periaatteet, jotka koskevat konsernitilinpäätöksen esittämistä ja laatimista, kun yhteisöllä on määräysvalta yhdessä tai useammassa muussa yhteisössä. IFRS 11 -standardi määrittää taloudellista raportointia koskevat periaatteet yhteisöille, joilla on osuus yhteisessä määräysvallassa olevissa järjestelyissä.  Standardin mukaan yhteisjärjestelyt luokitellaan joko "yhteisyritykseksi" tai "yhteiseksi toiminnoksi".  e.solutions GmbH:n on todettu täyttävän "yhteisen toiminnon" määritelmät ja siten tulee soveltaa suhteellista yhdistelytapaa viimeistään uusien standardien voimaantulosta lähtien.

 

Oulu 20.2.2014

 

Elektrobit Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja:

Jukka Harju

Toimitusjohtaja

Puh. 040 344 5466

 

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

 

ELEKTROBIT OYJ (EB) TILINPÄÄTÖStiedote 2013

Tilinpäätös on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Tilinpäätöksestä on annettu tilintarkastuskertomus 19.2.2014.

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR)
Jatkuvat toiminnot
1-12/2013

12 kk
1-12/2012

12 kk

oikaistu
LIIKEVAIHTO 199,3 173,9
Liiketoiminnan muut tuotot 3,5 2,4
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,0 -0,2
Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,5
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -12,4 -7,3
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -113,2 -101,1
Poistot -9,0 -7,1
Liiketoiminnan muut kulut -60,0 -60,2
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 8,1 1,1
Rahoituskulut (netto) -0,9 -0,5
TULOS ENNEN VEROJA 7,2 0,6
Tuloverot -0,6 0,5
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA 6,7 1,1
Lopetetut toiminnot
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 24,3 1,2
KAUDEN TULOS 30,9 2,3
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi
  Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät 0,0 -0,8
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
  Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot -0,0 0,2
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä -0,0 -0,6
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 30,9 1,6
Kauden tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 30,9 2,3
  Määräysvallattomille omistajille
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 30,9 1,6
  Määräysvallattomille omistajille
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,051 0,008
  Laimennettu 0,051 0,008
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,188 0,009
  Laimennettu 0,187 0,009
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,239 0,018
  Laimennettu 0,238 0,017
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl 129 528 129 413
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, laimennettu, 1000 kpl 130 092 130 238

 

 

KONSERNITASE (MEUR)        31.12.2013 31.12.2012

oikaistu
1.1.2012

oikaistu
VARAT
Pitkäaikaiset varat
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 9,7 8,7 8,6
  Liikearvo 19,3 19,3 19,3
  Muut aineettomat hyödykkeet 15,5 17,8 15,6
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1
  Laskennalliset verosaamiset 1,5 0,9 0,1
Pitkäaikaiset varat yhteensä 46,1 46,8 43,7
Lyhytaikaiset varat
  Vaihto-omaisuus 0,8 0,4 1,8
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 54,3 63,0 57,6
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut rahoitusvarat 20,7 9,7
  Rahavarat 22,4 4,6 9,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä 98,2 77,6 68,6
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät 7,7
VARAT YHTEENSÄ 144,4 132,2 112,3
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 24,5 38,7 38,7
  Muuntoerot 0,6 0,6 0,4
  Kertyneet voittovarat 43,7 13,7 13,7
  Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä 81,7 66,0 65,8
Pitkäaikaiset velat
  Laskennalliset verovelat 0,5 0,7 1,0
  Eläkevelvoitteet 2,1 2,0 1,0
  Varaukset 0,3 0,5 0,5
  Korolliset velat 3,3 5,4 4,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 6,1 8,5 6,6
Lyhytaikaiset velat
  Ostovelat ja muut velat 52,2 38,3 33,6
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 0,0 0,3
  Varaukset 2,3 2,2 1,0
  Lyhytaikaiset korolliset velat 2,0 12,7 5,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä 56,5 53,2 40,0
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 4,5
Velat yhteensä 62,6 66,2 46,6
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 144,4 132,2 112,3

