Hallitus

(Päivitetty 12.4.2019)

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kolmesta seitsemään (3–7) varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen voi kuulua yhdestä kolmeen (1–3) varajäsentä. Yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenten toimikausien määrää ei ole rajoitettu.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta vuosittain suosituksen 10 mukaisesti. Hallituksen jäsen on velvollinen toimittamaan Yhtiölle tarvittavat tiedot riippumattomuusarvioinnin suorittamista varten. Hallituksen jäsenellä on myös velvollisuus ilmoittaa mahdollisista muutoksista riippumattomuuteen liittyvissä tiedoissa.

10.4.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi  kuusi (6). Riitta Tiuraniemi, Seppo Mäkinen, Juha Putkiranta, Petri Toljamo ja Erkki Veikkolainen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi Pekka Kemppainen valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi samaksi toimikaudeksi. Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 10.4.2019 valinnut Erkki Veikkolaisen hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella on edelleen tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Juha Putkiranta (valiokunnan puheenjohtaja) ja Riitta Tiuraniemi ja tarkastusvaliokunnan hallituksen ulkopuoliseksi asiantuntijaksi kutsuttiin KHT Seppo Laine.

 

Kuvaus toiminnasta

Hallitus on laatinut työjärjestyksen ja arvioi työskentelyään vuosittain. Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiökokouksen päätösten täytäntöönpanosta. Hallitus valvoo operatiivista toimintaa ja hallintoa. Hallitus päättää Yhtiön toimintaa ohjaavista periaatteista, strategiasta sekä budjetista. Edelleen hallitus päättää yritysjärjestelyistä ja –kaupoista ja muista strategisista yhteenliittymistä ja merkittävistä investoinneista sekä merkittävistä organisaatiota ja rahoitusta koskevista asioista. Hallitus valvoo, että konserniin kuuluvien yhtiöiden kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja tämän mahdollisen sijaisen sekä hyväksyy Yhtiön organisaatiorakenteen.

Toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasiainjohtaja (joka toimii hallituksen sihteerinä) osallistuvat hallituksen kokouksiin. Muu Yhtiön johto osallistuu kokouksiin tarvittaessa tai hallituksen kutsusta. Hallituksen puheenjohtaja hyväksyy hallituksen kokousten esityslistat toimitusjohtajan ja hallituksen sihteerin valmistelusta.

Hallitus soveltaa työskentelyssään vuosikelloa, jonka mukaan säännönmukaisesti käsiteltävät aiheet määräytyvät. Vuosikellon säännönmukaisten aiheiden lisäksi hallituksen tärkeimpinä aiheina vuoden aikana olivat kansainvälinen kasvu ja tuotekehityspanosten kohdentaminen.

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista, ja ne ovat julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa Palkka- ja palkkioselvitys.

Vuonna 2018 hallitus kokoontui 12 kertaa. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:

1.1-31.12.2018
  Hallitus Tarkastusvaliokunta
Erkki Veikkolainen 12/12  
Juha Putkiranta 12/12  4/4
Seppo Mäkinen 12/12  
Tero Ojanperä 12/12  
Riitta Tiuraniemi 9/9 4/4
Petri Toljamo 9/9  
Kirsi Komi 3/3 2/2
Staffan Simberg 3/3 2/2
Seppo Laine (hallituksen ulkopuolinen neuvonantaja)   6/6

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Yhtiössä monimuotoisuus nähdään olennaisena osana vastuullista toimintaa ja menestystekijänä,
joka mahdollistaa strategisten tavoitteiden saavuttamisen ja asiakasymmärryksen
jatkuvan parantamisen.

Hallituksen kokoonpanoa suunniteltaessa otetaan huomioon Yhtiön liiketoimintojen tarpeet ja kehitysvaiheet sekä hallituksen valiokuntien edellyttämät osaamisalueet. Hallituksen jäsenten valinnassa tavoitteena on varmistaa, että hallitus kokonaisuutena tukee Yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan kehittämistä. Monimuotoisuus tukee tätä tavoitetta, joten Yhtiö pyrkii siihen, että monimuotoisuutta tukevat seikat otetaan hallituksen kokoonpanon suunnittelussa huomioon olennaisena kriteerinä.

Hallituksen monimuotoisuutta tarkastellaan eri näkökulmista. Yhtiön kannalta olennaisia tekijöitä ovat jäsenten toisiaan täydentävä osaaminen, koulutus ja kokemus eri ammatti- ja toimialoilta, eri kehitysvaiheissa olevista liiketoiminnoista ja johtamisesta sekä jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet. Hallituksen monimuotoisuutta tukee kokemus kansainvälisestä toimintaympäristöstä ja eri kulttuureista sekä ikä- ja sukupuolijakauman huomioiminen. Tavoitteena on, että molemmat sukupuolet ovat edustettuna hallituksessa ja Yhtiö pyrkii hyvään ja tasapainoiseen sukupuolijakaumaan.

