Taulukoiden vuoden 2013 luvut sisältävät 1.7.2015 myydyn Automotive-liiketoiminnan.

Viiden vuoden kehitys

Tuloslaskelma, (meur)
  IFRS 2017
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2016
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2015
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2014
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2013
Liikevaihto, (MEUR) *) 51,6 64,2 56,8 52,7 199,3
     Liikevaihdon muutos, % -19,9 13,0 7,8   14,6
Liikevoitto / - tappio, (MEUR) *) -6,2 2,5 2,3 0,8 8,1
     osuus liikevaihdosta % -12,0 4,0 4,1 1,5 4,1
Tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista, (MEUR) -5,8 3,1 2,1 0,6 7,2
     osuus liikevaihdosta % -11,3 4,9 3,7 1,2 3,6
Tilikauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista, (MEUR) -4,8 3,5 2,3 1,3 6,7
     osuus liikevaihdosta % -9,2 5,5 4,1 2,4 3,3
Tilikauden tulos myydyistä liiketoiminnoista verojen jälkeen, (MEUR) 1,7 0,0 539,0 11,2 24,3
     osuus liikevaihdosta % 3,2 0,0 948,7 21,3 12,2
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, (MEUR) -3,1 3,5 541,3 12,5 30,9
     osuus liikevaihdosta % -6,0 5,5 952,8 23,7 15,5
*) Jatkuvat toiminnot. Automotive tuloslaskelmat vähennetty ajalta 1.1.-1.7.2015 ja vuodelta 2014.

Tase (MEUR)
  IFRS 2017
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2016
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2015
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2014
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2013
Pitkäaikaiset varat 46,7 30,3 14,4 48,8 46,1
Vaihto-omaisuus 10,6 4,1 2,2 2,2 0,8
Muut lyhytaikaiset varat 81,1 118,9 142,8 115,8 97,4
Myytävänä olevat omaisuuserät          
Oma pääoma 116,7 130,6 137,6 93,4 81,7
Lyhytaikainen vieras pääoma 1,5 3,1 2,0 7,6 6,1
Lyhytaikainen vieras pääoma 20,2 19,6 19,8 65,8 56,5
Myytävänä oleviin ominaiseriin liittyvät velat          
Taseen loppusumma 138,4 153,3 159,4 166,8 144,4
 
 
Kannattavuus- ja muut tunnusluvut
  IFRS 2017
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2016
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2015
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2014
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2013
Oman pääoman tuotto, % **) -3,9 2,6 2,0   9,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % **) -4,5 2,6 2,5   9,2
Korolliset nettovelat, (MEUR) -61,7 -91,8 -121,4 -35,0 -37,7
Nettovelkaantumisaste (net gearing), % -52,9 -70,3 -88,2 -37,4 -46,1
Omavaraisuusaste, % 85,6 87,0 90,5 62,3 65,1
Bruttoinvestoinnit, (MEUR) *) 20,1 18,5 7,4 4,5 7,9
     % liikevaihdosta 38,8 28,8 13,1 8,5 4,0
Tutkimus- ja kehittämismenot, (MEUR) *) 15,0 6,9 7,3 6,9 18,5
     % liikevaihdosta 29,1 10,8 12,9 13,0 9,3
Henkilöstö keskimäärin, emoyhtiö ja sen tytäryhtiöt *) 614 569 511 486 1627
Henkilöstö keskimäärin, yhteisesti omistettu yhtiö         300
*) Jatkuvat toiminnot. Automotive tuloslaskelmat vähennetty ajalta 1.1.-1.7.2015 ja vuodelta 2014.
**) Vertailukelpoiset luvut vuodelle 2014 ei sovellettavissa
Osakekohtaiset tunnusluvut
  IFRS 2017 IFRS 2016 IFRS 2015

IFRS 2014

IFRS 2013

Tulos / osake jatkuvista liiketoiminnoista, EUR
         
     Laimentamaton -0,133 0,098 0,020 0,010 0,051
     Laimennettu -0,133 0,098 0,020 0,010 0,051

Tulos/osake lopetetuista liiketoiminnoista, EUR
         
     Laimentamaton 0,046 0,000 4,687 0,086 0,188
     Laimennettu 0,046 0,000 4,685 0,085 0,187

Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista liiketoiminnoista, EUR
         
     Laimentamaton -0,087 0,098 4,708 0,096 0,239
     Laimennettu -0,087 0,098 4,706 0,095 0,238
Oma pääoma / osake, EUR 3,27 3,66 3,86 0,71 0,63
Osinko / osake, EUR *) 0,3 0,3 0,3 0,04 0,02
Osinko / tulos, % -344,6 305,3 6,4 42,7 38,9
P/E -luku -64,9 57,7 344,3 35,9 51,8
Efektiivinen osinkotuotto, % 5,3 5,3 4,3 1,2 0,8

Kurssikehitys (EUR)
         
     Ylin kurssi 7,88 7,4 7,80 3,83 2,90
     Alin kurssi 5,55 5,15 3,27 2,30 0,64
     Keskikurssi 6,55 6,05 4,92 2,85 1,55
     Päätöskurssi 5,65 5,67 7,01 3,36 2,66
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR) 201,7 202,4 249,6 441,8 346,1

Osakkeiden vaihto
         
     MEUR 83,1 126,4 837,1 188,0 72,0
     1000 kpl 12 684 20 888 169 993 66 019 46 483
Suhteessa keskinmääräisestä osakkeiden lukumäärästä, % 35,5 58,6 147,8 50,4 35,9
Osakeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa (1000 kpl) 35 693 35 693 35 600 131 493 130 101
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana (1000 kpl) 35 693 35 670 114 983 130 975 129 528
Osakkeiden optio-oikeuksilla laimennettu osakeanti- oikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana (1000 kpl) 35 693 35 670 115 037 131 663 130 092
*) Hallituksen ehdotus vuodelle 2017