Sosiaalinen vastuu

Vastuullinen toiminta

Bittiumin vastuullisen toiminnan lähtökohdat perustuvat sen visioon, tarkoitukseen, arvoihin ja pääperiaatteisiin. Bittium kantaa vastuunsa osana sitä yhteiskuntaa, jossa se toimii. Koska liiketoiminnan menestys perustuu pitkälti ympäröivän yhteiskunnan menestyksellisyyteen, Bittium on mukana kehittämässä yhteiskuntaa sille sopivassa roolissa ja tehtävässä. Sosiaalinen vastuu perustuu muun muassa Bittium Code of Conduct-, Global Reporting Initiative- ja SA8000-standardien periaatteisiin.

Sidosryhmävuorovaikutus 

Liiketoiminnan keskeinen tehtävä on tuottaa taloudellista hyvinvointia sidosryhmilleen. Parhaimmillaan yritykset ja julkinen sektori tekevät yhteisen hyvän saavuttamiseksi avointa, kumppanuuteen ja toistensa arvostamiseen perustuvaa yhteistyötä.

Asiakas on tärkein ulkopuolinen sidosryhmä. Yksi Bittiumin toiminnan kehittämisen lähtökohdista on asiakastyytyväisyyden kehittäminen. Mittaamme asiakastyytyväisyyttä sekä projektikohtaisesti että asiakaskyselyillä. Asiakaspalaute on huomioitu yrityksen kehittämistoiminnassa.

Sosiaalinen vastuu sekä panostukset koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen

Bittium haluaa, että sillä on huippuosaajan maine ja että sen henkilöstö tekee ahkerasti ja innostuneesti työtä. Tämä tapahtuu luomalla edellytykset itsensä kehittämiselle, tarjoamalla osaajille ajanmukaiset työkalut ja vahvistamalla ydinosaamista asianmukaisilla tavoilla.

Henkilöstöltä edellytetään huipputuloksia. Samalla huolehditaan ja tuetaan jokaisen työntekijän kokonaisvaltaisen elämänhallinnan kehittämistä. Toimimme myös eri puolilla maailmaa yhteistyössä paikallisten korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa. Osallistuminen yhteisiin kehittämisprojekteihin parantaa parhaimmillaan sekä työntekijöiden osaamista että maailmanlaajuista ja paikallista yhteistyötä.

Työtyytyväisyyttä mitataan vuosittain henkilöstökyselyllä. Kyselyn tulokset arvioidaan työryhmissä. Myös vuosittain järjestettävät kehityskeskustelut toimivat yhtenä osaamisen kehittämisen lähtökohtana. Kehitämme lisäksi palkkausjärjestelmiämme, jotta niissä huomioitaisiin maailmanlaajuiset ja paikalliset vaatimukset.

Ympäristövastuu

Ympäristövastuu on johdettu Bittium-konsernin toimintaa ohjaavista periaatteista ja sovellettavista kestävän kehityksen periaatteista. Ympäristöjärjestelmä tukee ympäristövastuun toteuttamista ja on osa johtamisjärjestelmäämme.

Noudatettavia perusperiaatteita ovat olleet muun muassa arvojemme mukainen yrityskansalaisuus sekä lakien ja asetusten seuranta. Rohkaisemme myös toimittajiamme ja yhteiskumppaneitamme toteuttamaan ympäristöjohtamisjärjestelmiä.

Yrityksen ympäristöjohtamisjärjestelmä on sertifioitu ISO14001-standardin mukaan alun perin lokakuussa 2002. Sertifiointi päivitettiin sittemmin ISO14001:2004-standardin mukaiseksi. Tällöin se laajeni kattamaan myös määritettyjen liiketoiminta-alojen suunnittelu- ja tuotteen elinkaaren hallinnointitoiminnot. Vaarallisten aineiden käyttöä koskevan RoHS- ja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä koskevan WEEE-direktiivin mukaisia ympäristösuunnittelumenetelmiä ja toimintoja (Design For Environment, DFE) on kehitetty vuodesta 2004 lähtien, ja niiden kehittämistä jatketaan edelleen, koska ympäristövaatimusten tärkeys on korostumassa entisestään.