Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa

Hyvä hallintotapa ja eettiset toimintatavat ovat Bittiumin kaiken toiminnan perusta.

Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa

Painopistealue #3

Hyvä hallintotapa ja eettiset toimintatavat ovat Bittiumin kaiken toiminnan perusta. Yhtiön edustamat liiketoiminta-alueet ovat tiukan sääntelyn alaisia. Luottamus on yksi Bittiumin arvoista ja DNA:n kulmakivi. Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että kunnioitamme asiakassuhteidemme luottamuksellisuutta. Bittium haluaa olla laajalle kumppani- ja sidosryhmäverkostolle taho, jonka kanssa vuoropuhelu on helppoa ja ratkaisukeskeistä.

Vastuullinen yrityskansalaisuus tarkoittaa Bittiumille vastuullisten liiketoimintakäytäntöjen vahvistamista koko arvoketjussa ja positiivisten vaikutusten luomista yhteiskuntaan sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Bittium on luotettava paikallinen kumppani ja työllistäjä, joka käy aktiivista ja avointa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa, toimii yhtenäisten toimintaperiaatteiden mukaisesti, luo lisäarvoa osakkeenomistajille ja etsii kestävää kehitystä edistäviä toimintatapoja ja ratkaisuja. Bittium kehittää sidosryhmäsuhteitaan oikeudenmukaisesti ja vastuullisesti ja pyrkii läpinäkyvyyteen kaikessa viestinnässään.

Vuoden 2023 aikana Bittium osallistui useisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin, joista merkittävin oli Business Finlandin rahoittama veturihanke Seamless and Secure Connectivity (saumaton ja tietoturvallinen liitettävyys). Bittiumin johtama nelivuotinen hanke kestää vuoteen 2026 saakka. Sen tavoitteena on mahdollistaa erilaisilla toiminta-alueilla päästä-päähän ulottuvien yhteyksien luotettavat, tietoturvalliset ja häiriösietoiset liitettävyysarkkitehtuurit ja tuotteet, mukaan lukien tuotteiden ja ratkaisujen elinkaaripalvelut. 

Bittium on ollut vuodesta 2023 lähtien Euroopan Unionin EUREKA-viitekehykseen kuuluvan ITEA:n hallituksessa. ITEA-klusteri keskittyy teollisuusvetoisesti ohjelmistojen tutkimukseen ja kehitykseen sekä innovointiin erityisesti älykkään liikkuvuuden, terveydenhuollon, älykkäiden kaupunkien, energian, valmistuksen, tekniikan, turvallisuuden ja tietoturvan alueella.  

Bittium otti maaliskuussa 2023 käyttöön whistleblowing-direktiivin mukaisen ilmoituskanavan. Yhtiöllä on tarkat prosessit ilmoitusten seuraamista ja käsittelyä varten ja ilmoitukset tutkitaan kiireellisesti ja luottamuksellisesti, ilmoituksen tekijän henkilöllisyyttä suojaten. Kanavaan ei tullut vuoden aikana yhtään ilmoitusta. 

Tavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna 2023

Vuoden 2023 yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa -painopistealueen näkökulmia olivat epäeettisen toiminnan riskin vähentäminen, vastuullinen hankintaketju, korruptionehkäisy ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen.

Bittiumin julkisti uuden strategian vuoden 2023 toisella vuosipuoliskolla, minkä vuoksi yhtiön eettisten ohjeiden eli Code of Conductin päivittäminen päätettiin siirtää vuoteen 2024, jolloin myös käydään läpi kaikki yhtiön politiikat suhteessa uuteen liiketoimintamalliin. Voimassa olevaa Code of Conductia käytetään valmistuskumppaneiden ja komponenttitoimittajien sopimusneuvotteluissa. 

Yhtiön uudet työntekijät on perehdytetty Code of Conductiin ensimmäisen työssäolokuukauden aikana (tavoite 100 %). Code of Conductin itseopiskelumateriaali tullaan päivittämään itse ohjeiden päivityksen yhteydessä vuoden 2024 aikana.