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR) 1-12/2013

12 kk
1-12/2012

12 kk

oikaistu
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 6,7 1,1
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 24,3 1,2
Suoriteperusteisten erien oikaisu -13,3 8,7
Käyttöpääoman muutokset 18,7 -3,0
Maksetut korot liiketoiminnasta -1,3 -0,9
Saadut korot liiketoiminnasta 0,3 0,1
Muut rahoituserät 0,0 0,0
Maksetut välittömät verot -0,7 -0,3
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 34,7 6,8
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT
Liiketoimintojen myynnit vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 30,0
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -4,0 -2,8
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -2,0 -5,4
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,2 0,4
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,0 0,0
Luovutustulot muista sijoituksista 0,0
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA 24,4 -7,8
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT
Toteutetut osakeoptiot 0,1
Lainojen nostot 16,6 16,6
Lainojen takaisinmaksut -28,4 -7,5
Rahoitusleasingvelkojen maksut -3,1 -2,9
Maksetut osingot ja pääomanpalautus -15,6
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA -30,3 6,1
RAHAVAROJEN MUUTOS 28,7 5,1
Rahavarat tilikauden alussa 14,3 9,2
Rahavarat tilikauden lopussa 43,0 14,3

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (MEUR)           
A = Osakepääoma
B = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
C = Muuntoerot
D = Kertyneet voittovarat
E = Määräysvallattomien omistajien osuus
F = Oma pääoma yhteensä

 

 

A B C D E F
Oikaistu
Oma pääoma 1.1.2012 12,9 38,7 0,4 13,4 1,5 67,0
  Laatimisperiaatteen muutos (IFRS 10 ja IFRS 11) -1,5 -1,5
  Laatimisperiaatteen muutos (IAS 19) 0,3 0,3
Oma pääoma 1.1.2012 oikaistu 12,9 38,7 0,4 13,7 0,0 65,8
Laaja tulos
  Kauden tulos 2,3 2,3
  Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen-
  määrittämisestä johtuvat erät (IAS 19) -0,8 -0,8
  Muuntoerot 0,2 0,2
Kauden laaja tulos yhteensä 0,0 0,0 0,2 1,5 0,0 1,6
Liiketoimet omistajien kanssa
  Osakepalkitsemisen kustannus 0,3 0,3
Muut erät -1,8 -1,8
Oma pääoma 31.12.2012 12,9 38,7 0,6 13,7 0,0 66,0

 

A B C D E F
Oma pääoma 1.1.2013 12,9 38,7 0,6 13,7 66,0
Laaja tulos
  Kauden tulos 30,9 30,9
  Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen-
  määrittämisestä johtuvat erät (IAS 19) 0,0 0,0
  Muuntoerot -0,0 -0,0
Kauden laaja tulos yhteensä -0,0 30,9 30,9
Liiketoimet omistajien kanssa
  Osingonjako -1,3 -1,3
  Toteutetut osakeoptiot 0,1 0,1
  Osakepalkitsemisen kustannus 0,2 0,2
  Pääomanpalautus -14,3 -14,3
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -14,2 -1,1 -15,3
Muut erät 0,1 0,1
Oma pääoma 31.12.2013 12,9 24,5 0,6 43,7 81,7

 

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT

 

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LAATIMISPERIAATTEET:

 

IFRS-standardimuutokset

IFRS 10 ja IFRS 11.

Vuoden 2013 alusta lähtien EB on alkanut soveltaa uusia konsolidointia koskevia IFRS10- ja IFRS11-standardeja, minkä seurauksena EB:n ja AUDIN yhteisesti omistamasta e.solutions GmbH:sta Elektrobit-konserniin yhdisteltävä liikevaihto ja liiketulos pienenevät aiempaan konsolidointitapaan verrattuna. Muutos ei vaikuta konsolidoituun nettotulokseen. Vertailukelpoisuuden vuoksi tässä osavuosikatsauksessa esitetyt vuoden 2012 vertailutiedot esitetään oikaistuina olettaen, että e.solutions GmbH:n yhdistely konserniin olisi tapahtunut yllä mainittujen uusien standardien mukaisesti jo vuonna 2012.

 

IAS 19 Työsuhde-etuudet.

EB on ottanut 1.1.2013 alkaen käyttöön uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin. Vaikutus vuoden 2013 avaavan taseen omaan pääomaan oli -0,6 miljoonaa euroa. Eläkevastuut kasvoivat 0,6 miljoonaa euroa.

Näillä uudistetuilla standardeilla on vaikutusta tähän osavuosikatsaukseen.

 

Osavuosijakson toiminnan kausiluonteisuus:

Konserni toimii aloilla, joilla esiintyy kausittaista vaihtelua.

 

Lopetetut toiminnot:

EB:n luvut on jaettu IFRS5-standardin mukaisesti jatkuviin ja lopetettuihin toimintoihin. Tässä osavuosikatsauksessa Wireless-liiketoimintasegmentin 31.1.2013 myyty Test Tools -tuoteliiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona.

 

Osingonmaksu:

11.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2012 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,01 euroa osakkeelta.

