Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2015

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - Bittium Oyj on julkaissut välitilinpäätöksen kaudelta 1.1.-1.7.2015

Elokuu 24, 2015

Bittium Oyj on julkaissut välitilinpäätöksen kaudelta 1.1.-1.7.2015


Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 24.8.2015, kello 08.02

Bittium Oyj on julkaissut välitilinpäätöksen kaudelta 1.1.-1.7.2015

Osana valmistelua, joka liittyy Automotive-liiketoiminnan myynnistä saatujen varojen palauttamiseen osakkeenomistajille, Bittium Oyj on laatinut välitilinpäätöksen ajalta 1.1.-1.7.2015. Tilintarkastettu välitilinpäätös, joka sisältää emoyhtiön ja konsernin tuloslaskelman, taseen, rahavirtalaskelman, liitetiedot sekä hallituksen toimintakertomuksen, on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internet-sivuilta osoitteessa www.bittium.com.

Välitilinpäätös sisältää Automotive-liiketoiminnasta saadut tuotot ja kyseiseen transaktioon sekä keskeytettyyn jakautumisprosessiin liittyvät kulut. Välitilinpäätöksen osoittama konsernin emoyhtiön jakokelpoinen vapaa  oma pääoma 1.7.2015 oli 631,5 miljoonaa euroa, josta voittovarojen osuus oli 605,8 miljoonaa euroa. Emoyhtiön kassa- ja muut likvidit rahavarat 1.7.2015 olivat 619,4 miljoonaa euroa. Konsernin kassavarat ja muut likvidit rahavarat välitilinpäätöshetkellä olivat 622,1 miljoonaa euroa ja korolliset velat olivat 7,4 miljoonaa euroa, josta leasing-velkojen osuus oli 1,3 miljoonaa euroa.

Tänään julkistetun pörssitiedotteen mukaisesti Bittium Oyj:n hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle Automotive-liiketoiminnan myynnistä saatujen varojen, enintään 595 miljoonan euron jakamista osakkeenomistajille hankkimalla omia osakkeita ja optio-oikeuksia kaikille yhtiön osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille tehtävällä vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella. Tarkempi kuvaus ostotarjouksesta ja sen ehdoista on esitetty tänään julkaistussa pörssitiedotteessa.

Bittium Oyj, emoyhtiön tase 1.7.2015, FAS, miljoonaa euroa

 VASTAAVAA 1.7.2015 31.12.2014
Pysyvät vastaavat    
  Aineettomat hyödykkeet 0,0 0,1
  Aineelliset hyödykkeet 0,1 0,1
  Sijoitukset 39,7 86,5
Pysyvät vastaavat yhteensä 39,8 86,6
     
Vaihtuvat vastaavat    
  Saamiset    
  Pitkäaikaiset 0,0 0,0
  Lyhytaikaiset 0,2 2,5
  Saamiset yhteensä 0,2 2,5
  Rahoitusomaisuusarvopaperit 15,8 21,0
  Rahat ja pankkisaamiset 603,6 0,9
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 619,6 24,4
VASTAAVAA YHTEENSÄ 659,4 111,1

 VASTATTAVAA 1.7.2015 31.12.2014
Oma pääoma    
  Osakepääoma 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 25,8 25,1
  Edellisten tilikausien voitot 59,4 67,1
  Kauden voitto 546,4 -2,4
Oma pääoma yhteensä 644,5 102,7
     
Pakolliset varaukset    
  Pitkäaikaiset pakolliset varaukset 1,0 0,0
  Lyhytaikaiset pakolliset varaukset 3,1 0,1
     
Vieras pääoma    
  Pitkäaikainen 0,0 0,0
  Lyhytaikainen 10,8 7,9
Vieras pääoma yhteensä 10,8 8,2
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 659,4 111,1

Bittium Oyj, konsernin tase 1.7.2015, IFRS, miljoonaa euroa

 Varat 1.7.2015 31.12.2014
Pitkäaikaiset varat    
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 3,9 10,7
Liikearvo 1,4 19,3
Muut aineettomat hyödykkeet 6,6 17,0
Muut rahoitusvarat 0,1 0,1
Laskennalliset verosaamiset 0,9 1,7
Pitkäaikaiset varat 13,0 48,8
     
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 1,8 2,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset 22,0 72,5
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut rahoitusvarat 15,9 21,0
Rahavarat 606,2 22,3
  645,9 118,0
     
Varat yhteensä 658,8 166,8

Oma pääoma ja velat 1.7.2015 31.12.2014
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
Osakepääoma 12,9 12,9
Muuntoerot 1,2 1,5
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 25,8 25,1
Kertyneet voittovarat 588,9 53,8
  628,8 93,4
     
Määräysvallattomien omistajien osuus    
Oma pääoma yhteensä 628,8 93,4
     
Pitkäaikaiset velat    
Laskennalliset verovelat 0,1 0,5
Eläkevelvoitteet 0,0 3,0
Korolliset velat 0,7 3,8
Varaukset 1,2 0,2
  2,0 7,6
Lyhytaikaiset velat    
Ostovelat ja muut velat 16,4 58,5
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 0,0 0,2
Varaukset 5,0 2,6
Lyhytaikaiset korolliset velat 6,7 4,5
  28,0 65,8
     
Velat yhteensä 30,0 73,4
     
Oma pääoma ja velat yhteensä 658,8 166,8

Oulussa, 24.8.2015

Bittium Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja
Bittium Oyj
Puh. 040 344 5466

Jakelu:

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja pitkäaikaista ja syvällistä radioteknologian osaamistaan. Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia asiakaskohtaisia ratkaisuja sekä tuotekehityspalveluita eri toimialoilla toimiville asiakkailleen. Lisäksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittiumin jatkuvien toimintojen vuoden 2014 liikevaihto oli 52,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,8 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Liite:  Bittium Oyj välitilinpäätös 1.7.2015