Anti-Corruption-koulutuspaketti uusittiin vuoden 2023 aikana ja se otetaan käyttöön vuonna 2024.

Sidosryhmäkyselyn toteutusta valmisteltiin vuoden 2023 aikana, mutta se päätettiin toteuttaa vuonna 2024 osana Bittiumin kaksoisolennaisuusanalyysiä. Sidosryhmäyhteistyön toimenpiteitä on kuvattu tarkemmin alla.

Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen

Bittiumin toiminnalla on vaikutuksia moniin eri sidosryhmiin, joista keskeisiä ovat osakkeenomistajat, asiakkaat, henkilöstö, yhteistyökumppanit ja muut toimittajat sekä julkinen sektori. Entistä avoimemman vuoropuhelun kehittäminen eri sidosryhmien välillä tukee Bittiumin toiminnan, tuotteiden ja ratkaisujen kehittämistä sekä auttaa löytämään ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Bittium järjesti syksyllä 2023 pääomamarkkinapäivän, jonka kohderyhmänä ovat sijoittajat ja analyytikot. Yhtiö julkisti tuolloin uuden strategian ja liiketoimintamallin. Tilaisuuteen osallistui noin 40 henkilöä paikan päällä ja 374 osallistui verkon yli. Tallennetta käytiin vuoden 2023 loppuun mennessä katsomassa yhteensä 786 kertaa.

Bittium järjesti Medical-liiketoimintasegmenttiin kuuluville yhteistyökumppaneilleen kumppanitapaamisen (Partner Days). Tapaamisessa lanseerattiin kumppaneille suunnattu kumppaniohjelma, jonka tarkoitus on pyrkiä lisäämään ja vahvistamaan kumppanien kanssa käytävää dialogia sekä sitouttaa kumppanit yhä tiiviimmäksi osaksi Bittiumin tuotteiden jakeluketjua. Defence & Security -liiketoimintasegmentin kumppanipäivä on vuorossa vuoden 2024 alkupuolella.

Vientivalvonta on Bittiumin asiakkaiden kannalta tärkeä osa toimintaa ja edellytys hyvin toimivalle viranomais- ja asiakasyhteistyölle. Eri markkina-alueilla muuttuvaa lainsäädäntöä tarkkaan seuraamalla sekä säännöksiä noudattamalla Bittium edistää suomalaisen tekniikan vastuullista vientiä. Muuttunut geopoliittinen tilanne on vaikuttanut Bittiumin vientilupahakemusten määrään niitä kasvattaen. Vientivalvontamenettelyitä on täsmennetty yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Koronavuosien jälkeen Bittium on päässyt jatkamaan sille tärkeitä oppilaitosvierailuita, joilla tuetaan koulujen ja oppilaitosten työtä sekä tulevaisuuden osaamisen kehittymistä.

Vaatimuksenmukaisuus, hyvä hallintotapa ja korruption vastainen toiminta

Bittiumilla on asiakkaita sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Toimintaympäristö tuo mukanaan jatkuvia lainsäädännön ja sääntelyn muutoksia sekä kasvavia sidosryhmävaatimuksia vastuulliselle toimintatavalle ja riskienhallinnalle. Bittium on sitoutunut kaikessa toiminnassaan toimimaan lain ja määräysten mukaisesti, eettisiä toimintatapoja noudattaen. Bittiumilla on nollatoleranssi lahjontaa ja korruptiota kohtaan. Yhtiön tavoitteena on varmistaa toiminnan eettisyys ja yrityskulttuurin noudattaminen sekä lisätä tietoisuutta vastuullisen liiketavan periaatteista koulutuksen kautta. Bittiumin yrityskulttuuri perustuu yhteisiin arvoihin sitoutumiseen ja avoimuuteen.

Bittium Oyj:n hallinto määräytyy yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakien sekä yhtiön hallinnointiohjeen pohjalta. Bittium julkaisee vuosittain Arvopaperimarkkinayhdistyksen antaman listayhtiöiden hallinnointikoodin edellyttämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Selvitykset ja lisää tietoa yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on löydettävissä Bittiumin internetsivuilta.

