Hallituksen valiokunnat

(Päivitetty 10.4.2024)

Yhtiön hallinnon toimivuus edellyttää, että hallitustyöskentely järjestetään mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Tästä johtuen Yhtiön hallitus on asettanut tarkastusvaliokunnan.

Valiokunnassa olevat hallituksen jäsenet voivat keskittyä valiokunnalle kuuluviin asioihin laaja-alaisemmin kuin koko hallitus. Valiokunnan tarkoituksena on tehostaa hallitukselle kuuluvien asioiden valmistelua, lisätä hallituksen päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja taata päätöksenteon laatu ja tehokkuus.

Valiokunta avustaa hallitusta valmistelemalla hallituksen päätösvaltaan kuuluvia asioita. Hallitus on jatkossakin vastuussa valiokunnalle osoitetuista tehtävistä. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätösvaltansa alaiset päätökset yhteisesti.

Valiokunnan tulee säännöllisesti raportoida työstään hallitukselle. Raporttien tulee sisältää vähintään yhteenveto valiokunnan käsittelemistä asioista ja esittämistä toimenpiteistä.

Tarkastusvaliokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet on kuvattu seuraavassa kappaleessa. Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen valiokuntien jäsenten palkkioista, ja ne ovat julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla palkitseminen.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnalla on seuraavat tehtävät:

 • seurata ja arvioida tilinpäätösraportoinnin prosessia;
 • seurata ja arvioida taloudellista raportointijärjestelmää;
 • valvoa taloudellista raportointiprosessia ja riskienhallintaprosessia;
 • seurata ja arvioida Yhtiön sisäisen valvonnan, mahdollisen sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta;
 • seurata ja arvioida, miten Yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista;
 • käsitellä Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettava selvitys ja muista kuin taloudellisista tiedoista annettava selvitys;
 • seurata Yhtiön tilintarkastusta;
 • seurata ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista; sekä
 • valmistella Yhtiön tilintarkastajan valinta.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan sekä jäsenet nimittää Yhtiön hallitus. Vähintään yhdellä valiokunnan jäsenellä on oltava asiantuntemusta laskentatoimesta tai tilintarkastuksesta. 10.4.2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa valittu hallitus päätti samana päivänä pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan valita tarkastusvaliokunnan jäseniksi Riitta Tiuraniemen (valiokunnan puheenjohtaja), Petri Toljamon ja Veli-Pekka Palorannan. Valiokunnan jäsenet ovat riippumattomia sekä Yhtiöstä että Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja heillä on pitkäaikainen kokemus yritystoiminnan johtamisesta.

Valiokunnan jäsenten lisäksi valiokunnan kokouksiin osallistuvat säännöllisesti Yhtiön toimitusjohtaja, talousjohtaja ja valiokunnan sihteerinä toimiva lakiasiainjohtaja sekä valinnaisesti yhtiön tilintarkastajat. Lisäksi valiokunnan jäsenet voivat tavata tilintarkastajia ilman, että toimivan johdon edustajat ovat paikalla kyseisissä kokouksissa. Vuonna 2023 tarkastusvaliokunta kokoontui 6 kertaa. Valiokunta on tilikauden 1.1.2023–31.12.2023 aikana arvioinut, valmistellut tai katselmoinut muun muassa seuraavia asiakokonaisuuksia:

 • tilinpäätös vuodelta 2022;
 • liiketoiminta- ja puolivuosikatsaukset vuodelta 2023;
 • tilintarkastussuunnitelma vuodelta 2023;
 • tilikauden aikaisen tilintarkastuksen havaintojen läpikäynti;
 • Yhtiön tilintarkastajan valinnan valmistelemisen;
 • sisäisen valvonnan havainnot;
 • kassavirran seuranta ja rahoituksen riittävyyden arviointi;
 • yritysjärjestelyihin liittyviä asioita ja niiden vaikutukset konsernin tulokseen, taseeseen ja rahoitusasemaan;
 • konsernin juridiseen rakenteeseen liittyvät kysymykset; ja
 • tytäryhtiöosakkeiden ja liikearvojen arvontestaus.

Vuoden 2024 tarkastusvaliokunnan painopistealueina ovat:

 • lähiajan muutokset vastuullisuusraportoinnissa;
 • kassavirran ennusteprosessi; ja
 • käyttöpääoman kehitys