Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2015

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - Elektrobit Oyj:n (EB) tilinpäätöstiedote 2014

Helmikuu 19, 2015

Elektrobit Oyj:n (EB) tilinpäätöstiedote 2014


Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 19. helmikuuta 2015 kello 8.00

Elektrobit Oyj:n (EB) tilinpäätöstiedote 2014

VUODEN 2014 LIIKEVAIHTO KASVOI JA LIIKEVOITTO PARANI EDELLISVUODESTA

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitettävät vuotta 2013 koskevat vertailutiedot sisältävät vain jatkuvat toiminnot.

YHTEENVETO LOKA-JOULUKUU 2014

 • Loka-joulukuun 2014 liikevaihto kasvoi 13,9 prosenttia 67,8 miljoonaan euroon (liikevaihto 59,5 miljoonaa euroa, 4Q 2013).
 • Liikevoitto oli 7,2 miljoonaa euroa (liikevoitto 5,7 miljoonaa euroa, 4Q 2013). Liikevoitto sisältää yhteensä noin 0,6 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat Wireless-liiketoimintasegmentin henkilöstövähennyksistä ja SafeMove-liiketoiminnan hankintaan liittyvistä kuluista.
 • Nettokassavirta oli 2,5 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa 4Q 2013, sisältäen joulukuussa 2013 jaetun 14,3 miljoonan euron määräisen pääoman palautuksen).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,046 euroa (0,039 euroa, 4Q 2013).
 • EB:n osakemäärä lisääntyi yhteensä 250 652 uudella osakkeella 2008B ja 2008C optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen johdosta ja oli katsauskauden lopussa 131 493 144.
 • Lokakuussa Elektrobit Oyj:n tytäryhtiö Elektrobit Inc. teki sovinnon Yhdysvaltain veroviranomaisen (Internal Revenue Service, IRS) kanssa Elektrobit Inc.:n TerreStar-yhtiöiltä olevista saatavista tehtyjen arvonalentumiskirjausten verokäsittelystä. Sovinnon seurauksena vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä Elektrobit Inc. maksoi IRS:lle vuotta 2010 koskevia veroja korkoineen noin 1,4 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (1,1 miljoonaa euroa 8.10.2014 valuuttakurssin mukaan) ja sai palautuksena noin 1,3 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (1,0 miljoonan euron 8.10.2014 valuuttakurssin mukaan) niin sanottua "carryback-veronpalautusta" vuodelta 2011.
 • Neljännen vuosineljänneksen aikana Wireless-liiketoimintasegmentissä Suomessa käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena EB päätti irtisanoa enintään 19 työntekijää Kajaanin ja Tampereen toimipisteistä. Toimenpiteistä aiheutui noin 0,4 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka rasittavat vuoden 2014 viimeisen vuosineljänneksen tulosta. Tällä tullaan saavuttamaan noin yhden miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt vuoden 2015 alusta alkaen.

YHTEENVETO TAMMI-JOULUKUU 2014

 • Tammi-joulukuun 2014 liikevaihto kasvoi 12,5 prosenttia 224,1 miljoonaan euroon (liikevaihto 199,3 miljoonaa euroa, vuonna 2013).
 • Liikevoitto oli 16,8 miljoonaa euroa sisältäen 1,1 miljoonaa euroa kertaluonteisia tuottoja liittyen TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyihin, ja yhteensä noin 0,6 miljoonan euron kertaluonteisia kuluja, jotka aiheutuivat Wireless-liiketoimintasegmentin henkilöstövähennyksistä ja SafeMove-liiketoiminnan hankintaan liittyvistä kuluista (8,1 miljoonaa euroa, vuonna 2013, sisältäen noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä Wireless-liiketoimintasegmentissä).
 • Nettokassavirta oli 0,3 miljoonaa euroa (28,7 miljoonaa euroa, vuonna 2013, sisältäen Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynnistä aiheutuneen kertaluonteisen noin 28 miljoonan euron nettokassavirtavaikutuksen ja joulukuussa jaetun 14,3 miljoonan euron määräisen pääoman palautuksen).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,093 euroa (0,051 euroa, vuonna 2013).
 • Vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008B ja 2008C optio-oikeuksilla merkittiin vuoden 2014 aikana yhteensä 1 392 269 uutta osaketta. Merkintähinnat kirjattiin yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. Elektrobit Oyj:n osakemäärä uusien osakkeiden rekisteröintien jälkeen oli 131 493 144 osaketta.
 • Hallitus ehdottaa 15.4.2015 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2014-13.12.2014 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta.
Konserni (MEUR) 4Q 14

4Q 13

2014 2013
LIIKEVAIHTO 67,8 59,5 224,1 199,3
Liikevaihdon muutos-% 13,9 % 23,4 % 12,5 % 14,6 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO 7,2 5,7 16,8 8,1
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 10,6 % 9,6 % 7,5 % 4,1 %
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä 7,8 5,7 16,3 9,0
KÄYTTÖKATE 9,6 8,1 25,5 17,2
KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT 43,3 43,0 43,3 43,0
OMAVARAISUUSASTE (%) 62,3 % 65,1 % 62,3 % 65,1 %
TULOS OSAKETTA KOHTI (EUR) 0,046 0,039 0,093 0,051

Automotive-liiketoimintasegmentti (MEUR)

 
4Q 14

4Q 13

 
2014

 
2013

 
LIIKEVAIHTO 51,6 41,1 171,4 138,3
Liikevaihdon muutos-% 25,5 % 29,1 % 24,0 % 25,0 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO 5,4 5,4 16,0 8,5
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 10,5 % 13,2 % 9,3 % 6,2 %
KÄYTTÖKATE 7,3 7,0 22,4 14,6

Wireless-liiketoimintasegmentti (MEUR) 4Q 14

4Q 13

 
2014

 
2013

 
LIIKEVAIHTO 16,3 18,4 53,0 61,2
Liikevaihdon muutos-% -11,3 % 12,0 % -13,4 % -3,7 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO 2,0 0,3 1,0 -0,5
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 12,0 % 1,6 % 1,9 % -0,8 %
Liikevoitto /-tappio ilman kertaluonteisia eriä 2,6 0,3 0,5 0,4
KÄYTTÖKATE 2,5 1,1 3,4 2,5

EB:N TOIMITUSJOHTAJA JUKKA HARJU

"EB:n liikevaihto ja liikevoitto jatkoivat kasvua edellisvuodesta myös neljännellä vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 13,9 % edellisvuodesta ja liikevoitto oli 10,6 % liikevaihdosta. Molempien liiketoimintasegmenttien liikevoitto neljännellä vuosineljänneksellä oli hyvällä tasolla.

Koko vuoden liikevaihto kasvoi 12,5 % edellisvuodesta 224,1 miljoonaan euroon. Liikevoitto parani selvästi edellisvuodesta ja oli 16,8 miljoonaa euroa (7,5 % liikevaihdosta). Sekä liikevaihdon kasvu että pääosin myös parantunut liikevoitto olivat Automotive-liiketoimintasegmentin hyvän kehityksen ansiota.  Tyytyväisyydellä voin todeta, että EB:n taloudellinen kehitys vuonna 2014 jatkui hyvänä ja yhtiö saavutti vuoden 2014 keskeisen tavoitteensa kasvattaa liikevoittoa edellisvuodesta.

Automotive-liiketoimintasegmentissä kysyntä EB:n ohjelmistotuotteille ja tuotekehityspalveluille jatkui hyvänä, kun autonvalmistajat investoivat uusien automallien tuotekehitykseen. Katsauskaudella liikevaihto kasvoi vahvasti 24,0 % edellisvuodesta 171,4 miljoonaan euroon ja liikevoitto nousi 9,3 %:iin liikevaihdosta. Liikevoiton kasvuun vaikuttivat tuotekehityspalveluiden liikevaihdon kasvu ja hyvin toteutuneet projektit, ohjelmistolisenssimyynnin kasvu ja alemmat tuotekehityskulut. Tuotekehityskulut viimeisellä vuosineljänneksellä olivat suuremmat kuin edellisvuonna.

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto vuonna 2014 aleni 13,4 % edellisvuodesta 53,0 miljoonaan euroon langattoman tietoliikenteen verkkolaitteiden ja muiden tuotekehityspalveluiden kysynnän laskun seurauksena. Tuotepohjainen liikevaihto kasvoi selvästi edellisvuodesta 14,1 miljoonaan euroon (26,7 % vuoden 2014 liikevaihdosta), mikä ei kuitenkaan riittänyt korvaamaan alentunutta palvelumyyntiä. Wireless-liiketoimintasegmentin tuotemyynti vuonna 2014 syntyi pääosin Suomen viranomaismarkkinoilta ja tuotemyynti kansainvälisille puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille jäi vähäiseksi asiakkaiden olettamaamme hitaammin etenevien hankintapäätösten takia. Wireless-liiketoimintasegmentin koko vuoden 2014 liiketulos parani edellisvuodesta ja oli hieman voitollinen vahvan neljännen vuosineljänneksen ansiosta. Liikevoitto ilman kertaeriä oli samalla tasolla kuin edellisvuonna. Tammikuun 2015 alussa EB osti korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin tarjoavan SafeMove-liiketoiminnan, joka vahvistaa Wireless-liiketoimintasegmentin kilpailukykyä tietoturvallisten viestintäratkaisujen tarjoajana puolustus-, turvallisuus- ja muille viranomaismarkkinoille.

19.2.2015 julkistamansa uusittujen strategisten linjaustensa mukaisesti, sekä Automotive- että Wireless-liiketoimintasegmentin markkinat tarjoavat EB:lle hyviä kasvumahdollisuuksia lähivuosina. Molemmissa liiketoimintasegmenteissä tavoitteenamme on kasvattaa liikevaihtoa ja jatkaa hyvää kannattavuuskehitystä vuosina 2015 - 2017. Vuonna 2015 tavoitteenamme on kasvattaa EB:n liikevaihtoa ja liikevoittoa edellisvuodesta.

EB:n hallitus on 18.2.2015 hyväksynyt suunnitelman Elektrobit Oyj:n osittaisjakautumisesta ja Wireless-liiketoimintasegmentin listaamisesta pörssiin Bittium Oyj nimisenä yhtiönä. Mikäli alustavasti 11.6.2015 pidettäväksi suunniteltu ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy suunnitelman, jakautuminen astuu voimaan 30.6.2015. Automotive-liiketoiminta jäisi nykyiseen yhtiöön, jonka listaus Nasdaq Helsingissä jatkuu ennallaan.  Osittaisjakautumisen suunnitelmista ja päivitetyistä strategista linjauksista on kerrottu tarkemmin 19.2.2015 julkistetussa pörssitiedotteessa.

VUODEN 2015 NÄKYMÄT

Vuonna 2015 EB odottaa liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan edellisvuodesta (liikevaihto 224,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 16,8 miljoonaa euroa, 2014). Liikevaihdon odotetaan kasvavan nopeammin kuin edellisvuonna (liikevaihdon kasvu 12,5 %, 2014).  

Automotive-liiketoimintasegmentissä odotetaan kysynnän EB:n tuotekehityspalveluille ja ohjelmistotuotteille jatkuvan hyvänä. Liikevaihdon kasvunopeuden odotetaan olevan lähes edellisvuoden tasolla (liikevaihdon kasvu 24,0 % 2014) ja liikevoiton odotetaan olevan vähintään samalla tasolla kuin edellisvuonna (liikevoitto 16,0 miljoonaa euroa 2014).

