Palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2017

(päivitetty 12.4.2018) 

1. Johdanto

Bittium Oyj:n (jäljempänä “Yhtiö´) hallinto määräytyy Yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakien (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki) sekä Yhtiön hallinnointiohjeen pohjalta. Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n valmistelemaa Hallinnointikoodia 2015. Hallinnointikoodi on nähtävillä Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Yhtiön lakisääteisiä hallintoelimiä ovat yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja. Yhtiön johtoryhmä tukee Yhtiön lakisääteisiä hallintoelimiä. Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa. Yhtiön kotipaikka on Oulu. Osakkeenomistajien tiedonsaantia tukee selkeä ja ajantasainen kuvaus palkitsemisesta. Tämän toteuttamiseksi Yhtiö on laatinut palkka- ja palkkioselvityksen Hallinnointikoodin mukaisesti. Yhtiön hallinnointiohje sekä selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä kultakin tilikaudelta ja palkka- ja palkkioselvitys ovat julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com.


Ajantasaiset tiedot toimitusjohtajan ja Yhtiön johtoryhmän osakeomistuksista ovat julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa johdon omistukset.

2. Palkitseminen

Päätöksentekojärjestys

Yhtiökokous päättää hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista. Henkilön palkitsemisesta päättää yleensä hänet nimittänyt toimielin. Koska hallitus nimittää toimitusjohtajan, se päättää myös toimitusjohtajan palkitsemisesta. Lisäksi hallitus päättää toimitusjohtajalle irtisanomisen perusteella maksettavista korvauksista. Hallitus päättää Yhtiön ja konsernin kannustinjärjestelmän periaatteista ja rakenteesta toimitusjohtajan esittelystä. Hallituksen vuosikellon mukaisesti tarkastelu on ajoitettu lokakuulle. Johdon palkitsemisesta päätetään yksi yli yhden -periaatteella [1]. Toimitusjohtaja voi kuitenkin päättää suorien alaistensa palkankorotuksista hallituksen hyväksymän budjetin puitteissa

3. Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Lähtökohtaisesti Yhtiöön toimi- tai työsuhteessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota [2]. Varsinainen yhtiökokous 11.4.2018 päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

  • hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa kuukaudessa sekä
  • muille hallituksen jäsenille kullekin 2 000 euroa kuukaudessa.


Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumistaan hallituksen valiokuntien kokouksista seuraavasti:

  • valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta.


Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 40 % kuukausipalkkion kokonaismäärästä maksetaan yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Bittium Oyj:n osakkeina. Vuonna 2017 Yhtiön osakkeita hankittiin markkinoilta hallituksen jäsenille seuraavasti [3]: Erkki Veikkolainen 2 625 kpl, Kirsi Komi 1 500 kpl, Staffan Simberg 1 500 kpl, Juha Putkiranta 1 500 kpl, Seppo Mäkinen 1 500 kpl ja Tero Ojanperä 1 500 kpl. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot vuonna 2017, EUR 
Nimi Asema Palkkio/
Bittium Oyj:n
hallituksen
jäsenyydestä
Palkkio/
tarkastus-
valiokunta
Osake-
palkkiot
Kaikki
palkkiot
yhteensä
Kirsi Komi Jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen 14 348,01 2 400 9 738,40 26 486,41
Juha Putkiranta Jäsen 14 348,01   9 738,36 24 086,37
Seppo Mäkinen Jäsen 14 348,01   9 738,40 24 086,41
Staffan Simberg Jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 14 348,01 3 600 9 738,36 27 686,37
Erkki Veikkolainen Hallituksen puheenjohtaja 25 103,84   17 042,13 42 145,97
Tero Ojanperä Jäsen 10 333,33   9 738,40 20 071,73
Yhteensä   92 829,21 6 000 65 734,05 164 563,26
 
 

Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet muita etuuksia tai osakeperusteisia oikeuksia eivätkä ole osallisina Yhtiön kannustinjärjestelmissä.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen mahdolliseen työ- tai toimisuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet

Yhtiön hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa Yhtiöön eivätkä kuulu palkitsemisjärjestelmän piiriin.

Hallituksen jäsenten osallistuminen osakeperusteiseen palkitsemisjärjestelmään

Hallituksen jäsenille on maksettu palkkiota osakkeina yllä kuvatun mukaisesti. Hallituksen jäsenten osakeomistusta koskevat tiedot ovat julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa täältä.

4. Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmä

Toimitusjohtajan toimisuhdetta koskevat tiedot

Hallitus määrittelee ja hyväksyy toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot mukaan lukien toimitusjohtajan palkkion. Palvelussuhteen ehdot on laadittu kirjallisen toimisopimuksen muotoon. Toimitusjohtaja Huttusen toimisopimus on voimassa toistaiseksi ja se voidaan irtisanoa Yhtiön toimesta kahdentoista (12) ja toimitusjohtajan toimesta kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.