Monimuotoisuusperiaatteiden toteuttamiseksi hallituksen jäsenehdokkaiden etsintä- ja arviointiprosessissa otetaan huomioon monimuotoisuusperiaatteet ja prosessiin etsitään molempien sukupuolien edustajia. Monimuotoisuuden tilaa ja aikaisemmin mainitun tavoitteen saavuttamisen edistymistä monitoroidaan hallituksen itsearviointikeskusteluissa. Yhtiön hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituskokoonpanon valmistelussa huomioidaan myös pitkän aikavälin tarpeet ja seuraajasuunnittelu.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti Yhtiön hallituksessa on kolmesta seitsemään (3–7) varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen voi kuulua yhdestä kolmeen (1–3) varajäsentä. Hallituskokoonpanon ja jäsenten lukumäärän on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Yhtiön hallituksessa on 31.12.2018 päättyneen tilikauden aikana ollut kuusi jäsentä (viisi miesjäsentä ja yksi naisjäsen). Hallituksen itsearviointikeskusteluissa on tultu siihen tulokseen, että hallituksen jäsenet ovat erikoisosaamiseltaan, taustoiltaan sekä ikä- ja sukupuolijakaumaltaan siinä määrin erilaisia, että hallitus on kokonaisuutena pystynyt tämän ansiosta tehokkaasti tukemaan Yhtiön liiketoimintaa ja sen kehittämistä.

Hallituksen jäsenet

Avaa/sulje osio Erkki Veikkolainen, Bittium Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

 

Päätoimi: Mevita Invest Oy, toimitusjohtaja

Luottamustoimet:

 • Bittium Oyj (ent. Elektrobit Oyj), hallituksen jäsen 2008-2015, hallituksen puheenjohtaja 2015-.
 • Elcoflex (Suzhou) Co. Ltd, hallituksen jäsen 2007-.
 • Elcoflex Oy, hallituksen jäsen 2015-, hallituksen puheenjohtaja 2006-2015.
 • Maustaja Oy, hallituksen jäsen 2006-.

Työhistoria:

 • Bittium Technologies Oy (ent. Elektrobit Technologies Oy), hallituksen jäsen 2011-2015.
 • Elektrobit Oyj, sopimustuotekehitys- ja testausliiketoiminta-yksiköistä vastaava johtaja 2002–2003.
 • Elektrobit Technologies Oy, toimitusjohtaja 2001–2003.
 • Elektrobit Oy, liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja 1998–2001.
 • Nokia Mobile Phones, eri tehtäviä 1985–1998, viimeksi liiketoiminta-alueen vetäjänä.

Omistus:

Erkki Veikkolaisen omistukset

Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Avaa/sulje osio Seppo Mäkinen, Bittium Oyj:n hallituksen jäsen

 

Seppo Mäkinen

s. 1952, FM (fysikaalinen kemia)

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Luottamustoimet:

 • Bittium Oyj, hallituksen jäsen 2015-.
 • VideoVisit Oy, hallituksen jäsen 2018-.
 • Pathena S.A., partner 2017-.
 • Valirx Plc, hallituksen jäsen 2013-2017, Advisor 2017-.
 • Evondos Oy, hallituksen jäsen 2016-.
 • CBRA Genomics S.A, hallituksen jäsen 2016-.
 • Neurotar Oy, hallituksen jäsen 2015-.

Työhistoria:

 • MedGroup Oy, hallituksen jäsen 2013-2018.
 • Ginolis Oy, hallituksen jäsen 2011-2018, hallituksen puheenjohtaja 2011-2014.
 • Taikon Advisor, Managing Partner 2010-2016.
 • Merieux Développement, Regional Partner, Nordics 2010-2016.
 • Ventac Partners, Partner 2012-2016.
 • Magnasense Technologies Oy, hallituksen jäsen 2011-2015.
 • Arcdia International Oy, hallituksen jäsen 2011-2014.
 • Balonco, Senior Advisor, owner 2012-2013.
 • Mediracer Ltd., hallituksen puheenjohtaja 2010-2013.
 • RSP Systems, hallituksen jäsen 2010-2011.
 • Bio Fund Management Oy, Founding/Managing Partner 1997-2010.
 • Sitra, Director in Life Science 1987-1997.
 • Millipore/ Waters, Sales & Marketing 1983-1987.
 • State Institute of Agricultural Chemistry, Chemist 1980-1983.
 • Toiminut hallituksen puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä mm. Egalet A/S, SpinX Inc., Chempaq, Profos AG, Ilochip A/S, Exiqon A/S, KSH-Productor Oy, Merlin Diagnostika GmbH, Primex ASA, Rumen Oy, Millimed Inc., BioPorto A/S, Wallac, Kone Instruments, Rados Technologies, MAP Medical Technologies, Pharming NV, Bio-Orbit, Labmaster Oy, Viable Bioproducts, Fluilogic Oy.

Omistus:

Seppo Mäkisen omistukset

Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Avaa/sulje osio Juha Putkiranta, Bittium Oyj:n hallituksen jäsen

 

s. 1957, DI

Päätoimi: Saafricon Oy, toimitusjohtaja

Luottamustoimet:

 • Bittium Oyj, hallituksen jäsen 2015- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2018-.
 • Variantum Oy, hallituksen puheenjohtaja 2016-.
 • Aspocomp Oyj, hallituksen jäsen 2016-.
 • Nordcloud Oy, hallituksen jäsen 2015-.