Wireless-liiketoimintasegmentissä kysynnän EB:n tuotekehityspalveluille ja tuotteille odotetaan kehittyvän myönteisesti etenkin viranomaismarkkinoilla ja muissa langatonta liitettävyyttä vaativissa sovelluksissa. Liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan edellisvuodesta (liikevaihto 53,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,0 miljoonaa euroa, 2014).  

Liikevoittoa koskevat ohjaukset eivät sisällä suunnitellusta osittaisjakautumisesta aiheutuvia kertaluonteisia kuluja, jotka ovat jakautumisen toteutuessa yhteensä arviolta noin 2 miljoonaa euroa vuoden 2015 aikana.

Liiketoimintasegmenttien tarkemmat markkinanäkymät esitetään osioissa "Automotive-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät" ja "Wireless-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät".

Näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä kerrotaan tarkemmin osioissa "Riskit ja epävarmuudet" ja "Katsauskauden jälkeiset tapahtumat".

KUTSU LEHDISTÖTILAISUUTEEN

EB järjestää vuoden 2014 tilinpäätöstä ja tänään julkistettua osittaisjakautumissuunnitelmaa koskevan englanninkielisen tiedotustilaisuuden torstaina 19.2.2015 klo 14.00 lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille Helsingissä Ravintola Savoyssa, osoitteessa Eteläesplanadi 14. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse ja esitystä voi seurata samanaikaisesti internetissä WebExin kautta. Tarkemmat ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi osoitteessa www.elektrobit.com/sijoittajat .

ELEKTROBIT OYJ (EB)

Elektrobit (EB) on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden 2014 liikevaihto oli 224,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 16,8 miljoonaa euroa.  Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com

ELEKTROBIT OYJ:N (EB) VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitettävät vuotta 2013 koskevat vertailutiedot sisältävät vain jatkuvat toiminnot.

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-JOULUKUUSSA 2014

EB:n tammi-joulukuun 2014 liikevaihto kasvoi 12,5 prosenttia 224,1 miljoonaan euroon (liikevaihto 199,3 miljoonaa euroa, vuonna 2013). Liikevoitto oli 16,8 miljoonaa euroa sisältäen 1,1 miljoonaa euroa TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyihin liittyviä kertaluonteisia tuottoja ja yhteensä noin 0,6 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat Wireless-liiketoimintasegmentin henkilöstövähennyksistä ja SafeMove-liiketoiminnan hankintaan liittyvistä kuluista (8,1 miljoonaa euroa, vuonna 2013, sisältäen noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä Wireless-liiketoimintasegmentissä). Liikevaihdon ja liikevoiton kasvu olivat pääosin Automotive-liiketoimintasegmentin hyvän kehityksen ansiota.

Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi vuoden 2014 tammi-joulukuussa 24,0 prosenttia 171,4 miljoonaan euroon (138,3 miljoonaa euroa, vuonna 2013). Liikevoitto parani selvästi edellisvuodesta ja oli 16,0 miljoonaa euroa (8,5 miljoonaa euroa, vuonna 2013). Kysyntä EB:n ohjelmistotuotteille ja tuotekehityspalveluille jatkui hyvänä, mukaan lukien yhteisyritys e.solutions GmbH. Liikevoiton kasvuun vaikuttivat tuotekehityspalveluiden liikevaihdon kasvu ja hyvin toteutuneet projektit, ohjelmistolisenssimyynnin kasvu ja alemmat tuotekehityskulut.

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto vuoden 2014 tammi-joulukuussa laski 13,4 prosenttia 53,0 miljoonaan euroon (61,2 miljoonaa euroa, vuonna 2013). Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihdosta oli 14,1 miljoonaa euroa (6,9 miljoonaa euroa vuonna 2013), joka syntyi pääosin taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun järjestelmän tuotetoimituksista Suomen Puolustusvoimille ja lisäksi viranomaiskäyttöön tarkoitettujen tuotteiden toimituksista ulkomaalaisille asiakkaille. Wireless-liiketoimintasegmentin liikevoitto vuoden 2014 tammi-joulukuussa oli 1,0 miljoonaa euroa sisältäen 1,1 miljoonaa euroa TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyihin liittyviä kertaluonteisia tuottoja ja yhteensä noin 0,6 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat Wireless-liiketoimintasegmentin henkilöstövähennyksistä ja SafeMove-liiketoiminnan hankintaan liittyvistä kuluista (liiketappio -0,5 miljoonaa euroa, vuonna 2013, sisältäen noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä). Liikevaihdon aleneminen edellisvuodesta ja tavoiteltua heikompi liiketulos johtuivat langattoman tietoliikenteen verkkolaitteiden ja muiden tuotekehityspalveluiden kysynnän laskusta, jota kasvanut tuotemyynti ei riittänyt täysin korvaamaan.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, MEUR 1-12 2014

12 kk
1-12 2013

12 kk
JATKUVAT TOIMINNOT    
  Liikevaihto 224,1 199,3
  Liikevoitto / -tappio 16,8 8,1
  Rahoitustuotot ja -kulut -1,3 -0,9
  Tulos ennen veroja 15,5 7,2
KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA 12,3 6,7
KAUDEN TULOS LOPETETUISTA TOIMINNOISTA 0,2 24,3
KAUDEN TULOS 12,5 30,9
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 12,9 30,9
     
Kauden tuloksen jakautuminen    
  Emoyhtiön omistajille 12,5 30,9
  Määräysvallattomille omistajille    
Kauden laajan tuloksen jakautuminen    
  Emoyhtiön omistajille 12,9 30,9
  Määräysvallattomille omistajille    
     
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR 0,093 0,051
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 10,5 miljoonaa euroa (34,7 miljoonaa euroa, vuonna 2013).
 • Nettokassavirta oli 0,3 miljoonaa euroa (28,7 miljoonaa euroa, vuonna 2013, sisältäen Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynnistä aiheutuneen kertaluonteisen noin 28 miljoonan euron nettokassavirtavaikutuksen ja joulukuussa jaetun 14,3 miljoonan euron määräisen pääoman palautuksen).
 • Omavaraisuusaste oli 62,3 % (65,1 %, 31.12.2013).
 • Nettovelkaantumisaste oli -37,4 % (-46,1 %, 31.12.2013).

VERTAILU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

Konsernin liikevaihto ja liiketulos, MEUR

  4Q 14 3Q 14 2Q 14 1Q 14 4Q 13
Liikevaihto 67,8 52,5 52,2 51,7 59,5
Liikevoitto /-tappio 7,2 4,6 3,1 1,9 5,7
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä 7,8 3,5 3,1 1,9 5,7
Tulos ennen veroja 6,5 4,2 2,8 1,9 5,5
Katsauskauden tulos 6,4 2,6 1,8 1,7 5,0

Kertaluonteiset erät ovat tuottoja ja kuluja, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan tai joita esiintyy vain harvoin. Tällaisia eriä ovat muun muassa omaisuuden myyntivoitot tai -tappiot, olennaiset omaisuusarvojen muutokset, kuten arvonalennukset tai arvonalennusten peruutukset, olennaiset toiminnan uudelleenorganisointiin liittyvät kulut tai muut johdon kertaluontoisena pitämät olennaiset erät. Kertaluonteisen erän olennaisuutta arvioidessa otetaan huomioon erän euromääräinen suuruus, ja omaisuuserien arvonmuutoksen yhteydessä sen osuus omaisuuserän kokonaisarvosta.

Wireless-liiketoimintasegmentin vuoden 2014 tulokseen sisältyy seuraavia kertaeriä:

 • 1,1 miljoonaa euroa TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyihin liittyviä kertaluonteisia tuottoja vuoden kolmannella neljänneksellä, ja
 • yhteensä noin 0,6 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat Wireless-liiketoimintasegmentin henkilöstövähennyksistä ja SafeMove-liiketoiminnan hankintaan liittyvistä kuluista vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Liikevaihto ja liiketulos liiketoimintasegmenteittäin sekä muu liiketoiminta, MEUR

  4Q 14 3Q 14 2Q 14 1Q 14 4Q 13
Automotive

Liikevaihto ulkoinen

Liikevaihto toiselle segmentille

Liikevoitto /-tappio
 

51,6

0,0

5,4
 

42,5

0,0

3,5
 

39,8

0,0

4,2
 

37,5

0,0

2,9
 

41,1

0,0

5,4
Wireless

Liikevaihto ulkoinen

Liikevaihto toiselle segmentille

Liikevoitto /-tappio
 

16,1

0,2

2,0
 

10,0

0,1

1,1
 

12,4

0,0

-0,9
 

14,2

0,0

-1,1
 

18,3

0,0

0,3
Muu liiketoiminta

Liikevaihto ulkoinen

Liikevoitto /-tappio
 

 

-0,2
 

 

-0,0
 

 

-0,2
 

 

0,1
 

 

0,0
Konserni yhteensä

Liikevaihto

Liikevoitto /-tappio
 

67,8

7,2
 

52,5

4,6
 

52,2

3,1
 

51,7

1,9
 

59,5

5,7

Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR ja %

  4Q 14

 
3Q 14

 
2Q 14

 
1Q 14

 
4Q 13

 
Aasia 2,1

3,1 %
2,6

5,0 %
1,8

3,5 %
2,5

4,9 %
2,3

3,9 %
Amerikat 10,1

14,9 %
7,6

14,5 %
6,6

12,7 %
7,2

13,8 %
8,0

13,4 %
Eurooppa 55,6

82,0 %
42,3

80,6 %
43,8

83,8 %
42,0

81,3 %
49,2

82,7 %

KATSAUSKAUDEN MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Elektrobit Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008A-, 2008B- ja 2008C-optio-oikeuksilla merkittiin 5.12.2013 - 1.12.2014 välisenä aikana yhteensä 1 392 269 uutta osaketta. Merkintähinta, yhteensä 568 991,65 euroa, kirjattiin yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. Elektrobit Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Elektrobit Oyj:n osakemäärä katsauskauden lopussa oli uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 131.493.144 osaketta.

EB aloitti 30.4.2014 yhteistoimintaneuvottelut Wireless-liiketoimintasegmentissä sopeuttaakseen kustannustasoa tuotekehityspalveluiden heikentyneen lähikuukausien tilauskannan vuoksi. Neuvottelut saatiin päätökseen 15.5. ja yhtiö päätti lomauttaa enintään 90 henkilöä tilapäisesti enintään 90 päivän ajaksi osa- tai kokoaikaisesti. Lomautuksilla tavoiteltiin noin 0,8 miljoonan euron kustannussäästöjä, jotka toteutuivat pääosin vuoden kolmannella neljänneksellä.

Elektrobit Oyj allekirjoitti 2. heinäkuuta 2014 Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa 10,0 miljoonan euron ja Pohjola Pankki Oyj:n kanssa 10,0 miljoonan euron luottolimiittisopimukset. Nämä yleisiin rahoitustarpeisiin tarkoitetut sopimukset ovat voimassa 30.6.2017 saakka ja ne sisältävät tavanomaisia, muun muassa omavaraisuusasteeseen sekä omaisuuden luovutukseen ja panttaamiseen liittyviä kovenantteja. Nämä luottolimiittisopimukset korvaavat 30.6.2014 päättyneet, Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä olleet yhteensä 20,0 miljoonan euron luotto- ja rahoituslimiitit.

