Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kolmesta seitsemään (3–7) varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen voi kuulua yhdestä kolmeen (1–3) varajäsentä. Yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenten toimikausien määrää ei ole rajoitettu. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta vuosittain suosituksen 10 mukaisesti. Hallituksen jäsen on velvollinen toimittamaan Yhtiölle tarvittavat tiedot riippumattomuusarvioinnin suorittamista varten. Hallituksen jäsenellä on myös velvollisuus ilmoittaa mahdollisista muutoksista riippumattomuuteen liittyvissä tiedoissa.

12.4.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6). Kirsi Komi, Seppo Mäkinen, Juha Putkiranta, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja lisäksi Tero Ojanperä valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi. Hallitusten jäsenten arvioitiin olevan sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia hallituksen jäseniä. 12.4.2017 pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Erkki Veikkolaisen. Lisäksi hallitus päätti, että hallituksella on edelleen tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Staffan Simberg (valiokunnan puheenjohtaja) ja Kirsi Komi, ja tarkastusvaliokunnan hallituksen ulkopuoliseksi asiantuntijaksi kutsuttiin KHT Seppo Laine. 

 

Kuvaus toiminnasta

Hallitus on laatinut työjärjestyksen ja arvioi työskentelyään vuosittain. Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiökokouksen päätösten täytäntöönpanosta. Hallitus valvoo operatiivista toimintaa ja hallintoa. Hallitus päättää Yhtiön toimintaa ohjaavista periaatteista, strategiasta sekä budjetista. Edelleen hallitus päättää yritysjärjestelyistä ja -kaupoista ja muista strategisista yhteenliittymistä ja merkittävistä investoinneista sekä merkittävistä organisaatiota ja rahoitusta koskevista asioista. Hallitus valvoo, että konserniin kuuluvien yhtiöiden kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja tämän mahdollisen sijaisen sekä hyväksyy Yhtiön organisaatiorakenteen.

Toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasiainjohtaja (joka toimii hallituksen sihteerinä) osallistuvat hallituksen kokouksiin. Muu Yhtiön johto osallistuu kokouksiin tarvittaessa tai hallituksen kutsusta. Hallituksen puheenjohtaja hyväksyy hallituksen kokousten esityslistat toimitusjohtajan ja hallituksen sihteerin valmistelusta.

Hallitus soveltaa työskentelyssään vuosikelloa, jonka mukaan säännönmukaisesti käsiteltävät aiheet määräytyvät. Vuosikellon säännönmukaisten aiheiden lisäksi hallituksen tärkeimpinä aiheina vuoden aikana olivat kasvun hakeminen sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti, tuotekehityspanosten kohdentaminen ja liiketoimintaportfolion uudelleen arviointi.

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista, ja ne ovat julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com.

Vuonna 2016 hallitus kokoontui 17 kertaa. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:

1.1.-31.12.2016
  Hallitus Tarkastusvaliokunta
Staffan Simberg 16/17 5/6
Erkki Veikkolainen 17/17  
Kirsi Komi 16/17 6/6
Juha Putkiranta 16/17  
Seppo Mäkinen 17/17  
Seppo Laine   6/6

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Yhtiössä monimuotoisuus nähdään olennaisena osana vastuullista toimintaa ja menestystekijänä, joka mahdollistaa strategisten tavoitteiden saavuttamisen ja asiakasymmärryksen jatkuvan parantamisen.

Hallituksen kokoonpanoa suunniteltaessa otetaan huomioon Yhtiön liiketoimintojen tarpeet ja kehitysvaiheet sekä hallituksen valiokuntien edellyttämät osaamisalueet. Hallituksen jäsenten valinnassa tavoitteena on varmistaa, että hallitus kokonaisuutena tukee Yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan kehittämistä. Monimuotoisuus tukee tätä tavoitetta. Hallituksen monimuotoisuutta tarkastellaan eri näkökulmista. Yhtiön kannalta olennaisia tekijöitä ovat jäsenten toisiaan täydentävä osaaminen, koulutus ja kokemus eri ammatti- ja toimialoilta, eri kehitysvaiheista olevista liiketoiminnoista ja johtamisesta sekä jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet.

Hallituksen monimuotoisuutta tukee kokemus kansainvälisestä toimintaympäristöstä ja eri kulttuureista sekä ikä- ja sukupuolijakauman huomioiminen. Tavoitteena on, että molemmat sukupuolet ovat edustettuna hallituksessa ja Yhtiö pyrkii hyvään ja tasapainoiseen sukupuolijakaumaan. Monimuotoisuusperiaatteiden toteuttamiseksi hallituksen jäsenehdokkaiden etsintäja arviointiprosessissa otetaan huomioon monimuotoisuusperiaatteet ja prosessiin etsitään molempien sukupuolien edustajia.

