Strategia

Bittiumin liiketoiminta jakautuu kolmeen liiketoimintasegmenttiin: Medical, Defense & Security ja Engineering Services.

Yleiskatsaus

(päivitetty 30.10.2023)

Bittiumin keskeisinä tavoitteina ovat keskimäärin yli 10 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu ja 10 prosentin liikevoittotaso. Yhtiö julkaisee tänään päivitetyn strategiansa, joka mahdollistaa sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Päivitetty strategia tulee keskittymään seuraavalle kahden vuoden ajanjaksolle, vuosille 2024 ja 2025.

Yhtiön päivitetyssä strategiassa on kolme keskeistä painopistettä. Ensimmäinen näistä on muutos tuotekehitysorganisaatiosta asiakaslähtöiseen kasvuhakuiseen toimintamalliin segmenttiorganisaatioidensa kautta. Toiseksi yhtiö keskittyy vahvasti nykyisiin tuotteisiinsa ja niiden markkinaosuuksien kasvattamiseen. Kehitystyö painottuu pääosin näiden tuotteiden kilpailukyvyn ja tuotannollisuuden edelleen parantamiseen. Kolmanneksi yhtiö hakee tehokkuuden lisäämistä omissa toimintatavoissaan ja on keventänyt kustannusrakennettaan merkittävästi, minkä odotetaan parantavan yhtiön kannattavuutta ja kassavirtaa merkittävästi.

Bittiumin kolme liiketoimintasegmenttiä ovat biosignaalien mittaamiseen ja etämonitorointiin keskittyvä Medical, puolustus- ja viranomaismarkkinoille tuotteita ja palveluita tarjoava Defense & Security ja tuotekehityspalveluja sekä langattomia sulautettuja ratkaisuja tarjoava Engineering Services. Yllä mainitut kolme painopistealuetta tulevat olemaan kaikkien liiketoimintasegmenttien pääpainopistealueita seuraavan kahden vuoden strategiakauden aikana.

Bittium aloitti vuoden 2022 alussa toimintansa kehittämisen kohti itsenäisempiä liiketoimintoja. Yhtiön kaikissa liiketoiminnoissa tarvittava teknologiaosaaminen on samankaltaista, mutta liiketoimintojen asiakkaat ja markkinadynamiikka ovat hyvin erilaisia. Liiketoimintojen vahvempi itsenäistäminen vahvistaa Bittiumin kykyä palvella asiakkaitaan asiakaslähtöisemmin sekä parantaa kunkin liiketoiminnan päätöksenteon nopeutta vahvistaen yhtiön asemaa kussakin markkinassa. Se myös nopeuttaa liiketoimintojen reagoimiskykyä ympäröiviin markkinatilanteisiin mahdollistaen yhä kasvavan lisäarvon tuottamisen asiakkaille.

Aiemmin yhteisesti keskitetyt konsernitoiminnot ovat nyt myös suurelta osin jaettu yhtiön kolmeen liiketoimintasegmenttiin vastaten kunkin segmentin tarpeita parhaiten. Tämä on oleellinen muutos itsenäisempien liiketoimintojen toiminnan optimoimiseksi.

Yhtiön kahdessa liiketoimintasegmentissä, Defense & Securityssä ja Medicalissa on vuosien 2016 ja 2023 välisenä aikana investoitu voimakkaasti omien tuotteiden kehitykseen, mikä on ylläpitänyt yhtiön korkeaa, keskimäärin noin 20 miljoonan euron vuotuista tuotekehitysinvestointitasoa vastaten keskimäärin noin 25 prosenttia yhtiön vuotuisesta liikevaihdosta. Näissä molemmissa tuotepainotteisissa liiketoimintasegmenteissä uusien tuotteiden kehityshankkeet on saatu päätökseen ja on siirrytty kaupalliseen vaiheeseen. Seuraavien kahden vuoden aikana näissä segmenteissä tullaan tuotekehityksen osalta keskittymään olemassa olevien tuotteiden laadun jatkuvaan parantamiseen ja ominaisuuksien kehittämiseen. Tuotteiden jatkuva parantaminen on molemmissa liiketoimintasegmenteissä kilpailukyvyn elinehto. Lisäksi yhtiö tulee jatkossa hyödyntämään tuotekehityksessään kehitysyhteistyötä muiden yritysten kanssa.