Syyskuussa Parrot S.A. peruutti EB:n ja AUDIn yhteisesti omistamaa yhtiötä e.solutions GmbH:ta vastaan huhtikuussa 2014 Pariisin riita-asioita käsittelevässä tuomioistuimessa (Tribunal de Commerce de Paris) nostamansa vahingonkorvauskanteen. Kanteessa Parrot S.A. vaati e.solutions GmbH:lta tulon- ja maineen menetyksestä korvauksena noin 18,4 miljoonaa euroa. e.solutions GmbH:n alustavan oikeudellisen analyysin perusteella kanne oli perusteeton sekä perustelujen että määrän osalta. 

Katsauskauden jälkeen, tammikuussa 2015 EB:n saaman tiedon mukaan Parrot SA on hakenut välimiesmenettelyn aloittamista e.solutions GmbH:ta vastaan Kansainvälisen kauppakamarin kansainvälisessä välitystuomioistuimessa ja vaatii hyvitystä ja/tai vahingonkorvausta tällä hetkellä noin 9,4 miljoonaa euroa autonvalmistusta koskevaan toimitussopimukseen liittyen. e.solutions GmbH:n alustavan oikeudellisen analyysin perusteella kanne on perusteeton sekä perustelujen että määrän osalta. Tämänhetkisen analyysin perusteella välimiesmenettelystä ei seuraa e.solutions GmbH:lle tai EB:lle taloudellista velvoitetta, jolla olisi vaikutusta EB:n liikevoittonäkymään tai taloudelliseen asemaan. On mahdollista, että myöhemmin saatavan tiedon perusteella asiaa joudutaan arvioimaan uudelleen. Pahimmillaan Parrot SA:n kanne voisi johtaa merkittävään negatiiviseen vaikutukseen e.solutions GmbH:n ja EB:n liikevoittoon, kassavirtaan ja taloudelliseen asemaan.

7.12.2014 EB sai päätökseen 6.11.2014 aloittamansa yhteistoimintaneuvottelut Wireless-liiketoimintasegmentin Kajaanin ja Tampereen henkilöstönsä kanssa tehostaakseen toimintaansa Wireless-liiketoimintasegmentissä Suomessa. Yhtiö päätti irtisanoa enintään 19 työntekijää Kajaanin ja Tampereen toimipisteistä. Irtisanomisten vaihtoehtona muutamalle henkilölle tarjottiin uutta työtehtävää Oulusta. Toimenpiteillä tullaan saavuttamaan noin yhden miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt vuoden 2015 alusta alkaen. Säästötoimenpiteistä aiheutuvat noin 0,4 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka rasittivat vuoden 2014 viimeisen vuosineljänneksen tulosta.

TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyyn liittyvät tapahtumat katsauskauden aikana

Heinäkuussa Elektrobit Oyj:n tytäryhtiö Elektrobit Inc. solmi ehdollisen sovintosopimuksen (Sovinto) TerreStar Networks Inc.:n (TSN) saneerausmenettelyn selvitysmiehen kanssa. Selvitysmies jätti Yhdysvaltalaiselle saneerausmenettelyä koskevalle tuomioistuimelle Sovinnon hyväksymistä koskevan hakemuksen 10.7.2014. Sovinnon mukaan, Sovinnon voimaantulon edellytysten täyttyessä, saneeraushallinto oli velvollinen maksamaan EB:lle käteisenä 1 075 000 Yhdysvaltain dollarin määräisen suorituksen (0,8 miljoonaa euroa 10.7.2014 valuuttakurssin mukaan) (Sovintosuoritus) lopullisena korvauksena EB:n TSN:lle esittämistä vaateista ja EB:n ja TerreStar Networksin ja eräiden sen tytäryhtiöiden konkurssipesän välisten riitaisuuksien ratkaisuna.

12.8.2014 Yhdysvaltain aikaa Yhdysvaltain saneerausmenettelyjä käsittelevä tuomioistuin hyväksyi virallisesti EB:n ja TSN:n saneeraushallinnon välisen ehdollisen sovintosopimuksen. 28.8.2014 Yhdysvaltain aikaa EB vastaanotti TSN:ltä käteisenä 1 075 000 Yhdysvaltain dollarin (0,8 miljoonaa euroa 28.8.2014 valuuttakurssin mukaan) määräisen Sovintosuorituksen täysimääräisenä ja lopullisena korvauksena EB:n TSN:lle esittämistä vaateista ja EB:n ja TSN:n saneeraushallinnon välisten riitaisuuksien ratkaisuna. Sovintosuorituksen maksun jälkeen molemminpuoliset vastuuvapautukset ja muut Sovinnon mukaiset ehdot tulivat voimaan, ja EB:n osallistumisen Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaisessa saneerausmenettelyssä katsottiin loppuneen.

Lokakuussa Elektrobit Oyj:n tytäryhtiö Elektrobit Inc. teki sovinnon Yhdysvaltain veroviranomaisen (Internal Revenue Service, IRS) kanssa Elektrobit Inc.:n TerreStar-yhtiöiltä olevista saatavista tehtyjen arvonalentumiskirjausten verokäsittelystä, minkä johdosta Elektrobit Oyj purki jäljellä olevan asiantuntijakuluja varten tehdyn 0,3 miljoonan euron kuluvarauksen. Sovinnon seurauksena Elektrobit Inc. maksoi IRS:lle vuotta 2010 koskevia veroja korkoineen noin 1,4 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (1,1 miljoonaa euroa 8.10.2014 valuuttakurssin mukaan) ja samanaikaisesti haki noin 1,3 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (1,0 miljoonan euron 8.10.2014 valuuttakurssin mukaan) niin sanottua "carryback-veronpalautusta" vuodelta 2011. Veronmaksu ja veronpalautus toteutuivat vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä. 

TerreStar Networks Inc.:in elokuussa Elektrobit Inc.:ille maksama 1 075 000 Yhdysvaltain dollarin määräinen sovintosuoritus (lisätietoa yhtiön 29.8.2014 antamassa pörssitiedotteessa) muodosti lopullisen korvauksen Elektrobit Inc.:n TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyissä esittämistä ja vielä avoinna olevista vaateista. Saadun sovintosuorituksen ja verovalitusprosessin päättymisen myötä EB:n TerreStarin saneerausmenettelyyn liittyvien toimien katsottiin päättyneen ja EB purki jäljellä olevan asiantuntijakuluja varten tehdyn 0,3 miljoonan euron kuluvarauksen. Varauksen purkamisella ja elokuussa saadulla 0,8 miljoonan euron sovintosuorituksella oli yhteensä noin 1,1 miljoonan euron kertaluonteinen positiivinen vaikutus EB:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen liiketulokseen.

LIIKETOIMINTASEGMENTTIEN KEHITYS VUODEN 2014 LOKA-JOULUKUUSSA SEKÄ MARKKINANÄKYMÄT

EB:n raportointi perustuu kahteen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Automotive ja Wireless.

AUTOMOTIVE

Automotive-liiketoimintasegmentissä EB tarjoaa ohjelmistotuotteita, ohjelmistojen tuotekehityspalveluita ja ohjelmistojen suunnittelutyökaluja autonvalmistajille, autoelektroniikkatoimittajille ja muille autoteollisuuden toimittajille. Ohjelmistojamme käytetään autojen sisäisissä, korkeita turvallisuusvaatimuksia täyttävissä järjestelmissä (Car Infrastructure), ajamista avustavissa järjestelmissä (Driver Assistance, DA) sekä viihde- ja viestintäratkaisuissa (Infotainment), kuten navigaatio- ja käyttöliittymäteknologiat (Human Machine Interface, HMI). Yhdistämällä ohjelmistotuotteitaan ja tuotekehityspalvelujaan EB tarjoaa autoteollisuudelle ainutlaatuisia asiakaskohtaisia ratkaisuja. EB:n ohjelmistotuotteita ovat navigaatio-ohjelmisto EB street director, käyttöliittymien suunnitteluohjelmisto EB GUIDE, EB tresos -tuoteperhe auton sisäisiin ohjelmistoihin ja niiden suunnitteluun, ja EB Assist -ohjelmistotuotteet ajamista avustavien järjestelmien suunnitteluun. Näistä tuotteista EB saa lisenssimyyntituloa ja tuotteiden lisäksi toimituksiin sisältyy usein tuotekehityspalveluita asiakaskohtaista ratkaisua varten.

EB:llä ja AUDI AG:n tytäryrityksellä Audi Electronics Venture GmbH:lla (AEV) on yhteisesti omistettu yritys, e.solutions GmbH, joka kehittää viihde- ja viestintäjärjestelmien ohjelmistoja, ja tuottaa järjestelmäsuunnittelu- ja järjestelmäintegraatiopalveluita Volkswagen-konsernin automalleihin. EB myös toimittaa yhteisesti omistetulle yritykselle tuotteita ja tuotekehityspalveluita. EB omistaa e.solutions GmbH:sta 51 % ja AEV 49 %. e.solutions GmbH konsolidoidaan EB-konserniin suhteellista yhdistelytapaa käyttäen.

Automotive-liiketoimintasegmentin kehitys loka-joulukuussa 2014

Vuoden 2014 neljännellä vuosineljänneksellä Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 51,6 miljoonaa euroa (41,1 miljoonaa euroa, 4Q 2013), kasvaen vahvasti 25,5 % edellisvuodesta. Kysyntä EB:n ohjelmistotuotteille ja tuotekehityspalveluille jatkui hyvänä mukaan lukien yhteisyritys e.solutions GmbH. Tuotekehityspalveluista saatava liikevaihto kasvoi laajalti koko segmentissä sen eri liiketoiminta-alueilla. Ohjelmistolisenssien myynnistä saatu liikevaihto kasvoi hieman edellisvuodesta. Liikevoitto oli 5,4 miljoonaa euroa (5,4 miljoonaa euroa, 4Q 2013). Liikevoitto oli samalla tasolla kuin edellisvuonna ja sen kehittymiseen vaikuttivat edellisvuotta korkeammat projekti- ja tuotekehityskulut sekä kiinteitä kuluja lisänneet panostukset tietohallintoon, toimipisteisiin ja henkilöstöön.

Tuotekehitysinvestoinnit neljännellä vuosineljänneksellä olivat 5,0 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa 4Q 2013). Kasvaneet tuotekehitysinvestoinnit kohdistuivat pääosin tulevaisuuden verkottuneiden autojen ja autonomisen ajamiseen vaatimiin tuoteominaisuuksiin ja teknologioihin.

Lokakuussa EB toi markkinoille uuden autojen elektronisiin ohjausyksiköihin (ECU) tarkoitetun turvajärjestelmien käyttöjärjestelmän EB tresos Safety OS Multi-Core:n. Autonvalmistajat tarvitsevat moniydinarkkitehtuuria voidakseen toteuttaa uusia turvallisuusratkaisuja. Pariisin autonäyttelyssä EB ja Nuance esittelivät puheohjauksen ja luonnollista kieltä ymmärtävän (NLU) tekniikan yhdistelmän osana uuden Audi TT Roadsterin Virtual Cockpit -mittaristoa. Sen avulla kuljettaja voi hallita Audi TT:n viihde- ja viestintä- ja navigointiominaisuuksia entistä luonnollisemman vuorovaikutuksen kautta.

Automotive-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät

Kansainvälisen automarkkinan odotetaan kasvavan 2-4% vuonna 2015 saksalaisen Autoteollisuuden liiton (VDA, Verband der Automobileindustrie) sekä Euler Hermesin ennusteiden mukaan. Henkilöautojen kysyntänäkymään liittyy enemmän muutoksia aiheuttavia tekijöitä kuin vuosi sitten, erityisesti öljyn hinnan jyrkän laskun ja maantieteellisten alueiden erilaisen taloudellisen kehityksen osalta. Autonvalmistajat jatkavat investointejaan uusien automallien ohjelmistoihin, ja autoteollisuudessa ohjelmistotuote- ja -palvelumarkkinan ennakoidaan jatkavan kasvua vuonna 2015. EB:n palveluihin ja tuotteisiin kohdistuvan kysynnän ennakoidaan kehittyvän myönteisesti vuositasolla vuoden 2015 aikana Automotive-liiketoimintasegmentissä.

