Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2015

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - Elektrobit Oyj:n (EB) hallitus on hyväksynyt suunnitelman yhtiön osittaisjakautumisesta, aikoo listata uuden Bittium Oyj:n pörssiin ja on päivittänyt liiketoimintasegmenttien strategisia linjauksia

Helmikuu 19, 2015

Elektrobit Oyj:n (EB) hallitus on hyväksynyt suunnitelman yhtiön osittaisjakautumisesta, aikoo listata uuden Bittium Oyj:n pörssiin ja on päivittänyt liiketoimintasegmenttien strategisia linjauksia


Pörssitiedote

Julkaisuvapaa 19. helmikuuta 2015 kello 8.01

Tätä tiedotetta ei saa julkistaa, jakaa tai toimittaa Australiaan, Kanadaan tai Japaniin.

 

Elektrobit Oyj:n (EB) hallitus on hyväksynyt suunnitelman yhtiön osittaisjakautumisesta, aikoo listata uuden Bittium Oyj:n pörssiin ja on päivittänyt liiketoimintasegmenttien strategisia linjauksia

 • Elektrobit Oyj:n (EB) hallitus on 18.2.2015 hyväksynyt yhtiön osittaisjakautumista koskevan jakautumissuunnitelman
 • Samalla hallitus on päivittänyt liiketoimintasegmenttien strategisia linjauksia ja taloudellisia tavoitteita vuosille 2015 - 2017
 • Suunnitelman mukaan EB:n Wireless-liiketoimintaan liittyvät varat ja velat siirtyvät jakautumisessa syntyvälle uudelle yhtiölle Bittium Oyj:lle ("Bittium"), jonka osakkeet on tarkoitus listata Nasdaq Helsingin pörssilistalle
 • EB:n Automotive-liiketoiminta jäisi Elektrobit Oyj:öön, jonka pörssilistaus jatkuisi jakautumisen jälkeen
 • Jakautumisesta päättävä ylimääräinen yhtiökokous on alustavasti suunniteltu pidettävän 11.6.2015 ja jakautumisen suunniteltu voimaantulopäivä on 30.6.2015
 • EB:n hallituksen jäsenet Jorma Halonen, Juha Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen, toimitusjohtaja Jukka Harju ja suurimpiin osakkeenomistajiin lukeutuvat Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Kai Hilden ja Eero Halonen, jotka edustavat yhteensä noin 48,4 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä (Euroclear Finland Oy:n pitämän arvo-osuusjärjestelmän mukaan 17.2.2015), ovat alustavasti ilmoittaneet suhtautuvansa myönteisesti järjestelyyn. 
Jakautumisen tausta ja perusteet

Elektrobit-konsernin liiketoiminta on usean vuoden ajan jaettu kahteen erillisinä liiketoimintasegmentteinä johdettuun tulosyksikköön, jotka ovat Automotive ja Wireless. Näillä liiketoimintasegmenteillä on erilliset strategiat, omat tuotteet ja erilliset asiakaskunnat. Niiden välillä on ollut taloudelliselta merkitykseltään vain hyvin vähän yhteistä liiketoimintaa tai yhteisiä asiakasprojekteja ja käytännössä liiketoimintasegmentit ovat toisistaan riippumattomia. Liiketoimintasegmenttien kehitysvaiheet ovat erilaiset. Automotive-liiketoimintasegmentissä EB on kasvuvaiheessa oleva autoteollisuuden johtava ohjelmistotoimittaja ja Wireless-liiketoimintasegmenttiä rakennetaan pitkän aikavälin kannattavaan kasvuun. Automotive-liiketoimintasegmentin operatiivinen johto sijaitsee Saksassa ja Wireless-liiketoimintasegmentin operatiivinen johto Suomessa. Osittaisjakautuminen selkeyttäisi edelleen näiden erillisten segmenttien johtamista ja hallintoa. Elektrobit-konsernin nykyinen yhtiörakenne vastaa liiketoimintasegmenttejä ja kumpikin segmentti muodostaa oman alakonserninsa.

