Taulukoiden vuosien 2012-2013 luvut sisältävät 1.7.2015 myydyn Automotive-liiketoiminnan.

Viiden vuoden kehitys

Tuloslaskelma, (meur)
  IFRS 2016
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2015
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2014
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2013 IFRS 2012
(oikaistu)
Liikevaihto, (MEUR) *) 64,2 56,8 52,7 199,3 173,9
     Liikevaihdon muutos, % 13,0 7,8   14,6 17,5
Liikevoitto / - tappio, (MEUR) *) 2,5 2,3 0,8 8,1 1,1
     osuus liikevaihdosta % 4,0 4,1 1,5 4,1 0,6
Tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista, (MEUR) 3,1 2,1 0,6 7,2 1,1
     osuus liikevaihdosta % 4,9 3,7 1,2 3,6 0,6
Tilikauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista, (MEUR) 3,5 2,3 1,3 6,7 1,1
     osuus liikevaihdosta % 5,5 4,1 2,4 3,3 0,6
Tilikauden tulos myydyistä liiketoiminnoista verojen jälkeen, (MEUR) 0,0 539,0 11,2 24,3 1,2
     osuus liikevaihdosta % 0,0 948,7 21,3 12,2 0,7
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, (MEUR) 3,5 541,3 12,5 30,9 0,7
     osuus liikevaihdosta % 5,5 952,8 23,7 15,5 1,3
*) Jatkuvat toiminnot. Automotive tuloslaskelmat vähennetty ajalta 1.1.-1.7.2015 ja vuodelta 2014.

Tase (MEUR)
  IFRS 2016
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2015
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2014
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2013 IFRS 2012
(oikaistu)
Pitkäaikaiset varat 30,3 14,4 48,8 46,1 46,8
Vaihto-omaisuus 4,1 2,2 2,2 0,8 0,4
Muut lyhytaikaiset varat 118,9 142,8 115,8 97,4 77,3
Myytävänä olevat omaisuuserät         7,7
Oma pääoma 130,6 137,6 93,4 81,7 66,0
Lyhytaikainen vieras pääoma 3,1 2,0 7,6 6,1 8,5
Lyhytaikainen vieras pääoma 19,6 19,8 65,8 56,5 53,2
Myytävänä oleviin ominaiseriin liittyvät velat         4,5
Taseen loppusumma 153,3 159,4 166,8 144,4 132,2
 
 
Kannattavuus- ja muut tunnusluvut
  IFRS 2016
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2015
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2014
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2013 IFRS 2012
(oikaistu)
Oman pääoman tuotto, % **) 2,6 2,0   9,0 1,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % **) 2,6 2,5   9,2 1,7
Korolliset nettovelat, (MEUR) -91,8 -121,4 -35,0 -37,7 4,0
Nettovelkaantumisaste (net gearing), % -70,3 -88,2 -37,4 -46,1 6,1
Omavaraisuusaste, % 87,0 90,5 62,3 65,1 54,5
Bruttoinvestoinnit, (MEUR) *) 18,5 7,4 4,5 7,9 11,4
     % liikevaihdosta 28,8 13,1 8,5 4,0 6,5
Tutkimus- ja kehittämismenot, (MEUR) *) 6,9 7,3 6,9 18,5 22,0
     % liikevaihdosta 10,8 12,9 13,0 9,3 12,6
Henkilöstö keskimäärin, emoyhtiö ja sen tytäryhtiöt *) 569 511 486 1627 1528
Henkilöstö keskimäärin, yhteisesti omistettu yhtiö       300 132
*) Jatkuvat toiminnot. Automotive tuloslaskelmat vähennetty ajalta 1.1.-1.7.2015 ja vuodelta 2014.
**) Vertailukelpoiset luvut vuodelle 2014 ei sovellettavissa
Osakekohtaiset tunnusluvut
  IFRS 2016 IFRS 2015

IFRS 2014

IFRS 2013 IFRS 2012
(oikaistu)

Tulos / osake jatkuvista liiketoiminnoista, EUR
         
     Laimentamaton 0,098 0,020 0,010 0,051 0,008
     Laimennettu 0,098 0,020 0,010 0,051 0,008

Tulos/osake lopetetuista liiketoiminnoista, EUR
         
     Laimentamaton 0,000 4,687 0,086 0,188 0,009
     Laimennettu 0,000 4,685 0,085 0,187 0,009

Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista liiketoiminnoista, EUR
         
     Laimentamaton 0,098 4,708 0,096 0,239 0,018 
     Laimennettu 0,098 4,706 0,095 0,238 0,017 
Oma pääoma / osake, EUR 3,66 3,86 0,71 0,63 0,51
Osinko / osake, EUR *) 0,3 0,3 0,04 0,02 0,01
Osinko / tulos, % 305,3 6,4 42,7 38,9 119,7 
P/E -luku 57,7 344,3 35,9 51,8 77,8
Efektiivinen osinkotuotto, % 5,3 4,3 1,2 0,8 1,5

Kurssikehitys (EUR)
         
     Ylin kurssi 7,4 7,80 3,83 2,90 0,79
     Alin kurssi 5,15 3,27 2,30 0,64 0,38 
     Keskikurssi 6,05 4,92 2,85 1,55 0,64
     Päätöskurssi 5,67 7,01 3,36 2,66 0,65
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR) 202,4 249,6 441,8 346,1 84,1 

Osakkeiden vaihto
         
     MEUR 126,4 837,1 188,0 72,0 6,9
     1000 kpl 20 888 169 993 66 019 46 483 10 750
Suhteessa keskinmääräisestä osakkeiden lukumäärästä, % 58,6 147,8 50,4 35,9 8,3
Osakeiden osakeantioikaistu lukumäärä lopussa (1000 kpl) 35 693 35 600 131 493 130 101 129 413
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana (1000 kpl) 35 670 114 983 130 975 129 528 129 413
Osakkeiden optio-oikeuksilla laimennettu osakeanti- oikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana (1000 kpl) 35 670 115 037 131 663 130 092 130 328
*) Hallituksen ehdotus vuodelle 2016