Vastuullisen toiminnan, hyvän hallintotavan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet ja vaatimukset on keskeisiltä osiltaan määritelty hallituksen erikseen hyväksymissä toimintaperiaatteissa ja sisäisen valvonnan viitekehyksessä, johon lukeutuvat sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeet, ohjeistukset ja periaatteet. Compliance-prosesseja on jokaisella organisaatiotasolla, jotta voidaan varmistaa, että soveltuvia lakeja, säännöksiä, sisäisiä ohjeistuksia, eettisiä arvoja ja vastuullista toimintatapaa noudatetaan. Johto ja liiketoiminnot ovat vastuussa oman alueensa lainsäädännön ja muun sääntelyn kehittymisen seurannasta ja muutosten viestinnästä organisaatiolle. Johtoryhmän jäsenet ovat vastuussa asianmukaisen valvonta- ja compliance-koulutuksen järjestämisestä yksiköissään. Yhtiön lakiasiainjohtaja koordinoi compliance-prosessien asianmukaisuutta ja noudattamista.

Bittium edellyttää henkilöstöltään ja kumppaneiltaan yhtiön korruption vastaisiin toimintaohjeisiin sitoutumista. Korruption vastaisesta toiminnasta järjestetään henkilöstölle pakollista koulutusta osana perehdytysohjelmaa, ja vuonna 2023 uusista työntekijöistä 77 % oli suorittinut koulutukseen kuuluvan sähköisen itseopiskelumoduulin vuoden loppuun mennessä. Vuoden aikana ei ilmennyt havaintoja epäselvyyksistä tai vahvistettuja korruptiotapauksia.

 

Vastuullinen hankinta

Bittiumin tuotteet koostuvat erilaisista elektronisista, elektromekaanisista ja mekaanisista komponenteista. Hankintaketjun vastuullisuudesta huolehditaan muun muassa materiaaleihin ja komponentteihin liittyvien toimittajavaatimusten ja materiaaliselvitysten kautta.

Palvelu- ja tavarantoimittajilta edellytetään sitoutumista vastuulliseen liiketoimintatapaan ja heidän tulee noudattaa Bittiumin Code of Conduct -periaatteita ja toimittajaohjeistoa ja -vaatimuksia (Bittium Supplier Manual), joiden uusimmat versiot ovat saatavilla Bittiumin internetsivuilta. Ohjeisto sisältää keskeisimmät politiikat, toimintatavat ja vaatimukset Bittiumin toimitusketjulle. Asetetut vaatimukset liittyvät muun muassa liiketoimintatapoihin, korruptionvastaisuuteen, ympäristöasioihin, työturvallisuuteen ja ihmisoikeuksiin sisältäen materiaalikohtaiset edellytykset. Ohjeiston noudattamista on arvioitu vuonna 2022 toimittajien itsearviointien sekä kriittisten toimittajien auditointien perusteella.

Koko henkilöstön sitouttaminen vastuullisen hankinnan periaatteisiin on tärkeä osa vastuullisen hankintaketjun varmistamista. Vastuullinen hankinta on osa Bittiumin pakollista ympäristökoulutuskokonaisuutta, jonka työntekijät suorittavat itseopiskeluna.

Bittiumilla on henkilöstöä valtaosin maissa, joissa ihmisoikeuslainsäädäntö on korkealla tasolla. Yhtiön suhtautuminen ihmisoikeusasioihin on kuvattu Bittiumin Supplier Manualissa. Vuoden aikana Bittium ei havainnut omassa eikä alihankkijoidensa toiminnassa rikkeitä tai merkittäviä poikkeamia liittyen lapsityövoiman käyttöön, pakkotyöhön, epäasiallisiin kurinpitotoimiin, ruumiilliseen kuritukseen tai henkilöstön terveydentilaa syrjivään tapaan.