Aiemmassa tuotekehityspainotteisessa toimintamallissa yhtiön kustannusrakenne on ollut kehityshankkeiden takia mittava. Päivitetyn strategian mukaisesti yhtiö tulee keskittymään kustannusrakenteensa merkittävään keventämiseen. Tätä tukee myös yhtiössä tänä syksynä käydyt muutosneuvottelut, jotka johtivat 61 henkilön irtisanomiseen ja 8 henkilön lomauttamiseen toistaiseksi.  Yhtiö on aloittanut lisäksi muita toimenpiteitä toimintansa tehostamiseksi ja tähän mennessä identifioitujen ja osittain jo tehtyjen toimenpiteiden vuotuiset säästövaikutukset ovat arviolta noin 6 miljoonaa euroa, jotka yhtiö arvioi saavuttavansa vuoden 2024 aikana täysimääräisesti.

”Bittiumilla on erinomaiset tuotteet ja palvelut, sekä ainutlaatuista osaamista. Yhtiön asiakkaat ovat johtavia toimijoita kukin omalla alallaan. Lisäksi tulevaisuuden kasvua tukevat maailmanlaajuiset suuret megatrendit, kuten geopoliittinen epävakaus, teknologian jatkuva kehittyminen, digitalisaatio ja väestön ikääntyminen. Tänään julkistetulla seuraavan kahden vuoden ajanjaksolle keskittyvällä strategialla tavoitteenamme on kääntää yhtiön kannattavan kasvun polulle,” sanoo Bittium Oyj:n toimitusjohtaja Johan Westermarck.

Bittiumin tavoitteena on aloittaa uuteen rakenteeseen pohjautuva segmenttiraportointi viimeistään vuoden 2024 alusta. Tästä yhtiö tulee tiedottamaan tarkemmin myöhemmin tänä vuonna.

Medical-liiketoimintasegmentti

Medical-liiketoimintasegmentti koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta, jotka ovat sydämen sähköisen toiminnan (EKG) mittaaminen ja analysointi, aivojen sähköisen toiminnan (EEG) mittaaminen ja analysointi sekä kotona tehtävä uniapnean mittaaminen ja analysointi.  Liiketoiminnassa panostetaan erityisesti nykyisten tuotteiden kilpailukyvyn ja tuotettavuuden edelleen parantamiseen sekä toimintojen tehokkuuteen.

Terveydenhuollon teknologiamarkkinoilla on käynnissä merkittävä muutos potilaiden hoidossa erityisesti sairaaloiden ulkopuolella. Sairauksien ja terveysongelmien ennaltaehkäisyyn panostetaan varhaisdiagnostiikan avulla yhä enemmän, ja potilaiden kotiuttamista tavoitellaan yhä aikaisemmassa vaiheessa sairaala- ja hoitopäivien vähentämiseksi. Nämä lisäävät merkittävästi tehokkuutta terveydenhuollon prosesseihin ja alentavat kustannuksia sekä parantavat hoitokokemusta. Sekä terveysongelmien ennaltaehkäisyn että varhaisen kotiuttamisen edellytyksenä on tarkan seurannan ja mittauksen mahdollistaminen kotiolosuhteissa etämonitoroinnin avulla.

Medical-liiketoimintasegmentin tarjonta keskittyy etämonitoroinnin ratkaisuihin. Bittiumilla on vahva ja todistettu maailmanluokan biosignaalin käsittelyn teknologiaosaaminen. Tulevina vuosina yhtiö tulee panostamaan tuoteliiketoiminnassaan myös toistuvan liikevaihdon määrän kasvattamiseen, niin ohjelmistojen kuin eri moni- ja kertakäyttötuotteiden avulla. Medical-liiketoiminnassa tullaan keskittymään yhteistyöhön olemassa olevien kansainvälisten avainasiakkaiden kanssa markkinaosuuksien kasvattamiseen yhdessä sekä uusien asiakkuuksien avaamiseen.