Työhistoria:

 • Saafricon Oy, toimitusjohtaja ja omistaja 2015-.
 • Microsoft Corporation, Corporate Vice President, Company Integration, 2014.
 • Nokia Oyj, Executive Vice President, Operations 2013-2014.
 • Nokia Oyj, Senior Vice President, Head of Nokia Supply Chain 2008-2012.
 • Nokia Oyj, Senior Vice President, Head of Multimedia Product marketing and R&D 2006-2007.
 • Nokia Oyj, Senior Vice President, Head of Imaging Business Unit 2003-2005.
 • Nokia Oyj, Senior Vice President, Head of Cellular Telephones Unit 2000-2003.
 • Symbian Ltd, hallituksen jäsen 1998-2001.
 • Nokia Oyj, Vice President, Corporate Planning and Business Development 1997-2000.
 • Hewlett-Packard Corporation, markkinointijohtaja Euroopan ja Afrikan alueet, elektroniikan mittausjärjestelmät 1992-1997.
 • Siar Oy, liikkeenjohdon konsultti 1986-1987.
 • Nokia Oyj, erilaisia projektien, myynnin ja markkinoinnin johtotehtäviä, informaatiojärjestelmä yksikkö 1979-1986.

Omistus:

Juha Putkirannan omistukset

Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Avaa/sulje osio Riitta Tiuraniemi, Bittium Oyj:n hallituksen jäsen

 

s. 1962, DI

Päätoimi: Terveysoperaattori Oy, toimitusjohtaja ja perustajaosakas

Luottamustoimet:

 • Bittium Oyj, hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen 2018-.
 • Terveysoperaattori Oy, hallituksen jäsen, 2014-.
 • Suomen Teollisuussijoitus Oy, hallituksen jäsen, 2014-.

Työhistoria:

 • DNA Oy, toimitusjohtaja, 2009-2013.
 • DNA Finland Oy, toimitusjohtaja, 2005-2008.
 • DNA Networks Oy, toimitusjohtaja, 2004-2005.
 • DNA Networks Oy, tekninenjohtaja ja johtoryhmän jäsen, 1999-2005.
 • Omnitele Oy, yksikön johtaja, Mobile Communications Consultancy, johtoryhmän jäsen, 1990-1999.
 • Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus TEKES, Suomi Vanhempi tekninen asiantuntija , Information Technology, 1996-1997.
 • Nokia Telecommunications, Mobira Thesis, järjestelmäsuunnittelija, pääsuunnittelija , 1986-1990.

Omistus:

Riitta Tiuraniemen omistukset

Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Avaa/sulje osio Petri Toljamo, Bittium Oyj:n hallituksen jäsen

 

s. 1974, DI, eMBA

Päätoimi: Keysight Technologies Inc., NEMO Wireless Network Testing, Vice President ja Keysight Finland Oy, toimitusjohtaja

Luottamustoimet:

 • Bittium Oyj, hallituksen jäsen 2018-.
 • Keysight Finland Oy, hallituksen puheenjohtaja 2017-.
 • Manea Capital Oy, hallituksen puheenjohtaja 2016-.

Työhistoria:

 • Anite Finland Oy, toimitusjohtaja ja Anite Network Testing –liiketoimintayksikön toimitusjohtaja, 2013-2017.
 • Pulse Electronics, Mobile Division johtaja ja Pulse Finland, toimitusjohtaja 2011-2013.
 • Elektrobit Wireless Communications, Vice President, Device and Network Solutions Business Area, 2010.
 • Elektrobit Wireless Communications, Vice President, Mobile Device Solutions Business Area , 2008-2009.
 • Elektrobit Wireless Communications, Cellular Terminal Solutions Business Area, johtaja, 2007-2008.
 • Elektrobit Wireless Communications, Platform R&D and Head of Terminal Programs, johtaja, 2005-2006.
 • Elektrobit GmbH, Business Development, johtaja, 2004-2005.
 • Elektrobit Oy, erilaisissa tuotekehityksen, projektihallinnan ja liiketoiminnan tehtävissä 1996-2004.

Omistus:

Petri Toljamon omistukset

Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Avaa/sulje osio Pekka Kemppainen, Bittium Oyj:n hallituksen jäsen

 

s. 1954, Tekniikan Lisensiaatti

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Luottamustoimet:

 • Valmet Oyj, hallituksen jäsen 2018-.
 • Junttan Oy, hallituksen jäsen 2018-.

Työhistoria:

 • KONE Australia, tilapäinen toimitusjohtaja 2017.
 • KONE Corporation, Executive Vice President, Service business 2010-2017.
 • KONE Corporation, Executive Vice President & Area Director Asia Pacific, 2004-2010.
 • KONE Corporation, Senior Vice president, New Elevator and Escalator Business, 1999-2004.
 • KONE Corporation, eri tehtäviä 1984-1999, viimeksi tuotekehitys- ja teknologiajohtaja.

Omistus:

Pekka Kemppaisen omistukset

Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.