Autojen elektroniikka- ja ohjelmistomarkkinan ennustetaan jatkavan kasvua pitkällä aikajänteellä. Beryllsin "Tulevaisuuden autoelektroniikkateollisuuden rakenne 2025" (Future Industry Structure of Automotive (FAST) Electronics 2025) -tutkimus olettaa autoelektroniikan kasvavan 215 miljardista eurosta vuonna 2012 456 miljardiin euroon vuonna 2025 (CAGR 6 %).

Autoteollisuuden ohjelmistomarkkinoille ja EB:lle mm. seuraavien tekijöiden odotetaan luovan kasvua vuonna 2015 ja sen jälkeen:

 • Suuri osa autojen innovaatioista toteutetaan elektroniikan ja ohjelmistojen avulla. Ohjelmistojen avulla autonvalmistajat voivat myös erottautua kilpailijoistaan mm. seuraavilla alueilla: mukavuus ja turvallisuus, tiedonkulku ja viihde, voimansiirto ja viestintä. Elektroniikkaosien ohjelmistoja ja laitteistoja ollaan osin eriyttämässä toisistaan tavoitteena autojen innovoinnin nopeuttaminen, laadun parantaminen ja kustannusten alentaminen. Nämä markkinatrendit antavat EB:lle ohjelmistotoimittajana mahdollisuuden työskennellä suoraan suurten autovalmistajien kanssa tarjoten heille ohjelmistojen tuotekehityspalveluita, ohjelmistotuotteita ja työkaluja heidän yksilöllisten vaatimusten mukaisesti. EB tarjoaa myös ohjelmistojen integrointipalveluita eri toimittajien tarjoamien ohjelmistosovellusten ja -moduulien yhdistämiseksi.
 • Autonvalmistajat kehittävät modulaarisia, kansainvälisille markkinoille suunnattuja tuotealustoja, mikä parantaa alustojen käytön skaalautuvuutta sekä automallien ja niiden varianttien kasvavan määrän hallintaa. Ohjelmistoalustojen määrä kasvaa, ja niiden tuotekehitysohjelmat tulevat kansainvälisiksi pitäen sisällään tuotteiden lokalisoinnin kaikille alueille.
 • Elektroniikan ja ohjelmistojen kasvava monimutkaisuus lisää työtä tietoturvallisuusvaatimusten täyttävien ohjelmistojen kehittämisessä.
 • EB:n ja Audin yhteisesti omistama yritys e.solutions GmbH kehittää korkealaatuisia viihde- ja viestintäjärjestelmien ohjelmistoratkaisuja Volkswagen-konsernin automalleihin. Ohjelmistokehitys jatkuu ja uusia e.solutionin kehittämiä ohjelmistoja on tulossa toimitusten käynnistysvaiheeseen useisiin Volkswagen-konsernin automalleihin vuoden 2015 aikana.
 • Kuluttajat odottavat internetin ja langattomien laitteiden sisältämiä käyttäjäkokemuksia ja ominaisuuksien runsautta myös autoihin ja tästä syystä viihde- ja viestintäjärjestelmät tulevat yhä yleisemmiksi kaikkien hintaluokkien autoissa. Tämän odotetaan luovan jatkuvaa kysyntää viihde- ja viestintäohjelmistojen kehittämiselle ja ohjelmistojen kehitystyökaluille, kuten EB GUIDE:lle.
 • Liikkuvalla langattomalla yhteydellä varustellusta autosta on tulossa yksi eniten kasvavista internetyhteyden omaavista laitealustoista muiden langattomien kuluttajalaitteiden, kuten tablettien ja älypuhelinten joukossa. Gartner ennustaa, että vuoteen 2016 mennessä USA:n ja Länsi-Euroopan tyyppisillä markkinoilla autojen ostajat pitävät internetin kautta toimivaa dynaamista sisältöä yhtenä avaintekijänä valitessaan edullisemman hintaluokan automerkkiä.
 • Autoon langattomasti verkottuneiden (Connected Car) ratkaisujen ja pilviyhteyksien avulla autoihin on mahdollista tuoda uusia sovelluksia ja parempia toiminnallisuuksia, kuten esimerkiksi oikea-aikaiset liikennetiedot ja karttapäivitykset navigointiin. Kasvava tarve paremmalle mobiililaitteiden ja auton yhdistämiselle näkyy mm. kulutuselektroniikkatuotteita tarjoavien yhtiöiden, kuten Applen "CarPlay" -julkaisussa tai esimerkiksi Googlen ilmoituksessa avoimesta autoteollisuuden allianssista (Open Automotive Alliance). Nämä tekijät lisäävät kysyntää ohjelmistojen integrointipalveluille.
 • Ajamisen automatisointi on yksi toimialan avaintrendi ja merkittävä investointialue. Tuleviin automalleihin ollaan kehittämässä uusia turvallisuutta lisääviä (Active Safety Systems) ja ajamista avustavia (Driver Assistance) toimintoja ja entistä automatisoidumpia ajojärjestelmiä, noudattaen autoteollisuuden toiminnallisen turvallisuuden (functional safety) vaatimuksia.

WIRELESS

Wireless-liiketoimintasegmentissä EB tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia asiakaskohtaisia ratkaisuja puolustus-, turvallisuus- ja muille viranomaismarkkinoille, IoT- markkinoille (Internet of Things) sekä teollisuuden käyttöön. Langattoman tietoliikenteen markkinoille ja muille yrityksille, jotka tarvitsevat langatonta yhteyttä laitteisiinsa, EB tarjoaa tuotekehityspalveluita perustuen uusimpiin langattomiin teknologioihin ja käyttösovelluksiin. Lisäksi EB tarjoaa korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin.

Wireless-liiketoimintasegmentin tuotteita ovat: vaativaan tietoturvallisuus- ja viranomaiskäyttöön tarkoitettu EB Tough Mobile LTE -älypuhelin, taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetut EB Tactical Wireless IP Network -järjestelmä ja EB Tough VoIP -tuotteet sekä EB Tactical LTE Access Point -liityntäratkaisu. EB:n tuotealustoja ovat EB Special Device Platform Android-pohjaisiin päätelaitteisiin ja EB IoT Device Platform langattomilla yhteyksillä ja erilaisilla sensoreilla varustettujen tuotteiden kehittämiseen. EB SafeMove -ohjelmisto mahdollistaa turvalliset ja saumattomat tietoliikenneyhteydet.

Wireless-liiketoimintasegmentin kehitys loka-joulukuussa 2014

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto vuoden 2014 neljännellä vuosineljänneksellä laski 11,3 prosenttia 16,3 miljoonaan euroon (18,4 miljoonaa euroa, 4Q 2013). Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihdosta oli 6,3 miljoonaa euroa (6,9 miljoonaa euroa, 4Q 2013), joka syntyi pääosin taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun järjestelmän tuotetoimituksista Suomen Puolustusvoimille ja lisäksi viranomaiskäyttöön tarkoitettujen tuotteiden toimituksista ulkomaalaisille asiakkaille. Liikevaihdon aleneminen edellisvuodesta johtui pääosin tuotekehityspalveluiden kysynnän laskusta.

Liikevoitto oli 2,0 miljoonaa euroa sisältäen yhteensä noin 0,6 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat Wireless-liiketoimintasegmentin henkilöstövähennyksistä ja SafeMove-liiketoiminnan hankintaan liittyvistä kuluista (liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa, 4Q 2013). Sekä palvelu- että tuotepohjaisen liiketoiminnan kannattavuus parani edellisvuodesta.

7.12.2014 EB sai päätökseen 6.11.2014 aloittamansa yhteistoimintaneuvottelut Wireless-liiketoimintasegmentin Kajaanin ja Tampereen henkilöstönsä kanssa tehostaakseen toimintaansa Wireless-liiketoimintasegmentissä Suomessa. Yhtiö päätti irtisanoa enintään 19 työntekijää Kajaanin ja Tampereen toimipisteistä. Irtisanomisten vaihtoehtona muutamalle henkilölle tarjottiin uutta työtehtävää Oulusta. Toimenpiteillä tullaan saavuttamaan noin yhden miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt vuoden 2015 alusta alkaen. Säästötoimenpiteistä aiheutuvat noin 0,4 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka rasittivat vuoden 2014 viimeisen vuosineljänneksen tulosta.

EB on tuomassa tuotteitaan kansainvälisille puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille ja jatkoi näille markkinoille suunnattuja myynti-, markkinointi- ja tuotekehityspanostuksia neljännen vuosineljänneksen aikana. Asiakkaiden hankintapäätökset etenivät odottamaamme hitaammin ja kansainvälisilta viranomaismarkkinoilta syntynyt tuoteliikevaihto jäi vähäiseksi.

Tuotekehitysinvestoinnit neljännellä vuosineljänneksellä olivat 2,0 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa 4Q 2013). T&K-investointeja lisättiin viranomaiskäyttöön tarkoitettujen tuotteiden ja laitealustojen kehittämiseen.

Marraskuun alussa EB julkisti uuden EB Tough Mobile LTE (Long Term Evolution) -älypuhelimen, joka on suunniteltu ja valmistettu vaativille tietoturvallisuus- ja viranomaismarkkinoille. EB Tough Mobile LTE -älypuhelimessa on erikoiskomponenteilla toteutettu tietoturva-alusta ja siihen sisältyy lukuisia innovatiivisia ominaisuuksia, jotka ovat räätälöity ammattikäyttäjille kuten valtion virastot, viranomaiset ja muut ammattilaiset, joilla on kriittisiä viestintätarpeita.

Marraskuun lopussa EB julkisti monipuolisen ja helposti räätälöitävän EB IoT Device Platform -laitealustan. Alusta tarjoaa asiakkaille uusinta teknologiaa edustavan, kustannusoptimoidun ja nopean tavan laajentaa tuotetarjontaansa IoT-markkinoille. Eri käyttöjärjestelmiä, kuten Android, tukevasta laitealustasta voi kehittää langattomia yhteyksiä ja erilaisia sensoreita käyttäviä laitteita, kuten älykelloja, älykoruja ja hyvinvointirannekkeita. Alustan monipuolisuuden ja suorituskyvyn ansiosta se soveltuu hyvin myös teollisen internetin, kuten esimerkiksi M2M-laitteiden kehittämiseen.

Wireless-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät

Wireless-liiketoimintasegmentissä EB:n asiakkaat toimivat eri toimialoilla, joilla jokaisella on omia toimialakohtaisia kysynnän kehittymistä ohjaavia tekijöitä. Yhteisenä kysyntää lisäävänä tekijänä koko asiakaskunnassa on kasvava tarve yhä nopeammalle ja laadukkaammalle tiedonsiirrolle.