Sijoittajien näkökulmasta jakautuminen mahdollistaisi sijoitusten kohdistamisen sijoittajaa nimenomaisesti kiinnostavaan yhden toimialan yhtiöön. Jakautumisella tavoitellaan myös parempaa pitkän aikavälin arvonnousupotentiaalia osakkeenomistajille, suurempaa osakkeiden likviditeettiä sekä mahdollisuutta hajauttaa riskit kahteen erilliseen yhtiöön. Samalla esimerkiksi mahdollisten yritysjärjestelyihin liittyvien osakevaihtojen välineenä voitaisiin käyttää samalle toimialalle keskittyneen yhtiön osaketta, jonka markkina-arvo määräytyy julkisessa kaupankäynnissä. Näin jakautuminen tarjoaisi kullekin liiketoiminnalle nykyistä joustavammat mahdollisuudet oman liiketoimintastrategian toteuttamiseen ja lisäisi yhtiöiden houkuttelevuutta kumppanina mahdollisissa strategiaa tukevissa yritysjärjestelyissä. Jakautuminen tarjoaisi mahdollisuuden kehittää eri toimialoilla toimivien segmenttien omia brändejä erillisten yhtiöiden tarpeiden mukaisesti. Lisäksi jakautuminen saattaa parantaa liiketoimintasegmenttien rahoitusmahdollisuuksia ja kehittämismahdollisuuksia sekä selkeyttää ja yksinkertaistaa hallintomalleja. Mahdollisten osakkeen arvonkehitystä tukevien henkilöstön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttaminen olisi jakautumisen jälkeen tehokkaampaa.

Molempien yhtiöiden liiketoiminta jatkuu ennallaan, joten suunniteltu jakautuminen ei vaikuttaisi välittömästi asiakkaiden asemaan. Kummallakin liiketoimintasegmentillä on oma asiakaskuntansa, ja EB uskoo, että pitkällä aikavälillä erilliset yhtiöt pystyvät aiempaa paremmin keskittymään omiin vahvuuksiinsa ja siten myös kehittämään asiakkailleen yhä parempia tuotteita ja parantamaan omaa kilpailukykyään. Elektrobit-konsernin tase on vahva, mikä edesauttaa jakautumisen toteuttamista molempien liiketoimintasegmenttien tarpeiden mukaisesti. Jakautumisen toteutuessa sekä EB:n että siitä erotettavan Bittiumin taseet antavat hyvän pohjan yhtiöiden toiminnalle ja kehittämiselle.

EB jakautumisen jälkeen ja Automotive-liiketoimintaa koskevat strategiset linjaukset

Jakautumissuunnitelman mukaan EB jatkaisi nykyistä Automotive-liiketoimintaansa, jossa yhtiö keskittyy ohjelmistoihin ja tarjoaa ohjelmistotuotteita ja tuotekehityspalveluita autonvalmistajille, autoelektroniikkatoimittajille ja muille autoteollisuuden toimittajille. Automotive-liiketoimintasegmentin raportoitu liikevaihto oli 171,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 16,0 miljoonaa euroa vuonna 2014. Yhtiön 19.2.2015 julkistama tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 sisältää tarkempia tietoja Automotive-liiketoimintasegmentin toiminnasta ja taloudellisesta asemasta.

EB:n hallitus on 18.2.2015 päivittänyt Automotive-liiketoimintasegmentin strategisia linjauksia markkinoiden kehitystrendien ja omien suunnitelmiensa mukaisesti.

Kansainvälisen automarkkinan odotetaan kasvavan 2-4% vuonna 2015 saksalaisen Autoteollisuuden liiton (VDA, Verband der Automobileindustrie) sekä Euler Hermesin ennusteiden mukaan. Henkilöautojen kysyntänäkymään liittyy enemmän muutoksia aiheuttavia tekijöitä kuin vuosi sitten, erityisesti öljyn hinnan jyrkän laskun ja maantieteellisten alueiden erilaisen taloudellisen kehityksen osalta. Autonvalmistajat jatkavat kuitenkin investointeja autojen ohjelmistoihin uusien automallien osalta ja ohjelmistotuotteiden ja -palvelujen markkinan arvioidaan kasvavan vuonna 2015. Beryllsin "Tulevaisuuden autoelektroniikkateollisuuden rakenne 2025" (Future Industry Structure of Automotive (FAST) Electronics 2025) -tutkimus olettaa autoelektroniikan kasvavan 215 miljardista eurosta vuonna 2012 456 miljardiin euroon vuonna 2025 (CAGR 6%).