Monimuotoisuuden tilaa ja aikaisemmin mainitun tavoitteen saavuttamisen edistymistä monitoroidaan hallituksen itsearviointikeskusteluissa.

Yhtiön hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituskokoonpanon valmistelussa huomioidaan myös pitkän aikavälin tarpeet ja seuraajasuunnittelu.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti Yhtiön hallituksessa on kolmesta seitsemään (3– 7) varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen voi kuulua yhdestä kolmeen (1–3) varajäsentä. Hallituskokoonpanon ja jäsenten lukumäärän on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Bittium Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

 

Erkki Veikkolainen

s. 1952, DI, eMBA

Päätoimi: Mevita Invest Oy, toimitusjohtaja

Luottamustoimet:

 • Bittium Oyj (ent. Elektrobit Oyj), hallituksen jäsen 2008-2015, hallituksen puheenjohtaja 2015-.
 • Elcoflex (Suzhou) Co. Ltd, hallituksen jäsen 2007-.
 • Elcoflex Oy, hallituksen jäsen 2015-, hallituksen puheenjohtaja 2006-2015.
 • Maustaja Oy, hallituksen jäsen 2006-.
 • Aplicom Oy, hallituksen jäsen 2005-.
 • Mecanova Oy, hallituksen jäsen 2005-.

Työhistoria:

 • Bittium Technologies Oy (ent. Elektrobit Technologies Oy), hallituksen jäsen 2011-2015.
 • Elektrobit Oyj, sopimustuotekehitys- ja testausliiketoiminta-yksiköistä vastaava johtaja 2002–2003.
 • Elektrobit Technologies Oy, toimitusjohtaja 2001–2003.
 • Elektrobit Oy, liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja 1998–2001.
 • Nokia Mobile Phones, eri tehtäviä 1985–1998, viimeksi liiketoiminta-alueen vetäjänä.

Omistus:

Erkki Veikkolaisen omistukset

Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Bittium Oyj:n hallituksen jäsen

 

Kirsi Komi

s. 1963, OTK

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Luottamustoimet:

 • Bittium Oyj, hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen 2015-.
 • Lindström Invest Oy, hallituksen jäsen 2016-.
 • Directors Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry, hallituksen jäsen 2015-.
 • Martela Oyj, hallituksen jäsen, palkitsemisvaliokunnan jäsen 2013-.
 • Finnvera Oyj, hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2013-.
 • Citycon Oyj, hallituksen jäsen, tarkastus- ja hallinnointivaliokunnan jäsen, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 2011-.
 • Docrates Oy, hallituksen puheenjohtaja 2011-.
 • Suomen Punainen Risti, Veripalvelu, hallituksen puheenjohtaja 2011-, hallituksen jäsen 2010-2011.
 • Metsä Board Oyj, hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen 2010-.

Työhistoria:

 • Veikkaus Oy, hallituksen puheenjohtaja 2016.
 • Patria Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2011-2016.
 • Nokia Siemens Networks, lakiasiainjohtaja, johtoryhmän jäsen 2007-2010.
 • Nokia Corporation, Networks Business Group, Vice President (legal), Member of NET Leadership Team and other NET/nokia senior management forums 1997-2007.
 • Nokia Corporation, Networks Business Group, Senior Legal Counsel & Head of European Practise Group 1998.
 • Nokia Corporation, Networks Business Group, Vice President, Contracts 1995-1996.
 • Nokia Corporation, Networks Business Group, Legal Counsel 1992-1995, 1997.

Omistus:

Kirsi Komin omistukset

Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Bittium Oyj:n hallituksen jäsen

 

Seppo Mäkinen

s. 1952, DI (fysikaalinen kemia)

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Luottamustoimet:

 • Bittium Oyj, hallituksen jäsen 2015-.
 • Evondos Oy, hallituksen jäsen 2016-.
 • CBRA Genomics S.A, hallituksen jäsen 2016-.
 • Neurotar Oy, hallituksen jäsen 2015-.
 • MedGroup Oy, hallituksen jäsen 2013-.
 • Valirx Plc, hallituksen jäsen 2013-.
 • Ginolis Oy, hallituksen jäsen 2011-, hallituksen puheenjohtaja 2011-2014.


Työhistoria:

 • Taikon Advisor, Managing Partner 2010-2016.
 • Merieux Développement, Regional Partner, Nordics 2010-2016.
 • Ventac Partners, Partner 2012-2016.
 • Magnasense Technologies Oy, hallituksen jäsen 2011-2015.
 • Arcdia International Oy, hallituksen jäsen 2011-2014.
 • Balonco, Senior Advisor, owner 2012-2013.
 • Mediracer Ltd., hallituksen puheenjohtaja 2010-2013.
 • RSP Systems, hallituksen jäsen 2010-2011.
 • Bio Fund Management Oy, Founding/Managing Partner 1997-2010.
 • Sitra, Director in Life Science 1987-1997.
 • Millipore/ Waters, Sales & Marketing 1983-1987.
 • State Institute of Agricultural Chemistry, Chemist 1980-1983.
 • Toiminut hallituksen puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä mm. Egalet A/S, SpinX Inc., Chempaq, Profos AG, Ilochip A/S, Exiqon A/S, KSH-Productor Oy, Merlin Diagnostika GmbH, Primex ASA, Rumen Oy, Millimed Inc., BioPorto A/S, Wallac, Kone Instruments, Rados Technologies, MAP Medical Technologies, Pharming NV, Bio-Orbit, Labmaster Oy, Viable Bioproducts ja Fluilogic Oy.