Seuraavien tekijöiden odotetaan luovan kysyntää EB:n tuotteille ja palveluille vuonna 2015 ja siitä eteenpäin:

 • Langattoman tietoliikenteen verkkolaitemarkkinoilla LTE-teknologian yleistyminen luo kysyntää LTE-tukiasemien kehittämiselle. Tälle teknologialle allokoitujen taajuuksien suuri määrä kasvattaa tarvittavien tuotteiden taajuusversioiden määrää ja luo siten kysyntää tuotevarianttien kehittämiselle.
 • LTE-teknologian, älypuhelinten ja älypuhelinsovellusten käyttö lisääntyy viranomaismarkkinoilla, mikä luo kysyntää räätälöidyille laitteille, kuten EB:n tuotealustoihin pohjautuville asiakaskohtaisille erikoisterminaaleille, tableteille ja viestintämoduuleille. Vuonna 2014 julkistamamme EB Tough Mobile -älypuhelin luo pohjaa uusien asiakastilauksien hankkimiselle viranomais- ja turvapuhelinmarkkinassa.
 • EB on pitkäaikaisen älypuhelinten ja matkaviestintäverkkolaitteiden tuotekehityskokemuksensa ansiosta hyvässä asemassa tarjoamaan ratkaisuja, joissa tarvitaan mm. sekä päätelaitteet että verkot kattavaa moniradioteknologioiden ja järjestelmäarkkitehtuurien osaamista.
 • Tietoturvallisten laitteiden kysynnän odotetaan kasvavan lähitulevaisuudessa. EB SafeMove -tuoteperheen tuotteiden odotetaan lisäävän EB:n tuotteiden suorituskykyä ja soveltuvuutta tietoturvallisuusmarkkinoilla.
 • Internet of Things (IoT, asioiden internet) on noussut merkittäväksi kehitysalueeksi monilla toimialoilla. Kysyntää EB:n IoT-tuotealustaan pohjautuville asiakaskohtaisille ratkaisuille luo yritysten kasvava tarve tuoda markkinoille teollisuuden ja kuluttajien käyttöön tarkoitettuja laitteita, kuten erilaisia "Wearables" -laitteita ja ratkaisuja, joilla toteutetaan teollisuuden langattomia sovelluksia ja yhdistetään laitteita Internet-palveluihin tai suoraan muihin laitteisiin.
 • Puolustusmarkkinoilla taktisessa viestinnässä tarvitaan yhä suurempia tietomääriä, mikä luo kysyntää laajakaistaverkoille, kuten EB:n IP-pohjaisille (Internet Protocol) taktisen viestinnän ratkaisuille.

Tietoliikenteen verkkolaitevalmistajien yleiset kustannussäästöpaineet näkyvät edelleen tuotekehityspalveluiden kysynnässä, lähinnä koventuneena hintakilpailuna.  Tästä huolimatta kysynnän EB:n tuotekehityspalveluille odotetaan säilyvän tasaisena vuoden 2015 aikana.

Vuonna 2015 EB jatkaa Suomen Puolustusvoimien johtamisjärjestelmiin liittyvää tuotekehitystä ja tuotteiden ja palveluiden toimituksia, ja odottaa saavansa puolustusmarkkinoille suunnatuille tuotteilleen päänavauskauppoja kansainvälisiltä markkinoilta.

Puolustus-, viranomais- ja kansallisen turvallisuuden markkinat ovat luonteeltaan hitaasti kehittyviä markkinoita. Näille markkinoille ovat ominaista pitkät myyntiajat johtuen pitkistä hankkeiden ja osto-ohjelmien valmisteluajoista kansallisten ministeriöiden ohjauksessa. Valittujen tuotteiden hankinnat ajoittuvat yleensä useille vuosille.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

EB jatkoi tutkimus- ja kehitysinvestointeja Automotive-liiketoimintasegmentissä autoteollisuuden ohjelmistotuotteisiin ja -työkaluihin ja Wireless-liiketoimintasegmentissä puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille suunnattuihin tuotteisiin ja tuotealustoihin.

Vuoden 2014 tammi-joulukuun tutkimus- ja kehitysinvestoinnit olivat 20,1 miljoonaa euroa (18,5 miljoonaa euroa, vuonna 2013) vastaten 9,0 prosenttia liikevaihdosta (9,3 prosenttia, vuonna 2013). Automotive-liiketoimintasegmentin osuus tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista oli 13,2 miljoonaa euroa (14,3 miljoonaa euroa, vuonna 2013) ja Wireless-liiketoimintasegmentin osuus 6,9 miljoonaa euroa (4,2 miljoonaa euroa, vuonna 2013).

Tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista 2,1 miljoonaa euroa aktivoitiin taseeseen (0,0 miljoonaa euroa, vuonna 2013), ja nämä aktivoinnit koskivat Wireless-liiketoimintasegmentissä tehtyjä T&K-investointeja. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen määrä taseessa joulukuun 2014 lopussa oli 12,2 miljoonaa euroa (12,0 miljoonaa euroa, 31.12.2013), josta merkittävä osa liittyy Automotive-liiketoimintasegmentin asiakassopimuksiin, joiden odotetaan kerryttävän autojen toimitusmääriin sidottuja lisenssituloja tulevina vuosina. Poistot aktivoiduista tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista katsauskaudella olivat 1,8 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa, vuonna 2013).

Tutkimus- ja kehitysinvestoinneista, niiden aktivoinneista ja aktivoinneista tehdyistä poistoista aiheutunut kokonaisrasitus EB:n tuloslaskelmaan vuoden 2014 tammi-joulukuussa oli -19,8 miljoonaa euroa (-20,1 miljoonaa euroa vuonna 2013).

VUODEN 2015 NÄKYMÄT

Vuonna 2015 EB odottaa liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan edellisvuodesta (liikevaihto 224,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 16,8 miljoonaa euroa, 2014). Liikevaihdon odotetaan kasvavan nopeammin kuin edellisvuonna (liikevaihdon kasvu 12,5 %, 2014).  

Automotive-liiketoimintasegmentissä odotetaan kysynnän EB:n tuotekehityspalveluille ja ohjelmistotuotteille jatkuvan hyvänä. Liikevaihdon kasvunopeuden odotetaan olevan lähes edellisvuoden tasolla (liikevaihdon kasvu 24,0 % 2014) ja liikevoiton odotetaan olevan vähintään samalla tasolla kuin edellisvuonna (liikevoitto 16,0 miljoonaa euroa 2014).

Wireless-liiketoimintasegmentissä kysynnän EB:n tuotekehityspalveluille ja tuotteille odotetaan kehittyvän myönteisesti etenkin viranomaismarkkinoilla ja muissa langatonta liitettävyyttä vaativissa sovelluksissa. Liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan edellisvuodesta (liikevaihto 53,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,0 miljoonaa euroa, 2014). 

Liikevoittoa koskevat ohjaukset eivät sisällä suunnitellusta osittaisjakautumisesta aiheutuvia kertaluonteisia kuluja, jotka ovat jakautumisen toteutuessa yhteensä arviolta noin 2 miljoonaa euroa vuoden 2015 aikana.

Liiketoimintasegmenttien tarkemmat markkinanäkymät esitetään osioissa "Automotive-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät" ja "Wireless-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät".

Näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä kerrotaan tarkemmin osioissa "Riskit ja epävarmuudet" ja "Katsauskauden jälkeiset tapahtumat".

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

EB on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon.

Syyskuussa 2014 Parrot S.A. peruutti EB:n ja AUDIn yhteisesti omistamaa yhtiötä e.solutions GmbH:ta vastaan huhtikuussa 2014 Pariisin riita-asioita käsittelevässä tuomioistuimessa nostamansa vahingonkorvauskanteen. Kanteessa Parrot S.A. vaati e.solutions GmbH:lta tulon- ja maineen menetyksestä korvauksena noin 18,4 miljoonaa euroa. Katsauskauden jälkeen, tammikuussa 2015 EB:n saaman tiedon mukaan Parrot SA on hakenut välimiesmenettelyn aloittamista e.solutions GmbH:ta vastaan Kansainvälisen kauppakamarin kansainvälisessä välitystuomioistuimessa ja vaatii hyvitystä ja/tai vahingonkorvausta tällä hetkellä noin 9,4 miljoonaa euroa autonvalmistusta koskevaan toimitussopimukseen liittyen. Välimiesmenettelyn paikka on München, Saksa. e.solutions GmbH:n alustavan oikeudellisen analyysin perusteella kanne on perusteeton sekä perustelujen että määrän osalta. Kanne perustuu Parrot SA:n väitteeseen siitä, että e.solutions GmbH olisi rikkonut e.solutions GmbH:n ja Parrot SA:n välistä toimitussopimusta olemalla tilaamatta Parrot SA:n tuotteita e.solutions GmbH:n uutta viihde- ja viestintäjärjestelmän ohjelmistojärjestelmää varten. Parrot SA väittää myös, että e.solutions GmbH:n uusi viihde- ja viestintäjärjestelmän ohjelmistojärjestelmä loukkaa Parrot GmbH:n immateriaalioikeuksia. Tämänhetkisen analyysin perusteella välimiesmenettelystä ei seuraa e.solutions GmbH:lle tai EB:lle taloudellista velvoitetta, jolla olisi vaikutusta EB:n liikevoittonäkymään tai taloudelliseen asemaan. On mahdollista, että myöhemmin saatavan tiedon perusteella asiaa joudutaan arvioimaan uudelleen. Pahimmillaan Parrot SA:n kanne voisi johtaa merkittävään negatiiviseen vaikutukseen e.solutions GmbH:n ja EB:n liikevoittoon, kassavirtaan ja taloudelliseen asemaan. Tietoa Parrot SA:n vahingonkorvauskanteesta ja sen peruuttamisesta sekä Parrot SA:n hakemasta välimiesoikeuden aloittamisesta on esitetty "Katsauskauden merkittävät tapahtumat"-osiossa ja 4.4.2014, 22.9.2014 sekä 9.1.2015 julkaistuissa pörssitiedotteissa.

Markkinariskit

Kuluvalla tilikaudella kansainvälisen talouden epävarmuus voi vaikuttaa EB:n palvelujen, ratkaisuiden ja tuotteiden kysyntään sekä aiheuttaa hinnoittelupaineita. Lyhyellä tähtäimellä se voi vaikuttaa erityisesti henkilöstön käyttöasteeseen, laskutettavuuteen ja keskimääräisiin tuntihintoihin T&K -palvelussa.

EB:n asiakaskunta koostuu pääasiassa yhtiöistä, jotka toimivat auto- ja telekommunikaatioteollisuudessa, sekä puolustus- ja turvallisuusviranomaisista ja heille tuotteita toimittavista yrityksistä, joten EB on altistunut näitä teollisuuden aloja koskeville markkinamuutoksille. Molemmissa EB:n liiketoimintasegmenteissä merkittävä osa kyseessä olevan liiketoimintasegmentin liikevaihdosta kertyy muutamilta asiakkailta. Automotive-liiketoimintasegmentissä merkittävä osa liikevaihdosta on suoraan tai välillisesti sidoksissa Volkswagen-konsernin eri yhtiöiden kanssa toteuttaviin hankkeisiin.  EB:n ja Audi Electronics Venture GmbH:n (AEV) yhteisesti omistama yritys, e.solutions GmbH, kehittää viihde- ja viestintäjärjestelmien ohjelmistoja, ja tuottaa järjestelmäsuunnittelu- ja järjestelmäintegraatiopalveluita Volkswagen-konsernin automalleihin. EB myös toimittaa yhteisesti omistetulle yritykselle tuotteita ja tuotekehityspalveluita. Lisäksi EB toimittaa tuotteita ja tuotekehityspalveluita suoraan tai -autoelektroniikkatoimittajien kautta Volkswagen-konsernin eri yhtiöille. Wireless-liiketoimintasegmentissä merkittävä osa liikevaihdosta kertyy tuotekehityspalveluiden myynnistä eräälle tietoliikennelaitevalmistajalle ja tuotteiden ja tuotekehityspalvelujen myynnistä Suomen puolustusvoimille. Poikkeama ennakoidusta liiketoiminnan kehittymisestä tällaisten asiakaskeskittymien kanssa voisi johtaa merkittäviin poikkeamiin EB:n tulevaisuuden näkymissä sekä liikevaihdon ja liiketuloksen osalta kuluvan tilikauden aikana ja sen jälkeen. EB pyrkii laajentamaan asiakaspohjaansa pidemmällä aikavälillä niin, että riippuvuus yksittäisistä asiakkaista vähenee ja näin ollen yhtiöön tulee vaikuttamaan lähinnä näiden teollisuudenalojen yleinen liiketoimintaympäristö. Tarkempi markkinakatsaus on esitetty osiossa "Liiketoimintasegmenttien kehitys vuoden 2014 loka-joulukuussa sekä markkinanäkymät".