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO (MEUR)

 

TOIMINTASEGMENTIT 1-12/2013

12 kk
1-12/2012

12 kk

oikaistu
Automotive
  Liikevaihto ulkoinen 138,2 110,5
  Liikevaihto toisille segmenteille 0,1 0,1
  Liikevaihto yhteensä 138,3 110,6
  Liikevoitto (-tappio) 8,5 3,3
Wireless
  Liikevaihto ulkoinen 61,1 63,3
  Liikevaihto toisille segmenteille 0,1 0,3
  Liikevaihto yhteensä 61,2 63,5
  Liikevoitto (-tappio) -0,5 -2,2
MUUT ERÄT
Muut erät
  Liikevaihto ulkoinen 0,1
  Liikevoitto (-tappio) 0,1 0,0
Eliminoinnit
  Liikevaihto toisille segmenteille -0,2 -0,3
  Liikevoitto (-tappio) 0,0 0,0
Konserni yhteensä
  Liikevaihto ulkoinen 199,3 173,9
  Liikevoitto (-tappio) 8,1 1,1

 

 

Maantieteellisten alueiden liikevaihdot (MEUR)  1-12/2013

12 kk
1-12/2012

12 kk

oikaistu
Liikevaihto
  Eurooppa 164,8 136,7
  Amerikat 26,6 28,6
  Aasia 7,9 8,5
Liikevaihto yhteensä 199,3 173,9

 

Liiketoimet lähipiiriin kuuluvien kanssa 1-12/2013

12 kk
1-12/2012

12 kk
Johdon työsuhde-etuudet ja osakkeisiin perustuvat suoritukset yhteensä 1,2 1,3

 

 

TULOSLASKELMA NELJÄNNESVUOSILUVUT (MEUR)
Jatkuvat toiminnot
10-12/2013

3 kk
7-9/2013

3 kk
4-6/2013

3 kk
1-3/2013

3 kk
10-12/2012

3 kk

oikaistu
LIIKEVAIHTO 59,5 45,7 47,9 46,2 48,2
Liiketoiminnan muut tuotot 0,7 0,9 1,0 0,9 0,7
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos -0,1 0,1 -0,1 0,1 -0,1
Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,4
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -6,3 -2,0 -1,9 -2,3 -2,1
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -28,8 -26,6 -28,9 -28,9 -27,1
Poistot -2,4 -2,3 -2,2 -2,2 -2,0
Liiketoiminnan muut kulut -17,0 -14,7 -15,2 -13,2 -18,5
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 5,7 1,0 0,7 0,7 -0,5
Rahoituskulut (netto) -0,2 -0,1 -0,5 -0,1 -0,4
TULOS ENNEN VEROJA 5,5 0,9 0,2 0,6 -0,9
Tuloverot -0,4 -0,1 0,0 -0,0 0,8
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA 5,0 0,8 0,2 0,6 -0,1
Lopetetut toiminnot
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 0,7 0,0 23,6 0,9
KAUDEN TULOS 5,0 1,5 0,2 24,2 0,8
Kauden muut laajan tuloksen erät -0,1 -0,1 0,2 -0,0 -0,6
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 4,9 1,4 0,4 24,2 0,2
Kauden tuloksen jakautuminen:
  Emoyhtiön omistajille 5,0 1,5 0,2 24,2 0,8
  Määräysvallattomille omistajille
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:
  Emoyhtiön omistajille 4,9 1,4 0,4 24,2 0,2
  Määräysvallattomille omistajille

 

 

KONSERNITASE (MEUR) 31.12.2013 30.9.2013 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2012

oikaistu
VARAT
Pitkäaikaiset varat
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 9,7 9,3 9,3 8,6 8,7
  Liikearvo 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3
  Muut aineettomat hyödykkeet 15,5 16,2 16,5 17,4 17,8
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  Laskennalliset verosaamiset 1,5 1,2 1,1 1,0 0,9
Pitkäaikaiset varat yhteensä 46,1 46,1 46,4 46,5 46,8
Lyhytaikaiset varat
  Vaihto-omaisuus 0,8 0,8 0,5 0,5 0,4
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 54,3 60,2 58,0 59,9 63,0
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut rahoitusvarat 20,7 35,0 34,8 34,7 9,7
  Rahavarat 22,4 9,0 7,3 8,8 4,6
Lyhytaikaiset varat yhteensä 98,2 105,0 100,5 104,0 77,6
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät 7,7
VARAT YHTEENSÄ 144,4 151,1 146,9 150,5 132,2
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 24,5 38,7 38,7 38,7 38,7
  Muuntoerot 0,6 0,7 0,8 0,6 0,6
  Kertyneet voittovarat 43,7 38,6 37,0 38,0 13,7
  Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä 81,7 91,0 89,5 90,2 66,0
Pitkäaikaiset velat
  Laskennalliset verovelat 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7
  Eläkevelvoitteet 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0
  Varaukset 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5
  Korolliset velat 3,3 7,2 5,0 9,2 5,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä 6,1 10,1 7,8 12,1 8,5
Lyhytaikaiset velat
  Ostovelat ja muut velat 52,2 38,5 36,0 35,4 38,3
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
  kirjattavat rahoitusvelat 0,2 0,0
  Varaukset 2,3 2,0 2,1 2,9 2,2
  Lyhytaikaiset korolliset velat 2,0 9,6 11,4 9,6 12,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä 56,5 50,1 49,6 48,1 53,2
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 4,5
Velat yhteensä 62,6 60,2 57,4 60,2 66,2
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 144,4 151,1 146,9 150,5 132,2