Defense & Security -liiketoimintasegmentti

Defense & Security -liiketoimintasegmentti koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta, jotka ovat puolustusteollisuuden tuotteet (Defense Products), puolustusteollisuuden tuotekehityspalvelut (Defense Services) ja tietoturvalliset tuotteet ja palvelut (Security). Bittiumin liiketoiminta koostuu puolustusmarkkinoille suunnatuista taktisen viestinnän ratkaisuista sekä viranomaisille ja ammattikäyttäjämarkkinoille suunnatuista korkean tietoturvan viestintäratkaisuista.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on lisännyt eri maiden puolustusbudjetteja ja kasvattanut valtioiden kiinnostusta modernisoida taktisen viestinnän järjestelmiään. Taktisessa tiedonsiirrossa valtioiden puolustusvoimat ja muut viranomaistahot tarvitsevat verkkoja, joissa yhä enemmän liikkuvat verkon käyttäjät voivat siirtää luotettavasti ja tietoturvallisesti yhä suurempia datamääriä. Suomen Nato-jäsenyydellä uskotaan myös olevan positiivinen vaikutus Bittiumin puolustus- ja viranomaistuotteiden kysyntään erityisesti Nato-maissa. Bittiumilla on ylivoimainen aaltomuotolaatu ja turvallinen langaton teknologia integroituna sotilas- ja viranomaiskäyttöön tarkoitettuihin laitteistoihin ja ohjelmistoihin.

Yhtiö on kuluneiden vuosien aikana tehnyt merkittäviä investointeja tuoteportfolion laajentamiseen. Tuotteet ja järjestelmät ovat nyt sekä kattavuudeltaan että teknisiltä ominaisuuksiltaan kansainvälisesti erittäin kilpailukykyisellä tasolla. Jatkossa yhtiö keskittyy olemassa olevien tuotteiden kilpailukyvyn jatkuvaan parantamiseen ja ominaisuuksien kehittämiseen varmistaakseen kilpailukyvyn säilymisen. Yhtiö tulee panostamaan voimakkaasti avainasiakkuuksiin sekä kansainväliseen myyntiin ja markkinointiin tavoitellakseen uusia asiakkuuksia. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa merkittävästi kansainvälistä tuoteliiketoimintaa sekä saavuttaa kansainvälisesti merkittävä asema taktisen viestinnän ja korkean tietoturvan viestintäratkaisujen tuottajana.

Engineering Services -liiketoimintasegmentti

Engineering Services -liiketoimintasegmentissä Bittium tarjoaa asiakkailleen tuotekehityspalveluita sekä langattoman liitettävyyden ratkaisuja innovatiivisten tuotteiden kehittämiseksi tietoturvallisessa ja kehittyvässä langattomassa ympäristössä. Yhtiön on fokusoinut tuotekehityspalvelutarjontaansa radioteknologian ja sulautettujen laitteiden ympärille. Bittiumilla on maailmanluokan osaaminen langattomissa teknologioissa sekä tuotteiden kokonaisvaltaisessa kehittämisessä.

Langattomassa tietoliikenteessä investoinnit uusien ominaisuuksien kehittämiseen jatkuvat, ja ohjelmistokehityksen merkitys 5G-verkkojen kehityksessä vahvistuu. Digitalisaation myötä tietoturvallinen IoT (Internet of Things) on merkittävä kehitysalue lähes kaikilla toimialoilla, missä kysyntää luo yritysten kasvava tarve digitalisoida toimintaansa, kerätä tietoa langattomasti ja siirtää tieto internetiin ja pilvipalveluihin sekä valvoa ja ohjata laitteita ja järjestelmiä etänä. Myös länsimaisten yritysten tavoite siirtää suunnittelun ja valmistuksen painopistettä enenevässä määrin mm. Eurooppaan luo lisää kysyntää tuotekehityspalveluita ja langattoman liitettävyyden ratkaisuja tarjoaville yrityksille.

Tulevina vuosina Bittium jatkaa kansainvälisen asiakaspohjan kasvattamiseen erityisesti Telecom- ja Industry IoT -markkinasegmenteissä. Yhtiö tulee myös panostamaan kumppanuuksien kehittämiseen nykyisten asiakkaidensa kanssa.

Pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet

Pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet

(Ennallaan, päivitetty 30.10.2023)

Bittium tavoittelee keskimäärin yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua ja 10 prosentin liikevoittotasoa.