Liiketoimintaan liittyvät riskit

Yhtiön operatiiviseen liiketoimintaan liittyy riskejä pääasiassa seuraavilla osa-alueilla: asiakkaiden tuoteohjelmapäätösten epävarmuus ja heidän valintansa oman kehitystyön ja ostopalvelujen välillä, sekä toisaalta heidän päätöksensä jatkaa, vähentää tai lopettaa nykyisiä tuoteohjelmiaan, suurten asiakasprojektien toteutus ja hallinta, projektiresurssien kasvattaminen ja alasajo, henkilöstön saatavuus työmarkkinoilta erityisesti Saksassa, tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin ja niiden menestyksekäs hyödyntäminen, kilpailutilanne ja mahdolliset markkinoiden viiveet, asiakas- ja alihankintasopimusten oikea-aikainen solmiminen kohtuullisin kaupallisin ehdoin, tuotekehitysprojektien viiveet, aktivoitujen tuotekehitysinvestointien tuotto-odotusten toteutuminen, varastojen arvostusriskit ja suunniteltua suurempia T&K-kustannuksia aiheuttavat tuotekehityksen teknologiariskit. Liikevaihdon kertymiseen liittyvät tavanomaiset ajoitusriskit, sekä nykyisten että uusien tuotteiden ja asiakkaiden osalta. EB:llä on eräitä merkittäviä asiakasprojekteja, joiden jatkuminen ennakoidusta poikkeavasti voisi johtaa myös merkittäviin poikkeamiin tulevaisuuden näkymissä. Lisäksi EB:n tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden myyntiin liittyy tavanomaisia teollisuuden takuu- ja tuotevastuuriskejä.

Tuoteliiketoimintaan liittyviä tyypillisiä riskejä ovat merkittävä riippuvuus toteutuvista tilaus- ja toimitusmääristä, ajoitusriskit ja mahdolliset markkinoiden viiveet. Edellä mainitut tekijät voivat ilmentyä alempina toimitusmäärinä tai korkeampina tuotantokuluina ja sitä kautta alhaisempana tuottona. EB:n tuotteiden tuominen kansainvälisille puolustusmarkkinoille voi kestää ennakoitua pidempään, sillä hankkeet ovat tyypillisesti pitkiä ja osto-ohjelmat valmistellaan kansallisten ministeriöiden ohjauksessa ja käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa. Lisäksi valittujen tuotteiden hankinnat ajoittuvat useille vuosille. EB:n autoteollisuudesta kertyvä liikevaihto syntyy tällä hetkellä pääosin uusiin automalleihin liittyvien ohjelmistojen ja ohjelmistoalustojen kehitystyöstä ja tuotekehitystä tukevien ohjelmistolisenssien myynnistä. EB pyrkii kehittämään liiketoimintamalliaan enemmän ohjelmistotuotteisiin pohjautuvaksi, mikä vähitellen lisää liikevaihdon suoraa riippuvuutta autojen tuotantomääristä lähivuosien aikana. Liikevaihdon suoraa riippuvuutta autojen toimitusmääristä lisää myös se, että EB:n asiakkaat pyrkivät siirtämään tuotekehityskustannuksia autojen toteutuvien toimitusmäärien mukaan maksettaviksi lisenssimaksuiksi alan yleisen sopimuskäytännön mukaisesti. Tällä autoteollisuudessa yleisellä hinnoittelumallilla projektikohtainen liiketulos ja positiivinen kassavirta saavutetaan yleensä vasta autojen valmistusvuosien aikana ja se voi aiheuttaa merkittäviä lisärahoitustarpeita tuotekehitysvaiheeseen. Malli voi kuitenkin tarjota EB:lle myös mahdollisuuden korkeampaan kumulatiiviseen kokonaistuottoon, jos autojen valmistusmäärät toteutuvat suurempina kuin alun perin oletettiin. Tähän vaikuttaa mm. se missä määrin uusiin autoihin valitaan ostohetkellä erilaisia lisäohjelmistotuotteita ja -palveluita, kuten autojen sisäisiä navigointijärjestelmiä.

Eräät EB:n liiketoiminnot toimivat vahvasti patentoiduilla teollisuuden aloilla, jolloin aineettomien oikeuksien hallintaan sisältyy riskejä yhtäältä liittyen EB:n tuotteissa ja palveluissa käytettyjen teknologioiden saatavuuteen kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin ja toisaalta liittyen kykyyn puolustautua EB:n ja kolmansilta osapuolilta lisensioituja teknologioita koskevilta suojattujen immateriaalioikeuksien loukkausväitteiltä. Myös toimialan ulkopuoliset patentinhaltijat toimivat aktiivisemmin hallussaan olevien patenttiensa puolustamiseksi ja kaupallistamiseksi ja tämä osaltaan lisää immateriaalioikeuksien hallintaa liittyviä riskejä. Pahimmillaan suojattujen immateriaalioikeuksien loukkaamisesta johtuvat vaateet voisivat johtaa merkittäviin korvausvastuisiin. Myös EB:tä kohtaan on erään asiakkaan toimesta esitetty sopimusperusteisesti määrältään ja perusteiltaan yksilöimätön korvausvaade. EB:n käytettävissä olevien tietojen perusteella ei vaikuta todennäköiseltä, että vaade johtaisi lyhyellä tähtäimellä merkittävään korvausvastuuseen. On mahdollista, että asiasta myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen.  Lisäksi mahdolliset haasteet tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien globaalissa saatavuudessa voivat vaikuttaa asiakasprojektien etenemiseen ja tuotteiden toimituskykyyn.

Rahoitusriskit

Kansainvälisen talouden epävarmuus voi johtaa maksuviivästyksiin ja lisätä luottotappioiden riskiä ja toisaalta heikentää rahoituksen saatavuutta ja ehtoja. EB rahoittaa toimintansa pääosin operatiivisen liiketoiminnan tulorahoituksella ja saattaa ajoittain hakea lisärahoitusta valituilta rahoituslaitoksilta. Tällä hetkellä EB:llä on Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron ja Pohjola Pankki Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron sitovat luottolimiittisopimukset. Nämä yleisiin rahoitustarpeisiin tarkoitetut sopimukset ovat voimassa 30.6.2017 saakka. Näihin sopimuksiin sisältyy tavanomaisia muun muassa omavaraisuusasteeseen, sekä omaisuuden luovutukseen ja panttaamiseen liittyviä kovenantteja. Ei ole mitään varmuutta siitä, ettei lisärahoitusta tarvita, mikäli EB:n liiketoiminta kehittyisi selvästi odotettua heikommin tai mikäli Automotive-liiketoimintasegmentin asiakassopimukset edellyttäisivät suunniteltua enemmän tuotekehitysvaiheen rahoitusta. Eräiden EB:n liiketoimintojen asiakasriippuvuus voi näkyä erääntyneisiin saataviin liittyvänä, viime kädessä luottotappioriskin, keskittymisenä.

Lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä kuvataan myös hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2014.

TASE JA RAHOITUS

31.12.2014 taseen lukuja on verrattu 31.12.2013 taseeseen (miljoonaa euroa).

  31.12.2014 31.12.2013

 
Pitkäaikaiset varat 48,8 46,1
Lyhytaikaiset varat 118,0 98,2
Varat yhteensä 166,8 144,4
Osakepääoma 12,9 12,9
Muu pääoma 80,5 68,8
Oma pääoma yhteensä 93,4 81,7
Pitkäaikaiset velat 7,6 6,1
Lyhytaikaiset velat 65,8 56,5
Oma pääoma ja velat yhteensä 166,8 144,4

Rahavirrat katsauskaudella:

+ kauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu +27,4 miljoonaa euroa
+/- käyttöpääoman muutos -12,1 miljoonaa euroa
- korot, verot ja saadut osingot -4,7 miljoonaa euroa
= liiketoiminnan rahavirta +10,5 miljoonaa euroa
- investointien rahavirta -9,2 miljoonaa euroa
- rahoituksen rahavirta -1,0 miljoonaa euroa
= kassavarojen muutos +0,3 miljoonaa euroa

Sitoutuneen käyttöpääoman kasvu katsauskauden aikana johtui pääosin korottomien saamisten kasvusta.

Lyhytaikaisissa saamisissa olevat myyntisaamiset ja muut saamiset olivat 72,5 miljoonaa euroa (54,3 miljoonaa euroa 31.12.2013). Lyhytaikaisissa veloissa korottomat ostovelat ja muut velat olivat 61,3 miljoonaa euroa (54,5 miljoonaa euroa 31.12.2013). Poistamaton konserniliikearvo oli katsauskauden lopussa 19,3 miljoonaa euroa (19,3 miljoonaa euroa 31.12.2013).

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 11,4 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 11,3 miljoonaa euroa. Katsauskauden kokonaispoistot olivat 8,7 miljoonaa euroa, sisältäen Automotive-liiketoimintasegmentissä yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja 0,2 miljoonaa euroa.

Korollisten velkojen määrä, mukaan lukien rahoitusleasingvelat, oli katsauskauden päättyessä 8,3 miljoonaa euroa (5,3 miljoonaa euroa 31.12.2013). Tuloslaskelman jatkuvien toimintojen nettorahoituskulut jakaantuivat seuraavasti:

korko- ja osinkotuotot sekä muut rahoitustuotot  0,4 miljoonaa euroa
korkokulut ja muut rahoituskulut -0,4 miljoonaa euroa
valuuttakurssivoitot ja tappiot -1,3 miljoonaa euroa

Katsauskauden päättyessä EB:n omavaraisuusaste oli 62,3 prosenttia (65,1 prosenttia 31.12.2013).

Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 43,3 miljoonaa euroa (43,0 miljoonaa euroa 31.12.2013). EB:llä on Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron ja Pohjola Pankki Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron sitovat luottolimiittisopimukset. Nämä yleisiin rahoitustarpeisiin tarkoitetut sopimukset ovat voimassa 30.6.2017 saakka. Katsauskauden päättyessä näistä limiiteistä oli käytössä 3,0 miljoonaa euroa.

EB:n valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan sovittujen asiakassitoumusten nettokassavirtaa. Nettokassavirta määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella. Katsauskauden lopussa suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 8,0 miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Konsernin emoyhtiössä ja sen tytäryhtiöissä työskenteli vuoden 2014 tammi-joulukuussa keskimäärin 1699 henkilöä, ja lisäksi EB:n ja AUDIn yhteisesti omistamassa yrityksessä e.solutions GmbH:ssa 380 henkilöä. Joulukuun lopussa konsernin emoyhtiössä ja tytäryhtiöissä oli 1804 työntekijää, ja e.solutions GmbH:ssa 431 työntekijää (1648 työntekijää emoyhtiössä ja tytäryhtiöissä ja 321 työntekijää e.solutions GmbH:ssa vuoden 2013 lopussa). Huomattava osa EB:n työntekijöistä on tuotekehitysinsinöörejä.

