Vastuu ympäristöstä

Ympäristöpolitiikkamme mukaisesti olemme sitoutuneet minimoimaan ympäristövaikutukset suunnittelemiemme tuotteiden tuotannossa, käytössä ja hävittämisessä.

Vastuu ympäristöstä

Liiketoimintamme keskittyy pääasiassa tuotteiden suunnittelemiseen, valmistuskumppanien suorittamaan tuotteiden kokoamiseen, myyntiin ja markkinointiin. Tämä vastaa vain pientä osaa tuotteiden koko elinkaaren ympäristövaikutuksista. Suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät tuotteen elinkaaren viimeisessä vaiheessa eli kierrätyksessä. Vastuu ympäristöstä, ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja resurssitehokkaista ratkaisuista on kuitenkin tärkeä osa toimintaamme ja sen kehittämistä. Tuotteidemme käyttöiän ja kierrätettävyyden maksimoinnin kautta voimme vaikuttaa tuotteen kokonaiselinkaarivaikutuksiin.

Ympäristövastuun johtaminen ja ympäristöohjelma

Ympäristöpolitiikkamme mukaisesti olemme sitoutuneet minimoimaan ympäristövaikutukset suunnittelemiemme tuotteiden tuotannossa, käytössä ja hävittämisessä. Sovellamme ISO 14001 -standardia ympäristöjohtamisjärjestelmäämme ja toteutamme kestävää kehitystä ISO 14001 -standardin mukaisesti muun muassa seuraavilla tavoilla:

  • Ympäristönsuojelua koskevien lakien ja määräysten muutosten seuranta ja noudattaminen. Tämä sisältää myös energiatehokkaiden ratkaisujen hyödyntämisen kehitystyössä (ekologinen suunnittelu) ja toimitiloissa.
  • Ympäristövaikutusten minimointi tuotteiden tuotannossa, käytössä ja hävittämisessä. Näitä periaatteita tukee ekologiseen suunnitteluun liittyvien ohjeiden ja käytäntöjen kehittäminen.
  • Toimittajien ja yhteistyökumppaneiden rohkaiseminen ympäristöjohtamisjärjestelmien käyttöönottoon. Näitä periaatteita tukee vaarallisten aineiden käyttöä rajoittavien periaatteiden toteuttaminen.

Seuraamme maailmanlaajuisesti konsernin toimintaan liittyviä tuotteiden ympäristövaatimuksia sekä niistä johdettuja maakohtaisia säädöksiä. Vaatimukset ulottuvat myös merkittäviin toimittajiimme. Olemme huomioineet ja soveltaneet suunnittelussa ROHS (I, II ja III) -direktiivien ja REACH (vaarallisten aineiden käyttö) -asetuksen sekä esimerkiksi WEEE (sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätys) -direktiivin vaatimuksia vuodesta 2002 lähtien. Vuonna 2018 ETJ+ -energiatehokkuusjärjestelmämme sertifioitiin ISO 50001 -standardin mukaiseksi.

Vaikka vielä ei ole säädetty, että elektroniikan valmistajien olisi lopetettava halogeenin käyttö, pyrimme kuitenkin tarjoamaan halogeenittomia tuotteita vastataksemme alan kasvaviin tarpeisiin ja minimoidaksemme tuotteidemme ympäristövaikutukset. Bittiumin halogeenivapautta koskeva ilmoitus vastaa IEC:n (International Electrochemical Commission) halogeenittoman materiaalin määritelmää IEC 61249-2-21.

Ympäristöohjelman 2018 saavutukset

Vuoden 2018 ympäristöohjelman tavoitteenamme oli ympäristötiedon hallinta Oulun kiinteistössä, energiatehokkuusjärjestelmämme ETJ+ sertifiointi kansainväliseen ISO 50001 -energiatehokkuusjärjestelmään sekä tuotteen ECO-design mallin pilotointi kahdella tuotteella.

Saavutimme vuonna 2018 ympäristövastuulle asettamamme tavoitteet.

  • Oulun toimitilassa parhaimmillaan 12 prosenttia hyödynnettävästä sähköenergiasta saatiin aurinkoenergiasta.
  • Laskimme ensimmäistä kertaa kokonaishiilijalanjälkemme.
  • Energiatehokkuusjärjestelmämme sertifioitiin ISO 50001 mukaiseksi.
  • Myös Bittiumin ECO-design mallia pilotoitiin, ja tähän liittyvät näkökulmat liitettiin tuotekehityksen ja projektien auditointilistalle.

Ympäristövastuun mittarit

Seuraamme ympäristönsuojelun tasoa jatkuvasti. Seuraavat luvut on valittu olennaisiksi ympäristövastuun mittareiksi.

 

Lisäksi seuraamme kokonaishiilidioksidiekvivalenttijakaumaa konsernissamme. 2 865 kg CO2e vuodessa vastaa noin 27 prosenttia Sitran ilmoittamasta keskivertosuomalaisen vuosittaisesta hiilijalanjäljestä (10 300 kg CO2e / vuosi).

 

Oulun toimipisteessä saavutettu merkittäviä parannuksia

Oulun loppuvuodesta 2017 avattujen uusien toimitilojen suunnittelun lähtökohtana on ollut toimintojen keskittäminen tehokkuuden parantamiseksi ja säästöjen saavuttamiseksi. Vuonna 2018 saavutimme merkittäviä energiatehokkuuden parannuksia. Esimerkiksi toimistovälineiden uusiminen ja valaistusjärjestelmien optimointi – kuten LED-valaistuksen ohjaaminen liikeilmaisimilla – vaikuttivat merkittävästi energiakulutuksen vähenemiseen. Lisäksi keskitimme tuotteiden testaus- ja kehityslaboratoriot ja tietotekniikkapalvelimet.

Onnistuimme hyvin aurinkoenergian hyödyntämisessä Oulun toimipisteemme tiloissa, joissa parhaimmillaan 12 prosenttia käytettävästä sähköenergiasta saatiin aurinkoenergiasta. Optimoimme myös sähkönsiirtokustannuksia hyödyntämällä 20 kV keskijännitesyöttöä.

Lisäksi Oulun uusiin tiloihin muutto vaikutti merkittävästi kokonaisvedenkulutukseen, joka laski 11 prosenttia edellisvuodesta. Myös kierrätettävyysaste nousi 67 prosentista 99 prosenttiin, mihin vaikutti merkittävästi poltettavan jätteen määrän väheneminen vuonna 2018.