Omistus:

Seppo Mäkisen omistukset

Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Bittium Oyj:n hallituksen jäsen

 

Juha Putkiranta

s. 1957, DI

Päätoimi: Saafricon Oy, toimitusjohtaja

Luottamustoimet:

 • Bittium Oyj, hallituksen jäsen 2015-.
 • Variantum Oy, hallituksen puheenjohtaja 2016-.
 • Aspocomp Oyj, hallituksen jäsen 2016-.
 • Nordcloud Oy, hallituksen jäsen 2015-.

Työhistoria:

 • Saafricon Oy, toimitusjohtaja ja omistaja 2015-.
 • Microsoft Corporation, Corporate Vice President, Company Integration, 2014.
 • Nokia Oyj, Executive Vice President, Operations 2013-2014.
 • Nokia Oyj, Senior Vice President, Head of Nokia Supply Chain 2008-2012.
 • Nokia Oyj, Senior Vice President, Head of Multimedia Product marketing and R&D 2006-2007.
 • Nokia Oyj, Senior Vice President, Head of Imaging Business Unit 2003-2005.
 • Nokia Oyj, Senior Vice President, Head of Cellular Telephones Unit 2000-2003.
 • Symbian Ltd, hallituksen jäsen 1998-2001.
 • Nokia Oyj, Vice President, Corporate Planning and Business Development 1997-2000.
 • Hewlett-Packard Corporation, markkinointijohtaja Euroopan ja Afrikan alueet, elektroniikan mittausjärjestelmät 1992-1997.
 • Siar Oy, liikkeenjohdon konsultti 1986-1987.
 • Nokia Oyj, erilaisia projektien, myynnin ja markkinoinnin johtotehtäviä, informaatiojärjestelmä yksikkö 1979-1986.

Omistus:

Juha Putkirannan omistukset

Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Bittium Oyj:n hallituksen jäsen

 

Staffan Simberg

s. 1949, MBA

Päätoimi: Hallitusammattilainen, liikkeenjohdon konsultti

Luottamustoimet:

 • Bittium Oyj (ent. Elektrobit Oyj), hallituksen jäsen 2008- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2010-.
 • Oriola-KD Oyj, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen 2015-.
 • Endomines AB (julk.), hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen 2011-, hallituksen puheenjohtaja 2012-.
 • Simberg & Partners Oy, hallituksen puheenjohtaja 1994-.
 • NEZ-Invest AB, hallituksen puheenjohtaja 1994-.

Työhistoria:

 • Bittium Technologies Oy (ent. Elektrobit Technologies Oy), hallituksen jäsen 2011-2015.
 • Nordic Vehicle Conversion AB, hallituksen jäsen 2011-2015.
 • Silva Group AB, hallituksen jäsen 2011-2015.
 • Valmet Automotive-konserni, hallituksen neuvonantaja 2014.
 • Metso-konserni, teollinen neuvonantaja 2011.
 • Cargotec Oyj, teollinen neuvonantaja 2009, 2012.
 • Metso Panelboard, puheenjohtaja 2008-2009.
 • Landis & Gyr AG, neuvottelukunnan jäsen 2007-2013.
 • Enermet-konserni, toimitusjohtaja 2005-2007.
 • Siar-Bossard, Associated Partner 1992-1994.
 • Nokia-konserni, johtavia tehtäviä 1978-1991.

Omistus:

Staffan Simbergin omistukset

Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Bittium Oyj:n hallituksen jäsen

 

Tero Ojanperä

s. 1966, TkT

Päätoimi: Visionplus Oyj, toimitusjohtaja ja perustajaosakas

Luottamustoimet:

 • Bittium Oyj, hallituksen jäsen, 2017-.
 • Tampereen teknillinen yliopisto, hallituksen puheenjohtaja, 2012-.
 • DNA Oy, hallituksen jäsen, 2014-.
 • Kiosked Oy, hallituksen jäsen, 2013-.
 • Tailorframe Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2013-.
 • Smilestream Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2015-.

Työhistoria:

 • Nokia Oyj, teknologia- ja strategiajohtaja, Nokia Research Center:n vetäjä, Nokia Networksin johtaja ja muissa johtotehtävissä sekä johtokunnan jäsenenä 1990-2011.

Omistus:

Tero Ojanperän omistukset

Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.