Päivitetty 23.3.2017

Avainlukuja

Avainlukuja
  2016 2015
Liikevaihto, MEUR 64,2 56,8
Liikevoitto (-tappio), MEUR 2,5 2,3
     % osuus liikevaihdosta 4,0 4,1
Tilikauden tulos    
     jatkuvat toiminnot, MEUR 3,5 2,3
     lopetetut toiminnot, MEUR 0,0 539,0
Oma pääoma, MEUR 130,6  137,6
Taseen loppusumma, MEUR 153,3 159,4
Liiketoiminnan rahavirta, MEUR -1,7 2,1
Henkilöstön määrä kauden lopussa, emo ja tytäryritykset 623 517
Korolliset nettovelat, MEUR -91,8 -121,4
Nettovelkaantumisaste (net gearing), % -70,3 -88,2
Omavaraisuusaste, % 87,0 90,5
Tulos/osake    
     jatkuvista liiketoiminnoista, EUR 0,098 0,020
     lopetetuista liiketoiminnoista, EUR 0,000 4,685
     jatkuvista ja lopetetuista liiketoiminnoista, EUR 0,098 4,706