LIPUTUSILMOITUKSET

12.5.2014 EB vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Juha Hulkon omistus- ja ääniosuus alitti 20 prosentin liputusrajan. Liputusraja alitettiin 12.5.2014.

28.10.2014 EB vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan optio-oikeuksien perusteella tehtyjen osakemerkintöjen johdosta Elektrobit Oyj:n osakkeiden lukumäärä on noussut 28.10.2014 131 407 100 osakkeeseen ja osakkeiden kokonaislukumäärän lisääntymisen johdosta Juha Hulkon omistus- ja ääniosuus alittaa 15 prosentin liputusrajan. Liputusraja alitettiin 28.10.2014. Juha Hulkko omistaa yhteensä 19 701 862 Elektrobit Oyj:n osaketta, mikä vastaa 14,99 prosenttia Elektrobit Oyj:n osakkeista ja äänistä.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

SafeMove-liiketoiminnan hankinta

2.1.2015 Elektrobit Oyj:n tytäryhtiö Elektrobit Technologies Oy osti norjalaiselta Birdstep Technology ASA:lta100 prosenttia sen täysin omistaman suomalaisen tytäryhtiön Birdstep Technology Oy:n osakekannasta ("Kauppa") Birdstep Technology Oy tarjoaa asiakkailleen korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Kauppa vahvisti EB:n Wireless-liiketoimintasegmentin kilpailukykyä tietoturvallisten viestintäratkaisujen tarjoajana puolustus-, turvallisuus- ja muille viranomaismarkkinoille. Birdstep Technology Oy:n (2.1.2015 alkaen SafeMove Oy) vuoden 2013 liikevaihto oli 2,5 miljoonaa euroa ja vuoden 2014 tammi-syyskuun liikevaihto 2,1 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on 19 työntekijää ja sen toimipiste sijaitsee Espoossa. Osakkeiden velaton käteiskauppakauppahinta on 2,0 miljoonaa euroa, jota oikaistaan ostetun yrityksen 31.12.2014 kassavaroihin, velkoihin ja käyttöpääomaan perustuvalla summalla. Kaupalla ei ole merkittävää vaikutusta EB:n taseeseen, tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Yhtiö tullaan raportoimaan osana EB:n Wireless-liiketoimintasegmenttiä vuoden 2015 alusta alkaen.

Parrot SA:n kanne e.solutions GmbH:ta vastaan

Tammikuussa 2015 EB:n saaman tiedon mukaan e.solutions GmbH:n (e.solutions) komponenttitoimittaja, Parrot SA (Parrot), on hakenut välimiesmenettelyn aloittamista e.solutionsia vastaan Kansainvälisen kauppakamarin kansainvälisessä välitystuomioistuimessa ja vaatii hyvitystä ja/tai vahingonkorvausta noin 9,4 miljoonaa euroa autonvalmistusta koskevaan toimitussopimukseen liittyen. Välimiesmenettelyn paikka on München, Saksa.

e.solutionsin alustavan oikeudellisen analyysin perusteella kanne on perusteeton sekä perustelujen että määrän osalta. Kanne perustuu Parrotin väitteeseen siitä, että e.solutions olisi rikkonut e.solutionsin ja Parrotin välistä toimitussopimusta olemalla tilaamatta Parrotin tuotteita e.solutionsin uutta viihde- ja viestintäjärjestelmän ohjelmistojärjestelmää varten. Parrot väittää myös, että e.solutionsin uusi viihde- ja viestintäjärjestelmän ohjelmistojärjestelmä loukkaa Parrotin immateriaalioikeuksia.

Tämänhetkisen analyysin perusteella välimiesmenettelystä ei seuraa e.solutionsille tai EB:lle taloudellista velvoitetta, jolla olisi vaikutusta EB:n liikevoittonäkymään tai taloudelliseen asemaan. On mahdollista, että myöhemmin saatavan tiedon perusteella asiaa joudutaan arvioimaan uudelleen. Pahimmillaan Parrotin kanne voisi johtaa merkittävään negatiiviseen vaikutukseen e.solutionsin ja EB:n liikevoittoon, kassavirtaan ja taloudelliseen asemaan.

Osakemäärän lisäys 2008B- ja 2008C-optio-oikeuksilla

Elektrobit Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008B- ja 2008C-optio-oikeuksilla merkittiin 15.12.2014 - 26.1.2015 välisenä aikana yhteensä 95.366 uutta osaketta. Merkintähinta, 61.719,94 euroa, kirjattiin yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. Osakemerkintöjä vastaava osakemäärän lisäys merkittiin kaupparekisteriin 6.2.2015. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Rekisteröidyt uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 9.2.2015 Elektrobit Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Elektrobit Oyj:n osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 131.588.510 osaketta.

SUUNNITELMA OSITTAISJAKAUTUMISESTA JA UUDEN BITTIUM OYJ:N LISTAAMISESTA

Elektrobitin Oyj:n hallitus on hyväksynyt 18.2.2015 suunnitelman osittaisjakautumisesta ja uuden Bittium Oyj:n listaamisesta pörssiin. Samalla hallitus on päivittänyt liiketoimintasegmenttien strategisia linjauksia ja taloudellisia tavoitteita vuosille 2015 - 2017. Suunnitelman mukaan EB:n Wireless-liiketoimintaan liittyvät varat ja velat siirtyvät jakautumisessa syntyvälle uudelle yhtiölle Bittium Oyj:lle, jonka osakkeet on tarkoitus listata Nasdaq Helsingin pörssilistalle. EB:n Automotive-liiketoiminta jäisi Elektrobit Oyj:öön, jonka pörssilistaus jatkuisi jakautumisen jälkeen. Jakautumisesta päättävä ylimääräinen yhtiökokous on alustavasti suunniteltu pidettävän 11.6.2015 ja jakautumisen suunniteltu voimaantulopäivä on 30.6.2015.  Lisätietoja osittaisjakautumisen suunnitelmasta ja päivitetyistä strategisista linjauksista on esitetty tänään julkaistussa erillisessä pörssitiedotteessa.

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ

Emoyhtiön taseen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 89.790.981,58 euroa, josta tilikauden tulos on -2.448.934,17 euroa.

Hallitus ehdottaa 15.4.2015 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä perjantaina 17.4.2015 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osingon maksupäivä on perjantai 24.4.2015.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA VUOSIKERTOMUS

Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 15.4.2015 klo 13 osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu. Elektrobit Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, on saatavilla yhtiön Internet-sivuilla viimeistään maanantaina 23.3.2015.

Oulu 19.2.2015
Elektrobit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

ELEKTROBIT OYJ (EB) tilinpäätösTIEDOTE 2014
Tilinpäätös on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Tilinpäätöksestä on annettu tarkastuskertomus 18.2.2015.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR)
Jatkuvat toiminnot
  1-12/2014

12 kk
1-12/2013

12 kk
LIIKEVAIHTO   224,1 199,3
Liiketoiminnan muut tuotot   4,7 3,5
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos   0,0 -0,0
Valmistus omaan käyttöön   0,1 0,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö   -16,3 -12,4
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut   -125,6 -113,2
Poistot   -8,7 -9,0
Liiketoiminnan muut kulut   -61,5 -60,0
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)   16,8 8,1
Rahoituskulut (netto)   -1,3 -0,9
TULOS ENNEN VEROJA   15,5 7,2
Tuloverot   -3,3 -0,6
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA   12,3 6,7
Lopetetut toiminnot      
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista   0,2 24,3
KAUDEN TULOS   12,5 30,9
       
Muut laajan tuloksen erät:      
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi      
  Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät   -0,8 0,0
  Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi   0,2  
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi      
  Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot   0,9 -0,0
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä   0,4 -0,0
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ   12,9 30,9
       
Kauden tuloksen jakautuminen      
  Emoyhtiön omistajille   12,5 30,9
  Määräysvallattomille omistajille      
       
Kauden laajan tuloksen jakautuminen      
  Emoyhtiön omistajille   12,9 30,9
  Määräysvallattomille omistajille      
       
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR      
  Laimentamaton   0,094 0,051
  Laimennettu   0,093 0,051
       
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR      
  Laimentamaton   0,002 0,188
  Laimennettu   0,002 0,187
       
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR      
  Laimentamaton   0,096 0,239
  Laimennettu   0,095 0,238
       
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl   130 975 129 528
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, laimennettu, 1000 kpl   131 663 130 092

KONSERNITASE (MEUR)    31.12.2014 31.12.2013
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   10,7 9,7
  Liikearvo   19,3 19,3
  Muut aineettomat hyödykkeet   17,0 15,5
  Muut rahoitusvarat   0,1 0,1
  Laskennalliset verosaamiset   1,7 1,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä   48,8 46,1
Lyhytaikaiset varat      
  Vaihto-omaisuus   2,2 0,8
  Myyntisaamiset ja muut saamiset   72,5 54,3
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut rahoitusvarat   21,0 20,7
  Rahavarat   22,3 22,4
Lyhytaikaiset varat yhteensä   118,0 98,2
VARAT YHTEENSÄ   166,8 144,4
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
  Osakepääoma   12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   25,1 24,5
  Muuntoerot   1,5 0,6
  Kertyneet voittovarat   53,8 43,7
  Määräysvallattomien omistajien osuus      
Oma pääoma yhteensä   93,4 81,7
Pitkäaikaiset velat      
  Laskennalliset verovelat   0,5 0,5
  Eläkevelvoitteet   3,0 2,1
  Varaukset   0,2 0,3
  Korolliset velat   3,8 3,3
Pitkäaikaiset velat yhteensä   7,6 6,1
Lyhytaikaiset velat      
  Ostovelat ja muut velat   58,5 52,2
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat   0,2  
  Varaukset   2,6 2,3
  Lyhytaikaiset korolliset velat   4,5 2,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä   65,8 56,5
Velat yhteensä   73,4 62,6
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   166,8 144,4

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)   1-12/2014

12 kk
1-12/2013

12 kk
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT      
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista   12,3 6,7
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista   0,2 24,3
Suoriteperusteisten erien oikaisu   14,9 -13,3
Käyttöpääoman muutokset   -12,1 18,7
Maksetut korot liiketoiminnasta   -1,3 -1,3
Saadut korot liiketoiminnasta   0,4 0,3
Muut rahoituserät   0,0 0,0
Maksetut välittömät verot   -3,8 -0,7
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA   10,5 34,7
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT      
Liiketoimintojen myynnit vähennettynä hankintahetken rahavaroilla     30,0
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin   -3,6 -4,0
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin   -5,7 -2,0
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti   0,1 0,2
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti     0,0
Luovutustulot muista sijoituksista   0,0  
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA   -9,2 24,4
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT      
Toteutetut osakeoptiot   0,6 0,1
Lainojen nostot   19,4 16,6
Lainojen takaisinmaksut   -16,6 -28,4
Rahoitusleasingvelkojen maksut   -1,8 -3,1
Maksetut osingot ja pääomanpalautus   -2,6 -15,6
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA   -1,0 -30,3
       
RAHAVAROJEN MUUTOS   0,3 28,7
Rahavarat tilikauden alussa   43,0 14,3
Rahavarat tilikauden lopussa   43,3 43,0