Autoteollisuuden ohjelmistomarkkinoille ja EB:lle muun muassa seuraavien tekijöiden odotetaan luovan kasvua lähivuosina:

 • Suuri osa autojen innovaatioista toteutetaan elektroniikan ja ohjelmistojen avulla.
 • Autonvalmistajat kehittävät modulaarisia, kansainvälisille markkinoille suunnattuja tuotealustoja, mikä parantaa alustojen käytön skaalautuvuutta sekä kykyä hallita automallien ja niiden varianttien kasvavaa määrää.
 • Kuluttajat odottavat internetin ja langattomien laitteiden sisältämiä käyttäjäkokemuksia ja ominaisuuksien runsautta myös autoihin ja tästä syystä viihde- ja viestintäjärjestelmät tulevat yhä yleisemmiksi kaikkien hintaluokkien autoissa.
 • Liikkuvalla langattomalla yhteydellä varustellusta autosta on tulossa yksi eniten kasvavista internetyhteyden omaavista laitealustoista muiden langattomien kuluttajalaitteiden, kuten tablettien ja älypuhelinten joukossa.
 • Autoon langattomasti verkottuneiden (Connected Car) ratkaisujen ja pilviyhteyksien avulla autoihin on mahdollista tuoda uusia sovelluksia ja parempia toiminnallisuuksia, kuten esimerkiksi oikea-aikaiset liikennetiedot ja karttapäivitykset navigointiin.
 • EB:n ja Audin yhteisesti omistama yritys e.solutions GmbH jatkaa korkealaatuisten viihde- ja viestintäjärjestelmien ohjelmistojen kehittämistä Volkswagen-konsernin automalleihin ja e.solutionin kehittämiä ohjelmistoja otetaan käyttöön useissa uusissa automalleissa.
 • Ajamisen automatisointi on yksi toimialan avaintrendeistä ja merkittävä investointialue, jonka myötä tuleviin automalleihin ollaan kehittämässä uusia turvallisuutta lisääviä (Active Safety Systems) ja ajamista avustavia (Driver Assistance) toimintoja noudattaen autoteollisuuden toiminnallisen turvallisuuden (functional safety) vaatimuksia.
 • Elektroniikan ja ohjelmistojen kasvava monimutkaisuus lisää työtä tietoturvallisuusvaatimusten täyttävien ohjelmistojen kehittämisessä.

Markkinat ovat laajentumassa autojen sisäisistä ohjelmistoista ja niiden kehitystyökaluista ratkaisuihin, joilla autot verkottuvat niiden ulkopuolella sijaitseviin järjestelmiin ja palveluihin. Autojen verkottuminen mahdollistaa muun muassa entistä automaattisemmin ohjautuvien autojen kehittämisen ja uusien lisäarvoa tuovien palvelujen tarjoamisen autojen käyttäjille ja autoihin liittyvien toimialojen yrityksille.

Automotive-liiketoimintasegmentissä EB keskittyy autojen sisäisiin ohjelmistoihin ja pyrkii laajentamaan tarjontaansa autojen verkottumisessa ympäristöönsä käytettäviin ohjelmistoihin ja niiden avulla tuotettaviin palvelusovelluksiin. Asiakkailleen EB tarjoaa T&K-palveluiden ja omien ohjelmistotuotteiden lisäksi asiakaskohtaisia ratkaisuja, joissa hyödynnetään tuotealustoja ja teknologia- ja integrointiosaamista. Automaattisesti ohjautuvat autot ovat esimerkki uusista sovelluksista, joiden toteuttamiseksi tarvittavia teknologioita ja tuoteratkaisuja EB pyrkii tuomaan markkinoille. EB kehittää tuotteita ja asiakaskohtaisia ratkaisuja myös yhteistyössä muiden, täydentäviä ratkaisuja tarjoavien yritysten kanssa.  Yhteistyötä rakennetaan myös EB:n Wireless-liiketoimintasegmentin kanssa lähinnä autoon verkottuvien ratkaisujen osalta ja jakautumisen toteutuessa yhteistyön rakentaminen tulisi jatkumaan Bittiumin kanssa.