Toimittajia auditoidaan määritellyn kriteeristön mukaisesti. Auditointi suoritetaan joko itsearviointina Bittiumin toimittajavaatimuksia vasten tai Bittiumin suorittamana auditointina. Vuoden 2023 aikana Bittium keskittyi syventämään yhteistyötä kriittisten valmistuskumppanien ja komponenttitoimittajien kanssa yhteisten kehityskohteiden löytämiseksi. Tähän liittyen Bittium on kehittänyt toimittajanhallinnan työkalua.

Mineraalien alkuperän tunnistaminen

Bittiumin tuotteissa käytetään mineraaleja, joita esiintyy myös sellaisissa maissa, joissa tapahtuu ihmisoikeusrikkomuksia tai mineraalien kaivaminen aiheuttaa ympäristötuhoja. Bittium kehottaa toimittajiaan noudattamaan konfliktialueiden mineraaleja koskevia lakeja ja suositeltuja raportointikäytäntöjä. Näin varmistetaan, että Bittiumin tuotteissa käytettävät mineraalit eivät ole peräisin konflikti- tai riskialueilta.

Bittium seuraa päivittyvien vaatimusten, ulkoisten tietokantojen ja tuotetiedon hallintajärjestelmän avulla mahdollisia poikkeamia konfliktimineraaleihin liittyen jatkuvasti. Lisäksi yhtiö on täsmentänyt sisäistä ohjeistustaan (Responsible minerals policy). Vuoden 2023 aikana Bittiumille ei ole ilmoitettu epäilyjä konfliktialueiden mineraaleihin liittyen.

Väärennettyjen materiaalien välttäminen

Väärennetyllä materiaalilla tarkoitetaan materiaalia, jonka alkuperä, ikä, koostumus, konfiguraatio, sertifiointitieto tai -status tai muu ominaisuus on esitetty väärin harhaanjohtavalla merkinnällä materiaalissa, pakkausmerkinnässä tai pakkauksessa. Bittiumilla tunnistetaan väärennettyihin materiaaleihin liittyvät riskit sekä ostettaessa materiaaleja valmiina komponentteina että käytettäessä ilmoitettuja raaka-aineita. Bittium on sitoutunut tekemään tarvittavat selvitykset välttääkseen väärennettyjen materiaalien käytön omissa tuotteissaan. Tehokkailla toimittajaraportointimenetelmillä pyritään välttämään väärennettyjen materiaalien käyttö. Toimittajaraportointimenetelmät keskittyvät seuraamaan hankintaprosessin eri vaiheita aina toimittajan valinnasta lähtien. Henkilöstöä koulutetaan havaitsemaan väärennetyt materiaalit. Myös Bittiumin asiakkaat odottavat mahdollisimman reaaliaikaista tiedonhallintaa väärennettyihin materiaaleihin liittyen. Tuotetiedon hallinnan ja materiaalitietokantojen tietoja yhdistämällä Bittium pystyy varmistamaan ajantasaisen ja oikean tiedonhallinnan asiakkailleen. Asianomainen tieto dokumentoituu tuotetiedon hallintajärjestelmässä (PLM, Product Lifecycle Management). Vuoden 2023 aikana ei Bittiumin tuotteissa ole havaittu väärennettyjä materiaaleja.

Olennaiset YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

  

  

Bittiumin vastuulliseen yrityskansalaisuuteen, hyvään hallintotapaan ja korruption vastaiseen toimintaan liittyvät toimet edistävät etenkin kestävän kehityksen tavoitteita nro 8 (talouskasvu ja työllisyys), nro 12 (vastuullista kuluttamista), nro 16 (rauhaa ja oikeudenmukaisuutta) ja nro 17 (yhteistyö ja kumppanuus). Vastuullinen hankinta, konfliktialueiden mineraalien ja väärennettyjen materiaalien välttäminen tukevat tavoitetta nro 8 (talouskasvu ja työllisyys). Raportointi yritysvastuuseen liittyvien toimien suunnittelusta, toimeenpanosta ja toteutumista vuosittain julkaistavassa vastuullisuusraportissa sekä vastuullisuustyön ja raportoinnin luotettavuuden suunnitelmallinen kehittäminen puolestaan tukevat tavoitetta varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.