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (MEUR)  
A = Osakepääoma
B = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
C = Muuntoerot
D = Kertyneet voittovarat
E = Määräysvallattomien omistajien osuus
F = Oma pääoma yhteensä

  A B C D E F
Oikaistu            
Oma pääoma 31.12.2012 12,9 38,7 0,6 14,3   66,6
  Laatimisperiaatteen muutos (IAS 19)       -0,6   -0,6
Oma pääoma 1.1.2013 oikaistu 12,9 38,7 0,6 13,7   66,0
Laaja tulos            
  Kauden tulos       30,9   30,9
  Muuntoerot     -0,0     -0,0
Kauden laaja tulos yhteensä     -0,0 30,9   30,9
Liiketoimet omistajien kanssa            
  Osingonjako       -1,3   -1,3
  Pääomanpalautus   -14,3       -14,3
  Toteutetut osakeoptiot   0,1       0,1
  Osakepalkitsemisen kustannus       0,2   0,2
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä   -14,2   -1,1   -15,3
Muut erät       0,1   0,1
Oma pääoma 31.12.2013 12,9 24,5 0,6 43,7   81,7

  A B C D E F
Oma pääoma 1.1.2014 12,9 24,5 0,6 43,7   81,7
Laaja tulos            
  Kauden tulos       12,5   12,5
  Etuuspohjaiset nettovelan uudelleen-            
  määrittämisestä johtuvat erät       -0,5   -0,5
  Muuntoerot     0,9     0,9
Kauden laaja tulos yhteensä     0,9 12,0   12,9
Liiketoimet omistajien kanssa            
  Osingonjako       -2,6   -2,6
  Toteutetut osakeoptiot   0,6       0,6
  Osakepalkitsemisen kustannus       0,1   0,1
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä   0,6   -2,5   -2,0
Muut erät       0,7   0,7
Oma pääoma 31.12.2014 12,9 25,1 1,5 53,8   93,4

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LAATIMISPERIAATTEET:

Tilinpäätös on laadittu IFRS-standardien mukaisesti.

SEGMENTTI-INFORMAATIO (MEUR)

TOIMINTASEGMENTIT   1-12/2014

12 kk
1-12/2013

12 kk
Automotive      
  Liikevaihto ulkoinen   171,4 138,2
  Liikevaihto toisille segmenteille   0,0 0,1
  Liikevaihto yhteensä   171,4 138,3
       
  Liikevoitto (-tappio)   16,0 8,5
       
Wireless      
  Liikevaihto ulkoinen   52,7 61,1
  Liikevaihto toisille segmenteille   0,3 0,1
  Liikevaihto yhteensä   53,0 61,2
       
  Liikevoitto (-tappio)   1,0 -0,5
       
MUUT ERÄT      
       
Muut erät      
  Liikevaihto ulkoinen      
  Liikevoitto (-tappio)   -0,2 0,1
       
Eliminoinnit      
  Liikevaihto toisille segmenteille   -0,3 -0,2
  Liikevoitto (-tappio)   0,0 0,0
       
Konserni yhteensä      
  Liikevaihto ulkoinen   224,1 199,3
  Liikevoitto (-tappio)   16,8 8,1
       

Maantieteellisten alueiden liikevaihdot (MEUR)    1-12/2014

12 kk
1-12/2013

12 kk
Liikevaihto      
  Eurooppa   183,6 164,8
  Amerikat   31,5 26,6
  Aasia   9,0 7,9
Liikevaihto yhteensä   224,1 199,3

Liiketoimet lähipiiriin kuuluvien kanssa   1-12/2014

12 kk
1-12/2013

12 kk
Johdon työsuhde-etuudet ja osakkeisiin perustuvat suoritukset yhteensä   1,9 1,2

TULOSLASKELMA NELJÄNNESVUOSILUVUT (MEUR)
Jatkuvat toiminnot
10-12/2014

3 kk
7-9/2014

3 kk
4-6/2014

3 kk
1-3/2014

3 kk
10-12/2013

3 kk
LIIKEVAIHTO 67,8 52,5 52,2 51,7 59,5
Liiketoiminnan muut tuotot 1,8 1,1 1,1 0,6 0,7
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos -0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,0 0,1   0,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -5,8 -1,9 -3,6 -5,1 -6,3
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -34,0 -29,8 -30,5 -31,4 -28,8
Poistot -2,4 -2,1 -2,1 -2,2 -2,4
Liiketoiminnan muut kulut -20,2 -15,2 -14,2 -11,8 -17,0
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 7,2 4,6 3,1 1,9 5,7
Rahoituskulut (netto) -0,7 -0,4 -0,3 0,0 -0,2
TULOS ENNEN VEROJA 6,5 4,2 2,8 1,9 5,5
Tuloverot -0,4 -1,6 -1,0 -0,2 -0,4
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA 6,1 2,6 1,8 1,7 5,0
Lopetetut toiminnot          
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 0,2        
KAUDEN TULOS 6,4 2,6 1,8 1,7 5,0
Kauden muut laajan tuloksen erät -0,1 0,2 0,3 -0,1 -0,1
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 6,3 2,8 2,1 1,6 4,9
           
Kauden tuloksen jakautuminen:          
  Emoyhtiön omistajille 6,4 2,6 1,8 1,7 5,0
  Määräysvallattomille omistajille          
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:          
  Emoyhtiön omistajille 6,3 2,8 2,1 1,6 4,9
  Määräysvallattomille omistajille          

KONSERNITASE (MEUR) 31.12.2014 30.9.2014 30.6.2014 31.3.2014 31.12.2013
VARAT          
Pitkäaikaiset varat          
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 10,7 9,2 9,1 9,3 9,7
  Liikearvo 19,3 19,4 19,4 19,4 19,3
  Muut aineettomat hyödykkeet 17,0 16,8 14,7 14,8 15,5
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  Laskennalliset verosaamiset 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä 48,8 47,1 44,9 45,1 46,1
Lyhytaikaiset varat          
  Vaihto-omaisuus 2,2 1,5 1,0 0,9 0,8
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 72,5 60,9 71,6 55,3 54,3
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat          
  muut rahoitusvarat 21,0 20,9 20,9 20,8 20,7
  Rahavarat 22,3 19,8 10,0 21,8 22,4
Lyhytaikaiset varat yhteensä 118,0 103,1 103,5 98,8 98,2
VARAT YHTEENSÄ 166,8 150,2 148,4 144,0 144,4
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT          
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma          
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 25,1 24,9 24,9 24,8 24,5
  Muuntoerot 1,5 1,0 0,8 0,5 0,6
  Kertyneet voittovarat 53,8 47,0 44,7 45,4 43,7
  Määräysvallattomien omistajien osuus          
Oma pääoma yhteensä 93,4 85,9 83,3 83,7 81,7
Pitkäaikaiset velat          
  Laskennalliset verovelat 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
  Eläkevelvoitteet 3,0 2,2 2,1 2,1 2,1
  Varaukset 0,2 0,2 0,3 0,5 0,3
  Korolliset velat 3,8 3,0 2,9 3,0 3,3
Pitkäaikaiset velat yhteensä 7,6 5,9 5,8 6,1 6,1
Lyhytaikaiset velat          
  Ostovelat ja muut velat 58,5 51,2 45,4 43,5 52,2
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti          
  kirjattavat rahoitusvelat 0,2 0,4   0,0    
  Varaukset 2,6 2,5 3,0 2,3 2,3
  Lyhytaikaiset korolliset velat 4,5 4,3 10,9 8,3 2,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä 65,8 58,3 59,3 54,1 56,5
Velat yhteensä 73,4 64,3 65,1 60,3 62,6
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 166,8 150,2 148,4 144,0 144,4

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA NELJÄNNESVUOSILUVUT 10-12/2014

3 kk
7-9/2014

3 kk
4-6/2014

3 kk
1-3/2014

3 kk
10-12/2013

3 kk
  Liiketoiminnan nettorahavirta 5,4 20,5 -9,7 -5,7 26,0
  Investointien nettorahavirta -2,6 -3,9 -1,7 -1,0 -0,3
  Rahoituksen nettorahavirta -0,2 -6,7 -0,3 6,2 -26,5
  Rahavarojen muutos 2,5 9,8 -11,6 -0,5 -0,9

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT   1-12/2014

12 kk
1-12/2013

12 kk
TULOSLASKELMA (MEUR)      
Liikevaihto   224,1 199,3
Liikevoitto (-tappio)   16,8 8,1
  Liikevoitto (-tappio), % liikevaihdosta   7,5 4,1
Kauden tulos ennen veroja   15,5 7,2
  Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta   6,9 3,6
Kauden tulos   12,3 6,7
KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT      
Korolliset nettovelat (MEUR)   -35,0 -37,7
Nettovelkaantumisaste (net gearing) -%   -37,4 -46,1
Omavaraisuusaste, %   62,3 65,1
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (MEUR)   11,4 7,9
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella, emoyhtiö ja tytäryhtiöt   1699 1627
Henkilöstön määrä kauden lopussa, emoyhtiö ja tytäryhtiöt   1804 1648
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella, yhteisyritykset   380 300
Henkilöstön määrä kauden lopussa, yhteisyritykset   431 321

OSAKKEIDEN OSAKEANTIOIKAISTU LUKUMÄÄRÄ  (1 000 kpl)   31.12.2014 31.12.2013
Kauden lopussa   131 493 130 101
Keskimäärin kauden aikana   130 975 129 528
Keskimäärin kauden aikana, optio-oikeuksilla laimennettu lukumäärä   131 663 130 092
       

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (EUR)
  1-12/2014

12 kk
1-12/2013

12 kk
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR      
  Laimentamaton   0,094 0,051
  Laimennettu   0,093 0,051
       
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR      
  Laimentamaton   0,002 0,188
  Laimennettu   0,002 0,187
       
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR      
  Laimentamaton   0,096 0,239
  Laimennettu   0,095 0,238
       
Oma pääoma *) / osake   0,71 0,63
       
  *) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma      

PÖRSSIKURSSIT (EUR)   1-12/2014

12 kk
1-12/2013

12 kk
Ylin kurssi   3,83 2,90
Alin kurssi   2,30 0,64
Keskikurssi   2,85 1,55
Päätöskurssi   3,36 2,66
       
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR)   441,8 346,1
Osakkeiden vaihto, (MEUR)   188,0 72,0
Osakkeiden vaihto, (1 000 kpl)   66 019 46 483
Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden lukumäärästä, %   50,4 35,9

VASTUUSITOUMUKSET (MEUR)   31.12.2014 31.12.2013
OMASTA VELASTA      
Yrityskiinnitykset   1,0 18,0
Takaukset   6,4 14,6
Vuokravastuut      
  Seuraavana vuonna erääntyvät   7,2 7,6
  Myöhemmin erääntyvät   13,0 17,6
Sopimusvastuut      
  Seuraavana vuonna erääntyvät   2,1 1,0
  Myöhemmin erääntyvät   0,7 0,6
       
Sitoumukset, joiden vakuudeksi pantit on annettu      
ovat yhteismäärältään   2,6 2,5
       
VALUUTTAJOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT (MEUR)   31.12.2014 31.12.2013
Termiinit      
  Käypä arvo   -0,1 0,1
  Kohde-etuuden arvo   3,0 6,0
       
Ostetut valuuttaoptiot      
  Käypä arvo   0,0 0,0
  Kohde-etuuden arvo   5,0 2,5
       
Myydyt valuuttaoptiot      
Käypä arvo   -0,1 -0,0
Kohde-etuuden arvo   10,0 5,0