EB:n tärkeimpiä asiakkaita ovat johtavat autonvalmistajat ja autojen elektroniikkaosien toimittajat. EB pyrkii laajentamaan asiakaskuntaansa myös yrityksiin, jotka tarjoavat autoihin liittyviä ohjelmistopohjaisia palveluita. EB jatkaa kohdennettuja T&K-panostuksia omiin tuotteisiinsa ja tuotealustoihinsa. Tulevien vuosien aikana EB pyrkii vähitellen kehittämään liiketoimintamalliaan enemmän ohjelmistotuotteisiin ja verkottuneisiin palveluihin pohjautuvaksi, mikä tulee hieman lisäämään liikevaihdon suoraa riippuvuutta autojen tuotantomääristä. Asiakaskohtaisten tuotekehityspalveluiden osuus liikevaihdosta tulee kuitenkin säilymään merkittävänä, koska autojen ohjelmistot tyypillisesti räätälöidään kunkin asiakkaan ja automallin vaatimusten mukaisesti. Vuonna 2014 EB:n ohjelmistoja sisältävien autojen toimitusmääriin ja muiden myytyjen ohjelmistolisenssien määriin perustuvan liikevaihdon (volyymipohjaisen liikevaihdon) osuus segmentin liikevaihdosta oli noin 25 %. Osassa hankkeita asiakaskohtaisen tuotekehityksen kuluja ei voida laskuttaa ainakaan täysimääräisinä tuotekehityksen aikana, vaan niitä sisällytetään autojen toteutuvien tuotantomäärien mukaan maksettaviin lisenssimaksuihin.  EB kehittää kumppanuuksia ja kartoittaa yritysjärjestelymahdollisuuksia, jotka vahvistavat yrityksen kilpailukykyä ja lisäävät markkinamahdollisuuksia.

EB:n Automotive-liiketoimintasegmentin taloudelliset tavoitteet ja kuluvan vuoden ohjaus

EB:n Automotive-liiketoimintasegmentin taloudellisena tavoitteena vuosien 2015-2017 aikana on kasvattaa liikevaihtoa keskimäärin noin 15-20% vuosittain ja saavuttaa liikevoittoa vuosittain keskimäärin 8-10% liikevaihdosta.

19.2.2015 yhtiön tilinpäätöstiedotteessa julkistettu Automotive-liiketoimintasegmenttiä koskeva vuoden 2015 ohjaus kuuluu: Automotive-liiketoimintasegmentissä odotetaan kysynnän yhtiön tuotekehityspalveluille ja ohjelmistotuotteille jatkuvan hyvänä. Liikevaihdon kasvunopeuden odotetaan olevan lähes edellisvuoden tasolla (liikevaihdon kasvu 24,0 % 2014) ja liikevoiton odotetaan olevan vähintään samalla tasolla kuin edellisvuonna (liikevoitto 16,0 miljoonaa euroa 2014).

Liikevoittoa koskeva ohjaus ei sisällä suunnitellusta osittaisjakautumisesta aiheutuvia kertaluonteisia kuluja, jotka ovat jakautumisen toteutuessa yhteensä arviolta noin 2 miljoonaa euroa vuoden 2015 aikana.

Bittium Oyj ja Wireless-liiketoimintaa koskevat strategiset linjaukset

Jakautumissuunnitelman mukaan EB:n Wireless-liiketoimintasegmentti erotetaan jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä perustettavaan Bittium-nimiseen julkiseen osakeyhtiöön, jonka osakkeet samalla haetaan listattavaksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Bittium tarjoaa langattoman teknologian käyttöön perustuvia tuotteita, tuotealustoja, tuotekehityspalveluita ja räätälöityjä ratkaisuja useilla eri toimialoilla toimiville yrityksille ja viranomaisille.  Wireless-liiketoimintasegmentin raportoitu liikevaihto oli 53,0 miljoonaa euroa ja liiketulos 1,0 miljoonaa euroa vuonna 2014. Vuoden 2014 liiketulos ilman kertaluontoisia eriä oli 0,5 miljoonaa euroa. EB:n tänään julkistama tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 sisältää tarkempia tietoja Wireless-liiketoimintasegmentin toiminnasta ja taloudellisesta asemasta.

EB:n hallitus on 18.2.2015 päivittänyt Wireless-liiketoimintasegmentin (tuleva Bittium) strategisia linjauksia markkinoiden kehitystrendien ja omien suunnitelmiensa mukaisesti.