Toimitusjohtaja on oikeutettu työsopimuslain ja muun eläkettä säätelevän lainsäädännön mukaiseen työeläkkeeseen eikä hänellä ole lisäeläkettä. Suomen työeläkejärjestelmä (TyEL) oikeuttaa työeläkkeeseen, joka perustuu työuran aikaisiin työeläkkeeseen oikeuttaviin ansioihin. Vuonna 1954 ja sitä ennen syntyneet voivat jäädä vanhuuseläkkeelle aikaisintaan täytettyään 63 vuotta. Vuonna 1955 ja sitä myöhemmin syntyneillä vanhuuseläkeikä nousee tasaisesti kolme kuukautta vuodessa, kunnes saavutetaan 65 vuoden eläkeikä. Vuosina 1962–1964 syntyneiden vanhuuseläkeiän alaraja on 65 vuotta. Vuonna 1965 tai sen jälkeen syntyneiden henkilöiden eläkeikä on sidottu elinajanodotteeseen.

Yhtiön toimitusjohtaja on osallistunut osakeperusteiseen palkitsemisjärjestelmään, jonka yhteydessä hän on vastaanottanut 10 000 Yhtiön osaketta. Toimitusjohtajan tulospalkkion enimmäismäärä on 60 % tulospalkkion määräytymisjakson kokonaispalkasta.

Toimitusjohtaja HUTTUSELLE maksetut palkkiot vuonna 2017, EUR
Palkka Muut edut
Erityiserät Tulospalkkio
213 948,00 240,00   73 899,00


Muun ylimmän johdon palkitsemisen keskeiset periaatteet

Muun ylimmän johdon palkitseminen muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta luontoisetuineen (eli kokonaispalkasta) sekä tulospalkkiosta. Muun johdon tulospalkkion enimmäismäärä on 30 % tulospalkkion määräytymisjakson kokonaispalkasta. Toimitusjohtajan lisäksi myös muut johtoryhmän jäsenet ovat osallistuneet osakeperusteiseen palkitsemisjärjestelmään ja vastaanottivat yhteensä 27 500 Bittium Oyj:n osaketta.

Muulle ylimmälle johdolle maksetut palkkiot vuonna 2017, EUR
Palkka Muut edut
Erityiserät Tulospalkkio
775 700,92 23 402,00 5 000,00 135 767,54
 
 


Tulospalkkiojärjestelmä

Tulospalkkio maksetaan tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Vuonna 2017 järjestelmän mukainen ansaintajakso oli kalenterivuosi. Tavoitteet asetetaan joka ansaintajaksolle erikseen. Tavoitteista asettamisesta ja niiden toteutumisen arvioinnista päätetään yksi yli yhden -periaatteella. Nämä lyhyen tähtäimen palkkiot määräytyvät taloudellisten ja strategisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Lisäksi osa tavoitteista voi olla muita tavoitteita tai henkilökohtaisia tavoitteita. Henkilöille asetut tavoitteet vaihtelevat tehtävittäin. Vuonna 2017 taloudelliset tavoitteet ovat muodostuneet liikevaihdosta, liikevoitosta tai näistä molemmista.

Pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmät

Maksuton suunnattu osakeanti 2016

Yhtiön hallitus päätti 22.3.2016 yhtiökokouksen 15.4.2015 sille antaman valtuutuksen perusteella suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön ja sen tytäryhtiöiden palveluksessa olevien avainhenkilöiden palkitsemiseksi. Osakeannissa osakepalkkioon oikeutetuille avainhenkilöille annettiin vastikkeetta 37 500 yhtiön uutta osaketta. Osakepalkkio annettiin kahdeksalle hallituksen määrittämälle konsernin avainhenkilölle edellyttäen, että he ovat yhtiön tai sen tytäryhtiön palveluksessa osakepalkkion maksamishetkellä. Osakeannissa annettuihin osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoituksia 31.12.2018 saakka. Hallitus voi kuitenkin antaa luvan osakkeiden luovuttamiseen tai käyttämiseen aikaisemmin. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin ja kirjattiin osakkeiden saajien arvo-osuustileille 24.3.2016 ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle 29.3.2016. Toimitusjohtaja vastaanotti 10 000 Bittium Oyj:n osaketta. Muut johtoryhmän jäsenet vastaanottivat yhteensä 27 500 Bittium Oyj:n osaketta.


[1] Yksi yli yhden -periaate tarkoittaa palkitsemista koskevan päätöksen hyväksyttämistä päätöksen tekevän henkilön esimiehellä.
[2] Vuonna 2017 yksikään hallituksen jäsen ei ollut työ- tai toimisuhteessa Yhtiöön.
[3] Hankitut osakkeet kattavat koko hallituskauden 12.4.2017–11.4.2018.