Palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2016

(päivitetty 22.3.2017) 

1. Johdanto

Bittium Oyj:n (jäljempänä “Yhtiö´) hallinto määräytyy Yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakien (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki) sekä Yhtiön hallinnointiohjeen pohjalta. Yhtiö noudattaa eräin poikkeuksin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n valmistelemaa hallinnointikoodia 2015. Hallinnointikoodi on nähtävillä Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Yhtiön lakisääteisiä hallintoelimiä ovat yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja. Yhtiön johtoryhmä tukee Yhtiön lakisääteisiä hallintoelimiä. Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa. Yhtiön kotipaikka on Oulu.

Osakkeenomistajien tiedonsaantia tukee selkeä ja ajantasainen kuvaus palkitsemisesta. Tämän toteuttamiseksi Yhtiö on laatinut palkka- ja palkkioselvityksen Hallinnointikoodin mukaisesti. Yhtiön hallinnointiohje sekä selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä kultakin tilikaudelta ja palkka- ja palkkioselvitys ovat julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com

Ajantasaiset tiedot toimitusjohtajan ja Yhtiön johtoryhmän osakeomistuksista ovat julkisesti nähtävillä NetSire - Bittium Oyj sähköisestä sisäpiirirekisteristä Bittium Oyj:n alta.

2. Palkitseminen

Päätöksentekojärjestys

Yhtiökokous päättää hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista. Henkilön palkitsemisesta päättää yleensä hänet nimittänyt toimielin. Koska hallitus nimittää toimitusjohtajan, se päättää myös toimitusjohtajan palkitsemisesta. Lisäksi hallitus päättää toimitusjohtajalle irtisanomisen perusteella maksettavista korvauksista. Hallitus päättää Yhtiön ja konsernin kannustinjärjestelmän periaatteista ja rakenteesta toimitusjohtajan esittelystä. Hallituksen vuosikellon mukaisesti tarkastelu on ajoitettu lokakuulle. Johdon palkitsemisesta päätetään yksi yli yhden -periaatteella [1]. Toimitusjohtaja voi kuitenkin päättää suorien alaistensa palkankorotuksista hallituksen hyväksymän budjetin puitteissa.

3. Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Lähtökohtaisesti Yhtiöön toimi- tai työsuhteessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota [2]. Varsinainen yhtiökokous 19.4.2016 päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

  • hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa kuukaudessa sekä
  • muille hallituksen jäsenille kullekin 2 000 euroa kuukaudessa.


Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumistaan hallituksen valiokuntien kokouksista seuraavasti:

  • valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta.


Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 40 % kuukausipalkkion kokonaismäärästä maksetaan yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Bittium Oyj:n osakkeina. Vuonna 2016 Yhtiön osakkeita hankittiin markkinoilta hallituksen jäsenille seuraavasti [3]: Erkki Veikkolainen 2400 kpl, Kirsi Komi 1371 kpl, Staffan Simberg 1371 kpl, Juha Putkiranta 1371 kpl ja Seppo Mäkinen 1371 kpl. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot vuonna 2016 [4], EUR 
Nimi Asema Palkkio/
Bittium Oyj:n
hallituksen
jäsenyydestä
Palkkio/
tarkastus-
valiokunta
Osake-
palkkiot
Kaikki
palkkiot
yhteensä
Kirsi Komi Jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen 17 600 2 800 9 461,52 29 861,52
Juha Putkiranta Jäsen 17 600   9 461,52 27 061,52
Seppo Mäkinen Jäsen 17 600   9 461,52 27 061,52
Staffan Simberg Jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 17 600 4 800 9 461,52 31 861,52
Erkki Veikkolainen Hallituksen puheenjohtaja 30 800 400 16 562,83 47 762,83
Yhteensä   101 200 8 000 54 408,91 163 608,91
 
 

Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet muita etuuksia eivätkä ole osallisina Yhtiön kannustinjärjestelmissä.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen mahdolliseen työ- tai toimisuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet

Yhtiön hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa Yhtiöön eivätkä kuulu palkitsemisjärjestelmän piiriin.

Hallituksen jäsenten osallistuminen osakeperusteiseen palkitsemisjärjestelmään

Hallituksen jäsenet eivät ole osallistuneet osakeperusteiseen palkitsemisjärjestelmään. Hallituksen jäsenille ei siten ole maksettu palkkiota osakkeina. Hallituksen jäsenten osakeomistusta koskevat tiedot ovat saatavilla Yhtiön sisäpiirirekisteristä täältä.

4. Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmä

Toimitusjohtajan toimisuhdetta koskevat tiedot

Hallitus määrittelee ja hyväksyy toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot mukaan lukien toimitusjohtajan palkkion. Palvelussuhteen ehdot on laadittu kirjallisen toimisopimuksen muotoon. Toimitusjohtaja Huttusen toimisopimus on toistaiseksi voimassaoleva ja voidaan irtisanoa Yhtiön toimesta kahdentoista (12) ja toimitusjohtajan toimesta kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

Toimitusjohtaja on oikeutettu työsopimuslain ja muun eläkettä säätelevän lainsäädännön mukaiseen eläkkeeseen eikä hänellä ole lisäeläkettä. Suomen työeläkejärjestelmä (TyEL) oikeuttaa vanhuuseläkkeeseen, jonka suuruus perustuu työskentelyvuosien määrään ja tuona aikana kertyneisiin tuloihin sisältäen peruspalkan, tulospalkkiot (pois lukien optio-oikeudet ja niiden perusteella merkityt osakkeet) ja veronalaiset luontoisedut. Vanhuuseläkkeelle voi siirtyä oman harkinnan mukaan 63–68 vuoden iässä (joustava eläkkeellesiirtymisikä).