Bittiumin tarjonta asiakkailleen ja kilpailukyky pohjautuvat keskeisesti radioteknologian, sulautettujen ohjelmistojen, elektroniikan sekä tuoteintegroinnin laaja-alaiseen ja vahvaan osaamiseen. Tämä osaaminen on tulosta pitkäaikaisesta syvällisestä yhteistyöstä maailman johtavien matkapuhelinteknologiayhtiöiden ja Suomen puolustusvoimien kanssa sekä jo 1980-luvulla aloitetusta radioteknologian tutkimuksesta koskien muun muassa hajaspektri- ja ohjelmistoradio-teknologioita.

Bittium tarjoaa tuotekehityspalveluita ja räätälöityjä ratkaisuja langattoman tietoliikenteen markkinoille sekä muille yrityksille, jotka tarvitsevat langatonta yhteyttä laitteisiinsa. Tuotteita, tuotealustoihinsa perustuvia asiakaskohtaisia tuotteita ja tuotekehityspalveluita, Bittium tarjoaa puolustus-, turvallisuus- ja muille viranomaismarkkinoille sekä teollisuuden käyttöön. Tuotteiden valmistamiseen käytetään valmistuskumppaneita.

Langattoman teknologian nopea kehitys jatkuu. Julkisille matkapuhelinverkoille osoitetaan lisää radiotaajuuksia ja taajuuksien käyttö vaihtelee maakohtaisesti. Dataliikenne matkapuhelinverkoissa jatkaa edelleen nopeaa kasvuaan, mikä lisää tarvetta verkon solukokojen pienentämiselle ja pienitehoisille tukiasemille. Nämä tekijät luovat osaltaan kysyntää matkapuhelinverkkolaitteiden suunnittelupalveluille. Lisäksi matkapuhelinverkon käyttö teolliseen internetiin lisää langattomien ratkaisujen tarvetta teollisuusasiakkailla. Langaton liitettävyys koskee niin ihmisiä kuin koneita ja asioita.

Puolustus-, turvallisuus- ja muut viranomaiset tarvitsevat kasvavaa tiedonsiirtokapasiteettia ja toiminnoiltaan ja kustannuksiltaan aikaisempaa tehokkaampia viestintäratkaisuja. Nykyaikaiset ja kaupallisesti edulliset matkapuhelinteknologiat tarjoavat mahdollisuuden kehittää tehokkaita ja kustannuksiltaan kilpailukykyisiä ratkaisuja näihin viranomaisten tarpeisiin. Samalla viestintälaitteille asetetaan kasvavia tietoturvallisuusvaatimuksia, mikä yhdessä kehittyvien teknisten ratkaisumahdollisuuksien kanssa luo kasvavaa kysyntää ja liiketoimintamahdollisuuksia näitä ratkaisuja toimittaville yrityksille. Puolustus-, viranomais- ja kansallisen turvallisuuden markkinat ovat luonteeltaan hitaasti kehittyviä markkinoita. Näille markkinoille ovat ominaisia pitkät myyntiajat, mikä johtuu pitkistä hankkeiden ja osto-ohjelmien valmisteluajoista kansallisten ministeriöiden ohjauksessa. Valittujen tuotteiden hankinnat ajoittuvat yleensä useille vuosille.

Kysynnän Bittiumin tuotekehityspalveluille langattoman tietoliikenteen ja teollisuuden markkinoilla odotetaan jatkuvan lähivuosina kokonaisuudessaan melko vakaana. Liikevaihdon kasvua haetaan keskeisesti omista tuotteista ja tuotealustoista, joita Bittium on tuomassa kansainvälisille puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille. Bittium jatkaa näille markkinoille suunnattuja tuotekehitys- ja markkinointipanostuksia. Puolustuskäyttöön Bittium tarjoaa tiedonsiirtokapasiteetiltaan edistyksellisiä IP-pohjaisia taktisen viestinnän liikuteltavia järjestelmiä (EB Tactical Wireless IP Network, EB Tough Voip, EB Tactical LTE access point, EB Tough Mobile). Turvallisuus- ja muuhun viranomaiskäyttöön Bittium tarjoaa heidän käyttöönsä varattuja LTE-taajuuksia tukevaa EB Tough Mobile -puhelinta ja siihen liittyviä tietoturvaratkaisuja, jossa yhdistyvät moderni matkapuhelinteknologia, kestävyys ja korkeat tietoturvavaatimukset. Puhelimen pohjalta voidaan myös kehittää asiakaskohtaisia tuotteita kuten satelliittipuhelimia. Ihmisten päälle puettaviin laitteisiin ja teollisuuden tarpeisiin Bittium tarjoaa EB IoT (Internet of Things) Device Platform -alustaansa pohjautuvia langattoman liitettävyyden ratkaisuja.

