Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2015

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - Kutsu Elektrobit Oyj:n (EB) ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Huhtikuu 29, 2015

Kutsu Elektrobit Oyj:n (EB) ylimääräiseen yhtiökokoukseen


Pörssitiedote

Julkaisuvapaa 29. huhtikuuta 2015 kello 8.00

Kutsu Elektrobit Oyj:n (EB) ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Tätä tiedotetta ei saa julkistaa, jakaa tai toimittaa Australiaan, Kanadaan tai Japaniin.

Elektrobit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 11.6.2015 klo 13.00 osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Osittaisjakautumisesta päättäminen

Elektrobit Oyj:n hallitus on hyväksynyt 18.2.2015 jakautumissuunnitelman, joka on rekisteröity 19.2.2015 Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Elektrobit Oyj:n on tarkoitus jakautua osittaisjakautumisessa siten, että osa sen varoista, veloista ja vastuista siirtyy jakautumissuunnitelmassa määritellyllä tavalla jakautumisessa perustettavalle yhtiölle, Bittium Oyj:lle.
 
Elektrobit Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää Elektrobit Oyj:n osittaisjakautumisesta jakautumissuunnitelman mukaisesti. Bittium Oyj:lle siirtyvät jakautumissuunnitelmassa esitetyllä tavalla Elektrobit-konsernin Wireless-liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden osakkeet sekä muut tähän toimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut. Elektrobit Oyj:n osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena yhden (1) Bittium Oyj:n osakkeen jokaista omistamaansa Elektrobit Oyj:n osaketta kohden. Osana jakautumispäätöstä vahvistetaan Bittium Oyj:n yhtiöjärjestys, joka on jakautumissuunnitelman liitteenä. Osittaisjakautumisen jälkeen Elektrobit Oyj jatkaa Automotive-liiketoimintaansa.
 
Jakautumissuunnitelman mukaisesti osana jakautumista muutetaan Elektrobit Oyj:n yhtiöjärjestyksen kotipaikkaa koskevaa 1 §:ää siten, että yhtiön kotipaikaksi muutetaan nykyisen Oulun sijasta Helsinki sekä alennetaan Elektrobit Oyj:n osakepääomaa 2.000.000 eurolla varojen jakamiseksi Bittium Oyj:lle sekä 7.941.269 eurolla varojen siirtämiseksi Elektrobit Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiöjärjestyksen muutos ja osakepääoman alennus tulevat voimaan, kun jakautumisen täytäntöönpano rekisteröidään.
 
7. Bittium Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Elektrobit Oyj:n hallitus tekee ennen yhtiökokousta ehdotuksen Bittium Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioiksi. Ehdotus julkistetaan yhtiön internet-sivuilla ja pörssitiedotteena.
 
8. Bittium Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Elektrobit Oyj:n hallitus tekee ennen yhtiökokousta ehdotuksen Bittium Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi. Ehdotus julkistetaan yhtiön internet-sivuilla ja pörssitiedotteena.
 
9. Bittium Oyj:n hallituksen jäsenten valitseminen

Elektrobit Oyj:n hallitus tekee ennen yhtiökokousta ehdotuksen Bittium Oyj:n hallituksen jäseniksi. Ehdotus julkistetaan yhtiön internet-sivuilla ja pörssitiedotteena.
 
10. Bittium Oyj:n tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Elektrobit Oyj:n hallitus tekee ennen yhtiökokousta ehdotuksen Bittium Oyj:n tilintarkastajan palkkioksi. Ehdotus julkistetaan yhtiön internet-sivuilla ja pörssitiedotteena.
 
11. Bittium Oyj:n tilintarkastajan valitseminen

Elektrobit Oyj:n hallitus tekee ennen yhtiökokousta ehdotuksen Bittium Oyj:n tilintarkastajaksi. Ehdotus julkistetaan yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena.
 
12. Bittium Oyj:n hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Elektrobit Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Bittium Oyj:n hallitus valtuutetaan päättämään Bittium Oyj:n omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:
 
Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 500 000 osaketta, mikä vastaa arviolta noin 9,45 % Bittium Oyj:n kaikista osakkeista jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
 
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
 
Bittium Oyj:n hallitus päättää siitä, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
 
Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti.
 
Bittium Oyj:n hallitus voi tehdä päätöksen omien osakkeiden hankkimisesta tämän valtuutuksen nojalla vasta jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen.
 
