Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2015

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - Kutsu Elektrobit Oyj:n (EB) ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Toukokuu 20, 2015

Kutsu Elektrobit Oyj:n (EB) ylimääräiseen yhtiökokoukseen


Pörssitiedote

Julkaisuvapaa 20. toukokuuta 2015 kello 14.30

Kutsu Elektrobit Oyj:n (EB) ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Elektrobit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 11.6.2015 klo 13.00 osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30.

Elektrobit Oyj:n hallitus on peruuttanut 29.4.2015 päivätyn kutsun yhtiön suunniteltua osittaisjakautumista koskevaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Sen sijasta yhtiö kutsuu ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään tässä kutsussa mainittuja asioita.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Yhtiön Automotive-liiketoiminnan myynnin hyväksyminen

Yhtiö ja Continental AG ("Continental") ovat 18.5.2015 allekirjoittaneet osakekauppasopimuksen ("Kauppasopimus"). Kauppasopimuksessa yhtiö on sopinut Automotive-liiketoimintansa myynnistä Continentalille käteisellä maksettavasta 600 miljoonan euron kauppahinnasta, joka maksetaan Kauppasopimuksen mukaisen transaktion ("Transaktio") toteutuessa. Transaktioon sisältyvät yhtiön Automotive-liiketoimintaan kuuluvat tytäryhtiöt, eli Elektrobit Automotive GmbH tytäryhtiöineen. Lisäksi Continental saa oikeudet Elektrobit-nimeen. Transaktion arvioidaan toteutuvan heinäkuun alussa 2015. Transaktion toteutuminen edellyttää ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnän, tarvittavien viranomaislupien myöntämisen ja eräiden muiden tavanomaisten kaupan ehtojen täyttymistä.
Kauppasopimuksen ehtojen mukaisesti Transaktion toteuttaminen edellyttää yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää. Arvioituaan Transaktion ehtoja sekä Pohjola Pankki Oyj:n antamaa kauppahintaa koskevaa Fairness Opinionia, hallitus ehdottaa ja suosittelee yksimielisesti, että yhtiön osakkeenomistajat hyväksyvät Transaktion.
Lisätietoja Transaktiosta on saatavilla yhtiön 19.5.2015 päivätystä Transaktiota koskevasta pörssitiedotteesta sekä yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.elektrobit.com .

7. Päätös yhtiön toiminimen muuttamisesta sekä yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää yhtiön toiminimen muuttamisesta Bittium Oyj:ksi sekä yhtiön yhtiöjärjestyksen 1. kohdan muuttamisesta kuulumaan seuraavasti:

             "1. Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Bittium Oyj, englanniksi Bittium Corporation, ja kotipaikka on Oulu."
Toiminimen ja yhtiöjärjestyksen muutoksen täytäntöönpano edellyttää Transaktion toteutumista.

8. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Hallituksen ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle, Transaktiota koskeva pörssitiedote sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Elektrobit Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.6.2015 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 8.6.2015 klo 10.00 mennessä. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com, 20.5.2015 klo 14.30 alkaen;
b) puhelimitse numeroon 040 344 3322 tai 040 344 5425 arkisin klo 9.00-15.00 välisenä aikana;
c) telefaksilla numeroon 08 343 032; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Elektrobit Oyj, Yhtiökokous, Tutkijantie 8, 90590 Oulu.

Niitä osakkeenomistajia, jotka ovat jo ilmoittautuneet peruutettuun yhtiön suunniteltua osittaisjakautumista koskevaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, pyydetään ilmoittautumaan uudelleen tällä kokouskutsulla koolle kutsuttuun yhtiökokoukseen. Ilmoittautumisia peruutettuun ylimääräiseen yhtiökokoukseen ei katsota ilmoittautumiseksi tähän yhtiökokoukseen.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Elektrobit Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 1.6.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 8.6.2015 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa yhtiökokouksesta ja siihen osallistumisesta on saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Elektrobit Oyj, Yhtiökokous, Tutkijantie 8, 90590 Oulu, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Elektrobit Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 20.5.2015 yhteensä 132 260 024 osaketta ja ääntä.

Oulussa, 20. toukokuuta 2015,

Elektrobit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. +358 40 344 5466

Kari Jokela
Lakiasiainjohtaja
Puh. +358 40 344 5258

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tärkeimmät tiedotusvälineet

Elektrobit Oyj (EB)

EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden 2014 liikevaihto oli 224,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 16,8 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com