EB:n Wireless-liiketoimintasegmentin taloudelliset tavoitteet ja kuluvan vuoden ohjaus

EB:n Wireless-liiketoimintasegmentin tavoitteena on, että omiin tuotteisiin ja tuotealustoihin perustuvan liikevaihdon osuus koko liikevaihdosta vuonna 2017 on selvästi suurempi kuin vuonna 2014, jolloin tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 26,7 %.

Wireless-liiketoimintasegmentissä tavoitteena vuosien 2015 - 2017 aikana on kasvattaa liikevaihtoa vähintään 10 % vuosittain ja saavuttaa liikevoittotaso 10 % liikevaihdosta viimeistään vuonna 2017.

19.2.2015 EB:n tilinpäätöstiedotteessa julkistettu EB:n Wireless-liiketoimintasegmenttiä koskeva vuoden 2015 ohjaus kuuluu: Wireless-liiketoimintasegmentissä kysynnän EB:n tuotekehityspalveluille ja tuotteille odotetaan kehittyvän myönteisesti etenkin viranomaismarkkinoilla ja muissa langatonta liitettävyyttä vaativissa sovelluksissa. Liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan edellisvuodesta (liikevaihto 53,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,0 miljoonaa euroa, 2014). 

Liikevoittoa koskeva ohjaus ei sisällä suunnitellusta osittaisjakautumisesta aiheutuvia kertaluonteisia kuluja, jotka ovat jakautumisen toteutuessa yhteensä arviolta noin 2 miljoonaa euroa vuoden 2015 aikana.

Jakautumisen toteuttaminen

Jakautumisen voimaantulon edellytyksenä on, että EB:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy jakautumisen ja jakautumisen täytäntöönpano rekisteröidään kaupparekisteriin osakeyhtiölain mukaisen velkojien kuulemismenettelyn jälkeen. Jakautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 30.6.2015. Bittium Oyj:n osakkeet on tarkoitus hakea julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla siten, että kaupankäynti Bittiumin osakkeilla alkaisi mahdollisimman pian jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen. EB:n hallituksen jäsenet Jorma Halonen, Juha Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen, toimitusjohtaja Jukka Harju ja suurimpiin osakkeenomistajiin lukeutuvat Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Kai Hilden ja Eero Halonen, jotka edustavat yhteensä noin 48,4 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat alustavasti ilmoittaneet suhtautuvansa myönteisesti järjestelyyn.

Tämän tiedotteen liitteenä oleva jakautumissuunnitelma sisältää EB:n hallituksen ehdotukset alustavasti 11.6.2015 suunnitelluksi pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle muun muassa Bittiumin yhtiöjärjestyksestä, sen hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valintamenettelystä, jakautumisvastikkeesta EB:n osakkeenomistajille sekä EB:n varojen ja velkojen jakamisesta Bittiumille sekä Elektrobit Oyj:n yhtiöjärjestyksen kotipaikan vaihtamisesta Oulusta Helsinkiin.

Osittaisjakautuminen toteutettaisiin siten, että EB:n osakkeenomistajien osakeomistus säilyisi muuttumattomana EB:ssä. Jakautumissuunnitelman mukaan jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintihetkellä EB:n osakkeenomistajat saisivat jakautumisvastikkeena yhden uuden Bittiumin osakkeen jokaista omistamaansa EB:n osaketta kohden. Jakautumisvastikkeen saaminen ei edellytä osakkeenomistajalta toimenpiteitä. Yhtiön liikkeeseen laskemat ja jakautumisen voimaantulohetkellä voimassa olevat optio-oikeudet oikeuttaisivat jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen vain jäljelle jäävän EB:n osakkeisiin, ja irtautuvan Wireless-liiketoiminnan arvo hyvitettäisiin alentamalla optioiden perusteella merkittävien osakkeiden merkintähintaa siten kuin jakautumissuunnitelmassa on tarkemmin kuvattu.