13. Bittium Oyj:n hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

 
Elektrobit Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Bittium Oyj:n hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.
 
Valtuutuksen nojalla annettavien Bittium Oyj:n osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 25 000 000 osaketta, mikä vastaa arviolta noin 18,90 % Bittium Oyj:n kaikista osakkeista jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen.
 
Bittium Oyj:n hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
 
Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti.
 
Bittium Oyj:n hallitus voi tehdä päätöksen tämän valtuutuksen perusteella vasta jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen.
 
14. Päättäminen Elektrobit Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärästä ja muutoksesta hallituksen kokoonpanossa

 
Elektrobit Oyj:n hallitus tekee ennen yhtiökokousta ehdotuksen Elektrobit Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärässä ja kokoonpanossa tapahtuviksi muutoksiksi. Ehdotus julkistetaan yhtiön internet-sivuilla ja pörssitiedotteena.

15. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Jakautumissuunnitelma, Elektrobit Oyj:n tilikausien 2012, 2013 ja 2014 tilinpäätökset, toimintakertomukset sekä tilintarkastuskertomukset, Elektrobit Oyj:n 15.4.2015 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja, hallituksen ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle koskien kohtia 12 ja 13, hallituksen selostus tilinpäätöksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Elektrobit Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Elektrobit Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 on sen valmistuttua nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla.

Hallituksen ehdotukset kohdissa 7, 8, 9, 10, 11 ja 14 ovat nähtävissä edellä mainituilla internet-sivuilla niiden valmistuttua.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.6.2015 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
 
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 8.6.2015 klo 10 mennessä. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
 
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com, 29.4.2015 klo 8.00 alkaen;
b) puhelimitse numeroon 040 344 3322 tai 040 344 5425 arkisin klo 9-15 välisenä aikana;
c) telefaksilla numeroon 08 343 032; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Elektrobit Oyj, Yhtiökokous, Tutkijantie 8, 90590 Oulu.
 
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Elektrobit Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
 
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
 
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
 
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 1.6.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 8.6.2015 kello 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
 
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
 
Lisätietoa yhtiökokouksesta ja siihen osallistumisesta on saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com .
 
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
 
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
 
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Elektrobit Oyj, Yhtiökokous, Tutkijantie 8, 90590 Oulu, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
 
4. Muut tiedot
 
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
 
Elektrobit Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 29.4.2015 yhteensä 132 260 024 osaketta ja ääntä.
 
 

Oulussa, 29. huhtikuuta 2015,

Elektrobit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. +358 40 344 5466

Kari Jokela
Lakiasiainjohtaja
Puh. +358 40 344 5258

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tärkeimmät tiedotusvälineet

Elektrobit Oyj (EB)

EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden 2014 liikevaihto oli 224,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 16,8 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com

Tärkeä huomautus

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi lainvastaista.

Elektrobit Oyj:n tai Bittium Oyj:n arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä aiota rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ("Arvopaperilaki") mukaisesti, tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun Yhdysvalloille kuuluvan alueen arvopaperimarkkinoiden valvontaviranomaisen toimivallan alueella, eikä niitä saa tarjota, myydä, lainata tai muuten siirtää Yhdysvalloissa, paitsi Arvopaperilain ja soveltuvien osavaltioiden arvopaperilakien rekisteröintivaatimusten sisältämän poikkeuksen mukaisesti tai silloin kun nämä rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevia lausumia ovat esimerkiksi kaikki muut kuin historiallisia tosiasioita sisältävät lausumat tässä tiedotteessa ja niitä edeltävät, seuraavat tai sisältävät sanat "kohdistaa", "uskoo", "odottaa", "tähtää", "aikoo", "saattaa", "ennakoi", "olisi", "voisi" tai samankaltaiset ilmaisut tai niiden vastakohdat, mukaan lukien lausumat jotka koskevat jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. Tulevaisuutta koskevat lausumat ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä koska ne koskevat tapahtumia ja ovat riippuvaisia olosuhteista jotka saattavat toteutua tai olla toteutumatta tulevaisuudessa. Tällaiset lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin ja arvioihin, jotka saattavat poiketa olennaisesti (ja olla merkittävässä määrin negatiivisempia kuin) tässä tiedotteessa esitettyihin tai viitattuihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyvät oletukset ja arviot.

Tätä tiedotetta ei saa julkistaa, jakaa tai toimittaa Australiaan, Kanadaan tai Japaniin.