 

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA NELJÄNNESVUOSILUVUT 10-12/2013

3 kk
7-9/2013

3 kk
4-6/2013

3 kk
1-3/2013

3 kk
10-12/2012

3 kk

oikaistu
  Liiketoiminnan nettorahavirta 26,0 3,3 4,1 1,3 7,0
  Investointien nettorahavirta -0,3 -1,6 -1,5 27,8 -2,2
  Rahoituksen nettorahavirta -26,5 0,1 -4,1 0,2 -6,1
  Rahavarojen muutos -0,9 1,8 -1,5 29,3 -1,4

 

 

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1-12/2013

12 kk
1-12/2012

12 kk

oikaistu
TULOSLASKELMA (MEUR)
Liikevaihto 199,3 173,9
Liikevoitto (-tappio) 8,1 1,1
    Liikevoitto (-tappio), % liikevaihdosta 4,1 0,6
Kauden tulos ennen veroja 7,2 0,6
    Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 3,6 0,3
Kauden tulos 6,7 1,1
KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT
Korolliset nettovelat (MEUR) -37,7 4,0
Nettovelkaantumisaste (net gearing) -% -46,1 6,1
Omavaraisuusaste, % 65,1 54,5
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (MEUR) 7,9 11,4
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella, emoyhtiö ja tytäryhtiöt 1627 1528
Henkilöstön määrä kauden lopussa, emoyhtiö ja tytäryhtiöt 1648 1583
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella, yhteisyritykset 300 132
Henkilöstön määrä kauden lopussa, yhteisyritykset 321 233

 

 

OSAKKEIDEN OSAKEANTIOIKAISTU LUKUMÄÄRÄ  (1 000 kpl) 31.12.2013 31.12.2012
Kauden lopussa 130 101 129 413
Keskimäärin kauden aikana 129 528 129 413
Optio-oikeuksilla laimennettu lukumäärä 130 092 130 238

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (EUR)
1-12/2013

12 kk
1-12/2012

12 kk

oikaistu
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,051 0,008
  Laimennettu 0,051 0,008
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,188 0,009
  Laimennettu 0,187 0,009
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,239 0,018
  Laimennettu 0,238 0,017
Oma pääoma *) / osake 0,63 0,51
  *) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

 

 

PÖRSSIKURSSIT (EUR) 1-12/2013

12 kk
1-12/2012

12 kk
Ylin kurssi 2,90 0,79
Alin kurssi 0,64 0,38
Keskikurssi 1,55 0,64
Päätöskurssi 2,66 0,65
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR) 346,1 84,1
Osakkeiden vaihto, (MEUR) 72,0 6,9
Osakkeiden vaihto, (1 000 kpl) 46 483 10 750
Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden lukumäärästä, % 35,9 8,3

 

VASTUUSITOUMUKSET (MEUR) 31.12.2013 31.12.2012
OMASTA VELASTA
Yrityskiinnitykset 18,0 18,1
Takaukset 14,6 17,7
Vuokravastuut
    Seuraavana vuonna erääntyvät 7,6 7,0
    Myöhemmin erääntyvät 17,6 16,2
Sopimusvastuut
    Seuraavana vuonna erääntyvät 1,0 1,3
    Myöhemmin erääntyvät 0,6 0,0
Sitoumukset, joiden vakuudeksi pantit on annettu
ovat yhteismäärältään 2,5 14,5
VALUUTTAJOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT (MEUR) 31.12.2013 31.12.2012
Termiinit
    Käypä arvo 0,1 0,0
    Kohde-etuuden arvo 6,0 5,0
Ostetut valuuttaoptiot
  Käypä arvo 0,0 0,0
  Kohde-etuuden arvo 2,5 2,0
Myydyt valuuttaoptiot
Käypä arvo -0,0 -0,0
Kohde-etuuden arvo 5,0 2,0