Jakautumisen vaikutus EB:n ja syntyvän Bittiumin erillistaseisiin määrittyy jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivän tilanteen mukaan. Jakautumissuunnitelman mukaisia EB:n varojen ja velkojen jakamisen vaikutuksia EB:n ja Bittiumin taseisiin on kuvattu jakautumissuunnitelmassa ja sen liitteessä.

EB:n Konserniverokeskukselta saama ennakkotieto vahvistaa EB:n näkemyksen siitä, että suunniteltu osittaisjakautuminen on EB:lle ja sen osakkeenomistajille Suomessa verotuksellisesti neutraali. Yhtiö ei ole selvittänyt mahdollisia osakkeenomistajien verotukseen liittyviä vaikutuksia Suomen ulkopuolella.

Jakautumiseen liittyvät tarkemmat tiedot, mukaan lukien yksityiskohtaisemmat tiedot EB:stä ja Bittiumista ja niiden taloudellisesta asemasta, esitetään jakautumisesitteessä, joka julkistetaan arviolta kesäkuun alussa 2015.

Pohjola Pankki Oyj toimii Elektrobitin Oyj:n taloudellisena neuvonantajana ja jakautumisen pääjärjestäjänä ja Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Elektrobitin oikeudellisena neuvonantajana.

Kutsu lehdistötilaisuuteen

EB järjestää osittaisjakautumissuunnitelmaa ja tänään julkistettua vuoden 2014 tilinpäätöstä koskevan englanninkielisen tiedotustilaisuuden torstaina 19.2.2015 klo 14.00 lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille Helsingissä Ravintola Savoyssa, osoitteessa Eteläesplanadi 14. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse ja esitystä voi seurata samanaikaisesti internetissä WebExin kautta. Tarkemmat ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi osoitteessa www.elektrobit.com/sijoittajat .

 

Oulussa, 19. helmikuuta 2015

 

Elektrobit Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja:

 

Jukka Harju

Toimitusjohtaja

Puh. +358 40 344 5466

 

Liite:

Jakautumissuunnitelma 18.2.2015

 

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Tärkeimmät tiedotusvälineet

 

Elektrobit Oyj (EB)

EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden 2014 liikevaihto oli 224,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 16,8 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com

 

Tärkeä huomautus

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi lainvastaista.

Elektrobit Oyj:n tai Bittium Oyj:n arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä aiota rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ("Arvopaperilaki") mukaisesti, tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun Yhdysvalloille kuuluvan alueen arvopaperimarkkinoiden valvontaviranomaisen toimivallan alueella, eikä niitä saa tarjota, myydä, lainata tai muuten siirtää Yhdysvalloissa, paitsi Arvopaperilain ja soveltuvien osavaltioiden arvopaperilakien rekisteröintivaatimusten sisältämän poikkeuksen mukaisesti tai silloin kun nämä rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevia lausumia ovat esimerkiksi kaikki muut kuin historiallisia tosiasioita sisältävät lausumat tässä tiedotteessa ja niitä edeltävät, seuraavat tai sisältävät sanat "kohdistaa", "uskoo", "odottaa", "tähtää", "aikoo", "saattaa", "ennakoi", "olisi", "voisi" tai samankaltaiset ilmaisut tai niiden vastakohdat, mukaan lukien lausumat jotka koskevat jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. Tulevaisuutta koskevat lausumat ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä koska ne koskevat tapahtumia ja ovat riippuvaisia olosuhteista jotka saattavat toteutua tai olla toteutumatta tulevaisuudessa. Tällaiset lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin ja arvioihin, jotka saattavat poiketa olennaisesti (ja olla merkittävässä määrin negatiivisempia kuin) tässä tiedotteessa esitettyihin tai viitattuihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyvät oletukset ja arviot.

Tätä tiedotetta ei saa julkistaa, jakaa tai toimittaa Australiaan, Kanadaan tai Japaniin.

Pohjola Pankki Oyj toimii yksinomaan Elektrobit Oyj:n puolesta jakautumisen yhteydessä. Pohjola Pankki Oyj ei pidä ketään muuta henkilöä (riippumatta siitä onko hän tämän tiedotteen vastaanottaja vai ei) asiakkaanaan yritysjärjestelyn yhteydessä eikä se ole vastuussa asiakassuojan järjestämisestä tai jakautumiseen tai muuhun tässä tiedotteessa mainittuun järjestelyyn liittyvästä neuvonnasta kenellekään muulle kuin Elektrobit Oyj:lle.