Yhtiön toimitusjohtaja on osallistunut osakeperusteiseen palkitsemisjärjestelmään, jonka yhteydessä hän on vastaanottanut 10 000 Yhtiön osaketta. Toimitusjohtajan tulospalkkion enimmäismäärä on 60 % tulospalkkion määräytymisjakson kokonaispalkasta.

Toimitusjohtaja HUTTUSELLE maksetut palkkiot vuonna 2016 [6], EUR
Palkka Muut edut
Erityiserät Tulospalkkio
213 948,00 240,00 65 572,64 64 295,00


Muun ylimmän johdon palkitsemisen keskeiset periaatteet

Muun ylimmän johdon palkitseminen muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta luontoisetuineen (eli kokonaispalkasta) sekä tulospalkkiosta. Muun johdon tulospalkkion enimmäismäärä on 30 % tulospalkkion määräytymisjakson kokonaispalkasta.

Toimitusjohtajan lisäksi myös muut johtoryhmän jäsenet ovat osallistuneet osakeperusteiseen palkitsemisjärjestelmään ja vastaanottivat yhteensä 27 500 Bittium Oyj:n osaketta.

Muulle ylimmälle johdolle maksetut palkkiot vuonna 2016 [7], EUR
Palkka Muut edut
Erityiserät Tulospalkkio
904 366,12 24 840,00 180 324,73 94 116,78
 
 


Tulospalkkiojärjestelmä

Tulospalkkio maksetaan tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Vuonna 2016 järjestelmän mukainen ansaintajakso oli kalenterivuosi. Tavoitteet asetetaan joka ansaintajaksolle erikseen. Tavoitteista asettamisesta ja niiden toteutumisen arvioinnista päätetään yksi yli yhden -periaatteella. Nämä lyhyen tähtäimen palkkiot määräytyvät taloudellisten ja strategisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Lisäksi osa tavoitteista voi olla muita tavoitteita tai henkilökohtaisia tavoitteita. Henkilöille asetut tavoitteet vaihtelevat tehtävittäin. Vuonna 2016 taloudelliset tavoitteet ovat muodostuneet liikevoitosta.

Pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmät

 

Optio-oikeudet 2008

Vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Bittium- konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä oli yhteensä enintään 4 200 000 kappaletta. Niistä 1 400 000 merkittiin tunnuksella 2008A, 1 400 000 tunnuksella 2008B ja 1 400 000 tunnuksella 2008C. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustui Bittium Oyj:n osakkeen vallitsevaan markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tammikuussa 2009 [8], tammikuussa 2010 [9] ja tammikuussa 2011 [10]. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika oli optio-oikeuksilla 2008A 1.4.2012–31.3.2014, optio-oikeuksilla 2008B 1.4.2013–31.3.2015 ja optio-oikeuksilla 2008C 1.4.2014– 31.3.2016.

 

Maksuton suunnattu osakeanti 2016

Yhtiön hallitus päätti 22.3.2016 yhtiökokouksen 15.4.2015 sille antaman valtuutuksen perusteella suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön ja sen tytäryhtiöiden palveluksessa olevien avainhenkilöiden palkitsemiseksi. Osakeannissa osakepalkkioon oikeutetuille avainhenkilöille annettiin vastikkeetta 37 500 yhtiön uutta osaketta. Osakepalkkio annettiin 8 hallituksen määrittämälle konsernin avainhenkilölle edellyttäen, että he ovat yhtiön tai sen tytäryhtiön palveluksessa osakepalkkion maksamishetkellä. Osakeannissa annettuihin osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoituksia 31.12.2018 saakka. Hallitus voi kuitenkin antaa luvan osakkeiden luovuttamiseen tai käyttämiseen aikaisemmin. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin ja kirjattiin osakkeiden saajien arvo-osuustileille 24.3.2016 ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle 29.3.2016. Toimitusjohtaja vastaanotti 10 000 Bittium Oyj:n osaketta. Muut johtoryhmän jäsenet vastaanottivat yhteensä 27 500 Bittium Oyj:n osaketta.


[1] Yksi yli yhden -periaate tarkoittaa palkitsemista koskevan päätöksen hyväksyttämistä päätöksen tekevän henkilön esimiehellä.
[2] Vuonna 2016 yksikään hallituksen jäsen ei ollut työ- tai toimisuhteessa Yhtiöön.
[3] ja [5] Hankitut osakkeet kattavat koko hallituskauden 19.4.2016–12.4.2017.
[4], [6] ja [7] Edellisten vuosien palkkiot ovat julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com.
[8] Osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsingissä (ent. NASDAQ OMX Helsinki) 1.1.–31.1.2009.
[9] Osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsingissä (ent. NASDAQ OMX Helsinki) 1.1.–31.1.2010.
[10] Osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsingissä (ent. NASDAQ OMX Helsinki) 1.1.–31.1.2011.